Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociologie C 3. cvičení Tematická rekapitulace 2. cvičení - pojem paradigma a výzkumná paradigmata v sociologii – kvantitativní a kvalitativní metoda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociologie C 3. cvičení Tematická rekapitulace 2. cvičení - pojem paradigma a výzkumná paradigmata v sociologii – kvantitativní a kvalitativní metoda."— Transkript prezentace:

1 Sociologie C 3. cvičení Tematická rekapitulace 2. cvičení - pojem paradigma a výzkumná paradigmata v sociologii – kvantitativní a kvalitativní metoda výzkumu 2) Limity sociologického poznání - Etapy sociologického výzkumu

2 Výzkumná specifika v sociologickém (sociálním) výzkumu – iluze dokonalosti vědeckého poznání v sociálních vědách 1) Předmět poznání – sociální jev - zkoumáme vždy v redukované podobě – sociální svět je proměnlivý a složitý 2) Empirické údaje jsou poznamenány vysokou mírou nepřesnosti – faktor subjektivity (výzkumník x respondent) – Thomasův teorém definice situace 3) Výzkumné závěry v sociálních vědách mohou mít jen pravděpodobnostní charakter – přiznejme si, že vědecké výsledky v exaktních oborech jsou přesnější, spolehlivější, mají univerzálnější platnost, produkují nálezy determinisitického charakteru

3 Etapy výzkumného procesu - obecně
1. Přípravná fáze(volba výzkumného tématu, oblast výzkumu, vymezení problému, účel výzkumu, výzkumné otázky, metoda, hypotézy) Plán výzkumu (návrh celého výzkumu, úvaha o výběru zkoumaných objektů, kdy a kde se výzkum povede, časový a finanční plán, obsah se diskutuje s oponenty) Pilotáž 2. Realizační fáze (sběr dat, základní práce s daty) 3. Vyhodnocovací fáze (analýza a interpretace dat, uveřejnění výsledků) Shrnuto: Vědecká otázka – proč Návrh teorie – naše řešení Identifikace proměnných – co sledovat Určení hypotéz – očekávání Plán výzkumu – jak Sběr dat, testování hypotéz – shromažďování/analýza dat Vyhodnocení výsledků – co to znamená Kritické shrnutí – jaký to má význam

4 Etapy sociologického výzkumu
Přípravná (teoretická) etapa Způsob zadání (zakázka, grantový úkol) b) Výzkumné téma – problém (výzkumný zájem, nevyjasněná sporná či neřešená situace) c) Stav řešené problematiky (podrobná literární rešerše, studium dostupných materiálů, zhodnocení aktuálního stavu poznání) d) Cíle výzkumu a výzkumné otázky e) Hypotézy f) Metoda a technika výzkumu Projekt (plán) výzkumu – část teoretická, metodická a organizační

5 Etapy sociologického výzkumu
Pozor na chyby! Nedostatečné seznámení výzkumníka s aktuálním stavem poznání – „objevuje se objevené“ Nedůsledná příprava nástroje sběru empirických dat

6 Etapy sociologického výzkumu
Fáze sběru dat Čím začít? Pilotáž - předvýzkum – řešení problému transformace informací Srozumitelnost otázek, použitelnost nástroje sběru dat Ochota respondentů odpovídat, podmínky dotazování Povaha odpovědí Jsou získaná data kvalitní? Validita dat. Reliabilita dat. Co dál? Příprava tazatelů Výběr respondentů Vlastní terénní dotazování Kontrola práce tazatelů Kontrola úplnosti a správnosti dotazníků

7 Nepřipravení tazatelé!!!
Etapy sociologického výzkumu Pozor na chyby! Nepřipravení tazatelé!!!

8 Etapy sociologického výzkumu
Fáze zpracování dat Analýza a interpretace empirických dat - záleží vždy na povaze výzkumu, použité metodě a technice V případě dotazníkového výzkumu: kontrola úplnosti dat – kontrola dotazníků kódování otevřených otázek – vytváření kódového klíče přenos dat do počítače – vytváření systémového souboru třídění dat – první stupeň třídění druhého a vyššího stupně, testování hypotéz interpretace dat závěrečná zpráva – prezentace výsledků

9 Etapy sociologického výzkumu
Pozor na chyby! Nevhodně připravený kódový klíč, příliš detailů a nepodstatných postřehů ve výzkumné zprávě.

10 Kvantifikace a měření vlastností sociálních jevů

11 Přednosti a nevýhody kvantitativního výzkumu
Lze zobecnit na populaci Relativně rychlý a přímočarý sběr dat Poskytuje přesná, numerická data Relativně rychlá analýza dat Výsledky jsou relativně nezávislé na výzkumníkovi Je užitečný při zkoumání velkých skupin Získaná znalost může být příliš abstraktní a obecná pro přímou aplikaci v místních podmínkách Výzkumník je omezen reduktivním způsobem získávání dat Výzkumník se orientuje pouze na určitou teorii a její testování a ne na rozvoj teorie

12 Kvantifikací sociálních jevů se snažíme získat exaktní vědecké poznatky
Čísla nám napomáhají zbavit se nejednoznačnosti slov Můžeme se vyhnout chybám a nepřesnostem, který přináší kvalitativní popis jevu Získáváme poznatky v koncentrované a přehledné podobě Nemůžeme nikdy vyloučit slovní popis (kvantitativní dimenze jevu vždy závisí i na její kvalitativní dimenzi Čísla jsou příliš abstraktní, stupeň poznání je redukován na čísla. Přesnost čísel závisí na přesnosti měřící metody.

13 Předmětem kvantifikace jsou sociální jevy a jejich vlastnosti
Sociální jev (sociální objekt) Vlastnost 1, 2, 3, X Vlastností máme na mysli dílčí část (kvalitu) sociálního jevu Každá vlastnost má kvalitativní a kvantitativní dimenzi

14 Vlastnosti, které chceme kvantifikovat (měřit) jsou zpravidla složité, a je třeba je rozložit do složek Sociální jev (sociální objekt) Vlastnost -----Složka 1,2,3, X Jde o rozklad pojmu na několik složek – desegregace (dekompozice) pojmu

15 Složky vlastností zjišťujeme (měříme) pomocí znaků
Sociální jev (sociální objekt) Vlastnost -----Složka Znak Vazba mezi složkou vlastnosti a znakem označujeme jako operacionalizaci

16 Znak vyjadřuje měřenou vlastnost sociálního jevu – hodnota znaku je zjištěná hodnota
Sociální jev (sociální objekt) Vlastnost -----Složka Znak------Hodnota znaku

17 Příklad d) nestabilita sociálního postavení e)......................
Sociální jev (sociální objekt) Vlastnost -----Složka Znak------Hodnota znaku Sociální jev - Posluchač 1.r. bc. studia VŠFS oboru MK Vlastnost – vědomí nejistoty Složka vlastnosti – a) jakákoli problémová sociální situace b) ztížený přístup k příjmu, práci a vzdělání c) hrozba, že situace se bude do budoucna zhoršovat d) nestabilita sociálního postavení e) f) Znak – „V mém životě převažují pocity nejistoty v důsledku obav o stabilitu sociálního postavení „ (Vyjádřete míru souhlasu s následujícími tvrzeními na škále 1-10 (1- zcela nesouhlasím – 10 zcela souhlasím) – odpověď prosím zakroužkujte

18 Empirické poznatky k otázce nejistoty
Dílčí výsledky sociologického výzkumu Sociální důsledky marketingové komunikace – tým sociologů VŠFS (2011)

19 „Myslím, že jedinou moji jistotou jsem já sám, mohu se na sebe spolehnout“ Podíl souhlasných odpovědí s výrokem (%) – 567respondentů

20 „Mám pocity nejistoty ze ztráty (nebo získání) zaměstnání“ Podíl souhlasných odpovědí s výrokem (%) – 567 respondentů

21 „Mám pocit nejistoty hlavně z poklesu mé sociální pozice a zhoršení finančního zajištění“ Podíl souhlasných odpovědí s výrokem (%) – 567 respondentů 21. 21

22 Podíl souhlasných odpovědí s výrokem (%) – 567 respondentů
„V životě se vyplatí plánovat, cíle a očekávání lze cílevědomě naplňovat podle vlastního životního scénáře“ Podíl souhlasných odpovědí s výrokem (%) – 567 respondentů 22. 22

23 „Na současném trhu s výrobky a službami si zpravidla jen těžko vybírám, je nepřehledný, nevím, pro co se mám rozhodnout“ Podíl souhlasných odpovědí s výrokem (%) – 567 respondentů

24 Znak a jeho typy Znak nominální 2. Znak ordinální 3. Znak kardinální
Příklad Znak a jeho typy Znak nominální 2. Znak ordinální 3. Znak kardinální


Stáhnout ppt "Sociologie C 3. cvičení Tematická rekapitulace 2. cvičení - pojem paradigma a výzkumná paradigmata v sociologii – kvantitativní a kvalitativní metoda."

Podobné prezentace


Reklamy Google