Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Udržitelnost projektů Udržitelnost projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Udržitelnost projektů Udržitelnost projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“)"— Transkript prezentace:

1 Udržitelnost projektů Udržitelnost projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“)

2 Obsah 1. Udržitelnost projektů OP VK 2. Změny v období udržitelnosti 3. Dokladování udržitelnosti 4. Povinná publicita v období udržitelnosti 5. Nakládání s výstupy v období udržitelnosti 6. Předkládání, vypracování a kontrola monitorovací zprávy o udržitelnosti 7. Metodická podpora a výchozí dokumenty 8. Seznam použitých zkratek 2

3 Udržitelnost projektů OP VK 3

4 Co je to udržitelnost projektů a na koho se vztahuje? Jedná se o plnění/udržení aktivit projektu a udržení výsledků projektu i po jeho ukončení, resp. po skončení financování z OP VK Požadavky na udržitelnost projektů stanovuje poskytovatel dotace ve Výzvě k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních Udržitelnost je tedy povinná pro příjemce z výzev: 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 42, 44, 46, 51 Udržitelnost může být stanovena na dobu max. 5 let po skončení financování projektu z OP VK - přesná doba udržitelnosti pro daný projekt je uvedena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo-li právním aktu 4

5 Způsob zachování výstupů podpořeného projektu příjemce stanovuje v projektové žádosti (upřesnění aktivit udržitelnosti bývá také uvedeno v Souhrnné informaci o realizaci projektu, případně v závěrečné MZ na záložce Souhrnné informace o realizaci) Výstupy/aktivity projektu musí být udrženy minimálně v uváděném rozsahu 5 Co je to udržitelnost projektů a na koho se vztahuje?

6 Změny v období udržitelnosti 6

7 Možnosti provádění změn v období udržitelnosti Aktivity udržitelnosti jsou popsány v projektové žádosti („PŽ“) v části IV Popis projektu, odstavci Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF, případně blíže určené v Souhrnné informaci o realizaci projektu/ZMZ – Souhrnné informace o realizaci Příjemce primárně musí dodržet aktivity udržitelnosti přesně v té podobě, v jaké byly nadefinovány v PŽ V období udržitelnosti je však možné zaznamenat odchylky v plnění právním aktem stanovených povinností, pak je nutné přijmout nápravná opatření ve formě nepodstatné nebo podstatné změny V případě, že je daná aktivita nenahraditelná a nerealizovatelná a příjemce žádným jiným způsobem nezajistí její uskutečnění, vystavuje se sankci dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace 7

8 Nepodstatné změny - udržitelnost Změny formálního charakteru Není nutné předchozí schválení poskytovatelem dotace Povinnost takovéto změny oznámit v nejbližší monitorovací zprávě o udržitelnosti („MZU“) Součástí informace o provedené změně musí být řádné zdůvodnění, proč ke změně došlo Příklady: –změna kontaktních údajů/sídla příjemce, změna statutárního zástupce –nahrazení majetku, který měl příjemce povinnost určitou dobu udržet, v případě škod –některé aktivity popsané v PŽ mohou být nahrazeny aktivitami obdobnými nebo inovovanými (realizace semináře x workshopu, vydání brožury x knihy apod.) 8

9 Nepodstatná změna - příklad Příjemce se v projektové žádosti zavázal, že v době udržitelnosti natočí dalších 15 výukových videí (natáčecí technika byla pořízena z projektových prostředků), avšak v průběhu udržitelnosti došlo k rozbití kamery. Příjemce je tedy povinen pořídit novou obdobnou kameru, aby zajistil naplnění udržitelnosti ve smyslu natočení 15ti videí, z čehož plyne, že v případě ztráty, poškození či zničení zboží, které bylo nakoupeno z dotace a bylo nezbytné pro udržení aktivit, ke kterým se příjemce zavázal, je nutno zajistit adekvátní náhradu. 9

10 Podstatné změny - udržitelnost Změny ve způsobu naplňování aktivit a v provádění udržitelnosti Nutnost předchozího schválení poskytovatelem dotace a vydání doplnění právního aktu Předkládají se v písemné podobě formou žádosti podepsané statutárním zástupcem, případně partnery projektu (pokud se jich změna dotýká) Příklady –změna harmonogramu akcí mezi jednotlivými roky –sloučení akcí původně plánovaných v různých letech udržitelnosti –změna subjektů, se kterými příjemce deklaroval spolupráci 10

11 Podstatná změna - příklad Příjemce v PŽ k udržitelnosti uvedl, že ročně uspořádá jednu konferenci. V tomto případě je tedy povinen uskutečnit konferenci každý rok. Hlavní host konference však odřekne účast a konferenci daný rok nebude možné uspořádat, proto je tedy nutné požádat o podstatnou změnu harmonogramu plánovaných akcí, neboť bez úpravy právního aktu není možné, aby se např. jeden rok konference nekonala a další rok byla 2x. Jiná situace nastane, když příjemce v PŽ uvede, že během udržitelnosti zrealizuje přibližně 5 konferencí, pak je může libovolně rozdělit mezi jednotlivá léta, aniž by mu hrozila sankce za nesplnění povinností. 11

12 Nepřípustné změny - udržitelnost Změny, které není možné realizovat za žádných okolností Příklady –neuskutečnění některé z aktivit, ke které se příjemce zavázal v PŽ –nahrazení aktivit tak, že by se původní závazek změnil zásadním způsobem (např. závazek uspořádání 1 konference by měl být nahrazen vydáním publikace) –ukončení, zrušení nebo zkrácení doby udržitelnosti 12

13 Dokladování udržitelnosti 13

14 Jak dokládat udržitelnost? Udržitelnost se dokládá standardním způsobem tak, jak probíhalo prokazování realizace aktivit v době realizace projektu v monitorovacích zprávách Příjemce v době udržitelnosti předkládá dle charakteru projektu a aktivit/výstupů např. prezenční listiny, fotodokumentaci, pozvánky na semináře, programy akcí, zápisy z realizovaných cest, rozvrhy hodin/přednášek, aktualizované studijní/učební materiály, třídní knihy, výpisy z evidence majetku (pro majetek pořízený z dotace), pracovní smlouvy apod. Příjemce nemá povinnost předkládání účetních dokladů 14

15 Povinná publicita v období udržitelnosti 15

16 Povinná publicita v období udržitelnosti Výstupy/produkty vzniklé v době realizace projektu za podpory finančních prostředků OP VK a používané v době udržitelnosti (např. publikace, skripta) musí i nadále splňovat povinnou publicitu, tzn. obsahovat logolink Materiály vytvořené v době udržitelnosti z jiných zdrojů příjemce nemusí splňovat povinnou publicitu (např. pozvánka/prezenční listina/program na seminář realizovaný a financovaný příjemcem v době udržitelnosti) 16

17 Nakládání s výstupy v období udržitelnosti 17

18 Nakládání s výstupy v období udržitelnosti V době udržitelnosti mohou být výstupy/produkty prodávány pouze za úhradu nákladů souvisejících se vznikem výstupu/produktu (např. s tiskem publikací vytvořených v rámci realizace projektu), příjemci/partnerovi nesmí vzniknout žádná neoprávněná výhoda ve formě zisku z prodeje. V opačném případě se příjemce vystavuje riziku vzniku neoprávněné veřejné podpory Výjimka: u projektů podpořených v režimu veřejné podpory či podpory de minimis je možnost komercializace výstupů/produktů bez omezení 18

19 Předkládání, vypracování a kontrola monitorovací zprávy o udržitelnosti 19

20 Monitorovací zpráva o udržitelnosti – obecné informace V době udržitelnosti je příjemce povinen předkládat monitorovací zprávy o udržitelnosti MZU se předkládá 1x ročně za monitorovací období (dále jen „MO“) trvající 1 rok MZU se předkládá do 2 měsíců po skončení MO MZU se od 1.6.2013 předkládá povinně elektronicky - prostřednictvím aplikace Benefit7 MZU musí být dodána vytištěná a originál podepsaná (i když se jedná o elektronickou MZU) MZU a relevantní přílohy se dodávají rovněž na CD CD je doloženo ve struktuře stanovené materiálem Udržitelnost – informace pro příjemce zveřejněném na webu OP VK 20

21 Jak správně vyplnit MZU? Příručka Postupy – Elektronická monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu dostupná na webu OP VK Bod 2. MZU Zpráva o udržitelnosti –Pole „Doplňující informace o realizaci projektu“: zde příjemce může uvést/oznámit změny, které v průběhu udržitelnosti nastaly, např. změna HKO, statutárního zástupce Bod 4. MZU Popis udržitelnosti –Zde příjemce uvádí popis udržitelnosti z projektové žádosti, resp. dle zpřesnění uvedené v Souhrnné informaci o realizaci projektu či závěrečné MZ v záložce Souhrnné informace o realizaci, tzn. příjemce zde specifikuje: plán, cíle dle PŽ, jakým způsobem hodlá zachovávat udržitelnost projektu 21

22 Jak správně vyplnit MZU? Bod 5. MZU Zajištění udržitelnosti vzhledem ke stanoveným cílům –V tomto bodu se příjemce vyjadřuje k aktivitám, které během daného ročního monitorovacího období proběhly v souladu s plánem udržitelnosti, tzn. příjemce uvádí skutečný stav naplňování oproti plánovaným aktivitám –Uváděné a popisované skutečnosti je nutné odpovídajícím a průkazným způsobem doložit (prezenční listiny, fotodokumentace, kopie emailové korespondence, sylaby, prezentace apod.) 22

23 Jak správně vyplnit MZU? Bod 6. MZU Problémy vzniklé v rámci udržitelnosti a způsob jejich odstranění –Zde příjemce pro informaci uvádí případné problémy Bod 7. MZU Přehled kontrol po ukončení projektu –Uvádí se zde popis kontrol, které byly provedeny u příjemce všemi kontrolními orgány v souvislosti s udržitelností projektu (např. FÚ, ČŠI, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – dále jen „MŠMT“) –Pouze kontroly provedené a ukončené v daném MO –Dokládáno protokolem z kontroly 23

24 Jak správně vyplnit MZU? Bod 8. MZU Přílohy –Příjemce do Benefit7 není povinen fyzicky nic nahrávat, pokud však přílohy nahraje, bude poskytovatelem dotace akceptováno –Zde příjemce vytváří seznam příloh dle Struktury MZU –Vyplnění polí „Počet listů“ a „Počet kopií" slouží pro archivační účely –Příjemce do příloh dává dokumenty dokladující realizaci aktivit v daném MO, které popisuje v bodě 5. MZU 24

25 Bod 9. MZU Čestné prohlášení příjemce –MZU by měla být podepsána statutárním zástupcem. Pokud MZU podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha MZU přiloženo její pověření od statutárního zástupce. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu udržitelnosti projektu, stačí ho doložit pouze v 1. MZU a tuto skutečnost poté v dalších MZU uvádět do pole „Poznámky“. Pro pověřenou osobu je také nutné doložit podpisový vzor. –Statutární zástupce a Funkce statutárního zástupce se tiskne automaticky do čestného prohlášení tištěné sestavy MZU v Benefit7. V případě, že MZU podepisuje jiná pověřená osoba, stačí vygenerované údaje přeškrtnout a doplnit ty správné 25 Jak správně vyplnit MZU?

26 Monitorovací zpráva o udržitelnosti – kontrola a schvalování MZU se odevzdává do 2 měsíců od ukončení monitorovacího období - pozdní doručení MZU podléhá sankci dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace Stěžejní je datum fyzického doručení na MŠMT Adresou pro doručení monitorovací zprávy o udržitelnosti je: MŠMT, odbor CERA Karmelitská 7 118 12 Praha 1 Při neúplných informacích v MZU je příjemce vyzván k doplnění - nápravy je poté nutné doručit max. do 5 pracovních dnů 26

27 Monitorovací zpráva o udržitelnosti – kontrola a schvalování Výsledek kontroly a hodnocení MZU: - Vráceno k dopracování (v Benefit7 se objeví Storno finalizace) - Schváleno Další MZU může příjemce v Benefit7 založit až po schválení předchozí MZU 27

28 Metodická podpora a výchozí dokumenty 28

29 Metodická podpora a výchozí dokumenty Příručka pro žadatele finanční podpory z OP VK Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Výzva k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z OP VK Projektová žádost/Souhrnná informace o realizaci projektu/Souhrnné informace o realizaci v závěrečné MZ Rozhodnutí o poskytnutí dotace 29

30 Metodická podpora a výchozí dokumenty Příručka Postupy - Elektronická monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/monitorovaci- zprava-a-jeji-prilohy/monitorovaci-zprava-o-udrzitelnosti-projektu.htmhttp://www.op-vk.cz/cs/prijemce/monitorovaci- zprava-a-jeji-prilohy/monitorovaci-zprava-o-udrzitelnosti-projektu.htm Materiál Udržitelnost – základní informace pro příjemce http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/dokumenty-pro- prijemce/udrzitelnost.html http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/dokumenty-pro- prijemce/udrzitelnost.html Web Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost http://www.op-vk.cz/ http://www.op-vk.cz/ Informace pro příjemce ke schvalování změn v období udržitelnosti zveřejněná na webu OP VK http://www.op- vk.cz/cs/prijemce/dokumenty-pro-prijemce/udrzitelnost.htmlhttp://www.op- vk.cz/cs/prijemce/dokumenty-pro-prijemce/udrzitelnost.html 30

31 Seznam použitých zkratek ČŠIČeská školní inspekce ESFEvropský sociální fond FÚFinanční úřad MO Monitorovací období MŠMTMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy MZ Monitorovací zpráva MZU Monitorovací zpráva o udržitelnosti OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PŽ Projektová žádost 31

32 Děkujeme za pozornost Děkujeme za pozornost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 2015 32


Stáhnout ppt "Udržitelnost projektů Udržitelnost projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“)"

Podobné prezentace


Reklamy Google