Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

15. – 16. 10. 2012 Sepetná Mgr. Ivana Jírů Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost za osud lidí v dosahu své činnosti. Antoine de Exupéry Pracovně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "15. – 16. 10. 2012 Sepetná Mgr. Ivana Jírů Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost za osud lidí v dosahu své činnosti. Antoine de Exupéry Pracovně."— Transkript prezentace:

1 15. – 16. 10. 2012 Sepetná Mgr. Ivana Jírů Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost za osud lidí v dosahu své činnosti. Antoine de Exupéry Pracovně právní problematika ve školství Mgr. Ivana Jírů tel. do zaměstnání: 595 622 411 ivana.jiru@kr-moravskoslezsky.cz

2 15. – 16. 10. 2012 Sepetná Mgr. Ivana Jírů Co by měl vědět každý zaměstnanec? 1.Pracovní smlouva - § 33 zákoníku práce a následující – musí být písemná, musí obsahovat jasné vymezení druhu práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce, dobu, na kterou se uzavírá – dobu určitou je možné nově stanovit v režimu 3x3 – t. j. až na devět let může být zaměstnanec zaměstnáván na dobu určitou, případně může být vymezena událostí – zástup za nepřítomného konkrétního zaměstnance, úvazek musí být sjednán srozumitelně – vymezen číselně např. 0,6 (60%) úvazku, zkušební doba – maximálně 3 měsíce 2.Změna pracovního poměru – výhradně dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem – nejčastěji je předmětem dohody sjednání jiné výše pracovního úvazku – zaměstnanec může změnu odmítnout – v případě návaznosti dohody na organizační změnu – úbytek úvazků související např. s úbytkem žáků nebo spojováním tříd se zaměstnanec stává odmítnutím dohody o snížení úvazku nadbytečným – výpověď podle § 52 c) zákoníku práce 3.Jednostranné pracovně právní akty zaměstnavatele – zejména - platový výměr; pracovní náplň – vymezuje druh práce a požadavky zaměstnavatele – podle nejnáročnějšího druhu práce je určena platová třída, do níž je zaměstnanec zařazen; upozornění zaměstnance na neplnění předpokladů pro výkon práce nebo na neplnění povinností - § 52 zákoníku práce; výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru podle § 55 zákoníku práce. Jednostranné akty zaměstnavatele je možné rozporovat stížností nebo soudně. Ředitel školy také stanovuje podle § 165 školského zákona organizaci a podmínky provozu školy.

3 15. – 16. 10. 2012 Sepetná Mgr. Ivana Jírů Platový výměr Vydává zaměstnavatel nejpozději v den vzniku pracovního poměru a pak při každé změně kterékoli složky platu Při jakékoli změně platu musí zaměstnanec obdržet platový výměr nejpozději v den, kdy nabývá změna účinnosti (akceptovatelné výjimky – změny NV – zvýšení platu) Každou změnu musí zaměstnavatel písemně zdůvodnit - § 136 odst. 2 ZP: změna tarifu: platový postup nebo nové nařízení vlády nebo změna vnitřního platového předpisu – věkový automat nebo rozpětí změna zařazení do platové třídy: vždy podle funkční náplně – podle nejnáročnějšího druhu práce požadovaného po zaměstnanci změna osobního příplatku: přehodnocení na základě kritérií, odebrání na základě vyhodnocení nedostatků ve výkonu sjednané práce, ekonomické důvody – vázání financí příplatek za vedení: přísluší těm, kteří někoho řídí, organizují, kontrolují, na stupni řízení navíc stanoví a ukládají úkoly: jmenování, odvolání z funkce zvláštní příplatek: třídnictví dle vnitřních kritérií (vnitřní platový předpis), případně příplatky speciálního charakteru

4 15. – 16. 10. 2012 Sepetná Mgr. Ivana Jírů Proč je každý rok v MSK 120 úvazků učitelů nadbytečných: nejsou děti = není učitel = není škola V ČR za posledních 30 let ubylo 880.000 dětí do 15 let (tj. o 35.200 tříd po 25 dětech méně v ČR), počet narozených dětí stále klesá – například v roce 1985 se narodilo v české části ČSSR 136.000 dětí, v roce 1999 už jen 89.500 dětí). Demografický vývoj 15letých obyvatel v MSK: 2009 - největší propad počtu obyvatel o 10,8 %. K obdobnému poklesu počtu patnáctiletých došlo i v roce 2010 a 2011. Z oficiální projekce Českého statistického úřadu vyplývá v absolutních číslech: 1995 - 19.082 patnáctiletých, 2009 - největší meziroční propad počtu patnáctiletých - 13.689 2015 - předpokládaný počet patnáctiletých již jen 10.989. Dopady tohoto vývoje se v minulých letech projevily na všech typech základních a následně středních škol. V září 2010 nastoupilo ke studiu ve středních školách v MSK v denní formě vzdělávání cca o 2000 žáků méně než v červnu téhož roku tyto školy absolvovalo (úbytek 85 tříd = cca 120 úvazků učitelů bez dělených hodin).

5 15. – 16. 10. 2012 Sepetná Mgr. Ivana Jírů Výpověď z důvodu nadbytečnosti - § 52 písm c) ZP Vydání rozhodnutí o organizační změně – např. úbytek žáků a s tím související úbytek tříd – nejčastěji k datu 1. 9. (PP končí 31. 8.!!!) – účel: zvýšení efektivnosti práce snížením počtu PP Projednání rozhodnutí a jeho realizaci s odborovou organizací - § 280 odst. 1 písm. b) ZP Seznámení zaměstnanců školy se situací s uvedením všech argumentů – demografický vývoj, nedostatek žáků, normativní financování – nepovinný, ale doporučovaný krok Nejlépe v červnu - jednání s konkrétním PP (výběr je na řediteli, nutno zohlednit omezení daná kolektivní smlouvou) – projednání dohody o ukončení pracovního poměru s odstupným dle § 67 ZP nebo dání výpovědi dle § 52 c) ZP Odstupné od 1. 1. 2012 – dle délky trvání PP – do 1 roku - 1x, od 1 do 2 let - 2x, více - 3x Odmítnutí převzetí – znamená nepředání výpovědi zaměstnanci, přivolání 2 svědků k podpisu Zaměstnanec má možnost nahlédnout do své osobní složky a pořídit si kopii Zaměstnanec může podat k soudu žalobu o určení neplatnosti výpovědi do 2 měsíců od ukončení pracovního poměru

6 15. – 16. 10. 2012 Sepetná Mgr. Ivana Jírů Další možnosti výpovědi s dvouměsíční výpovědní lhůtou Zrušení školy nebo její části – odstupné jedno – trojnásobek průměr. platu Přemístění školy nebo její části (např. nesouhlas zaměstnance se změnou pracoviště) – odstupné 1 – 3 násobek průměrného platu Zdravotní důvody zaměstnance – podle lékařského posudku nebo dle rozhodnutí příslušného správního orgánu nesmí dále konat dosavadní práci - odstupné 12cti násobné Ztráta způsobilosti vykonávat dosavadní práci (např. úmyslný trestný čin pedagogického pracovníka) – bez odstupného Nesplnění kvalifikace – výpověď možná, i když studuje – bez odstupného Neuspokojivé prac. výsledky, které zaměstnanec v přiměřené době neodstranil po písemném upozornění v posledním roce – bez odstupného Závažné nebo soustavné méně závažné porušování povinností, na které byl zaměstnanec upozorněn v posledních 6 měsících – bez odstupného - § 301ZP Porušení stanoveného léčebného režimu v době prvních 3 týdnů nemoci zvlášť hrubým způsobem – bez odstupného (textová příloha)

7 15. – 16. 10. 2012 Sepetná Mgr. Ivana Jírů Profesor matiky zkoumá svou výplatní pásku a zjistí, že má o stovku míň. "Nevadí," povídá pomstychtivě, "neřeknu žákům, že byl nějaký Pythagoras."

8 15. – 16. 10. 2012 Sepetná Mgr. Ivana Jírů Okamžité zrušení pracovního poměru – bez odstupného Realizuje se nejpozději do 2 měsíců od okamžiku, kdy se zaměstnavatel dověděl o důvodech vedoucích k okamžitému zrušení pracovního poměru a nejpozději do 1 roku, kdy důvod vznikl, v případech: 1.Zaměstnanec byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na déle než 1 rok (např. dopravní nehoda pod vlivem alkoholu) 2.Zaměstnanec byl odsouzen za úmyslný trestný čin související s plněním pracovních úkolů k nepodmíněnému trestu nejméně 6 měsíců 3.Zaměstnanec porušil pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem – alkohol na pracovišti, neomluvená absence v práci, nepřítomností na pracovišti nebo nedbalostí zaviněný úraz žáka Důvod musí být skutkově vymezen, aby nebyl zaměnitelný s jiným. Důvod se nesmí dodatečně měnit. Okamžité zrušení PP je možné i v době nemocenské! Není možné – u těhotné, na mateřské nebo rodičovské dovolené

9 15. – 16. 10. 2012 Sepetná Mgr. Ivana Jírů Nároky vyplývající z pracovního poměru Pro uplatnění nároků, zejména finančních, vyplývajících z pracovního poměru platí obecná lhůta 3 roky zpětně od podání žádosti nebo žaloby (§ 101 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Příklady uplatnění finančních nároků: Nesprávné určení platu – stanovení platové třídy v rozporu s nejnáročnějším druhem práce uvedeným ve funkční náplni, neodůvodnění změny některé složky platu – nejčastěji osobního příplatku, předání platového výměru později než změna nabyla účinnosti – zaměstnanec označil předání datem Nevyplacení nákladů zaměstnance souvisejících s pracovní cestou - § 151 a následující zákoníku práce Nenaplňování práv zaměstnance při prohlubování či zvyšování kvalifikace – náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace, poskytování pracovního volna s náhradou platu při zvyšování kvalifikace - § 230 a následující ZP

10 15. – 16. 10. 2012 Sepetná Mgr. Ivana Jírů Pracovní cesta podrobněji Podle § 153 zákoníku práce určuje zaměstnavatel podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo výkonu práce, způsob dopravy, předem nejlépe písemně (možno také ústně, ale v případě sporu neprokazatelné sjednání podmínek pracovní cesty), přitom přihlíží k oprávněným zájmům zaměstnance. Nárok na stravné vzniká při trvání pracovní cesty přesahující 5 hodin (stravné podle § 173 a následujících ZP). Každé vyslání zaměstnance mimo sjednané pracoviště je pracovní cestou, respektive nařízením práce jinde, náklady výkonu práce nese vždy zaměstnavatel, podmínky poskytování cestovních náhrad určuje v souladu se ZP vnitřním předpisem – např. pro použití vlastního vozidla (svévolné použití neurčeného dopravního prostředku může zprostit zaměstnavatele povinnosti úhrady části nákladů zaměstnance). Náhrady v případě zahraničních pracovních cest - § 179, 180 ZP

11 15. – 16. 10. 2012 Sepetná Mgr. Ivana Jírů S čím se ve školství můžeme setkat Učitel + lektor – v případě, že pedagog pracuje ve škole také v rámci projektu jako lektor na dohodu, není možné, aby tuto činnost vykonával v pracovní době stanovené pro výkon pracovního zařazení učitel. Nelze mu tedy stanovit výuku lektora v době, kdy učí jako učitel. Oba pracovně- právní vztahy musí být jednoznačně odděleny, v žádném případě nemohou probíhat současně, případně se křížit. Podle § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona stanovuje organizaci a podmínky provozu školy ředitel a odpovídá dle § 164 odst. 1 písm. b) za to, že škola poskytuje vzdělávání v souladu se školským zákonem. Souběh výuky by byl v rozporu s § 29 školského zákona (bezpečnost a ochrana zdraví ve školách). Z pracovně právního hlediska pak při výkonu dvou druhů práce není možné vykonávat tyto dva druhy v jedné pracovní době! Alkohol na pracovišti – vedoucí pracovníci jsou dle § 11 ZP povinni kontrolovat podřízené zaměstnance, a to i při podezření z přítomnosti alkoholu u zaměstnance v pracovní době, případně může jít o preventivní kontroly. Zaznamenány případy, kdy alkohol u pedagoga ohlásí např. žák nebo rodič Policii ČR. Zakázáno je i podávání nebo prodávání alkoholu ve škole ( i v době, kdy neprobíhá výuka!). Související předpisy: § 29 školského zákona, § 106 zákoníku práce, § 16 odst. 1 zákona 379/2005 Sb., o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem.

12 15. – 16. 10. 2012 Sepetná Mgr. Ivana Jírů S čím se ve škole můžeme setkat Zákaz činnosti politických stran a hnutí ve školách a školských zařízeních – ve školách nesmí být pořádány akce politických stran a a hnutí – postup v rozporu s § 32 odst. 1 školského zákona; Dnes se mi nechtělo – zaměstnanec musí vykonávat tzv. závislou práci (zaměstnanecký vztah) osobně, nemůže za sebe poslat vykonat práci např. rodinného příslušníka - § 38 odst. 1 písm. b) a § 301 zákoníku práce; Obsah zápisu v třídní knize – z třídních knih musí být zřejmé, kdo žáky vyučoval, jaké učivo bylo předmětem vyučovací hodiny – ustanovení § 28 odst. 1 písm. f) a § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 2 školského zákona - zápisy v třídní knize musí poskytovat průkazně údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu, o organizaci vyučovací hodiny,a to i při suplované výuce.

13 15. – 16. 10. 2012 Sepetná Mgr. Ivana Jírů Je učitel morálním vzorem? Z judikatur nejvyššího soudu lze vyčíst: Je nepochybné, že povolání pedagoga je spojeno s jeho veřejným působením ve veřejností sledovaném rezortu. Jde o osobu veřejně známou, a proto musí počítat s tím, že jsou na ni kladeny náročnější požadavky než na jiné osoby, že je pod drobnohledem veřejnosti – např. musí pedagogičtí pracovníci jako osoby veřejného zájmu strpět veřejnou kontrolu své osoby zejména těmi, kdo se s jejich prací setkávají, a to jak z profesního, tak ze soukromého hlediska, například se veřejnost domáhá práva na informace o dosaženém vzdělání pedagoga, sleduje také, s kým se pedagog stýká, posuzuje jeho způsobilost pro výkon dané funkce z hlediska odborného i morálního. Obecně jsou na pedagoga kladeny přísnější morální nároky. Respektovat soukromí pedagoga je až na výjimky nezbytné v souladu obsaženým v čl. 7 Listiny základních práv a svobod, zejména jde-li o privátní vztahy v rodině. Za veřejností neakceptovatelné je u pedagoga považováno například spáchání úmyslného trestného činu, a to i v případě jeho zveřejnění po promlčení (pedofilní pornografie), morálně nepřijatelná soukromá činnost – např. vlastní pornografické stránky, opakovaná (někdy i ojedinělá) opilost na veřejnosti, vylepšování rodinného rozpočtu tanečky u tyče v baru ….

14 15. – 16. 10. 2012 Sepetná Mgr. Ivana Jírů Právo na vzdělání má i nemocný aneb učitel má i občanské povinnosti Poskytnutí 1. pomoci při ohrožení zdraví nebo života je občanskou povinností - § 200 a 202 zákoníku práce ji specifikuje jako výkon občanské povinnosti, jež je posuzován jako překážka v práci z důvodu obecného zájmu. Školy jsou povinny v souladu s § 29 školského zákona zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků při všech činnostech souvisejících se vzděláváním. Podle § 3 vyhlášky č. 73/2005 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami… se žáci se zdravotním postižením přednostně vzdělávají formou individuální integrace v běžné škole, pokud to odpovídá jejich potřebám a možnostem a podmínkám a možnostem školy. Pedagogové se při své práci setkávají s různými druhy zdravotních handicapů žáků, předpokládá se, že během studia prošli základním zdravotním vzděláváním i pravidly první pomoci. Mají povinnost se dále vzdělávat (§ 24 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících – 12 dnů samostudia) ve všech oblastech souvisejících s výkonem jejich práce, tedy dle potřeby i v poskytování 1. pomoci. V případě, že by kterýkoli občan - zaměstnanec školy neposkytl žákovi v případě ohrožení zdraví a života pomoc, když navíc byl o formě pomoci předem informován, vystavuje se trestnímu stíhání podle § 150 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník: (1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. (2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

15 15. – 16. 10. 2012 Sepetná Mgr. Ivana Jírů Osud míchá karty, my hrajeme… Artur Schopenhauer


Stáhnout ppt "15. – 16. 10. 2012 Sepetná Mgr. Ivana Jírů Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost za osud lidí v dosahu své činnosti. Antoine de Exupéry Pracovně."

Podobné prezentace


Reklamy Google