Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Další podpůrné programy komunitární a národní 2014 - 2020.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Další podpůrné programy komunitární a národní 2014 - 2020."— Transkript prezentace:

1 Další podpůrné programy komunitární a národní 2014 - 2020

2 Komunitární programy jsou vždy víceleté Cílem komunitárních programů je podpora a prohloubení spolupráce mezi členskými zeměmi v různých specifických oblastech přímo souvisejících s politikami Společenství. Obecným pravidlem pro získání podpory je vytvoření partnerství mezi subjekty z různých států. projekty podané v rámci komunitárních programů musí mít několik spoluřešitelů z různých zemí (i mimo EU). Projekty musí v případě komunitárních programů obstát v mezinárodní konkurenci, zatímco v případě operačních programů mezi sebou soutěží pouze subjekty z dané členské země. Smlouvy uzavírány mezi Lead Partner – EK, následně Lead Partner – se spoluřešiteli

3 Komunitární programy – jsou přímo financovány z odpovídajících GŘ z Bruselu, jsou to např.: Horizon financuje Výzkum a inovace nově (2014 – 2020) Erasmus+ je program pro Education, Training, Youth and Sport. Na nové programovací období posílen o 40%. Galileo – vytvoření a provoz globálního družicového navigačního systému pokrývající zeměkouli, jakékoliv místo pokryto 6 až 8 satelity v jakoukoliv dobu. The fully deployed Galileo system consists of 30 satellites Six satellites are already in orbit (2015) and a further 24 will be launched by 2020. LIFE: podporogram pro životní prostředí a Podprogram pro oblast klimatu. Max. míra spolufinancování grantů je 70 % ze způsobilých nákladů. Žádosti jsou předkládány přímo Evropské komisi, která zajišťuje i jejich hodnocení. Národní kontaktní místo je MŽP. COSME určen zejména pro malé a střední podniky za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zaměstnanosti (rizikový kapitál)

4 HORIZON/Horizont 2014 - 2020 Program pro podporu výzkumu a inovací – 3 priority 1.Podpora výzkumných CENTRE OF EXCELENCE 2.Podpora inovací v průmyslu/průlomové technologie (mikro a nano elektronika, nanotechnologie, vývoj materiálů, biotechnologie, …) 3.Společenské výzvy – podpora zdraví, demografické změny a životní pohoda (wellbeing), potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství a lesnictví, mořský výzkum a bioekonomika, zajištěná, čistá a účinná energie, inteligentní, ekologická a integrovaná doprava, ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů a suroviny…). 4.Míra spolufinancování od 33 % do 100 % http://www.tc.cz/files/istec_news/tcav-brozura-horizont-2020-internet.pdf

5 1. Excelentní výzkum Priorita je rozdělena do čtyř velkých oblasti: 1.1. Evropská výzkumná rada (ERC) 1.2. Budoucí a vznikající technologie (FET) 1.3. Marie Skłodowska-Curie akce (MSCA) 1.4. Evropske vyzkumne infrastruktury (včetně e- infrastruktur) V teto prioritě má program Horizont 2020 posílit excelentní výzkum, lidské zdroje, nové technologie a špičkové evropské výzkumné infrastruktury (podpora sjednocení a přístupu k datům).

6 2. VEDOUCÍ POSTAVENÍ PRŮMYSLU 2.1.1. Informační a komunikační technologie 2.1.2. Nanotechnologie 2.1.3. Pokročilé materiály 2.1.4. Biotechnologie 2.1.5. Pokročilá výroba a zpracování 2.1.6. Vesmírné aplikace 2.3. Inovace v MSP

7 3. Společenské výzvy 3.1 Zdraví…. 3.1.1. Pochopení determinant zdraví, podpora zdraví a prevence nemocí 3.1.2. Rozvoj programů preventivních vyšetření a hodnocení náchylnosti k chorobám 3.1.3. Zlepšení dohledu a připravenosti zdravotnických služeb 3.1.4. Porozumění nemoci 3.1.5. Vývoj účinných vakcín 3.1.6. Rozvoj diagnostických metod 3.1.7. Počítačové modelování léčby a predikce chorob 3.1.8. Přenos výzkumné znalosti pro běžné použití v klinické praxi 3.1.9. Léčba specifi ckých skupin 3.1.10. Lepší využívání zdravotnických údajů 3.1.11. Rozvoj vědeckých nástrojů a metod pro tvorbu zdravotní politiky 3.1.12. Aktivní stárnutí, podpora nezávislého i asistovaného života 3.1.13. Posílení individuální péče o vlastní zdraví 3.1.14. Podpora integrované péče 3.1.15. Optimalizace účinnosti a výkonnosti zdravotní péče, redukce nerovností s využitím medicíny založené na důkazech (evidence based medicine), šíření správné klinické praxe 3.1.16. Speciální aspekty

8 Společenské výzvy 3.2.Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika

9 Společenské výzvy 3.3. Bezpečné, čisté a účinné energie 3.3.1. Snižování spotřeby energie a uhlíkové stopy 3.3.2. Zásobování levnou elektřinou s nízkými emisemi uhlíku 3.3.3. Alternativní paliva a mobilní zdroje energie 3.3.4. Jednotná inteligentní elektrická rozvodná soustava pro Evropu ……..

10

11 COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium—sized enterprises) Nadnárodní program COSME je implementován a financován Evropskou komisí přímo z rozpočtu EU a je realizován členskými státy Unie. V ČR má gesci MPO. Program je určen zejména pro malé a střední podniky za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v členských státech Unie. Do programu COSME věnováno 2,3 miliard EUR, které mohou být využity v rámci podpory lepšího přístupu k financování MSP, snadnějšího přístupu firem na trhy členských států Unie i třetích zemí, na posílení podnikatelské kultury a zlepšení podmínek pro zakládání podniků a jejich růst.

12 Další komunitární programy Program nadnárodní spolupráce Central Europe 2020, koordinovaný na území ČR MMR; Program nadnárodní spolupráce Danube, koordinovaný na území ČR MMR Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinovaný na území ČR MMR ESPON 2020 Program INTERACT III

13 Podíl spolufinancování z ERDF – podle sídla příjemce:  85 % (CZ, HR, HU, PL, SK, SI)  80 % (AT, DE, IT) Rozpočet podle priorit (ERDF) Financování Princip vedoucího partnera (LP): odpovědnost za koordinaci a realizaci projektu má primárně LP, smlouva ŘO+LP, pak LP+PP Programové území: 76 NUTS II regionů ≈ 9 států AT, CZ, *DE, HR, HU, *IT, PL, SK, SI (* jen některé NUTS II) 1. Výzva vyhlášena 12. února 2015

14 Danube – státy Dunajské nížiny Priority: 1.Research and innovation 2.Environment and culture 3.Better connected and energy responsible (low- carbon and safe transport systems) 4.Well governed (Institutional cooperation)

15 program Meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE Určen k podpoře vzájemného učení (policy learning) mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje. Do projektů se budou moci zapojit veřejné orgány, veřejnoprávní instituce a soukromé neziskové subjekty.

16 Program EPSON - Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost ESPON je výzkumným programem, který podporuje územní plánování a regionální rozvoj. Jeho cílem je poskytnout informace, analýzy, scénáře, mapy, databáze, indikátory aj., které přispívají k vyváženému rozvoji regionů.

17 Tzv. Norské fondy – obnáší dva fondy (2009-14) – běží poslední výzvy – naděje že bude pokračování ”Donor States”: Iceland, Liechtenstein and Norway. Info na stránkách MF ČR česky: http://www.eeagrants.cz/ Info v angličtině http://eeagrants.org/Who-we-are 1.Finanční mechanismus EHP (EEA European Economic Area) 2.Norský finanční mechanismus Žadatelem může být každý subjekt: vládní, nevládní, soukromý, veřejný, ziskový, neziskový, ale i fyzická osoba (občan) v případě projektu vzdělávání či kulturního dědictví.

18 Jak země čerpaly tyto prostředky

19

20

21 Program švýcarsko-české spolupráce

22 Národní programy – financované z národních rozpočtů TAČR Technologická agentura ČR (národní zdroje) GAČR Grantová agentura ČR (národní zdroje) SGS Studentská grantová soutěž (institucionální podpora z národních zdrojů – spravují VŠ např. ČVUT) PANEL 2013+ Program Nová Zelená úsporám (národní zdroje) – rodinné domy a bytové domy EFEKT 2015 (národní zdroje) Způsob financování Investice na úsporu energií pořízené metodou EPC

23 Program EFEKT 2015 Vyhlašován každoročně od r. 2000. Program EFEKT podporuje realizaci opatření k hospodárnému užití energie a snížení zátěže životního prostředí. Dotace směřují konkrétně na úspory energie ve veřejném osvětlení, na rekonstrukce otopné soustavy, na energetický management a metodu EPC, na poradenství EKIS, na vzdělávání, propagaci a na pilotní projekty. Rozpočet programu pro rok 2014 je 30 mil. Kč. Dotace jsou poskytovány na osvětovou činnost a poradenství, energetický management, a menší investiční akce. http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/44886

24 PROGRAM PANEL 2013+ stále otevřen Běží i v r. 2015, vyčleněno 600 mil. Kč Program poskytuje finanční podporu na opravy, modernizace a rekonstrukce panelových domů s dosažením požadavků platných předpisů na energetickou náročnost budov. Podporu lze tedy využít na realizaci energetických úspor zateplováním, výměnou oken a realizací dalších opatření ke snížení spotřeby tepla na vytápění. Spravuje: Státní fond rozvoje bydlení http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-opravy-a-modernizace-domu/stav-programu/

25

26 Dotační programy z rozpočtu obcí Např. Program Čistá energie Praha 2015 (vyhlašovaný každoročně od r. 1994): Grantové řízení pro rok 2015 bylo vyhlášeno. Přijímání žádostí bylo ukončeno dne 21. 1. 2015 Dotace se vztahuje na: a) přeměnu neekologického topného systému ve prospěch topného plynu nebo elektřiny, případně přechod na centrální zásobování teplem; b) náhradu neekologického topného systému ve prospěch OZE (např. tepelná čerpadla); c) náhradu ekologického topného systému topným systémem využívajícím OZE (s výjimkou dřeva a dřevních palivových produktů; d) náhradu lokálních topidel (elektrické přímotopy, plynová topidla typu WAW, apod.) vytápěním centrálního typu (elektrický kotel, plynový kotel nebo CZT; e) modernizaci plynového vytápění centrálního typu výměnou původního plynového kotle za nový; f) ohřev vody a přitápění solárními kolektory; g) využití OZE v novostavbách (nevztahuje se na dřevo a dřevní palivové produkty).

27 Pořízení investice Metodou EPC: Smlouva o energetických službách (Energy Performance Contracting) Investice vynaložená na energeticky úsporná opatření zafinancuje sám dodavatel a objednatel projektu postupně hradí formou splátek, které jsou odvozeny z dosažených úspor nákladů na energii. Asociace poskytovatelů energetických služeb ČR (APES) byla založena v roce 2010. Sdružuje společnosti Energ (AB Facility), ENESA, SIEMENS, Středisko pro úspory energie, EVČ, Dalkia Česká republika, Martia, MVV Energie CZ, SEVEn a ENVIROS…. http://www.apes.cz/

28 Ekonomický přínos projektu ND

29 Národní divadlo Změna v hydraulice jevištní mechaniky - vznikl uzavřený okruh s tepelným čerpadlem. Získané odpadní teplo se využívá na ohřev teplé užitkové vody. Tím se šetří současně zemní plyn i pitná voda. Nový chladící stroj, který dokáže pracovat i v režimu tepelného čerpadla a podle potřeby využívá tepla vltavské vody buď k ochlazování, nebo k vytápění budov. Systém rekuperace využívá k předehřevu nasávaného čerstvého vzduchu Čidla CO2 ve velkých divadelních prostorách umožňují vyměňovat čerstvý vzduch podle obsazenosti a snižují tak energetické ztráty. Modernizovaná centrální kotelna se dvěma novými kondenzačními kotli Systém individuální regulace umožňuje nastavit tepelnou pohodu v různých režimech ve všech kancelářích provozní budovy. Rekonstruované hydroizolace střech provozní budovy a Nové scény s integrovanými fotovoltaickými moduly umožňují pokrývat část spotřeby z vlastní sluneční elektrárny. Úsporné osvětlení a speciální spořiče pitné vody v celém komplexu vhodně doplňují celý systém úsporných opatření. Výše zaručené úspory [Kč] 9 570 000 Kč / rok Výše dosažené úspory [Kč] 10 959 624 Kč v roce 2012

30 Hlavní přednosti metody dosažení úspor bez zatížení výdaji na investici (investici zajišťuje na své náklady dodavatel), získání nových moderních technologií a tedy zhodnocení majetku objednatele/veřejného sektoru, snížení provozních nákladů, zlepšení ekonomiky energetického provozu a snížení nároků na obsluhu, garance minimálních dosažených úspor, zlepšení životního prostředí.


Stáhnout ppt "Další podpůrné programy komunitární a národní 2014 - 2020."

Podobné prezentace


Reklamy Google