Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nespecifické složky buněčné imunity I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nespecifické složky buněčné imunity I."— Transkript prezentace:

1 Nespecifické složky buněčné imunity I.

2 Fagocytóza Interferony Apoptóza

3 Fagocytóza Významná součást nespecifické imunitní odpovědi
Evolučně starý děj - améby Profesionální fagocyty – pohlcují, usmrcují a rozkládají mikroorganismy Neutrofilní a eosinofilní granulocyty Monocyty…makrofágy

4 Neutrofilní granulocyty
60-70% všech leukocytů Fagocytóza ve tkáních, prostup z krevního řečiště Granula v cytoplazmě (mikrobicidní látky) Primární (azurofilní) Sekundární (specifická) Krátká životnost….rychlá obnova - CSF Neexprimují HLA II.tř (CD15+16+) Obrana proti extracelulárním agens Reagují ihned-po fgocytóze hynou

5 Monocyty-makrofágy Rozptýlené ve všech orgánech těla
Indukce imunitní odpovědi Cytokiny…adhese neutrofilů na endotel Prezentují antigen…specifická imunitní odpověď Exprimují HLA II.tř. CD14 Monocyty…makrofágy (Kupferovy buňky)

6 Dlouhá životnost…opakovaná fagocytóza
funkce Obrana proti intracelulárním mikroorg.(M.tuberculosis) Odstraňují vlastní buňky po apoptóze Prezentují antigen Dlouhá životnost…opakovaná fagocytóza Plně funkční až po aktivaci (interferon, TNF)

7 Průnik fagocytů do infikovaných tkání
Fagocyty v krevním oběhu (cca7%) Průběžné vyplavování z kostní dřeně Fagocytóza…následek aktivace Exogenní: povrchy nebo produkty mikroorganismů (LPS) Endogenní: cytokiny produkované makrofágy, aktivovaný komplement Adheze..diapedéza..extravazace…. chemotaxe

8 Před vlastním započetím adheze
Makrofágy zachytí Ag Začnou produkovat cytokiny Cytokiny vyvolají expresi adhesivních molekul na povrchu endoteliálních buněk cév

9 Časná fáze adheze neutrofilů
Na endoteliích…selektiny Na neutrofilech…sacharidové struktury = CD15 reakce reversibilní = vazba není pevná…kutálení-rolling

10 Pozdní fáze adheze neutrofilů
Na endoteliích…ICAM-1(intracellular adhesion molecule) = CD54 Na neutrofilech…LFA-1( leukocyte-function-associated antigen)=CD11a/18=leukocytární integrin vazba je pevná, umožňuje přilnutí k endotelu…diapedéza

11 Vazba monocytů k endotelu
Na endoteliích…VCAM-1(vascular cell adhesion molecule) Na monocytech…beta1integrin

12 Hydrolytické enzymy – štěpí mezibuněčnou hmotu
Chemotaxe – nastává po proniknutí fagocytů do tkáně, pohybují se ve směru zvyšující se koncentrace Chemotaxiny=cytoxiny, fragmenty komplementu (C3a, C5a) Působí na cytoskelet fagocytů (F-aktin) Receptory na fagocytech Hydrolytické enzymy – štěpí mezibuněčnou hmotu

13 Rozpoznávací mechanismy fagocytů
Fagocyty rozpoznávají struktury Na povrchu mikroorganismů Na povrchu vlastních buněk po apotóze Receptory na fagocytech Opsonizace

14 Rozpoznávání na povrchu mikroorganismů
PAMP (pathogen associated molecular patterns) = nebezpečné vzory Endotoxiny (G-) Peptidoglykany (G+) Glukany a manany (kvasinky, plísně) Rozpoznávání na povrchu apoptotických buněk Fosfolipidy (u zdravých,živých buněk uvnitř)

15 Receptory na fagocytech: konstituční…po indukci
Lektiny (sérové aktivují komplement) Manosový receptor - mikroorganismy Galaktosový receptor- erytrocyty CD14: váže LPS TLR (Toll-like receptor)

16 Opsonizace….opsoniny Složky komplementu (C3b, C4b)
Receptor pro C3b => CR1 =CD35 Protilátky – imunoglobuliny Receptor pro Fc fragment (FcR) MBL, CRP

17 Proces fagocytózy Druh endocytózy…pinocytóza
Iniciována a řízena signály z povrchových receptorů Kontakt…pseudopodia…fagozóm (fagolysozóm) Přeskupování cytoskeletu – mikrofilamentový,mikrotubulový systém

18 Degradace pohlceného materiálu
Enzymy lysozómů Oxidační (respirační) vzplanutí Oxid dusnatý (NO)

19 Enzymy lysozómů Během pohlcování…fagozóm+lysozóm V lysozómech
Baktericidní látky (defensiny) Hydrolytické enzymy (katepsiny, lysozym) Nízké pH (4-5)

20 Oxidační (respirační) vzpalnutí
Opsonizovaná částice+FcR=> aktivace NADPH-oxidázy NADPH + O2 => NADP+ + O-2 (superoxidový radikál= O2 + 1e-) Superoxidový radikál….ROI (=reaktivní kyslíkové intermediány) Peroxid vodíku H2O2 Singletový O2 Hydroxylový radikál OH

21 ROI – reaktivní oxidační činidla
Narušují mikrobiální polymery Ničí aktivitu mikrobiálních enzymů Poškozují mikrobiální DNA navíc: H2O2 + Cl- (katalyzuje myeloperoxidáza) => ClO- (mikrobicidní chlornanové ionty)

22 Oxid dusnatý (NO) Produkován enzymatickým komplexem= NO-syntázou
Aktivuje se v makrofázích (pod vlivem cytokinů) Ničí intracelulární mikroorg.

23 Fagocytóza je destrukční porces, při kterém dochází k poškození okolní tkáně – hydrolytické enzymy, ROI, NO se při fagocytóze uvolňují mimmo fagocyty. Poškození se projevuje zvláště při chronicky probíhajících zánětech.

24 Interferony (INF) Významná součást přirozené humorální imunity
Zajišťují obranu proti virovým infekcím Inducibilní systém-induktory: Viry, bakterie Nukleové kyseliny Rozdělení INF INF l.třídy : INFalfa,INFbeta,INFomega INF ll.třídy : INFgama

25 INF l.třídy Produkovány téměř všemi jadernými buňkami po stimulaci virovou infekcí INF (obecně) + receptor na neinfikované buňce => stav non-permisivity Rozklad virové NK Zásah do translace virových proteinů

26 Funkce INF Antivirová obrana Cytostatický účinek (antiproliferační)
imunomodulátory

27 INFalfa – produkován leukocyty, léčba hepatitidyB,C, hematologických malignit (HCL)
INFbeta – indukuje syntézu protizánětlivých cytokinů=imunomodulační působení, léčba RS INFomega

28 INF ll.třídy INFgama Produkován pouze T-lyCD8+, NK
Imunomodulační, protinádorový Zesiluje expresi HLA ll.tř. na APC

29 Apoptóza Z řečtiny-apoptosis= opadávání
1972 – Kerr a kol. = morfolgické změny spojené s atypickou formou buněčné smrti 90.léta = fyziologický funkční protipól buněčného dělení Regulována a řízena geneticky Podmínka existence mnohobuněčných organismů

30 Charakteristika apoptózy
Kaskáda navazujících reakcí – signalizace z CD95 (nebo z receptoru pro TNF) Aktivace kapsáz => štěpení Cytoplazmatických substrátů-cytoskelet,mitochondrie, proteiny Jaderných struktur Morfologické projevy Svraštění buňky vakuoly v cytoplazmě Kondenzace a štěpení jádra Puchýřky na membráně Apoptotická tělíska

31 Apoptóza nevede k destruktivní zánětové reakci – obsah buňky se neuvolňuje do prostředí
Probíhá selektivně u jedné konkrétní buňky

32 Typy apoptózy Apoptóza fyziologická - ve prospěch organismu, homeostáza Programovaná: odstraňuje staré, nepotřebné buňky v průběhu ontogeneze Neprogramovaná: odstraňuje buňky poškozené (viry, nádory) Apoptóza nefyziologická – neurodegenerativní onemocnění

33 Nekróza Za všech okolností nefyziologická Nespecifická
Neorganizovaná – buňka praská – buněčný obsah se vylévá do prostředí -> destruktivní zánětová odpoveď

34 Apoptóza a imunitní systém
Udržení homeostázy Správné fungování IS Indukuje imunologickou toleranci NK-buňky a T-lyCD8+ indukují apoptózu u cílových buněk


Stáhnout ppt "Nespecifické složky buněčné imunity I."

Podobné prezentace


Reklamy Google