Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální prioritní grantové možnosti Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální prioritní grantové možnosti Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program."— Transkript prezentace:

1 Aktuální prioritní grantové možnosti Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Operační program Podnikání a inovace Regionální operační program 7. Rámcový program http://www.psup.cz Projektový servis UP

2 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Obecně Celková alokace finančních prostředků na roky 2007-2013 = 1811,8 mil. € (=51,6 mld. Kč) Celková alokace finančních prostředků na roky 2007-2013 = 1811,8 mil. € (=51,6 mld. Kč) Řídícím orgánem je MŠMT Řídícím orgánem je MŠMT Založen na principu partnerství Založen na principu partnerství www.esfcr.cz www.msmt.cz www.strukturalni-fondy.cz

3 Globální cíl Globálním cílem OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013 je rozvoj otevřené, flexibilní a soudržné společnosti a posílení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím partnerské spolupráce vedoucí ke zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

4 Specifické cíle Rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání Rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání Adaptace systému terciárního vzdělávání směrem k větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice a zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj Adaptace systému terciárního vzdělávání směrem k větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice a zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím systému dalšího vzdělávání Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím systému dalšího vzdělávání

5 Co se bude podporovat? Priorita č. 1: Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Priorita č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 2.1 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji 2.2 Modernizace vyššího odborného vzdělávání 2.3Modernizace vysokoškolského vzdělávání 2.4 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 2.5 Podpora partnerství a sítí Priorita č. 3: Další vzdělávání 3.1 Rozvoj systémového rámce dalšího vzdělávání 3.2 Podpora dalšího vzdělávání v podnikatelském sektoru 3.3 Podpora dalšího vzdělávání v sektoru veřejných služeb 3.4 Podpora individuálního dalšího vzdělávání Priorita č. 4: Technická pomoc

6 2.3 Vysokoškolské vzdělávání - 1. část Podporované aktivity: Podpora utváření kvalitních týmů. Inovace studijních programů. Rozšíření nabídky vysokoškolského vzdělávání se zvláštním důrazem na technické obory Zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia. Realizace programů reagujících na potřeby trhu práce. Rozšíření výuky v cizích jazycích. Rozšíření výchovy k podnikatelství a inovacím. Zapojení regionálních partnerů do tvorby studijních programů. Další vzdělávání akademických, řídících a administrativních pracovníků.

7 2.3 Vysokoškolské vzdělávání -2.část Podpora praxí a stáží studentů vysokých škol u zaměstnavatelů. Posílení role vysokých škol ve výzkumných činnostech. Motivace žáků k přípravě na studium technických a přírodovědných oborů prostřednictvím spolupráce vysokých škol se základními a středními školami Zavádění a realizace systémů hodnocení kvality. Rozvoj informačních a poradenských služeb o vzdělávacích příležitostech na jednotlivých vysokých školách a o uplatnění jejich absolventů na trhu práce.

8 2.4 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Podporované aktivity: Podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje. Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje. Zlepšení pracovních podmínek v oblasti výzkumu a vývoje. Podpora mobility pracovníků mezi pracovišti výzkumu a vývoje a podnikatelským sektorem. Podpora zapojení jedinců i týmů do mezinárodních projektů a sítí. Aktivity směřující k využití a popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků.

9 Kdo si bude moci o podporu žádat? Ústřední orgány státní správy Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy Kraje Města a obce Školy a školská zařízení Nevládní neziskové organizace Profesní organizace zaměstnavatelů Profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové Zaměstnavatelé Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství Vysoké školy (všechny typy) Vyšší odborné školy Instituce vědy a výzkumu Vývojová a inovační centra Zdravotnická zařízení Vědecké a výzkumné instituce

10 Pozvánka na semináře k OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT ČR ve spolupráci s Eurocentry ČR - seminář k přípravě na využívání prostředků z ESF v oblasti vzdělávání (2007-13) na téma prezentace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

11 Eurocentrum Olomouc Budova Knihovny Univerzity Palackého Biskupské náměstí 1 13.6.2007 10 – 12 hod. skyba@euroskop.cz Účast je bezplatná S ohledem na kapacitu sálů je nutná registrace na uvedených e-mailových adresách poboček Eurocenter ČR

12 Obsah seminářů: Rámec Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Priority programu Cílové skupiny Typy projektů Financování Diskuse Více informací na www.msmt.cz, odkaz Evropský sociální fond a regionálních pobočkách Eurocenter ČR www.euroskop.cz www.msmt.czwww.euroskop.cz

13 7. RP – Specifické programy SPOLUPRÁCE MYŠLENKY LIDÉ KAPACITY Odpovídají čtyřem hlavním cílům evropské výzkumné politiky

14 Návrh rozpočtu a trvání 7.RP7.RP 50,5 mld. €** + Sedmiletý program (7,21 mld.€/rok) 6.RP 19,6 mld €* (4 roky) (4,9 mld. €/rok) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5.RP 14,96 mld. € (4 roky) (3,74 mld. €/rok) * Navýšeno na 19,6 mld € po přistoupení 10 nových členských států 1.5.2005 ** Nezahrnuje Euroatom a přímé akce JRC

15 Struktura 7. RPMyšlenky Lidé Spolupráce Kapacity Euroatom Hraniční výzkum Akce Marie Curie Výzkumné infrastruktury Malé a střední podniky Regiony znalostí Výzkumný potenciál Věda ve společnosti Mezinárodní spolupráce (horiz.) Rozvoj výzkumných politik Rozvoj výzkumných politik Informační a komunikační technologie Potraviny, zemědělství a biotechnologie Zdraví Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie Energetika Životní prostředí (včetně změn klimatu) Doprava (včetně letectví) Socioekonomické a humanitní vědy Bezpečnost a vesmír

16 Struktura 7.RP 8. Socioekonomické a humanitní vědy Růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost ve znalostní společnosti Hlavní trendy ve společnosti a jejich důsledky Evropa ve světě Slučování hospodářských, sociálních a environmentálních cílů v jeden evropský cíl Občan v Evropské unii Prognostické činnosti Sociálně-ekonomické a vědecké ukazatele Spolupráce

17 Struktura 7.RP Lidé Akce „Marie Curie“ Celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj Základní odborná příprava výzkumných pracovníků prostřednictvím tzv. sítí „Marie Curie“ Partnerství mezi průmyslovými podniky a vysokými školami Specifické akce Mezinárodní rozměr

18 Struktura 7.RP Kapacity 4. Výzkumný potenciál Mezinárodní obousměrné vysílání výzkumných pracovníků mezi vybranými organizacemi v „konvergenčních“ regionech a jednou nebo více partnerskými organizacemi; nábor zkušených výzkumných pracovníků z jiných zemí EU prováděný prostřednictvím vybraných středisek Získávání a vývoj výzkumných zařízení a vývoj hmotného prostředí umožňujícího plné využití intelektuálního potenciálu přítomného ve vybraných střediscích v konvergenčních regionech Organizování seminářů a konferencí pro usnadnění předávání znalostí; propagační činnosti, jakož i iniciativy zaměřené na šíření a předávání výsledků výzkumu v jiných zemích a na mezinárodních trzích „Hodnotící prostředky“, prostřednictvím kterých může kterékoli výzkumné středisko v konvergen ních regionech získat mezinárodní nezávislé odborné vyhodnocení úrovně své celkové kvality výzkumu a infrastruktur

19 Struktura 7.RP Kapacity 5. Věda ve společnosti Posílení a zdokonalení systému evropské vědy Širší zapojení výzkumných pracovníků a široké veřejnosti Úvahy a diskuse o vědě a technice a jejich místě ve společnosti, čerpající z historie, sociologie a filosofie vědy a techniky Výzkum rovnosti žen a mužů Vytváření prostředí, které u mladých lidí vyvolává zájem o vědu, posilováním vědeckého vzdělávání na všech úrovních, včetně škol, a zvyšování zájmu o vědu a účast ve vědecké činnosti u mladých lidí Vyvíjení politiky týkající se role vysokých škol a jejich účasti v reformách, jež jsou nutné, aby bylo možno čelit výzvám globalizace Zlepšení komunikace mezi vědeckým světem a širším publikem tvůrců politiky, médií a široké veřejnosti, napomáháním vědcům k lepšímu sdělování informací o své práci a podporováním vědeckých informací a médií

20 Struktura 7.RP Kapacity 6. Činnost v rámci mezinárodní spolupráce Tématicky zaměřené akce mezinárodní spolupráce se provádějí v rámci programu „Spolupráce“. Mezinárodní akce v oblasti lidského potenciálu se provádějí v rámci programu „Lidé“ V rámci programu „Kapacity“ budou prováděny horizontální podpůrné akce a opatření, která nejsou zaměřena na specifickou tematickou nebo mezioborovou oblast Mezinárodní politika má dva vzájemně propojené cíle: Prostřednictvím strategických partnerství se třetími zeměmi ve vybraných oblastech vědy a zapojením nejlepších vědců ze třetích zemí do práce v Evropě a spolupráce s Evropou podporovat evropskou konkurenceschopnost Na základě společného zájmu a vzájemného přínosu řešit specifické problémy, kterým čelí třetí země nebo které mají globální povahu.

21 Finanční příspěvek EU (% uznatelných nákladů) Výzkumné aktivity Demonstrační aktivity Vzdělávací aktivity Management + Audit Jiné aktivity** 50% 35% 100% 100% 100% do 75%* do 50% 100% 100% 100% 6.RP7.RP * Maximum 50%, 25% možno pro MSP, veřejné instituce, sekundární a vyšší vzdělávací instituce a neziskové výzkumné organizace ** Jiné aktivity školení a kariérního rozvoje výzkumníků, koordinace, vytváření sítí a šíření výsledků

22 Odkazy http://www.fp7.cz/ http://www.psup.cz


Stáhnout ppt "Aktuální prioritní grantové možnosti Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program."

Podobné prezentace


Reklamy Google