Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nespecifické složky buněčné imunity I.. Fagocytóza Fagocytóza Interferony Interferony Apoptóza Apoptóza.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nespecifické složky buněčné imunity I.. Fagocytóza Fagocytóza Interferony Interferony Apoptóza Apoptóza."— Transkript prezentace:

1 Nespecifické složky buněčné imunity I.

2 Fagocytóza Fagocytóza Interferony Interferony Apoptóza Apoptóza

3 Fagocytóza Významná součást nespecifické imunitní odpovědi Významná součást nespecifické imunitní odpovědi Evolučně starý děj - améby Evolučně starý děj - améby Profesionální fagocyty – pohlcují, usmrcují a rozkládají mikroorganismy Profesionální fagocyty – pohlcují, usmrcují a rozkládají mikroorganismy –Neutrofilní a eosinofilní granulocyty –Monocyty…makrofágy

4 Neutrofilní granulocyty 60-70% všech leukocytů 60-70% všech leukocytů Fagocytóza ve tkáních, prostup z krevního řečiště Fagocytóza ve tkáních, prostup z krevního řečiště Granula v cytoplazmě (mikrobicidní látky) Granula v cytoplazmě (mikrobicidní látky) –Primární (azurofilní) –Sekundární (specifická) Krátká životnost….rychlá obnova - CSF Krátká životnost….rychlá obnova - CSF Neexprimují HLA II.tř (CD15+16+) Neexprimují HLA II.tř (CD15+16+) Obrana proti extracelulárním agens Obrana proti extracelulárním agens Reagují ihned-po fgocytóze hynou Reagují ihned-po fgocytóze hynou

5 Monocyty-makrofágy Rozptýlené ve všech orgánech těla Rozptýlené ve všech orgánech těla Indukce imunitní odpovědi Indukce imunitní odpovědi –Cytokiny…adhese neutrofilů na endotel –Prezentují antigen…specifická imunitní odpověď Exprimují HLA II.tř. Exprimují HLA II.tř. CD14 CD14 Monocyty…makrofágy (Kupferovy buňky) Monocyty…makrofágy (Kupferovy buňky)

6 funkce funkce –Obrana proti intracelulárním mikroorg.(M.tuberculosis) –Odstraňují vlastní buňky po apoptóze –Prezentují antigen Dlouhá životnost…opakovaná fagocytóza Dlouhá životnost…opakovaná fagocytóza Plně funkční až po aktivaci (interferon, TNF) Plně funkční až po aktivaci (interferon, TNF)

7 Průnik fagocytů do infikovaných tkání Fagocyty v krevním oběhu (cca7%) Fagocyty v krevním oběhu (cca7%) Průběžné vyplavování z kostní dřeně Průběžné vyplavování z kostní dřeně Fagocytóza…následek aktivace Fagocytóza…následek aktivace –Exogenní: povrchy nebo produkty mikroorganismů (LPS) –Endogenní: cytokiny produkované makrofágy, aktivovaný komplement Adheze..diapedéza..extravazace…. chemotaxe Adheze..diapedéza..extravazace…. chemotaxe

8 Před vlastním započetím adheze Před vlastním započetím adheze –Makrofágy zachytí Ag –Začnou produkovat cytokiny –Cytokiny vyvolají expresi adhesivních molekul na povrchu endoteliálních buněk cév

9 Časná fáze adheze neutrofilů Časná fáze adheze neutrofilů –Na endoteliích…selektiny –Na neutrofilech…sacharidové struktury = CD15 –------------------------------------------ –reakce reversibilní = vazba není pevná…kutálení-rolling

10 Pozdní fáze adheze neutrofilů Pozdní fáze adheze neutrofilů –Na endoteliích…ICAM-1(intracellular adhesion molecule) = CD54 –Na neutrofilech…LFA-1( leukocyte- function-associated antigen)=CD11a/18=leukocytární integrin –------------------------------------------- – vazba je pevná, umožňuje přilnutí k endotelu…diapedéza

11 Vazba monocytů k endotelu Vazba monocytů k endotelu –Na endoteliích…VCAM-1(vascular cell adhesion molecule) –Na monocytech… beta 1integrin

12 Chemotaxe – nastává po proniknutí fagocytů do tkáně, pohybují se ve směru zvyšující se koncentrace Chemotaxe – nastává po proniknutí fagocytů do tkáně, pohybují se ve směru zvyšující se koncentrace –Chemotaxiny=cytoxiny, fragmenty komplementu (C3a, C5a) Působí na cytoskelet fagocytů (F-aktin) Působí na cytoskelet fagocytů (F-aktin) –Receptory na fagocytech Hydrolytické enzymy – štěpí mezibuněčnou hmotu Hydrolytické enzymy – štěpí mezibuněčnou hmotu

13 Rozpoznávací mechanismy fagocytů Fagocyty rozpoznávají struktury Fagocyty rozpoznávají struktury –Na povrchu mikroorganismů –Na povrchu vlastních buněk po apotóze Receptory na fagocytech Receptory na fagocytech Opsonizace Opsonizace

14 Rozpoznávání na povrchu mikroorganismů Rozpoznávání na povrchu mikroorganismů –PAMP (pathogen associated molecular patterns) = nebezpečné vzory Endotoxiny (G-) Endotoxiny (G-) Peptidoglykany (G+) Peptidoglykany (G+) Glukany a manany (kvasinky, plísně) Glukany a manany (kvasinky, plísně) Rozpoznávání na povrchu apoptotických buněk Rozpoznávání na povrchu apoptotických buněk –Fosfolipidy (u zdravých,živých buněk uvnitř)

15 Receptory na fagocytech: konstituční…po indukci Receptory na fagocytech: konstituční…po indukci –Lektiny (sérové aktivují komplement) Manosový receptor - mikroorganismy Manosový receptor - mikroorganismy Galaktosový receptor- erytrocyty Galaktosový receptor- erytrocyty –CD14: váže LPS –TLR (Toll-like receptor)

16 Opsonizace….opsoniny Opsonizace….opsoniny –Složky komplementu (C3b, C4b) Receptor pro C3b => CR1 =CD35 Receptor pro C3b => CR1 =CD35 –Protilátky – imunoglobuliny Receptor pro Fc fragment (FcR) Receptor pro Fc fragment (FcR) –MBL, CRP

17 Proces fagocytózy Druh endocytózy…pinocytóza Druh endocytózy…pinocytóza Iniciována a řízena signály z povrchových receptorů Iniciována a řízena signály z povrchových receptorů Kontakt…pseudopodia…fagozóm (fagolysozóm) Kontakt…pseudopodia…fagozóm (fagolysozóm) –------------------------------------- –Přeskupování cytoskeletu – mikrofilamentový,mikrotubulový systém

18 Degradace pohlceného materiálu Enzymy lysozómů Enzymy lysozómů Oxidační (respirační) vzplanutí Oxidační (respirační) vzplanutí Oxid dusnatý (NO) Oxid dusnatý (NO)

19 Enzymy lysozómů Enzymy lysozómů –Během pohlcování…fagozóm+lysozóm –V lysozómech Baktericidní látky (defensiny) Baktericidní látky (defensiny) Hydrolytické enzymy (katepsiny, lysozym) Hydrolytické enzymy (katepsiny, lysozym) –Nízké pH (4-5)

20 Oxidační (respirační) vzpalnutí Oxidační (respirační) vzpalnutí – Opsonizovaná částice+FcR=> aktivace NADPH-oxidázy – NADPH + O 2 => NADP + + O - 2 (superoxidový radikál= O 2 + 1e - ) –Superoxidový radikál….ROI (=reaktivní kyslíkové intermediány) Peroxid vodíku H 2 O 2 Peroxid vodíku H 2 O 2 Singletový O 2 Singletový O 2 Hydroxylový radikál OH Hydroxylový radikál OH

21 ROI – reaktivní oxidační činidla ROI – reaktivní oxidační činidla –Narušují mikrobiální polymery –Ničí aktivitu mikrobiálních enzymů –Poškozují mikrobiální DNA –------------------------------------ –navíc: H 2 O 2 + Cl - (katalyzuje myeloperoxidáza) => ClO - (mikrobicidní chlornanové ionty)

22 Oxid dusnatý (NO) Oxid dusnatý (NO) –Produkován enzymatickým komplexem= NO-syntázou –Aktivuje se v makrofázích (pod vlivem cytokinů) –Ničí intracelulární mikroorg.

23 Fagocytóza je destrukční porces, při kterém dochází k poškození okolní tkáně – hydrolytické enzymy, ROI, NO se při fagocytóze uvolňují mimmo fagocyty. Fagocytóza je destrukční porces, při kterém dochází k poškození okolní tkáně – hydrolytické enzymy, ROI, NO se při fagocytóze uvolňují mimmo fagocyty. Poškození se projevuje zvláště při chronicky probíhajících zánětech. Poškození se projevuje zvláště při chronicky probíhajících zánětech.

24 Interferony (INF) Významná součást přirozené humorální imunity Významná součást přirozené humorální imunity Zajišťují obranu proti virovým infekcím Zajišťují obranu proti virovým infekcím Inducibilní systém-induktory: Inducibilní systém-induktory: –Viry, bakterie –Nukleové kyseliny Rozdělení INF Rozdělení INF –INF l.třídy : INF alfa,INF beta,INF omega –INF ll.třídy : INF gama

25 INF l.třídy Produkovány téměř všemi jadernými buňkami po stimulaci virovou infekcí Produkovány téměř všemi jadernými buňkami po stimulaci virovou infekcí INF (obecně) + receptor na neinfikované buňce => stav non- permisivity INF (obecně) + receptor na neinfikované buňce => stav non- permisivity –Rozklad virové NK –Zásah do translace virových proteinů

26 Funkce INF Funkce INF –Antivirová obrana –Cytostatický účinek (antiproliferační) –imunomodulátory

27 INF alfa – produkován leukocyty, léčba hepatitidyB,C, hematologických malignit (HCL) INF alfa – produkován leukocyty, léčba hepatitidyB,C, hematologických malignit (HCL) INF beta – indukuje syntézu protizánětlivých cytokinů=imunomodulační působení, léčba RS INF beta – indukuje syntézu protizánětlivých cytokinů=imunomodulační působení, léčba RS INF omega INF omega

28 INF ll.třídy INF gama INF gama –Produkován pouze T-lyCD8+, NK –Imunomodulační, protinádorový –Zesiluje expresi HLA ll.tř. na APC

29 Apoptóza Z řečtiny-apoptosis= opadávání Z řečtiny-apoptosis= opadávání 1972 – Kerr a kol. = morfolgické změny spojené s atypickou formou buněčné smrti 1972 – Kerr a kol. = morfolgické změny spojené s atypickou formou buněčné smrti 90.léta = fyziologický funkční protipól buněčného dělení 90.léta = fyziologický funkční protipól buněčného dělení –Regulována a řízena geneticky –Podmínka existence mnohobuněčných organismů

30 Charakteristika apoptózy Kaskáda navazujících reakcí – signalizace z CD95 (nebo z receptoru pro TNF) Kaskáda navazujících reakcí – signalizace z CD95 (nebo z receptoru pro TNF) –Aktivace kapsáz => štěpení Cytoplazmatických substrátů-cytoskelet,mitochondrie, proteiny Cytoplazmatických substrátů-cytoskelet,mitochondrie, proteiny Jaderných struktur Jaderných struktur Morfologické projevy Morfologické projevy –Svraštění buňky –vakuoly v cytoplazmě –Kondenzace a štěpení jádra –Puchýřky na membráně –Apoptotická tělíska

31 Apoptóza nevede k destruktivní zánětové reakci – obsah buňky se neuvolňuje do prostředí Apoptóza nevede k destruktivní zánětové reakci – obsah buňky se neuvolňuje do prostředí Probíhá selektivně u jedné konkrétní buňky Probíhá selektivně u jedné konkrétní buňky

32 Typy apoptózy Apoptóza fyziologická - ve prospěch organismu, homeostáza Apoptóza fyziologická - ve prospěch organismu, homeostáza –Programovaná: odstraňuje staré, nepotřebné buňky v průběhu ontogeneze –Neprogramovaná: odstraňuje buňky poškozené (viry, nádory) Apoptóza nefyziologická – neurodegenerativní onemocnění Apoptóza nefyziologická – neurodegenerativní onemocnění

33 Nekróza Za všech okolností nefyziologická Za všech okolností nefyziologická Nespecifická Nespecifická Neorganizovaná – buňka praská – buněčný obsah se vylévá do prostředí -> destruktivní zánětová odpoveď Neorganizovaná – buňka praská – buněčný obsah se vylévá do prostředí -> destruktivní zánětová odpoveď

34 Apoptóza a imunitní systém Udržení homeostázy Udržení homeostázy Správné fungování IS Správné fungování IS –Indukuje imunologickou toleranci –NK-buňky a T-lyCD8+ indukují apoptózu u cílových buněk


Stáhnout ppt "Nespecifické složky buněčné imunity I.. Fagocytóza Fagocytóza Interferony Interferony Apoptóza Apoptóza."

Podobné prezentace


Reklamy Google