Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013."— Transkript prezentace:

1 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013

2 -Navazuje na Iniciativu Společenství INTERREG IIIA - Phare CBC 2000 – 2004 a INTERREG IIIA 2004 - 2006 -Realizace programu poskytne nové příležitosti pro těsnější spolupráci a budování reálných udržitelných přeshraničních struktur, které přinesou užitek občanům organizacím a regionům na obou stranách hranice.

3 Programové území Na české straně regiony NUTS III: Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Vysočina Na rakouské straně regiony NUTS III: Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland Nordteil, Mühlviertel a město Vídeň (dále pak území Mostviertel-Eisenwurzen, St. Pölten, Linz- Welz, Innviertel, Traunviertel a Steyr-Kirchdorf – území s nižší mírou podpory z ERDF)

4 Cíl programu -Rozšíření a prohloubení spolupráce v přeshraničním regionu a podpora udržitelného rozvoje přeshraničního regionu formou odstraňování existujících bariér a posilování celkového rozvojového potenciálu území -V návaznosti na globální cíl operačního programu jsou definovány dvě prioritní osy:

5 Prioritní osa 1 – socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how Oblast podpory 1 – Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi Oblast podpory 2 – Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času Oblast podpory 3 – Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace Oblast podpory 4 – Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace

6 Prioritní osa 2 – regionální dostupnost a udržitelný rozvoj Oblast podpory 1 – Doprava a regionální dostupnost Oblast podpory 2 – Životní prostředí a prevence rizik Oblast podpory 3 – Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce

7 Prioritní osa 3 - Technická pomoc zajištění řádné implementace operačního programu

8 Vhodní žadatelé -Obce (svazky obcí), města, kraje -Organizace zřizované a založené státem, kraje či obcemi, které poskytují veřejné služby a jsou ze 100 % vlastněny státem, kraji či obcemi -Nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy -Školy, školská a předškolní zařízení -Zájmová sdružení právnických osob -Hospodářské a agrární komory

9 Partneři projektu Každý žadatel musí mít jednoho či více rakouských partnerů se sídlem v podporovaném území Partnerem projektu může být právnická/fyzická osoba, která splňuje podmínky pro rakouské žadatele Princip Lead partnera

10 Povinnosti Lead partnera Pro každý projekt jmenují projektoví partneři ze svých řad hlavního příjemce, který má tyto hlavní povinnosti: - Stanoví opatření pro své vztahy s ostatními příjemci, kteří se projektu účastní, ve smlouvě, ve které bude mj. obsaženo ustanovení zaručující řádné finanční řízení prostředků na projekt, včetně opatření pro zpětné získání neoprávněně vyplacených částek -Odpovídá za zajištění implementace celého projektu -Zajišťuje, aby byly výdaje (vykázané příjemci) vynaloženy na účely implementace projektu a aby odpovídaly činnostem dohodnutým mezi příjemci -Ověřuje, že výdaje vykazované příjemci byly potvrzeny kontrolory

11 Povinnosti projektových partnerů Každý partner nese odpovědnost za svou část projektu v případě jakékoli nesrovnalosti ve výdajích, které vykázal Příslušnému certifikačnímu orgánů předkládá standardizovanou zprávu společně s originálem faktur pro kontrolu prvního stupně v německém nebo českém jazyce Hlavnímu příjemci předkládá svoje osvědčení jako podklad pro souhrnnou žádost

12 Finanční rámec programu Celková alokace na česko – rakouskou hranici na období 2007 – 2013: 107 435 393 EUR Z toho na českou část území bude příspěvek z ERDF činit: 69 120 000 EUR

13 Financování a velikost projektů Zdroje spolufinancování: Maximální podpora z ERDF 85 % celkových uznatelných nákladů Veřejné prostředky min. 10 % Možnost státního příspěvku až 5 % Rozpočet projektu min. 20 001 EUR

14 Dispoziční fond V rámci prioritní osy 2 Správcem DF bude Sdružení obcí Vysočiny, administrátorem Regionální a rozvojová agentura Vysočiny – bude vyhlašovat jednotlivé výzvy DF a zde bude možné projekty podávat -nově jsou možné i malé investiční projekty velikost projektů: min. 2 000 EUR, max. 20 000 EUR

15 Pravidlo n+3 Pro roky 2007 – 2010 bude platit pravidlo n+3 (v roce 2008 čerpání prostředků alokovaných pro rok 2007) Dále už n+2

16 Řídící struktury OP Řídící orgán (MA) – Úřad spolkové vlády Dolní Rakousko, St. Pölten Národní orgán (NA) – MMR ČR JTS s hlavním sídlem v Brně Regionální subjekty - kraje

17 Úloha regionálních subjektů Poskytování konzultací a poradenství, pomoc při vyhledávání vhodného partnera v Rakousku Publicita programu Zde je možné podávat projektové žádosti Po přijetí projektových žádostí provádějí formální kontrolu V součinnosti s JTS provádějí hodnocení projektů

18 Aktuální stav 20. 12. 2007 schválen dokument Evropskou komisí 27. 3. 2008 proběhne v Třebíči vyhlášení programu, od tohoto dne bude možno podávat žádosti o podporu Další zasedání Monitorovacího výboru bylo stanoveno na 3.7.08

19 Každý projekt musí splňovat alespoň dvě ze čtyř kriterií přeshraniční spolupráce: 1) společná příprava projektu s rakouským partnerem 2) společná realizace projektu s rakouským partnerem 3) společné financování (rakouský partner se podílí alespoň 1% na společném rozpočtu 4) společní zaměstnanci (např. je určena jedna osoba, popř. skupina osob, která dohlíží na realizaci projektu na obou stranách hranice a je financována z rozpočtu projektu)

20 Kontakt: Odbor regionálního rozvoje Jana Böhmová, tel. 564602551, e-mail: bohmova.j@kr-vysocina.cz www.kr-vysocina.czwww.kr-vysocina.cz; finance EU Odkazy: www.at-cz.net Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: www.mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google