Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management, základní manažerské funkce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management, základní manažerské funkce"— Transkript prezentace:

1 Management, základní manažerské funkce
Moderní management Management, základní manažerské funkce

2 Studijní cíle DEFINOVAT, POPSAT PODSTATU A SMYSL MANAGEMENTU,
VYSVĚTLIT A ZDŮVODNIT, PROČ JE MANAGEMENT NUTNÝ PRO VŠECHNY DRUHY ORGANIZACÍ OBJASNIT, PROČ ŘÍZENÍ VYŽADUJE SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP, POPSAT FUNKCE MANAGEMENTU

3 Co je managemen? to manage – řídit Managemetn je jako práce na sestavení vozidla a rozvrhování postupu do budoucnosti

4 Management Čelní sklo umožňuje vidět kam jedete (směr, vize, budoucnost), v jaké se pohybujete krajině , zda jedete po silnici, po dálnici nebo po polní cestě, kdo vás předjíždí ( okolní prostředí, trhy, konkurence) = poznání trendů Zpětné zrcátko – v něm se odráží, co je za Vámi (kde jste byli, jak jste se tam dostali = analýza SWOT

5 Management Volant – zákazníci, kteří „točí“, ukazují směr jízdy Těsné spojení se zákazníky umožňuje organizaci pohled zvenčí dovnitř – poznat, porozumět PPO zákazníků (pohled zvenčí) Rozpoznat a uspokojit tyto potřeby vlastní činností organizace (pohled zevnitř) Volant se dá různě polohovat i držet (zákaznická segmentace, CRM)

6 Management Kola vozidla – základ pro pohyb Inovace, odvrhování starého zastaralého, spolupráce, lidé, znalosti, učící se organizace . Karoserie – kostra vozidla Rozhodovací mechanismy, organizační struktura, goodwil, disciplína, hodnoty, strategie Motor - součástky, které umožňují pohyb – naftový, benzínový, plyn, solární energie, voda Budovy, technologie, know-how

7 Management Řidič – různý styl řízení – bezpečný, arogantní, profesionální, amatérský, závodní . Role generálního ředitele, nejvyššího představitele organizace. Spolujezdci – na předním sedadle navigátor, na zadním sedadle ti, co se vezou, svým chováním mohou ovlivnit průběh cesty . Všechny komponenty se průběžně mění, některé vyžadují údržbu, v autě je různým způsobem udržován pořádek , různě se zaznamenává cestovní deník …..

8 Co je management? JE MANAGEMENT VĚDA? JE MANAGEMENT UMĚNÍ? JE MANAGEMENT FILOSOFIE? JE MANAGEMENT VRCHOLOVÝ SPORT?

9 Management je vědní disciplína spojení poznatků více věd
Je management věda? NARŮSTAJÍCÍ SOUSTAVA MYŠLENEK A PRAKTICKÝCH POSTUPŮ , KTERÁ TVOŘÍ PŘEDPOKLAD FUNGOVÁNÍ ORGANIZACÍ. VĚDA je specifický způsob uchopení REALITY pomocí KOGNITIVNÍCH METOD (smyslové poznávání - recepce, percepce, apercepce) a jejich MYŠLENKOVÝCH POSTUPŮ (analýza, syntéza, indukce, dedukce) VĚDA má svůj PŘEDMĚT a OBJEKT zkoumání, metodický aparát (METODOLOGII) a TEORETICKÝ SYSTÉM Management je vědní disciplína spojení poznatků více věd

10 Je management umění? UMĚNÍ - VÝSLEDEK SPECIFICKÉ LIDSKÉ ČINNOSTI, SOUVISEJÍCÍ S KULTUROU, JE OSOBITÝM VYJÁDŘENÍM OSOBNOSTI AUTORA A JEHO POHLEDU NA SVĚT PROSTŘEDNICTVÍM UMĚLECKÉHO DÍLA JE DOBŘE FUNGUJÍCÍ PODNIK UMĚLECKÝM DÍLEM? UMĚNÍ - HUDBA, DIVADLO, MALÍŘSTVÍ, SOCHAŘSTVÍ, LITERATURA, FOTOGRAFIE, FILM, MANAGEMENT?

11 JE management filosofie?
SCHOPNOST ČLOVĚKA ŘÍDIT - ÚČELNĚ, CÍLEVĚDOMĚ ORGANIZOVAT, MOTIVOVAT, PLÁNOVAT, KOMUNIKOVAT, VÉST, KONTROLOVAT…. VÝKONNOST ZNAMENÁ DĚLAT VĚCI SPRÁVNĚ, EFEKTIVNOST ZNAMENÁ DĚLAT SPRÁVNÉ VĚCI. MANAGEMENT SE ZABÝVÁ LIDMI A ZÁVAZNÝMI POSTUPY. Immanuel Kant vymezil úlohu filosofie třemi otázkami: Co mohu vědět? Co mám činit? V co mohu doufat? které lze shrnout do jediné: „Co je člověk?“

12 JE MANAGEMENT VRCHOLOVÝ SPORT?

13 CITÁTY A JEJICH VZTAH, VÝZNAM PRO MANAGEMENT
„PRÁCE JE PŘÍLIŠ VÝZNAMNOU SOUČÁSTÍ ŽIVOTA NA TO, ABY SE V NÍ ČLOVĚK TRÁPIL.“ „DOKUD SE BUDOU SPOLEČNOSTI SKLÁDAT Z LIDÍ, BUDOU SE OBJEVOVAT CHYBY, SPORY A VÝBUCHY.“ „MANAŽEŘI, KTEŘÍ SI NEJSOU JISTÍ SAMI SEBOU, KOMPLIKUJÍ SVĚT OKOLO SEBE.“ „FIRMA MÁ JEN URČITÉ MNOŽSTVÍ PENĚZ A MANAŽERSKÉHO ČASU. TI ÚSPĚŠNÍ INVESTUJÍ TAM, KDE SE TO NEJVÍCE VYPLÁCÍ.“ „PŘI DOTAZOVÁNÍ SE POVZNESTE NAD POCIT, ŽE MŮŽETE PŮSOBIT DOJMEM NEJHLOUPĚJŠÍHO ČLOVĚKA V MÍSTNOSTI.“

14 Management je SOUHRN VŠECH ČINNOSTÍ, KTERÉ JE NUTNO UDĚLAT, ABY BYL ZABEZPEČEN CHOD ORGANIZACE. SPECIFICKÁ AKTIVITA (PROFESE) – OVLIVNÍ PROSPERITU KAŽDÉ ORGANIZACE. NÁZORY, ZKUŠENOSTI, AKTIVITY, METODY, DOPORUČENÍ, PŘÍSTUPY, REALIZACE ZMĚNY, VYTYČENÍ PRIORIT, KTERÉ VEDOUCÍ PRACOVNÍK UŽÍVÁ KE ZVLÁDNUTÍ STANOVENÝCH CÍLŮ PRO DOSAŽENÍ ŽÁDOUCÍCH EFEKTŮ V PODMÍNKÁCH ZMĚNY. VĚDNÍ DISCIPLÍNA – SOUBOR POZNATKŮ ODPOZOROVANÝCH Z PRAXE, KTERÉ JSOU ZPRACOVÁNY FORMOU NÁVODŮ PRO JEDNÁNÍ NEBO JEHO PRINCIPY. P.F.DRUCKER – MANAGEMENT JE DĚLAT VĚCI SPRÁVNĚ ČINNOST (ŘÍZENÍ) ¨ŘÍZENÍ FINANCÍ, ŘÍZENÍ INFORMACÍ, ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ … SKUPINA ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ PROCES TVORBY A UDRŽOVÁNÍ PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM JEDNOTLIVCI PRACUJÍ SPOLEČNĚ VE SKUPINÁCH A ÚČINNĚ DOSAHUJÍ VYBRANÝCH CÍLŮ

15 Oblasti managementu DLE ODVĚTVÍ – M. KULTURY, ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, PRŮMYSLU, NEZISKOVÉHO SEKTORU, VEŘEJNÉ SPRÁVY ….. DLE ČINNOSTÍ - M. MARKETINGOVÝ, VÝROBNÍ, FINANČNÍ, OBCHODNÍ, INFORMAČNÍ, PERSONÁLNÍ, INVESTIČNÍ, INOVAČNÍ, KVALITY, ZMĚNY, ZNALOSTNÍ …. DLE ČASU - M. STRATEGICKÝ, TAKTICKÝ, OPERATIVNÍ, KRIZOVÝ DLE ORIENTACE - M. MEZINÁRODNÍ, FIREMNÍ

16 Subjekty a objekty managementu
CO A KOHO JE MOŽNO ŘÍDIT? SYSTÉMY - PRVKY - VAZBY - PROCESY - CÍLOVÝ STAV LIDI - VAZBY MEZI LIDMI NEŽIVÉ VĚCI - VAZBY MEZI LIDMI A NEŽIVÝMI VĚCMI - OPTIMÁLNÍ ALOKACE VÝROBNÍCH FAKTORŮ Subjekt managementu Manažer - Vlastník – Zaměstnanec (selfmanagement) Objekt managementu Zaměstnanec - Podřízený - Osoba mimo subordinární vztahy - Kolektiv (formální i neformální) - Podnik - Město - Kraj - management není pouze věc podniků

17 - plánování (planning) - organizování (organizing)
Manažerské funkce Henri Fayol funkcí: - plánování - organizování - přikazování - koordinace - kontrola Luther Gulick (USA) 30. léta - POSDCORB - plánování (planning) - organizování (organizing) - personální zajištění (stuffing) - přikazování (directing) - koordinace (coordinating) - evidence a podávání zpráv (reporting) - rozpočtování (budgeting)

18 Manažerské funkce HAROLD KOONTZ, HEINZ WEIHRICH (1988)
- PLÁNOVÁNÍ (PLANNING) - ORGANIZOVÁNÍ (ORGANISING) - VÝBĚR A ROZMÍSTĚNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ (STUFFING) - VEDENÍ LIDÍ (LEADING) - KONTROLA (CONTROLLING)

19 MANAŽERSKÉ ROLE – Henri Mintzberg
- skupina interpersonálních rolí - představitel organizace (figurehead) - vůdce organizace (leader) - spojovací článek (liason) - skupina informačních rolí - monitorující příjemce informací (monitor) - šiřitel informací (disseminator) - mluvčí organizace (spokeperson) - skupina rozhodovacích rolí - podnikatel (entrepreneurial) - řešitel problémů (disturbance-handler) - alokátor zdrojů (resource-allocator) - vyjednavač (negotiator) - K. H. Chung (1987) – navíc skupina rolí administrativních: - administrátor (processor of paperwork) - sledující a kontrolor úkolů (monitor of policies) - správce rozpočtů (administrator of budgets)

20 To vše za využití moderních informačních technologií
Manažerské funkce Veber a kol. 2014 Rozhodování Plánování Řízení implementace (motivování, ovlivňování, vedení lidí, koordinace) Organizování a správa společnosti Kontrola Komunikace To vše za využití moderních informačních technologií

21 selfmanagement nastoupili jste na VŠFS, o.p.s. Jaké aktivity budete muset vykonat pro to, abyste zdárně studium ukončili? Které funkce managementu budete po dobu svého studia využívat?

22 PŘÍNOS TOMÁŠE BATI V OBLASTI MANAGEMENTU
ÚKOL na příště PŘÍNOS TOMÁŠE BATI V OBLASTI MANAGEMENTU ZPRACOVAT KRÁTKÝ REFERÁT (1 STRANA) "Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe." "Co chceš, můžeš. " "Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti."

23 STUDIJNÍ LITERATURA VEBER JAROMÍR A KOL
STUDIJNÍ LITERATURA VEBER JAROMÍR A KOL. MANAGEMENT, ZÁKLADY, MODERNÍ MANAŽERSKÉ PŘÍSTUPY, VÝKONNOST A PROSPERITA. 2. AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ. PRAHA: MANAGEMENT PRESS. 2014, ISBN

24 TO, CO ŘÍKÁ VÁŠ KOLEGA, JE NÁZOR, TO, CO ŘÍKÁTE VY, JE PRAVDA,
Slovo závěrem PLATÍ V MANAGEMENTU? TO, CO ŘÍKÁ VÁŠ KOLEGA, JE NÁZOR, TO, CO ŘÍKÁTE VY, JE PRAVDA, TO, CO ŘÍKÁM JÁ, JE PRO VÁS ZÁKON …… DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST, TĚŠÍM SE NA DALŠÍ SETKÁNÍ ING. NADĚŽDA PETRŮ TEL


Stáhnout ppt "Management, základní manažerské funkce"

Podobné prezentace


Reklamy Google