Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní a daňová doporučení Účetní a daňové novinky pro rok 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní a daňová doporučení Účetní a daňové novinky pro rok 2013"— Transkript prezentace:

1 Účetní a daňová doporučení Účetní a daňové novinky pro rok 2013
Praha čtvrtek Ing. Pavel Lampa daňový poradce

2 V hřejivém světle Lampy je Vaše skvělá budoucnost www.pavellampa.cz

3 Účetnictví 1. Zákon č. 428/2011 Sb. (od ) neobsahuje zásadní změny Důležité změny jsou platné již od (zákon č. 239/2012 Sb.) a od (zákon č. 167/2012 Sb.) Předávání účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu a přebírání účetních záznamů z centrálního systému účetních informací státu

4 Účetnictví 2. §25/6 (6) V případě majetku podle odstavce 1 písm. l) se reprodukční pořizovací cena nepoužije v případě bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků, výpůjčky nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku mezi vybranými účetními jednotkami; v těchto případech účetní jednotka při ocenění majetku navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala.

5 Účetnictví 3. (§30 ZoÚ) (1) Účetní jednotky zjišťují při inventarizaci skutečné stavy majetku a závazků a zaznamenávají je v inventurních soupisech. Tyto stavy zjišťují a) fyzickou inventurou u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci, nebo b) dokladovou inventurou u závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci, a to včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů. ….. (3) Účetní jednotky mohou při fyzické inventuře zjišťovat skutečný stav majetku počítáním, měřením, vážením a dalšími obdobnými způsoby, případně mohou využívat účetní záznamy, které prokazují jeho existenci.

6 Účetnictví 4. (§30 ZoÚ) (4) Při periodické inventarizaci mohou účetní jednotky při zjišťování skutečného stavu stanovit den, ke kterému skutečný stav zjišťují a který předchází rozvahovému dni (dále jen "rozhodný den"), a mohou dokončit zjišťování skutečného stavu podle účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky majetku a závazků, které nastaly mezi tímto dnem a rozvahovým dnem. ….. (6) Účetní jednotky při periodické inventarizaci a) mohou zahájit inventuru nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem, b) ukončí inventuru nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni.

7 Účetnictví 5. Vyhláška č. 410/2009 Sb. + ČÚS (p.o.)
Vyhláška č. 504/2002 Sb. + ČÚS (NNO)

8 Účetnictví 6. (+ daň z příjmů)
Účetní klíčování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost (mimoúčetní postup při zpracování přiznání k DzPPO) Účetní klíčování nákladů mezi jednotlivými činnostmi v rámci téhož druhu činnosti (mimoúčetní postup při zpracování přiznání k DzPPO)

9 Účetnictví 7. (+ daň z příjmů)
účetní odpisy z vlastního a svěřeného majetku daňové odpisy z vlastního majetku (vliv dotací) Daňové odpisy ze svěřeného majetku (dopis ombudsmana k §28/1 ZDzP) zúčtování nezdanitelného minima ,- - Kč přes rezervní fond (prokazování použití daňové úspory v následujících třech letech)

10 Návrh směrnice Metodika použití výnosů  Příspěvek zřizovatele na krytí provozních nákladů se v daném rozpočtovém roce zúčtuje do výnosů v plném rozsahu bez ohledu na jeho použití nebo spotřebu. Výnosy v hlavní činnosti a výnosy v doplňkové činnosti se na náklady spotřebovávají v pořadí: 1) tržby z činností, které jsou předmětem daně -> 2) výnosy z činností+ostatní výnosy z činností -> 3) zúčtování fondů -> 4) provozní dotace zúčtovatelné -> 5) příspěvek zřizovatele na krytí provozních nákladů.

11 Návrh směrnice Příspěvek na krytí provozních nákladů se s ohledem na §18, odst. 4, 6, 7 zákona č. 586/92 Sb. o daních z příjmů (dále jen ZDzP) přednostně páruje (zúčtovává) s náklady, které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů (např. výdaje na reprezentaci, účetní odpisy, účetní opravné položky, ostatní pokuty a penále, odpis pohledávek, manka a škody, další výdaje, které nelze zahrnout do výdajů podle §24 ZDzP. Nespotřebovaný příspěvek zřizovatele na krytí provozních nákladů se prostřednictvím výsledku hospodaření určuje přednostně k rozdělení do fondů (např. rezervní fond, fond odměn).

12 Návrh směrnice Klíčování nákladů mezi hlavní a doplňkovou činnost a klíčování nákladů v hlavní činnosti  Rozdělení jednotlivých nákladů pro účel klíčování nákladů mezi hlavní a doplňkovou činnost a klíčování nákladů v hlavní činnosti provádí daňový subjekt samostatně na základě znalosti jednotlivých účetních případů. Daňový subjekt přednostně použije pro klíčování jednotlivých účetních případů vhodně zvolené a prokazatelné kritérium (např. čas, podlahová plocha). V případě nemožnosti stanovit prokazatelné individuální kritérium použije daňový subjekt pro klíčování nákladů poměrové kritérium mezi jednotlivými skupinami výnosů.

13 Návrh směrnice Prokázání použití daňové úspory podle §20/7 ZDzP  Účtování daňové úspory provede daňový subjekt prostřednictvím rozdělení výsledku hospodaření na samostatný analytický účet 4xx.xxx Rezervní fond – daňová úspora – rok 20xx. Takto odlišenou daňovou úsporu zúčtuje daňový subjekt z rezervního fondu – daňová úspora do výnosů následující kalendářního roku.

14 Účetnictví 8. Národní účetní rada www.nur.cz
Interpretace národní účetní rady I-1 až I-23

15 rozpočtová pravidla - příspěvkové organizace
aktuálně platné znění k

16 správa daní – Finanční správa 1.
zákon č. 456/2011 Sb. a o Finanční správě ČR (od ) Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad nová čísla BÚ nové datové schránky (ID)

17 daň z příjmů 1. ruší se sleva na dani (2070,- měsíčně) pro starobní důchodce, kteří k 1.1. pobírají starobní důchod (platí pro roky 2013 – 2015) (§35ba/1-a) z příjmů, které převyšují 48násobek průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení ( ,-) se bude platit 7 % tzv. solidární zvýšení daně (§16a); u osob, u nichž se zvyšuje o solidární zvýšení daně daň nebo záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků vzniká povinnost podat daňové přiznání (§38g/4)

18 daň z příjmů 2. zaměstnavatel může od roku 2013 přispívat zaměstnancům (v režimu osvobození od DzPFO ze závislé činnosti) na penzijní připojištění, doplňkové penzijní připojištění, životní pojištění v celkovém úhrnu do 30 tisíc korun (§6/9-p)

19 daň z přidané hodnoty 1. základní sazba 21 % a snížená sazba 15 % (§47/1) plátcům, kteří nejsou účetní jednotkou (daňová evidence, paušál), nově vzniká daňová povinnost již při přijetí úplaty (zálohy) (zrušen původní §21/2) zkracuje se o měsíc doba pro vznik plátcovství u obratových plátců - od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat (§6/2)

20 daň z přidané hodnoty 2. při překročení obratu vzniká „obratové plátcovství“ zpětně k rozhodnému dni i při nesplnění povinnosti registrace (§6/1,2) zdaňovací období je kalendářní měsíc (§99) měsíční zdaňovací období platí pro nové plátce z roku 2013 nejméně po dobu kalendářního roku, v němž byl plátce registrován, a pro bezprostředně následující kalendářní rok; na základě žádosti lze tento bezprostředně následující rok měsíčního zdaňovacího období „změnit“ na čtvrtletní (§99a/3)

21 daň z přidané hodnoty 3. přenesení daňové povinnosti (dále PDP)
záloha při PDP nepodléhá dani na fakturu uvede dodavatel povinně formulaci "daň odvede zákazník" (česky) (§29/2-c) pokud dodavatel použije režim PDP a odběratel doplní ve své evidenci výši daně, má se za to, že plnění je celé v režimu PDP (§92e/2) s účinností od platí nový výklad GFŘ k PDP pro stavební práce zařazené v kódu (Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ - Č.j.: / )

22 daň z přidané hodnoty 4. zjednodušený daňový doklad může být nově vystavován i pro bezhotovostní úhrady do ,- Kč včetně DPH (§30) „existující plátci“ do (Čl. II zákona č. 502/2012 Sb. Přechodná ustanovení - 9.) a „noví plátci“ při registraci mají povinnost zaregistrovat u správce daně všechna čísla bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost (§96/1) a určit, která čísla z nich budou zveřejněna pro dálkový přístup (§96/2) zavádí se režim nespolehlivého plátce, tj. plátce, který závažně poruší povinnosti vůči správě daní (podrobnější informace zveřejnilo GFŘ formou informace dne ) (§106a/1)

23 daň z přidané hodnoty 5. informace o zaregistrovaných bankovních účtech plátce (§98-d) a informace, že konkrétní plátce je nespolehlivým plátcem nebo tento režim byl zrušen (§106a/6), musí být zveřejněna správcem daně, způsobem umožňujícím dálkový přístup institut ručení za daň - odběratel ručí za DPH dodavatele, pokud tento byl ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem (§109/3) nebo platba byla poslána na jiný účet, než zveřejněný na serveru daňové správy (§109/2-c) nově se zavádí od povinnost plátců činit elektronických podání (§101a) (přihláška k registraci, daňová přiznání, hlášení a přílohy k daňovému přiznání). Tuto povinnost nemají fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 miliónu Kč, pokud nemá zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.

24 daň z přidané hodnoty 6. sledování výnosů pro obrat a registraci k DPH (§54+§56+výnosy z činností mimo registrované sociální služby – ubytovací služby, sociální služby mimo registraci, stravovací služby, pronájmy movitých věcí, praní prádla, …..) ekonomická činnost může obsahovat činnosti v rámci hlavní i doplňkové činnosti

25 daň z přidané hodnoty 7. plátce, např.: obrat > 1 mil. Kč
smlouva o sdružení s plátcem nabytí majetku na základě rozhodnutí o privatizaci pořízení zboží z EU > ,-- Kč/rok pořízení nového dopravního prostředku z EU pořízení zboží z EU, které podléhá spotřební dani přijetí služby z EU (§9/1) přijetí služby z EU (§10-10d, §10j – služby k nemovitosti; přeprava osob; služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy; stravovací služby; nájem dopravního prostředku; )

26 daň z přidané hodnoty 8. !!!!! nakupování zboží a služeb v EU (pořízení dopravních prostředků, nákup potravin, nákup kancelářských potřeb, přijetí služby od umělce, opraváře, pořízení SW – AVG, …..) nárok na odpočet DPH na vstupu (krácení poměrem a koeficientem) přenesení daňové povinnosti (§92a, §92e ZDPH) při poskytnutí stavebních prací /ČSÚ Klasifikace produkce (CZ-CPA) kód CZ-CPA 41 až 43/

27 Občanský zákoník 1. Zákon č. 89/2012 Sb. Účinnost od 1.1.2014
Celkem 3081 paragrafů Zrušuje se 238 právních předpisů

28 Veřejná prospěšnost – ObčZ 2.
Veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu. § 147 Veřejně prospěšná právnická osoba má právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku, pokud splní podmínky stanovené jiným právním předpisem. § 150 Jen právnická osoba, jejíž status veřejné prospěšnosti je ve veřejném rejstříku zapsán, má právo uvést ve svém názvu, že je veřejně prospěšná.

29 Veřejná prospěšnost – ObčZ 3.
ZÁKON ze dne … o veřejně prospěšné činnosti a statusu veřejné prospěšnosti (zákon o veřejné prospěšnosti) § 1 (1) Tento zákon upravuje podmínky, za kterých může veřejně prospěšná právnická osoba soukromého práva nabýt status veřejné prospěšnosti (dále jen „status“) a s ním spojené zvláštní výhody.

30 Občanský zákoník 4. Základní charakteristika
Důraz na dispozitivitu, kogentnost je vyjímečná Důraz na lidskou svobodu (povinnost respektovat právo člověka žít podle svého) Ochrana slabších (ochrana slabší smluvní strany) Hledisko průměrně rozumného člověka (spoléhá se na to, že smluvní partner je nadán alespoň rozumem průměrně rozumného člověka) Vyšší nároky na odborníky (nestačí jen rozum průměrně nadaného člověka)

31 Občanský zákoník 5. Více volnosti pro smluvní strany
Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen "stavba") s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Věcná břemena (služebnosti + reálná břemena) Promlčení Spolky Rodinné právo

32 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Účetní a daňová doporučení Účetní a daňové novinky pro rok 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google