Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha čtvrtek 17.1.2013 Ing. Pavel Lampa daňový poradce www.pavellampa.cz1 17.1.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha čtvrtek 17.1.2013 Ing. Pavel Lampa daňový poradce www.pavellampa.cz1 17.1.2013."— Transkript prezentace:

1 Praha čtvrtek Ing. Pavel Lampa daňový poradce

2 V hřejivém světle Lampy je Vaše skvělá budoucnost

3  Zákon č. 428/2011 Sb. (od ) neobsahuje zásadní změny  Důležité změny jsou platné již od (zákon č. 239/2012 Sb.) a od (zákon č. 167/2012 Sb.) ◦ Předávání účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu a přebírání účetních záznamů z centrálního systému účetních informací státu

4 o §25/6 (6) V případě majetku podle odstavce 1 písm. l) se reprodukční pořizovací cena nepoužije v případě bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků, výpůjčky nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku mezi vybranými účetními jednotkami; v těchto případech účetní jednotka při ocenění majetku navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala

5  (1) Účetní jednotky zjišťují při inventarizaci skutečné stavy majetku a závazků a zaznamenávají je v inventurních soupisech. Tyto stavy zjišťují ◦ a) fyzickou inventurou u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci, nebo ◦ b) dokladovou inventurou u závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci, a to včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.  …..  (3) Účetní jednotky mohou při fyzické inventuře zjišťovat skutečný stav majetku počítáním, měřením, vážením a dalšími obdobnými způsoby, případně mohou využívat účetní záznamy, které prokazují jeho existenci

6  (4) Při periodické inventarizaci mohou účetní jednotky při zjišťování skutečného stavu stanovit den, ke kterému skutečný stav zjišťují a který předchází rozvahovému dni (dále jen "rozhodný den"), a mohou dokončit zjišťování skutečného stavu podle účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky majetku a závazků, které nastaly mezi tímto dnem a rozvahovým dnem.  …..  (6) Účetní jednotky při periodické inventarizaci ◦ a) mohou zahájit inventuru nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem, ◦ b) ukončí inventuru nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni

7  Vyhláška č. 410/2009 Sb. + ČÚS (p.o.)  Vyhláška č. 504/2002 Sb. + ČÚS (NNO)

8  Účetní klíčování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost (mimoúčetní postup při zpracování přiznání k DzPPO)  Účetní klíčování nákladů mezi jednotlivými činnostmi v rámci téhož druhu činnosti (mimoúčetní postup při zpracování přiznání k DzPPO)

9  účetní odpisy z vlastního a svěřeného majetku  daňové odpisy z vlastního majetku (vliv dotací)  Daňové odpisy ze svěřeného majetku (dopis ombudsmana k §28/1 ZDzP)  zúčtování nezdanitelného minima ,- - Kč přes rezervní fond (prokazování použití daňové úspory v následujících třech letech)

10  Metodika použití výnosů ◦ Příspěvek zřizovatele na krytí provozních nákladů se v daném rozpočtovém roce zúčtuje do výnosů v plném rozsahu bez ohledu na jeho použití nebo spotřebu. ◦ Výnosy v hlavní činnosti a výnosy v doplňkové činnosti se na náklady spotřebovávají v pořadí: 1) tržby z činností, které jsou předmětem daně -> 2) výnosy z činností+ostatní výnosy z činností -> 3) zúčtování fondů -> 4) provozní dotace zúčtovatelné -> 5) příspěvek zřizovatele na krytí provozních nákladů

11 ◦ Příspěvek na krytí provozních nákladů se s ohledem na §18, odst. 4, 6, 7 zákona č. 586/92 Sb. o daních z příjmů (dále jen ZDzP) přednostně páruje (zúčtovává) s náklady, které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů (např. výdaje na reprezentaci, účetní odpisy, účetní opravné položky, ostatní pokuty a penále, odpis pohledávek, manka a škody, další výdaje, které nelze zahrnout do výdajů podle §24 ZDzP. ◦ Nespotřebovaný příspěvek zřizovatele na krytí provozních nákladů se prostřednictvím výsledku hospodaření určuje přednostně k rozdělení do fondů (např. rezervní fond, fond odměn)

12  Klíčování nákladů mezi hlavní a doplňkovou činnost a klíčování nákladů v hlavní činnosti ◦ Rozdělení jednotlivých nákladů pro účel klíčování nákladů mezi hlavní a doplňkovou činnost a klíčování nákladů v hlavní činnosti provádí daňový subjekt samostatně na základě znalosti jednotlivých účetních případů. ◦ Daňový subjekt přednostně použije pro klíčování jednotlivých účetních případů vhodně zvolené a prokazatelné kritérium (např. čas, podlahová plocha). ◦ V případě nemožnosti stanovit prokazatelné individuální kritérium použije daňový subjekt pro klíčování nákladů poměrové kritérium mezi jednotlivými skupinami výnosů

13  Prokázání použití daňové úspory podle §20/7 ZDzP ◦ Účtování daňové úspory provede daňový subjekt prostřednictvím rozdělení výsledku hospodaření na samostatný analytický účet 4xx.xxx Rezervní fond – daňová úspora – rok 20xx. ◦ Takto odlišenou daňovou úsporu zúčtuje daňový subjekt z rezervního fondu – daňová úspora do výnosů následující kalendářního roku

14  Národní účetní rada   Interpretace národní účetní rady I-1 až I

15  aktuálně platné znění k

16  zákon č. 456/2011 Sb. a o Finanční správě ČR (od )  Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad  nová čísla BÚ  nové datové schránky (ID)

17  ruší se sleva na dani (2070,- měsíčně) pro starobní důchodce, kteří k 1.1. pobírají starobní důchod (platí pro roky 2013 – 2015) (§35ba/1-a)  z příjmů, které převyšují 48násobek průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení ( ,-) se bude platit 7 % tzv. solidární zvýšení daně (§16a); u osob, u nichž se zvyšuje o solidární zvýšení daně daň nebo záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků vzniká povinnost podat daňové přiznání (§38g/4)

18  zaměstnavatel může od roku 2013 přispívat zaměstnancům (v režimu osvobození od DzPFO ze závislé činnosti) na penzijní připojištění, doplňkové penzijní připojištění, životní pojištění v celkovém úhrnu do 30 tisíc korun (§6/9-p)

19  základní sazba 21 % a snížená sazba 15 % (§47/1)  plátcům, kteří nejsou účetní jednotkou (daňová evidence, paušál), nově vzniká daňová povinnost již při přijetí úplaty (zálohy) (zrušen původní §21/2)  zkracuje se o měsíc doba pro vznik plátcovství u obratových plátců - od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat (§6/2)

20  při překročení obratu vzniká „obratové plátcovství“ zpětně k rozhodnému dni i při nesplnění povinnosti registrace (§6/1,2)  zdaňovací období je kalendářní měsíc (§99)  měsíční zdaňovací období platí pro nové plátce z roku 2013 nejméně po dobu kalendářního roku, v němž byl plátce registrován, a pro bezprostředně následující kalendářní rok; na základě žádosti lze tento bezprostředně následující rok měsíčního zdaňovacího období „změnit“ na čtvrtletní (§99a/3)

21  přenesení daňové povinnosti (dále PDP) ◦ záloha při PDP nepodléhá dani ◦ na fakturu uvede dodavatel povinně formulaci "daň odvede zákazník" (česky) (§29/2-c) ◦ pokud dodavatel použije režim PDP a odběratel doplní ve své evidenci výši daně, má se za to, že plnění je celé v režimu PDP (§92e/2) ◦ s účinností od platí nový výklad GFŘ k PDP pro stavební práce zařazené v kódu (Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ - Č.j.: / )

22  zjednodušený daňový doklad může být nově vystavován i pro bezhotovostní úhrady do ,- Kč včetně DPH (§30)  „existující plátci“ do (Čl. II zákona č. 502/2012 Sb. Přechodná ustanovení - 9.) a „noví plátci“ při registraci mají povinnost zaregistrovat u správce daně všechna čísla bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost (§96/1) a určit, která čísla z nich budou zveřejněna pro dálkový přístup (§96/2)  zavádí se režim nespolehlivého plátce, tj. plátce, který závažně poruší povinnosti vůči správě daní (podrobnější informace zveřejnilo GFŘ formou informace dne ) (§106a/1)

23  informace o zaregistrovaných bankovních účtech plátce (§98-d) a informace, že konkrétní plátce je nespolehlivým plátcem nebo tento režim byl zrušen (§106a/6), musí být zveřejněna správcem daně, způsobem umožňujícím dálkový přístup  institut ručení za daň - odběratel ručí za DPH dodavatele, pokud tento byl ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem (§109/3) nebo platba byla poslána na jiný účet, než zveřejněný na serveru daňové správy (§109/2-c)  nově se zavádí od povinnost plátců činit elektronických podání (§101a) (přihláška k registraci, daňová přiznání, hlášení a přílohy k daňovému přiznání). Tuto povinnost nemají fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 miliónu Kč, pokud nemá zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky

24  sledování výnosů pro obrat a registraci k DPH (§54+§56+výnosy z činností mimo registrované sociální služby – ubytovací služby, sociální služby mimo registraci, stravovací služby, pronájmy movitých věcí, praní prádla, …..)  ekonomická činnost může obsahovat činnosti v rámci hlavní i doplňkové činnosti

25  plátce, např.: ◦ obrat > 1 mil. Kč ◦ smlouva o sdružení s plátcem ◦ nabytí majetku na základě rozhodnutí o privatizaci ◦ pořízení zboží z EU > ,-- Kč/rok ◦ pořízení nového dopravního prostředku z EU ◦ pořízení zboží z EU, které podléhá spotřební dani ◦ přijetí služby z EU (§9/1) ◦ přijetí služby z EU (§10-10d, §10j – služby k nemovitosti; přeprava osob; služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy; stravovací služby; nájem dopravního prostředku; )

26  !!!!! nakupování zboží a služeb v EU (pořízení dopravních prostředků, nákup potravin, nákup kancelářských potřeb, přijetí služby od umělce, opraváře, pořízení SW – AVG, …..)  nárok na odpočet DPH na vstupu (krácení poměrem a koeficientem)  přenesení daňové povinnosti (§92a, §92e ZDPH) při poskytnutí stavebních prací /ČSÚ Klasifikace produkce (CZ-CPA) kód CZ-CPA 41 až 43/

27  Zákon č. 89/2012 Sb.  Účinnost od  Celkem 3081 paragrafů  Zrušuje se 238 právních předpisů

28 Veřejná prospěšnost § 146  Veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu. § 147  Veřejně prospěšná právnická osoba má právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku, pokud splní podmínky stanovené jiným právním předpisem. § 150  Jen právnická osoba, jejíž status veřejné prospěšnosti je ve veřejném rejstříku zapsán, má právo uvést ve svém názvu, že je veřejně prospěšná

29 ZÁKON ze dne … o veřejně prospěšné činnosti a statusu veřejné prospěšnosti (zákon o veřejné prospěšnosti) § 1 (1) Tento zákon upravuje podmínky, za kterých může veřejně prospěšná právnická osoba soukromého práva nabýt status veřejné prospěšnosti (dále jen „status“) a s ním spojené zvláštní výhody

30  Základní charakteristika ◦ Důraz na dispozitivitu, kogentnost je vyjímečná ◦ Důraz na lidskou svobodu (povinnost respektovat právo člověka žít podle svého) ◦ Ochrana slabších (ochrana slabší smluvní strany) ◦ Hledisko průměrně rozumného člověka (spoléhá se na to, že smluvní partner je nadán alespoň rozumem průměrně rozumného člověka) ◦ Vyšší nároky na odborníky (nestačí jen rozum průměrně nadaného člověka)

31 o Více volnosti pro smluvní strany o Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen "stavba") s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. o Věcná břemena (služebnosti + reálná břemena) o Promlčení ◦ Spolky ◦ Rodinné právo

32


Stáhnout ppt "Praha čtvrtek 17.1.2013 Ing. Pavel Lampa daňový poradce www.pavellampa.cz1 17.1.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google