Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy ÚZPI dne 18. října 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy ÚZPI dne 18. října 2007."— Transkript prezentace:

1 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy ÚZPI dne 18. října 2007

2 Charakteristika opatření  opatření je zaměřeno na realizaci jednotlivých aktivit ve venkovských oblastech v rámci diverzifikace činností zemědělských subjektů (malých a středních podniků) směrem k nezemědělským činnostem s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického potenciálu a zajištění podmínek pro kvalitní život místních obyvatel a stability venkovského prostoru při podpoře zaměstnanosti  projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií  v prvním kole byly spuštěny záměry týkající se obnovitelných zdrojů energie  v tomto kole bude spuštěn záměr a) – týká se výroby, zpracování, podpory tradičních řemesel, apod.

3 Legislativní rámec  Čl. 52 a) (i) a 53 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a prováděcí předpisy  Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podpory malým a středním podnikům  Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici malých a středních podniků

4 Záměry a) diverzifikace činností nezemědělské povahy b) výstavba a modernizace bioplynové stanice – již spuštěn c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny– již spuštěn d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv– již spuštěn

5 Finanční alokace  průměrná finanční alokace na opatření je 20,43 mil. Euro ročně (cca 580 mil. Kč)  Finanční alokace v rámci opatření: Záměr a) diverzifikace 20 %114,8 mil. Kč/rok Záměr b) bioplynové stanice 62 %355,9 mil. Kč/rok Záměr c) kotelny a výtopny 8 %45,9 mil. Kč/rok Záměr d) peletárny10 %57,4 mil.Kč/rok

6 Příjemce dotace  Definice příjemce dotace: fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů podporovány mohou být pouze mikropodniky, malé a střední podniky

7 Žadatelem nemůže být  velký podnik  obec, svazek obcí  státní podnik  nezisková organizace  zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR

8 Výše dotace  Maximální výše dotace:  Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace v záměru a) jsou 5 000 000 Kč na projekt. RegionMalý podnikStřední podnik 2007 - 20102011 - 20132007 - 20102011 - 2013 Všechny regiony kromě regionu Jihozápad 60 % 50 % Region Jihozápad 56 %50 %46 %40 %

9 Příklady způsobilých výdajů  rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro nezemědělskou činnost a rozvoj nezemědělské produkce (stavební materiál, stavební práce)  připojení k technické infrastruktuře  úprava povrchů  nákup výrobních zařízení a technologií sloužících k diverzifikaci do nezemědělských činností  pořízení výpočetní techniky, vybavení provozovny (základní nábytek)  projektová a technická dokumentace  nákup pozemků a staveb v souvislosti s projektem do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace Výdaje v tomto opatření jsou způsobilé ke spolufinancování, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve ke dni vystavení potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci z PRV.

10 Nezpůsobilé výdaje a formy financování  Nezpůsobilé výdaje: nákup použitého zařízení nákup mobilních dopravních prostředků a mobilních strojů demolice a bourací práce  Formy financování: bezhotovostní platba hotovostní platba věcné plnění ze strany žadatele/příjemce dotace leasing

11 Kritéria přijatelnosti projektu  Projekt lze realizovat na území ČR v obci do 2000 obyvatel  Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou  Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace  Projekt musí splňovat účel a rozsah opatření/záměru  Žadatel podniká minimálně dva roky v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství  Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje přesahují 2 000 000 Kč  Projekt se nevztahuje na činnosti související s produkcí, zpracováním nebo uváděním na trh produktů uvedených v příloze I. Smlouvy o založení ES (tím se rozumí, že výstupní produkt nesmí být uveden v této příloze)  Projekt v záměru a) se týká pouze činností zařazených do těchto sekcí Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ): CB 14 (Těžba a úprava ostatních nerostných surovin), D (Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví), G (Obchod;opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost, s výjimkou oddílu 51)

12 Další podmínky  Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody  Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho realizaci po dobu vázanosti projektu na účel  Žadatel nečerpá finanční prostředky na předmět, pro který je požadována dotace z PRV, z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů EU  Žadatel musí dodržet velikost podniku, kterou deklaroval při podání Žádosti o dotaci i ke dni podání Žádosti o proplacení, případně může svoji velikost zmenšit  V případě, kdy je předmětem preferenčních kriterií tvorba nových pracovních míst, pak období, ve kterém je žadatel povinen dodržovat závazek počtu nově vytvořených pracovních míst, začíná běžet za 6 měsíců od data převedení dotace příjemci dotace a běží po dobu lhůty vázanosti projektu na účel.  Žadatel/příjemce dotace má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisejí s realizací projektu. Tuto skutečnost prokazuje žadatel/příjemce dotace v případě kontroly na místě dokladem o vlastnictví nemovitostí, kterých se projekt týká. V případě realizace projektu v pronajatém objektu nebo na pronajatém pozemku navíc ještě nájemní smlouvou na dobu nejméně pět let od podpisu Dohody nebo s výpovědní lhůtou nejméně 5 let. V případě spoluvlastnictví nemovitosti je vyžadován písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí vztahujících se k projektu s realizací projektu  Podpořené stavby a technologie nesmí být bez souhlasu SZIF dále pronajímány či provozovány jiným subjektem minimálně po dobu vázanosti projektu na účel; C.

13 Povinné přílohy k Žádosti  Jeden výtisk projektu dle závazné osnovy  Čestné prohlášení dle závazného vzoru  Daňové přiznání potvrzené finančním úřadem  Základní ekonomické informace požadované pro posouzení finančního zdraví žadatele u projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje přesahují 2 000 000 Kč  Stavební povolení, ohlášení, nebo čestné prohlášení, že není zapotřebí  Technická dokumentace předkládaná ke stavebnímu řízení  Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – pokud není přílohou technická dokumentace  Kopie katastrální mapy vystavená příslušným katastrálním úřadem (případně jiným příslušným úřadem) s vyznačením lokalizace předmětu projektu  V případě nákupu stavby/pozemku, který bude způsobilým výdajem, znalecký posudek, ne starší 12 měsíců k datu podání Žádosti o dotaci, zároveň však ne starší než 1.1. 2007  Seznam příloh s uvedením počtu stran jednotlivých příloh

14 Nepovinné přílohy k Žádosti  Projekt v elektronické podobě na datovém nosiči CD (ve formátu *.doc,*.pdf).  Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za využívání a obnovu existující stavby – katastrem nemovitostí ověřená kopie stejnopisu geometrického plánu ne starší než 3 měsíce k datu podání Žádosti o dotaci, ze kterého je patrná výměra stavby

15  Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné osvědčení právního statutu, které je v souladu s definicí příjemce dotace a není starší než 3 měsíce k datu podání žádosti o dotaci;  Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví žadatele  Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci  V případě, že jako povinná příloha bylo předloženo ohlášení stavby, čestné prohlášení žadatele, že ohlášení stavby nebylo ze strany stavebního úřadu rozporováno (změněno) dle závazného vzoru Povinné přílohy k podpisu Dohody

16 Povinné přílohy k Žádosti o proplacení  Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků  Živnostenské oprávnění či jiné oprávnění k provozování činnosti, která je předmětem projektu  Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (faktury, paragony)  Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o vlastnictví účtu, pokud je úhrada prováděna z jiného účtu, než který je uvedený v Dohodě, pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti)  Položkový rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kategorií dle číselníku způsobilých výdajů. V případě stavebních prací soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů způsobilých výdajů  V případě nákupu stavby/pozemku jako způsobilého výdaje kupní smlouva, ne starší než datum vystavení potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci z PRV  V případě nákupu strojů a technologií technickou dokumentaci k výrobku s dokladem o posouzení shody – ES prohlášení o shodě  Kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby nebo čestné prohlášení příjemce, že kolaudační souhlas ani oznámení není zapotřebí

17 Povinné přílohy k Žádosti o proplacení  V případě věcného plnění: stavební práce - stavební deník, rozpočet podle ÚRS  V případě leasingu leasingovou smlouvu vč. splátkového kalendáře a doklady o úhradě splátek  Dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení, který příjemce dotace obdržel při podpisu Dohody.  V případě, že příjemce v projektu za účelem bodového zisku deklaroval vytvoření nových pracovních míst a rozhodl se je dokládat podle režimu B: v případě podniku do 25 zaměstnanců - Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace (formulář zasílaný ČSSZ), a to za posledních dvanáct uzavřených měsíců před podáním Žádosti o proplacení v případě podniku od 25 zaměstnanců - Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (formulář zasílaný ČSSZ), a to za posledních dvanáct uzavřených měsíců před podáním Žádosti o proplacení v případě, že příjemce dotace nemůže poskytnout Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace nebo Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (např. za posledních dvanáct měsíců neměl zaměstnance), pak bude přílohou čestné prohlášení dle závazného vzoru  Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům

18 Preferenční kritéria  velikost obce, kde je projekt realizován  využívání existujících staveb  tvorba nových pracovních míst  požadovaná míra dotace  ekologické zemědělství  nezaměstnanost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém je projekt realizován  podání projektu v elektronické podobě  předložení pouze jedné žádosti v daném kole

19 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy ÚZPI dne 18. října 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google