Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18.11.2010Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období květen – listopad 2010 (3 řádná zasedání: 17.6., 16.9. a 14.10.2010)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18.11.2010Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období květen – listopad 2010 (3 řádná zasedání: 17.6., 16.9. a 14.10.2010)"— Transkript prezentace:

1 18.11.2010Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období květen – listopad 2010 (3 řádná zasedání: 17.6., 16.9. a 14.10.2010)

2 18.11.2010Sněm RVŠ2 Ekonomické záležitosti :  Financování vzdělávací činnosti - viz samostatný bod programu  Financování výzkumu a vývoje na VŠ Prof. Opatrný informoval na 13. zasedání P RVŠ o jednáních RVVI: - 6.8. RVVI na základě zásadní připomínky MF navrhla plošné krácení o 4,65 %; -ministerstvo financí navrhlo selektivní krácení a současně navýšení rozpočtu AV ČR o 400 mil. Kč; -17. 9. proběhlo k této problematice mimořádné zasedání RVVI, které podpořilo původní návrh. Prof. Chýla požádal o seznámení P RVŠ s materiálem „Komentáře k rozdílu me- zi návrhem Ministerstva financí a předsednictva RVVI z 13. 8. na výdaje na VaV v letech 2011 –13“, materiál byl doplněn o poznámky zpracované prof. Haaszem. Usnesení P RVŠ: Vysoké školy hrají zásadní úlohu ve vědě a výzkumu v ČR i výchově nových pracovníků ve výzkumu a vývoji. Rada VŠ proto kategoricky odmítá, aby kapitola MŠMT byla v roce 2011 v oblasti výzkumu, vývoje a inovací krácena oproti letošnímu roku až o 12 % a v roce 2013 až o 20 %. Při dalším jednání vlády byl navýšen rozpočet MŠMT v oblasti VaV o 300 mil. Kč

3 18.11.2010Sněm RVŠ3  Informace z RVVI -1. místopředsedkyní byla zvolena prof. Hronová (do RVVI nominována RVŠ), místopředsedy byli zvoleni prof. Haasz a PhDr. Kopicová. -o jednání RVVI na zasedáních P RVŠ pravidelně informoval prof. Opatrný (viz písemný materiál).  Operační program Výzkum a vývoj pro inovace -12. zasedání P RVŠ – doc. Kebo informoval o zasedání monitorovacího výboru OP VaVpI 16. 6. 2010 -13. zasedání P RVŠ – prof. Opatrný informoval o situaci na MŠMT, (personální změny v útvaru řídícím operační programy, Doc. Kebo konstatoval, že MV OP VaVpI vidí situaci jako velmi nebezpečnou a svolal mimořádné zasedání MV. P RVŠ přijalo k tomu usnesení, ve kterém vyslovilo znepokojení nad razantními změnami, ke kterým dochází v oblasti strukturálních fondů na MŠMT.  Mezinárodní audit VaVaI v ČR Na 13. a 14. zasedání P RVŠ informoval doc. Kebo o Mezinárodním auditu VaVaI v ČR …. První zpráva o auditu předána 27. 8. MŠMT k vnitřní oponentuře. Byly vypracovány 3 oponentní posudky (jedním z oponentů byl prof. Opatrný). Předběžné první závěry představeny na konferenci České fórum pro VaVaI 2010. Problematika výzkumu a vývoje :

4 18.11.2010Sněm RVŠ4 Vzdělávací proces :  Boloňský proces 14. zasedání P RVŠ - doc. Gavalcová přednesla informace o aktuálních aktivitách týkajících se českých VŠ v evropské akademické integraci. Velká pozornost je věnována udělování ECTS a DS Label. Budou pokračovat semináře k podpoře získávání ECTS/DS Label a zavádění ECTS,  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 12. zasedání P RVŠ - prof. Bednář informoval o zasedání MO OP VpK: - nebyly projednány ani schváleny žádné změny; - i když čerpání prostředků OP probíhá uspokojivě, vlastní certifikace žádostí o platbu má velké zpoždění a k úhradě ze strany EU došlo zatím pouze v minimálním rozsahu.  Činnost Akreditační komise 13. a 14. zasedání P RVŠ - prof. Bednář informoval na o jednání AK: -z pověření MŠMT bude AK provádět během příštích 2 let hodnocení všech doktorských studijních programů. -Na AK proběhla diskuse o kritériích pro garanty. U rozsáhlých studijních programů AK stanoví, že bude požadovat více garantů, např. s pověřením pro jednotlivé studijní obory.

5 18.11.2010Sněm RVŠ5 Legislativní problematika :  Plán implementace reformy finanční pomoci studentům SK RVŠ byla dne 4. 5. 2010 požádána, aby zaslala své připomínky. Vzhledem ke krátké lhůtě SK RVŠ zaslala své vyjádření pouze k samotnému Plánu implementace a k návrhu složení mezirezortní pracovní komise. Většina zaslaných připomínek byla odmítnuta. SK RVŠ proto zaslala dopis ministryni, ve kterém žádala, aby z důvodu nedostatečného času k vypořádání připomínek byl materiál stažen z programu jednání vlády dne 31. 5. 2010. Materiál však byl vládou vzat na vědomí. Usnesení P RVŠ: P RVŠ podporuje stanovisko SK RVŠ, které bylo vyjádřeno v dopise ministryni, v němž předseda SK RVŠ ministryni požádal o stažení materiálu „Plán implementace reformy finanční pomoci studentům“ ze schůze vlády dne 31. 5. 2010. Reprezentace vysokých škol vznesla k materiálu zásadní připomínky. P RVŠ vyjadřuje politování nad způsobem, jakým byl materiál připraven a předložen vládě ke vzetí na vědomí.  Pozměňovací návrh k novele zákona č. 111/1998 Sb. – viz samostatný bod jednání

6 18.11.2010Sněm RVŠ6 Legislativní problematika :  VŠ technická a ekonomická v Českých Budějovicích - 13. zasedání P RVŠ - informace o dopisu MŠMT, kde se zmiňuje, že MŠMT již nepodniká žádné další kroky vedoucí ke zrušení VŠTE v Českých Budějovicích a požádalo předsedkyni Akreditační komise o celkové hodnocení této VŠ. - 13.10. 2010 informace o otevřeném dopisu, který ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy zaslal Ing. Vochozka, pověřený výkonem funkce rektora VŠTE. V dopisu informuje ministra o jednání, týkajícím se zrušení VŠTE, a vyslovuje výhrady ke způsobu jednání 1. náměstka ministra Ing. arch. Hajna. Usnesení P RVŠ: Předsednictvo Rady VŠ je znepokojeno skutečnostmi uvedenými v dopise Ing. Vochozky, MBA, Ph.D., pověřeného řízením VŠTE v Českých Budějovicích, ministru školství Mgr. Josefu Dobešovi ze dne 12. 10. 2010, a informacemi poskytnutými na zasedání předsednictva Rady VŠ zástupcem VŠTE. Konstatuje, že pokud informace o formě postupu jednání ze strany MŠMT odpovídají skutečnosti, jde o nepřípustné jednání vysokého představitele ministerstva hrubě odporující právnímu a společenskému postavení vysokých škol. Obrací se na ministra s výzvou, aby neprodleně zaujal veřejné jednoznačné stanovisko ke způsobu jednání svého prvního náměstka v dané kause.

7 18.11.2010Sněm RVŠ7 Fond rozvoje vysokých škol :  Metodický pokyn k organizaci závěrečných oponentních řízení Předsednictvo Rady VŠ vyjádřilo souhlas s předloženým materiálem  Informace o výběrovém řízení FRVŠ pro rok 2011 - viz samostatný bod programu  Příprava rozpisu rozpočtu v této oblasti P RVŠ žádá MŠMT, aby při rozhodování o rozpočtu na rok 2011 stanovilo výši dotace na Rozvojové programy i Fond rozvoje vysokých škol tak, aby byly financovány v plné výši. V případě, že bude nutný pokles dotací, pak tak, aby procentický pokles byl v obou případech obdobný a co nejnižší. Předsednictvo RVŠ zavazuje své delegáty v Reprezentativní komisi MŠMT k tomu, aby na jednání této komise tento požadavek prosazovali a zdůraznili mimo jiné fakt, že projekty FRVŠ na rok 2011 jsou již podány, v Oborových komisích posouzeny a řešitelé počítají s tím, že soutěž nebude ve finančním obnosu výrazně krácena či dokonce škrtnuta. O obsahovém a pedagogickém významu těchto malých soutěží, které budou navrženy k financování, není po projednání v Oborových komisích pochyb.

8 18.11.2010Sněm RVŠ8 Dlouhodobé a strategické dokumenty : Rozvojové programy :  P RVŠ bylo požádáno, aby se Asociace univerzit třetího věku mohla podílet na komplexním hodnocení všech projektů v oblasti celoživotního vzdělávání, které budou podávány v rámci rozvojových projektů v roce 2011. Podle Statutu Rady programů se na hodnocení projektů může podílet pouze Rada programů, která je společným orgánem MŠMT a RVŠ. Ta přijala jednomyslně stanovisko, ve kterém toto potvrdila. P RVŠ vyjádřilo souhlas s tímto stanoviskem.  Průběžná zpráva Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání Na 12. zasedání P RVŠ přednesl p ředseda Rady pro Reformu vysokoškolského vzdělávání prof. Haňka komentář k tomuto materiálu.  Viz samostatný bod programu Činnost Studentské komory Rady VŠ :

9 18.11.2010Sněm RVŠ9 Činnost ostatních pracovních komisí :  Pracovní komise pro přípravu učitelů Problematika tělesné výchovy na vysokých školách Předsedkyně pracovní komise RVŠ pro přípravu učitelů doc. Novotná přednesla na 12. a 14. zasedání P RVŠ informace týkající se: a) problematiky tělesné výchovy na vysokých školách; b) problematika přípravy učitelů. Další aktivity :  Připomínková činnost Rady vysokých škol Připomínky k materiálu „Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání - národní deskriptory“. Připomínky k pozměňovacímu návrhu novely zákona o vysokých školách – viz samostatný bod programu  Delegace do různých orgánů a institucí - viz předložený materiál

10 18.11.2010Sněm RVŠ10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "18.11.2010Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období květen – listopad 2010 (3 řádná zasedání: 17.6., 16.9. a 14.10.2010)"

Podobné prezentace


Reklamy Google