Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVÉ DANĚ V NA ENERGIE 27. listopadu 2007 Seminář AEM „Panelová diskuse ke spotřebním daním na energie“ JAN KANTA ředitel sekce Pravidla trhu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVÉ DANĚ V NA ENERGIE 27. listopadu 2007 Seminář AEM „Panelová diskuse ke spotřebním daním na energie“ JAN KANTA ředitel sekce Pravidla trhu."— Transkript prezentace:

1 NOVÉ DANĚ V NA ENERGIE 27. listopadu 2007 Seminář AEM „Panelová diskuse ke spotřebním daním na energie“ JAN KANTA ředitel sekce Pravidla trhu

2 1 Vláda připravila koncepci zavedení tzv. ekologických daní  Budou zavedeny postupně ve 3 etapách  1. etapa  pouze implementace směrnice EU s minimálními daněmi a částečným využitím osvobození  2. etapa  předpokládaná realizace v letech 2010 až 2013  revize stávajících poplatků a dalších nástrojů regulace v oblasti životního prostředí a opatření v oblasti dopravy  zvážení transformace vybraných environmentálních poplatků na „ekologické“ daně  3. etapa  předpokládaná realizací v letech 2014 až 2017  na základě vyhodnocení působení a účinků 1. a 2. etapy reformy zvážení dalšího prohloubení reformy a rozšíření na další surovinové zdroje, výrobky a služby a užití přírody  Ve všech etapách bude důsledek daní výnosově neutrální CO JE IMPULSEM PRO ZAVEDENÍ DANÍ Z ENERGIÍ A JAKÁ JE PŘEDSTAVA O IMPLEMENTACI? ČR si při vstupu do EU vyjednala přechodné období pro implementaci směrnice 2003/96/ES týkající se zdanění energetických produktů a elektřiny a to do 1.1.2008

3 2 Plátcem daně je:  dodavatel, který dodal plyn, pevné palivo nebo elektřinu konečnému spotřebiteli,  provozovatel distribuční soustavy, přenosové soustavy, přepravní soustavy a podzemního zásobníku plynu  fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn zdaněný nižší sazbou daně k účelu, kterému odpovídá vyšší sazba daně  fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn, pevné palivo nebo elektřinu osvobozenou od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje  fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněný plyn, pevné palivo nebo elektřinu s výjimkou plynu, pevného paliva nebo elektřiny osvobozeného od daně CO JE PŘEDMĚTEM DANĚ A KDO JE PLÁTCE DANĚ? Předmětem zdanění jsou pevná paliva, zemní plyn a elektřina

4 3 V případě elektřiny: sazba daně činí 28,30 Kč/Mwh JAKÉ JSOU SAZBY DANĚ? V případě pevných paliv: sazba daně činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku V případě pevných plynu: jsou sazby daně odlišné podle typu plynu, způsobu jeho využití plynu a zvyšují se v čase u některých způsobů využití

5 4 JAKÉ JSOU DŮLEŽITÉ POJMY V ZÁKONU O DANI Z ELEKTŘINY?  dodavatelem  obchodník s elektřinou, výrobce podle energetického zákona a operátor trhu s elektřinou  konečným spotřebitelem  fyzická nebo právnická osoba, která není držitelem povolení k nabytí elektřiny bez daně  konečným spotřebitelem není provozovatel distribuční soustavy, provozovatel přenosové soustavy  den dodání  den odečtu z měřícího zařízení, popřípadě den zjištění skutečné spotřeby elektřiny

6 5 Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká dnem:  dodání elektřiny konečnému spotřebiteli  spotřeby elektřiny osvobozené od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje  spotřeby nezdaněné elektřiny, s výjimkou elektřiny osvobozené od daně KDY VZNIKÁ POVINNOST ZAPLATIT DAŇ? Povinnost daň přiznat a zaplatit nevzniká, pokud fyzická nebo právnická osoba, která nabyla zdaněnou elektřinu nebo elektřinu osvobozenou od daně, dodá takovou elektřinu jiné fyzické nebo právnické osobě

7 6 Osvobození elektřiny podle jejího původu:  ekologicky šetrná  pocházející ze sluneční energie, větrné energie nebo geotermální energie  vyrobená ve vodních elektrárnách  vyrobená z biomasy nebo produktů vyrobených z biomasy  vyrobená z emisí metanu z uzavřených uhelných dolů  vyrobená z palivových článků  vyrobená v dopravních prostředcích, pokud je tam spotřebována  vyrobená ze zdaněných výrobků, které jsou předmětem daně ze zemního plynu, daně z pevných paliv nebo spotřební daně, v zařízeních se jmenovitým elektrickým výkonem do 2 MW, pokud je taková elektřina spotřebována přímo nebo je dodávána prostřednictvím vedení, kterým je dodávána výhradně taková elektřina KDY MŮŽE BÝT ELEKTŘINA OSVOBOZENA OD DANĚ? Osvobození elektřiny podle způsobu jejího použití:  k technologickým účelům nezbytným pro výrobu a k udržení schopnosti vyrábět elektřinu nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla  ke krytí ztrát v přenosové nebo distribuční soustavě  při provozování dráhy a drážní dopravy pro přepravu osob a věcí na dráze železniční, tramvajové a trolejbusové  při elektrolytických nebo metalurgických procesech  k mineralogickým postupům

8 7 Povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně obsahuje:  identifikační údaje navrhovatele  předpokládané roční množství odebrané elektřiny osvobozené od daně v MWh  registrační číslo odběrného místa určeného pro odběr elektřiny osvobozené od daně  rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny, výpis z obchodního rejstříku, nebo výpis z živnostenského rejstříku, nebo výpis z jiného obdobného rejstříku, je-li navrhovatel zahraniční osobou  popis účelu a způsobu použití elektřiny osvobozené od daně včetně odkazu na ustanovení této části, podle něhož je elektřina osvobozená od daně  schéma zobrazující odběrné elektrické zařízení v odběrném místě navrhovatele odpovídající skutečnému stavu, včetně zařízení využívajících elektřinu osvobozenou od daně ZA JAKÝCH PODMÍNEK MŮŽE BÝT NABYTA ELEKTŘINA OSVOBOZENÁ OD DANĚ? Nabýt elektřinu osvobozenou od daně jinak než výrobou může pouze konečný spotřebitel, který je držitelem povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně

9 8 Povolení k nabytí elektřiny od daně obsahuje:  identifikační údaje navrhovatele  předpokládané roční množství odebrané elektřiny bez daně v MWh  výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, nebo výpis z jiného obdobného rejstříku, je-li navrhovatelem zahraniční osoba  doklad prokazující, že navrhovatel je držitelem licence na obchod s elektřinou KDO MŮŽE NABÝT ELEKLTŘINU BEZ DANĚ? Nabýt elektřinu bez daně může pouze obchodník s elektřinou, a to pouze na základě povolení k nabytí elektřiny bez daně; to neplatí pro nabytí elektřiny bez daně výrobou a nabytí elektřiny operátorem trhu s elektřinou Povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně a elektřiny bez daně vydává celní úřad

10 9 Náležitosti daňového dokladu:  identifikační údaje dodavatele  identifikační údaje konečného spotřebitele  registrační číslo odběrného místa  množství dodané elektřiny v MWh, s výjimkou elektřiny osvobozené od daně  množství dodané elektřiny osvobozené od daně v MWh  výši daně celkem v Kč  den dodání  datum vystavení daňového dokladu  číslo daňového dokladu KDY SE VYSTAVUJE DAŇOVÝ DOKLAD A KDY DOKLAD O PRODEJI, JAKÉ JSOU JEJICH NÁLEŽITOSTI? Náležitosti dokladu o prodeji:  identifikační údaje dodavatele  identifikační údaje obchodníka s elektřinou  množství dodané elektřiny v MWh  den dodání  datum vystavení dokladu o prodeji  číslo dokladu o prodeji  Při dodání elektřiny konečnému spotřebiteli vystavuje dodavatel daňový doklad  Při dodání elektřiny bez daně obchodníkovi s elektřinou vystavuje dodavatel doklad o prodeji

11 10 Evidenci:  nabyté elektřiny osvobozené od daně  nabyté elektřiny bez daně  dodané elektřiny, s výjimkou elektřiny osvobozené od daně a elektřiny dodané bez daně  dodané elektřiny osvobozené od daně  dodané elektřiny bez daně  elektřiny použité pro vlastní spotřebu, s výjimkou elektřiny osvobozené od daně, pokud dodavatel dodává takovou elektřinu sám sobě  elektřiny osvobozené od daně použité pro vlastní spotřebu, pokud dodavatel dodává takovou elektřinu sám sobě JAKÉ VEDE DODAVATEL EVIDENCE? Evidence se člení podle fyzických nebo právnických osob, od kterých je elektřina nabyta a kterým je elektřina dodána, a obsahuje jejich identifikační údaje Evidence elektřiny dodané s daní nemusí být členěna podle jednotlivých fyzických nebo právnických osob

12 11 Spotřebitel nezdaněné elektřiny a držitel povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně vede evidenci:  nabyté elektřiny, s výjimkou elektřiny osvobozené od daně  nabyté elektřiny osvobozené od daně  spotřebované elektřiny, s výjimkou elektřiny osvobozené od daně  spotřebované elektřiny osvobozené od daně JAKÉ VEDE DODAVATEL EVIDENCE? Evidence se člení podle fyzických nebo právnických osob, od kterých je elektřina nabyta, a obsahuje jejich identifikační údaje Provozovatel distribuční a přenosové soustavy vede evidenci:  elektřiny použité pro vlastní spotřebu, s výjimkou elektřiny osvobozené od daně  elektřiny osvobozené od daně použité pro vlastní spotřebu

13 12  Plátci daně, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání a zaplatit daň do dvacátého pátého dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla  Dodatečné daňové přiznání na nižší daňovou povinnost může plátce daně uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, jehož se dodatečné daňové přiznání týká JAKÉ JE ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ? Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc

14 13 JAK JE TO S ELEKTŘINOU PŘI STARTU K 1.1.2008?  Předmětem daně není elektřina, která byla dodána konečnému spotřebiteli do 1. ledna 2008  U konečných spotřebitelů vybavených měřením typu A nebo B podle zvláštního právního předpisu se množství elektřiny dodané do 1. ledna 2008 určí odečtem měřícího zařízení k 31. prosinci 2007  U konečných spotřebitelů vybavených měřením typu C podle zvláštního právního předpisu se množství elektřiny dodané do 1. ledna 2008 určí odečtem měřícího zařízení k 31. prosinci 2007, podle typového diagramu dodávky přiřazeného podle zvláštního právního předpisu a platného pro období od data minulého dne dodání do 31. prosince 2007 a od 1. ledna 2008 do data dalšího dne dodání, nebo rovnoměrným rozdělením dodané elektřiny na části úměrné délce období od data minulého dne dodání do 31. prosince 2007 a od 1. ledna 2008 do data dalšího dne dodání

15 NOVÉ DANĚ V NA ENERGIE 27. listopadu 2007 Seminář AEM „Panelová diskuse ke spotřebním daním na energie“ JAN KANTA ředitel sekce Pravidla trhu


Stáhnout ppt "NOVÉ DANĚ V NA ENERGIE 27. listopadu 2007 Seminář AEM „Panelová diskuse ke spotřebním daním na energie“ JAN KANTA ředitel sekce Pravidla trhu."

Podobné prezentace


Reklamy Google