Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ 2006 Získejte znalosti, které určují směr…

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ 2006 Získejte znalosti, které určují směr…"— Transkript prezentace:

1 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ 2006 Získejte znalosti, které určují směr…
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ 2006

2 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ - ÚK
Cíle ústavu Dlouhodobým globálním cílem Ústavu konstruování je zajišťování vysoce kvalitního vzdělávání, výzkumu a služeb pro průmyslový sektor v oblasti konstruování strojů a jejich částí. Důraz je přitom kladen na využití nejnovějších poznatků základních a aplikovaných věd a na integraci počítačových, informačních a komunikačních technologií do konstrukčního procesu. Ve spolupráci s významnými organizacemi zaměstnavatelů a odbornými pracovišti ústav neustále usiluje o zlepšení kvalitativního vývoje studijních programů tak, aby nejenom lépe odrážely současný stav vědy, techniky a technologií, ale také aktuální potřeby trhu práce a průmyslové praxe. … 34

3 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ - ÚK
Základní informace FSI VUT v Brně Ústav konstruování Technická 2896/ Brno Česká republika tel.: fax: … 34

4 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ - ÚK
Historie Prof. Ing. Leopold Grimm, ředitel Ústavu stavby strojů 1901–1933 Konstruktér vodních strojů a čerpadel firmy Voith v Heidenheimu Konstruktér parních turbín a parních strojů firmy Brown-Boveri v Curychu Šéfkonstruktér v Adamovských strojírnách v Adamově Spoluzakladatel nauky o konstruování Prof. Ing. Jan Kieswetter, ředitel v letech 1933–1949 Konstruktér v oddělení parních turbín v První českomoravské továrně na stroje v Praze Ředitel oddělení parních turbín Škodových závodů v Plzni 65 patentů z různých oblastí strojírenství, zejména z oblasti parního proudění a přeměny energie … 34

5 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ - ÚK
Současnost - Organizační rozdělení ústavu Ředitel ústavu Doc. Ing. Martin Hartl, Ph.D. Zástupce ředitele - tajemník Doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. Zástupce ředitele pro pedagogiku Ing. Jan Brandejs, CSc. Odbor metodiky konstruování Ing. Jan Brandejs, CSc. Odbor částí a mechanismů strojů Ing. Jiří Venclík, Dr. Odbor průmyslového designu Doc. Ing. arch. Jan Rajlich … 34

6 VÝUKOVÁ ČINNOST Zajištění výuky
Bakalářské studijní programy, I. stupeň Strojírenství, tříletý, profesní a obecný typ studia Průmyslový design ve strojírenství, tříletý Aplikované vědy v inženýrství, tříletý Magisterské studijní programy, II. stupeň Obor Aplikovaná mechanika – specializace Počítačová podpora konstruování Obor Konstrukční inženýrství Obor Průmyslový design ve strojírenství Doktorský studijní program Obor Konstrukční a procesní inženýrství Obor Fyzikální a materiálové inženýrství … 34

7 Výběr předmětů z bakalářského studia
VÝUKOVÁ ČINNOST Výběr předmětů z bakalářského studia Základy konstruování I a II Předmět je zaměřen na tvorbu konstrukční dokumentace, kótování, přesnost rozměrů, strukturu povrchu, geometrickou přesnost, funkci a zaměnitelnost, volbu materiálu, polotovarů a normalizovaných funkčních a technologických prvků. Konstruování a CAD Základy metodiky konstruování v aplikaci na montážní jednotku. Vše s podporou CAD aplikací, textových a tabulkových editorů. … 34

8 Výběr předmětů z bakalářského studia
VÝUKOVÁ ČINNOST Výběr předmětů z bakalářského studia Části a mechanismy strojů I, II a III Předmět je zaměřen na analytické pevnostní výpočty staticky a dynamicky namáhaných strojních součástí a spojů a na tribologii. Výpočet šroubových, svarových, lepených a nýtových spojů, hřídelů, valivých a kluzných ložisek, pružin, spojek a setrvačníků. Mitsuoka Kitkar – praktická výuka Studenti se zúčastní řady měření, jako například testů olejů, zjišťování dynamiky vozidla, měření hlukové emise atd. Absolvent kurzu získá teoretické znalosti a praktické zkušenosti s experimentální prací s důrazem na využití počítače při měření i zpracování experimentu. … 34

9 Výběr předmětů z magisterského studia
VÝUKOVÁ ČINNOST Výběr předmětů z magisterského studia CAD I a II Předmět seznamuje posluchače se základy počítačové grafiky a počítačové podpory konstruování. Prakticky se výuka orientuje na produkty Autodesk Inventor, ProEngineer a CATIA. Znalost CAD produktů je nutná pro uplatnění v praxi a kvalitní zpracování diplomové práce. Předmět Průmyslový design Kurz je zaměřen na 3D modelování pomocí křivek a obecných ploch. Studenti se seznámí s designérskými postupy a nástroji. Prakticky jsou seznámeni s programem Rhinoceros. … 34

10 Výběr předmětů z magisterského studia
VÝUKOVÁ ČINNOST Výběr předmětů z magisterského studia MKP a ANSYS Cílem kurzu je seznámit studenty se základními principy metody konečných prvků a s její praktickou aplikací při modelování různých problémů mechaniky kontinua. Výuka je konkrétně zaměřena na použití programového systému ANSYS. Rapid Prototyping a reverzní inženýrství V kurzu se studenti seznámí se základními principy metod Rapid Prototyping a Reverse Engineering. Ve cvičeních je vytvářen z digitálních dat 3D model metodou FDM Rapid Prototyping. Takto vytvořený díl je digitalizován vybraným optickým měřicím systémem. … 34

11 Výběr předmětů z magisterského studia
VÝUKOVÁ ČINNOST Výběr předmětů z magisterského studia Diagnostické systémy Předmět seznamuje studenty s technickou diagnostikou v konstrukci a provozu strojů. Důraz je kladen na tribodiagnostiku a vibroakustickou diagnostiku, zpracování signálu a programové vybavení profesionálních diagnostických systémů. Mikro a nanotechnika Náplní předmětu je problematika návrhu, konstrukce a provozu mikro a nanostrojů. Výuka zahrnuje ukázku současných řešení a vazbu mezi základním výzkumem a průmyslovými aplikacemi. … 34

12 Výběr předmětů z oboru Průmyslový design
VÝUKOVÁ ČINNOST Výběr předmětů z oboru Průmyslový design Ateliér - průmyslový design I - IV V předmětu Atelier – průmyslový design si studenti osvojují schopnost užít tvůrčí invenci při respektování technických, provozních a technologických požadavků kladených na průmyslový výrobek. Vlastní designérský návrh je dokumentován kresbami, výkresovou dokumentací a modelem. Ateliér - grafický design Od praktických cvičení zaměřených na písmo, text, obraz, barvu a kompozici designérského návrhu přecházejí studenti ke konkrétním aplikacím v typografických a grafických návrzích. Zabývají se např. podnikovým vizuálním stylem - služební, orientační a provozní grafikou. … 34

13 Výběr předmětů z oboru Průmyslový design
VÝUKOVÁ ČINNOST Výběr předmětů z oboru Průmyslový design Kresba - Modelování Výuka kresby je orientována klasicky od geometrických těles, objektů různých charakterů, až k hlavě a figuře, pomocí základních technik dle modelu. Součástí výuky je týdenní kurz kresby v plenéru. Modelování je zaměřeno na tradiční discipliny, reliéf a hlavu. Ergonomie V tomto předmětu se studenti seznamují se všemi aspekty systému člověk – stroj – prostředí, včetně základních parametrů potřebných pro navrhování průmyslových výrobků a pracovního prostředí. Dosažené poznatky si ověřují na praktických úkolech z oblasti ergonomie v průmyslovém designu. … 34

14 STUDIJNÍ OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
Základní informace Obor Konstrukční inženýrství svou náplní vychází především ze životního cyklu výrobku. Nabízí základní teoretické metody a aplikační principy pro zdárné řešení strojírenských problémů a úloh v praxi. Hlavní studijní okruhy Počítačová podpora konstruování a inženýrských výpočtů (CAD/CAE) Měření a diagnostika (měření a zpracování signálu a digitálních dat) Využití digitálních dat (Rapid Prototyping a Reverse Engineering, technologie) Teoretický základ studia (materiály, tribologie, optika, nanotechnologie) … 34

15 STUDIJNÍ OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
Výběr předmětů z oboru ▪ CAD: Autodesk Inventor, SolidWorks, CATIA, ProEngineer ▪ Design: Rhinoceros ▪ MKP: Ansys, Ansys Workbanch, nadstavbové moduly v CAD systémech ▪ Diagnostické systémy: LabView, Mathcad ▪ Mikro a nanotechnika ▪ Rapid Prototyping a Reverse Engineering ▪ Technicko-právní problematika ▪ Studenti se podílejí na vědeckovýzkumné činnosti ústavu ▪ Exkurze do oborově zaměřených firem … 34

16 STUDIJNÍ OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
Ukázky z diplomových prací Normalie Czech, Automotive Lighting Řezací stůl na sklo Návrh světlometu … 34

17 STUDIJNÍ OBOR KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ
Ukázky z diplomových prací Pharmix, LAC Hrušovany Bubnový homogenizátor Vakuové pece s plynotěsnou retortou … 34

18 STUDIJNÍ OBOR PRŮMYSLOVÝ DESIGN
Základní informace Cílem oboru Průmyslový design je výchova designérů schopných překlenout narůstající propast mezi technikou a člověkem a přispívat tak k humanizaci techniky. Tvorba designérské dokumentace vývojová, technická a designérská analýza tématu variantní studie designu konečné tvarové (kompoziční) řešení ergonomické řešení barevné a grafické řešení provozně-technologické řešení vypracování modelu v měřítku … 34

19 STUDIJNÍ OBOR PRŮMYSLOVÝ DESIGN
Skladba výuky oboru Průmyslový design Stěžejní předměty Základy designu Kresba a Modelování CAD - průmyslový design Ergonomie Ateliér - průmyslový design Ateliér - grafický design Ateliér - experimentální design Dějiny umění a designu Zaměření studentských projektů Výrobní prostředky a nástroje, ekologická zařízení, dopravní prostředky, spotřební zboží, optika, zdravotnická technika, audiovizuální a informační technika, pomůcky pro handicapované, environmentální design a vizuální komunikace, design v architektuře… … 34

20 STUDIJNÍ OBOR PRŮMYSLOVÝ DESIGN
Ukázky diplomových prací Dopravní technika Traktor budoucnosti Lehký terénní nákladní automobil … 34

21 STUDIJNÍ OBOR PRŮMYSLOVÝ DESIGN
Ukázky diplomových prací Zdravotnická technika Ruční invalidní vozík Porodní křeslo … 34

22 DOKTORSKÉ STUDIUM Základní informace
Ústav konstruování se v současné době podílí na zajištění doktorských studijních programů v oborech Konstrukční a procesní inženýrství počet studentů 27, z toho 9 ve specializaci Průmyslový design Fyzikální a materiálové inženýrství počet studentů 1 … 34

23 Konstrukční a procesní inženýrství
DOKTORSKÉ STUDIUM Konstrukční a procesní inženýrství Výběr z aktuálně řešených témat doktorského studia Studium přechodových jevů v mazacích filmech vysokorychlostní barevnou kamerou Včasná identifikace únavového poškození (pittingu) ložisek při zkouškách trvanlivosti Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky Tlumič odpružení jako prvek ovlivňující jízdní vlastnosti vozidel Metody virtuální reality v konstrukční praxi … 34

24 DOKTORSKÉ STUDIUM Průmyslový design 19 20 21 22 23 24 25 26 27 … 34
Výběr z aktuálně řešených témat doktorského studia Vazby průmyslového designu a architektury v urbanistickém prostoru Vliv technologie a konstrukce na designérské vize v dopravní technice Design ve vztahu k pomůckám a zařízením pro tělesně postižené Posuzování strojírenských výrobků z hlediska průmyslového designu Vzájemné vazby designu a konstrukce u stavebních a zemních strojů Čitelnost v průmyslovém designu Provozní grafika – sdělovače a ovladače … 34

25 VĚDECKÁ, TVŮRČÍ A UMĚLECKÁ ČINNOST
Základní informace Výzkumné a odborné skupiny Tribologie Technická diagnostika Únavové vlastnosti materiálů Konstrukce a virtuální navrhování Průmyslový design … 34

26 VĚDECKÁ, TVŮRČÍ A UMĚLECKÁ ČINNOST
Tribologie Základní i aplikovaný výzkum mazaných kontaktů strojních částí provozovaných za podmínek elastohydrodynamického, smíšeného a mezního mazání. Základní výzkum Vliv topografie třecích povrchů na funkci mazacích filmů Chování mazaných kontaktů za nestacionárních provozních podmínek Utváření velmi tenkých mazacích filmů za vysokých kontaktních tlaků Základní vybavení laboratoří Tribometr pro studium chování velmi tenkých mazacích filmů 3D optický profilometr Přístroje pro diagnostiku maziv … 34

27 VĚDECKÁ, TVŮRČÍ A UMĚLECKÁ ČINNOST
Technická diagnostika Zkoušky agregátů Speciální zaměření na zkoušky převodových mechanismů automobilů Diagnostika automobilových podvozků Důraz je kladen na moderní bezdemontážní testování celého pružicího a tlumicího systému přímo na vozidle Měření hluku a vibrací Užší specializace je orientována na měření automobilových převodových agregátů – významná je především spolupráce s automobilkou Škoda Auto a.s. při snižování hlukové emise převodovek osobních automobilů … 34

28 VĚDECKÁ, TVŮRČÍ A UMĚLECKÁ ČINNOST
Technická diagnostika Základní vybavení laboratoří Datalogger Mbox Tribotester pro zjišťování mezních stavů olejů Měřicí ústředna Dewetron DEWE 2010 Generátor funkcí Hewlett Packard HP 33120A Automobilové tenzometrické váhy Tanner Vibrační jednotka TriTec … 34

29 VĚDECKÁ, TVŮRČÍ A UMĚLECKÁ ČINNOST
Únavové vlastnosti materiálů a konstrukcí Únavové vlastnosti Výzkum charakteristik kovových materiálů v oblasti vysoko-cyklové únavy na elektrorezonančních zatěžovacích strojích Kontaktní únava Sledování rozvoje kontaktního poškození kovových a keramických materiálů na axiálních a radiálních zkušebních strojích, zjišťování životnosti ložisek apod. Akustická emise Aplikace moderní metody nedestruktivního zkoušení v řadě oblastí mechanického zatěžování kovových a keramických materiálů, příp. základních strojních dílců a mechanismů Základní vybavení laboratoří Rezonanční pulzátory RUMUL Cracktronic 160 a 70 Zkušební stanice Axmat a R-mat Analyzátory akustické emise Dakel Xedo

30 VĚDECKÁ, TVŮRČÍ A UMĚLECKÁ ČINNOST
Konstrukce a virtuální navrhování Virtuální navrhování a CAD Virtual prototyping Inženýrské výpočty, MKP Simulace chování budoucího výrobku 3D skenování kontaktním skenerem Realizace projektů a spolupráce s průmyslem Praktická realizace průmyslových zakázek Návrhářská a konstrukční činnost Řešení provozních problémů Výzkum alternativních ekologických zdrojů energie Konstrukce a vývoj větrných elektráren (Savoniův rotor) Výzkum v oblasti alternativních zdrojů energie Realizace větrné elektrárny na principu Halladayovy turbíny

31 VĚDECKÁ, TVŮRČÍ A UMĚLECKÁ ČINNOST
Průmyslový design Na Odboru průmyslového designu jsou řešeny úkoly spadající do oblasti průmyslového a produktového designu, designu vizuálních komunikací a 3D vizualizací Softwarové vizualizační nástroje 3D vizualizační programy Rhinoceros 3D 3D Studio Max Cinema4D Grafické editory Macromedia Flash MX Corel Draw Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign

32 ŘEŠENÉ PROJEKTY Příklady spolupráce
Průmyslový design LG Philips Eidhoven - TV přístroje Microset Brno - Vizualizace elektronické kliky ČAS Znojmo - Elektrobus Centropen Dačice - popisovače TOS Hulín - obráběcí stroje Konstrukce strojů a zařízení LAC Hrušovany – pece a sušárny ČAS Znojno – větrná elektrárna Hydrotech Bratislava – zařízení čistíren odpadních vod Aplikovaný výzkum Škoda Auto – snižování hluku převodovek TOS Znojmo – analýza ozubení TIMKEN – mazání třecích povrchů s defekty EATON – velmi tenké mazací filmy

33 ŠKOLÍCÍ A LEKTORSKÁ ČINNOST
Základní informace Zaměstnanci Ústavu konstruování se podílí na školení produktů firmy Autodesk v autorizovaném školícím středisku na půdě Ústavu konstruování (www.c-agency.cz) Jsou pořádány semináře a školení pro pracovníky v průmyslu a učitele na všech stupních odborných a vysokých škol z oblasti konstrukční dokumentace. Ústav konstruování spolupracuje s Centrem vzdělávání a poradenství VUT v Brně (CVP)

34 Exkurze, výstavy a prezentace
DALŠÍ AKTIVITY Exkurze, výstavy a prezentace

35 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ - ÚK
Těšíme se na spolupráci Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ 2006 Získejte znalosti, které určují směr…"

Podobné prezentace


Reklamy Google