Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE"— Transkript prezentace:

1 Program spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE
TVIP, Brno-Hustopeče, březen 2015 Program spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE Stella Horváthová, Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor EÚS

2 Obsah prezentace Období 2007-2013 v číslech
vs : Co se mění? Požadavky na způsobilost Finanční rámec Priority/Specifické cíle/Akce Charakteristika 1. výzvy Charakteristika a výběr projektů Podpora žadatelům Komunikační aktivity

3 1. Období 2007-2013 v číslech Alokace pro projekty: 231 mil. € ERDF
Schválené projekty ve výzvě 1., 2., 3. + strategická a 4.: 124 projektů Priorita 1 – Inovace - 30 projektů Priorita 2 – Dostupnost - 21 projektů Priorita 3 – Životní prostředí - 42 projektů Priorita 4 – Konkurenceschopnost - 31 projektů 1.výzva 2.výzva 3.+ strateg.výzva 4. výzva celkem Alokace (Mio €) - z toho pro ČR 66,8 8,4 72,0 5,8 55,2 + 10,0 6,2 + 2,2 27,0 2,5 231,0 25,1 Počet schvál. projektů - z toho s účastí ČR 29 21 37 28 + 7 22 + 7 23 14 124 93 Počet partnerů programu - z toho partnerů za ČR - 46 38 1360 155 - z toho LP za ČR 1 3 + 0 5 LP Úspěšnost žadatelů 37% 27% 25% 20%

4 vs : Co se mění? Nejčastěji zdůrazňované vlastnosti projektů: nadnárodnost (→řešeného problému, návrhů na jeho řešení a partnerství), přidaná hodnota (ta která vzniká v důsledku zapojení partnerů z více zemí), přenositelnost výstupů, inovativnost, udržitelnost, orientace na výsledek (realizovatelný a použitelný v daném území a ´tangible results´) Vycházet ze současné situace v území (zjišťování výzev, potřeb a potenciálu)  např. budovat na existujícím vzdělání s potenciálem kvalitativní změny Využít zkušeností a poučení z minulosti  ale: vyhýbat se “znovuobjevení kola” Soustředění se na několik cílů a výsledků, které zjevně přispějí k naplnění programových cílů a výsledků  tematické zaměření Budování takových partnerství, která projektu odpovídají tematicky a územně  kompetentní projektoví partneři Projekty musí vyústit v reálné výsledky, které vyvolají měřitelnou změnu (zlepšení) původní situace v území a jsou viditelné Projekty soustřeďující pozornost čistě na akademickou spolupráci anebo základní výzkum, anebo zaměřené pouze na vytváření sítí a výměnu zkušeností a/anebo které nedovedou dostatečně dát najevo přetavení “soft” výstupů (studie, atd.) do konkrétních a udržitelných výsledků nebudou podpořeny.

5 vs : Co se mění? Orientace na výsledek – projekt „kuchařkou“ jak dosáhnout změny Intervenční logika: (Annex II Application Manual): Specifický cíl (Zlepšit, zkvalitnit vazby, dovednosti, odbornost) – Očekávaný výsledek (Udržitelnější vazby, zlepšené dovednosti atd.) - Ukazatel výsledku (kvalitativní vyjádření: stav vazeb, kapacit) – Příklady akcí – Ukazatel výstupů (kvantitativní vyjádření: počet strategií atd.) Projects have to develop an intervention logic taking into account the attempted change as the basis for result-orientation. The project intervention logic will have to show how a desired change will be achieved. It should thus reflect the current situation (e.g. a problem), its underlying causes and the change which the project seeks to achieve by implementing the planned activities. It also needs to indicate what has to happen in order to trigger the change. The following figure illustrates the process and includes related basic questions to be addressed. Project development should start from describing the initial situation, i.e. the problem and/or issue to be addressed. Project partners should then think about what they want to achieve and define expected outcomes and results. These envisaged results have to reflect the desired change and need to be translated into specific project objectives. After the intervention logic is set in place (starting from the initial situation and ending with the envisaged change), preconditions, activities and outputs necessary to reach the objectives and results need to be defined. When developing the intervention logic the following questions on expected results (i.e. the change the project is aiming for) should be addressed: - What is the issue or problem that you want to address? - What do you see as the underlying causes of the issue or problem? - Which change do you want to achieve? What would a solution to the issue/problem look like? - Who would benefit? - How can the project influence the situation? Which activities and outputs are needed? - How can you measure the change influenced by the project?

6 vs : Co se mění? Častý pojem: Kapacity → mají být chápány jako kombinace všech silných stránek, vlastností a zdrojů dostupných v rámci komunity/společenství, společnosti anebo organizace, která může být využita k dosažení domluvených cílů. (UN, 2009) Posílení kapacit spočívá ve vytvoření příznivého prostředí zlepšením: rámců pro fungování politik a stejně tak ekonomických a právních rámců rozvoje institucionálního a lidských zdrojů řídících/manažerských systémů Příklad: očekávaný výsledek ve specifickém cíli 1.1 (Zlepšit udržitelné vazby…) → Četnější a udržitelnější vazby mezi aktéry systémů inovací posilující inovační kapacitu v rámci středoevropských regionů Ukazatel výsledku = Stav vazeb mezi aktéry systémů inovací ve středoevropských regionech Link to who, where and what

7 2. 2007-2013 vs 2014-2020: Co se mění? Zjednodušování
HIT = Harmonisation Implemetation Tools, více na eu.net/ (formuláře) Zjednodušené administrativní/formální požadavky (2-kolovost výzvy, light Application Form = redukovaná podoba kompletní žádosti a její pouze elektronické zasílání) Zjednodušená finanční pravidla: paušál u přípravných výdajů ( EUR), paušál u ´Office and administrative expenditure´= 15% způsobilých mezd; Mzdy reálné ANEBO paušál (= 20% přímých výdajů); prokázání adekvátního průzkumu trhu při pořizování od prahové hodnoty EUR bez DPH – pokud nejsou stanoveny přísnější pravidla na národní úrovni Jasnější vedení pro uchazeče/příjemce – konzultace se zástupci JS

8 3.Požadavky na způsobilost
Geografie Partnerství musí být založeno na zapojení nejméně tří financujících partnerů ze tří států, přičemž nejméně dva z nich mají sídlo v programovém území CENTRAL EUROPE (AT, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, SK, SI) V řádně odůvodněných případech mohou být projekty realizovány mimo území spolupráce (avšak s dopadem na progr.území)

9 3. Požadavky na způsobilost partnerů
Národní, regionální a místní veřejné subjekty (včetně EGTC – ESÚS – evropské seskupení pro územní spolupráci) a včetně ´Public Equivalent Bodies´ Soukromé instituce, které mají právní subjektivitu C. Mezinárodní organizace fungující podle národních právních norem kteréhokoliv z členských států CENTRAL EUROPE, anebo s omezením podle mezinárodního práva Definice ´Public Equivalent Bodies´ má 3 podmínky, které je potřeba všechny splnit: (a)  založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu; (b) který má právní subjektivitu a (c) je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; nebo je těmito orgány řízen; nebo je v jeho správním, řídicím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty.       Soukromé subjekty mohou být vedoucími partnery ve všech prioritách programu. Pozor!!!! Ověřuje se jejich finanční zdraví.

10 4. Finanční rámec Prostředky z ERDF celkem: 246,5 milionů EUR ERDF
Celkový rozpočet programu: 298,9 milionů EUR ERDF alokace podle priorit: Prioritní osa ERDF (mil.EUR) 1 Inovace 69,0 2 Nízkouhlíkové hospodářství 44,4 3 Přírodní a kulturní zdroje 88,8 4 Doprava 29,6 Míra spolufinancování z ERDF: 85 % (CZ, HR, HU, PL, SK, SI) a 80 % (AT, DE, IT) Sums up to 231,8 M€ for projects. To say orally comparison with CE 2013 Odhadovaný počet projektů → cca 100 Předpokládaný průměrný rozpočet /ERDF projektu → 2,8/2,3 mil. EUR Předpokládaný počet PP na projekt → přiměřeně cílům projektu, nedoporučeno více než 12 projekt.partnerů (důvod: náročná koordinace)

11 5. Priority/Specifické cíle/Akce Priorita 1 (TC 1)
Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost STŘEDNÍ EVROPY 1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systému inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě - Vytváření a další posilování nadnár.inovačních sítí a klastrů; Internacionalizace klastrů - Přenos V&V-výsledků z výzk. do podnikatelského sektoru, vedoucí k novým službám a výrobkům - Budování nadnár.vazeb pro rozvoj služeb podporujících inovace v podnikání - Posilování vazeb mezi veř.sektorem, finanč.institucemi a podnik.sektorem s cílem vytvořit nové struktury/služby - Snížení administrativních překážek pro inovace 1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech - Zlepšování dovedností zaměstnanců v podnikání v obl.moder. technologií (ekologické inovace, nízkouhlík.technologie, ICT) - Tvorba a implementace nástrojů ke zlepšování tvořivosti a podnikatelského způsobu myšlení - Tvorba a implementace nástrojů ke zlepšování technologických a řídících dovedností - Tvorba a testování nových typů vzdělávacích systémů s ohledem na problémy související s demograf. změnami - Uplatnění novodobých technologií SC Akce Quote also the overall programme objective: “Transnational cooperation in central Europe is the catalyst for implementing smart solutions answering to regional challenges in the fields of innovation, low carbon economy, environment, culture and transport. It builds regional capacities following an integrated bottom-up approach involving and coordinating relevant actors from all governance levels.“ Remind the audience that the key objective of a transnational programme is capacity-building. As pointed out before on slide 2, this is mainly done through jointly developing, implementing and testing new strategies (also in pilot activities) when working on an action.

12 Priority axis 1: Specific objective 1.1 Objective and results expected
To improve sustainable linkages among actors of the innovation systems for strengthening regional innovation capacity in central Europe Main topics Transnational and internationalised regional networks and clusters Knowledge and technology transfer between key players of the innovation systems Improving access to research results for enterprises, notably SMEs Stimulation of further investment in innovation Contribution to smart specialisation strategies

13 Priority axis 1: Specific objective 1.1 Key terminology
Innovation systems and actors Network of institutions in the public and private sectors whose activities and interactions initiate, import, modify and diffuse new technologies and methods. Actors of the innovation system include stakeholders from the research and business sector, policy makers and public authorities. Linkages Innovative activities partly depend on variety and structure of links to sources of information, knowledge, technologies, practices, human and financial resources. Linkages connect companies to other actors in the innovation system such as universities, laboratories, policy departments, regulators, competitors, suppliers and customers.

14 Priority axis 1: Specific objective 1.1 Potential actions
All supported actions shall contribute to creating better linkages among actors in the innovation systems as precondition for innovation, such as: Transnational innovation networks and clusters, also supporting their internationalisation Transfer of R&D-results from research institutions to the business sector (in particular SMEs) leading to new services and products Improving existing and developing new services which support innovation in businesses Strengthening links between the public sector, finance institutions and the business sector (in particular SMEs) to design and test new structures and services that facilitate access to financing of innovation Increasing cooperation between research, public and private sectors to stimulate innovation and entrepreneurship (e.g. reduction of administrative barriers, public procurement of innovative products and services, social innovation, etc.)

15 Priority axis 1: Specific objective 1.1
Examples of outputs (see Annex III of the application manual): Strategies and action plans: Strategies for innovation networks Internationalisation strategy of clusters Tools: Matchmaking instruments Cooperation models and financing schemes Innovation networks: Regional or transnational business clusters Technology sector networks Pilot actions: Pilot advisory service for innovation support in businesses Pilot actions on technology transfer Trainings: Training on innovation support

16 Priority axis 1: Specific objective 1.2 Objective and results expected
To improve skills and entrepreneurial competences for advancing economic and social innovation in central European regions Main topics Fostering entrepreneurship Increase skills of employees and entrepreneurs for applying novel technologies/methods leading to innovative products, services or processes Emphasis on social innovation and challenges deriving from demographic change, migration and brain drain Contribution to smart specialisation strategies

17 Priority axis 1: Specific objective 1.2 Key terminology
Social innovation New ideas (products, services and models) that simultaneously meet social needs (more effectively than alternatives) and create new social relationships or collaborations. Fields of activity are e.g. work integration, social services, education and research, culture and recreation, health etc. Entrepreneurship Mind set and process to create and develop economic activity by blending risk-taking, creativity and/or innovation with sound management, within a new or an existing organisation

18 Priority axis 1: Specific objective 1.2 Potential actions
All supported actions shall contribute to improvement of knowledge and skills of employees and entrepreneurs for economic and social innovation, such as: Increasing employees` skills in the business sector (particularly SMEs) regarding novel technologies (e.g. eco-innovation, low-carbon technologies, ICT, key enabling technologies, etc.), innovative products, services or processes and social innovation Improving creativity and entrepreneurial mind-sets building on different business cultures and on all levels of education Improving technological and managerial competences for entrepreneurship for economic and social innovation (e.g. healthcare and social inclusion of minorities, disabled persons, elderly, etc.) Innovative learning systems for increasing skills and entrepreneurial competences considering demographic change challenges (e.g. ageing society, youth unemployment, shrinking regions facing skills shortages, etc.)

19 Priority axis 1: Specific objective 1.2
Examples of outputs (see Annex III of the application manual): Strategies and action plans: Strategies to improve creativity and entrepreneurship mind sets Strategies on enhanced entrepreneurship for social innovation Tools: Innovative learning systems for skills and entrepreneurial competence Tools measuring economic and social innovation capacity Pilot actions: Pilot services for competence development of employees Pilot investment on training facility for entrepreneurs Trainings: Training on eco-innovation technologies

20 AoI - Zlepšení rámcových podmínek pro inovace Projekt NANOFORCE – Využití nanotechnologie (NT) v podnicích ze sektoru chemického průmyslu – jak propojit vědecké znalostí s podnikáním Cíl: Vytvoření sítě veřejných a soukromých subjektů v sektoru nanotechnologií a převedení nejslibnějších laboratorních výsledků do skutečných průmyslových aplikací Aktivity: Rozvíjení osmi existujících nadnárodních společností směrem k uplatnění výsledků výzkumu v praxi a v obchodování; Posouzení vlivu tří hlavních nanomateriálů (využívaných ve stř. Evropě) na lidské zdraví a na ŽP Výstupy: „Nanodeals generátor“ » platforma ICT pro přenos výsledků výzkumu a znalostí do podnikání; NT plán, který pomůže vytipovat žádané návrhy v oblasti NT; Obchodní plán pro vytvoření ´Kapitálového fondu pro NT´ Celkový rozpočet: 2,267 Mio € Doba trvání: 05/2011-1/2014 (33měsíců) 7 ERDF partnerů: LP: Akciová společnost s zaměřením chem. průmysl Společnost pro rozvoj nanotechnologií s regionální působností Asociace chem. průmyslu Univerzita Společnost zaměřená na výzkum Asociace chem. a farmaceut. průmyslu Akademie věd - Ústav fyziky

21 Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve STŘEDNÍ EVROPĚ
5. Priority/Specifické cíle/Akce Priorita 2 (TC 4) Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve STŘEDNÍ EVROPĚ SC 2.1 Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře 2.2 Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energet. plánování a politiky přispívající ke zmírňování změny klimatu 2.3 Zvýšit kapacity pro plánovaní mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO2 Příprava a implementace integr. koncepcí mobility a akčních plánů na snížení emisí CO2 Tvorba systémů správy a řízení jako základny pro nízkouhlíkovou mobilitu ve FMO Příprava a implementace služeb a produktů na podporu nízkouhlíkové mobility (multimodální služby) Tvorba a implementace integrovaných strategií na využití energie z endog. zdrojů Řídící strategie na snížení energet. náročnosti Rozvoj strategií zaměřených na poptávku (inteligentní odečty a aplikace) Rozvoj řešení pro koordinace energ. sítí Akce Tvorba, testování a implementace strategií a řídících přístupů ke zvýšení kapacit na snížení energetické náročnosti veřejné infrastruktury včetně budov (např. energetičtí manažeři) Harmonizace standardů a systémů certifikace s cílem snížení energ. náročnosti

22 AoI – Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a zvýšení energetické účinnosti Projekt CEC5 – Ukázky energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů na příkladech budov spadajících do veřejného sektoru Cíl: Zajištění podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím aplikací ve veřejných budovách Aktivity: Vzorky 8 pilotních domů s uplatněním nových standardů pro energ. účinnost (např. objekt Ústav sociální péče Lidmaň – investice 20mil. Kč); Realizace společného postupu osvědčování pro ekologické odpady veřejných budov; Nastavení parametrů vzorových budov; Vytvoření nadnárodní sítě Výstupy: Vytvoření fondu znalostí (souhrn technik, metod, uplatnění investic); Výukové programy založené na poznatcích z realizace a fungování pilotních investic Celkový rozpočet: 4,466 Mio € Doba trvání: 10/ /2014 (36 měsíců) 13 ERDF partnerů: LP: Reg. rozvojová agentura Komora architektů Energetická agentura Regiony Ministerstvo Unie regionů Město RRA Ústav výstavby a inženýrství

23 3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kult. dědictví a zdrojů
5. Priority/Specifické cíle/Akce Priorita 3 (TC 6) Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve STŘEDNÍ EVROPĚ 3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany ŽP, s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů 3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kult. dědictví a zdrojů 3.3 Zlepšit řízení ŽP FMO s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude lépe žít SC Strategie a nástroje pro řízení a zlepšování kvality ŽP ve FMO Posílení kapacity pro plánování a řízení OŽP Příprava integrovaných strategií k omezení střetů ohledně využívání půdy ve FMO (živelný růst, vylidňování) Strategie a pilotní aplikace pro obnovu a znovuvyužití brownfieldů, ICT řešení - Příprava a implementace strategií a politik ke zhodnocení kulturního dědictví Příprava a implementace integrovaných strategií a koncepcí rozvoje, které staví na kulturním dědictví a podporují udržitelný hospodářský růst a zaměstnanost (např. v oblasti cest. ruchu); Vývoj nástrojů (ICT) Akce Příprava a implementace integrovaných strategií pro udržitelné řízení chráněných oblastí, a také přírodních zdrojů Vývoj a testování aplikace inovativních technologií pro integrované řízení OŽP (sanační technologie) Harmonizace koncepcí a nástrojů řízení OŽP na nadnárodní úrovni

24 AoI – kapitalizace kulturních zdrojů pro atraktivnější města a regiony Projekt CUSTODES – Oblasti s kulturním dědictvím a turismus - Rozvoj evropských strategií Cíl: Rozvíjení produktů, kt. využijí potenciál menších kulturních památek (obvykle vyloučených z hlavních turistických tras) Aktivity: Kongresová turistika ve středověkých hradech; Modely využití archeolog. dědictví (Slovanské hradiště Mikulčice, různá náleziště); Analýza využití památek jako kulturně-hist.produktu; Výstupy: Modely rozvoje rozptýlených hotelů; Nové IT služby pro propagaci oblastí; Strategie a směrnice pro zapracování výsledků projektu a následné včlenění do místního plánování; Memorandum o spolupráci (Asociace poskytující služby zřízena partnery, otevřená ostatním subjektům) Celkový rozpočet: 1,434 Mio € Doba trvání: 11/ /2011 (36 měsíců) 7 ERDF partnerů: LP: Region Místní kulturní sdružení a iniciativa Region Mezinárodní centrum manažerských IS Město Akciová společnost zabývající se podporou turismu Ústav analýz a rozvoje IT

25 5. Priority/Specifické cíle/Akce Priorita 4 (TC 7)
Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve STŘEDNÍ EVROPĚ 4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě - Příprava a implementace strategií k napojení osobní dopravy zejména v periferních oblastech na TEN-T jakož i na dopravní uzly - Příprava implementace strategií, nástrojů a aplikací ke zlepšení regionálních systémů veřejné dopravy, zejména přeshraničních (např. spoje pro dojíždějící, interoperabilita) - Příprava koncepcí a testování pilotních aplikací pro inteligentní regionální mobilitu (multimodální jízdenky, trasy na vyžádání) - Koncepce ke zlepšení dopr. služeb ve veř. zájmu (pro znevýhodněné skupiny) 4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení - Příprava a implementace koordinovaných strategií (vč. finanč./investič. modelů) k posílení multimodality ekologických systémů nákl. dopravy - Mechanismy koordinace mezi aktéry v oblasti multimodální nákl. dopravy - Příprava implementace koncepcí, nástrojů a služeb pro zvýšení podílu ekologické logistiky prostřednictvím řetězců nákl. dopravy (multimodální nadnárodní toky nákl. dopravy) - Vývoj a testování strategií pro „zekologičtění“ posledního kilometru nákl. dopravy (plánování logistiky) SC Akce Remind the audience that the main objective of a transnational programme is capacity-building. As pointed out before on slide 2, this is mainly done through jointly developing, implementing and testing new strategies (also in pilot activities) when working on an action.

26 6. Charakteristika 1. výzvy
Program byl aktuálně představen na Lead Applicant Training ve Vídni – Byl webstreamován, více na: 1. výzva Otevřena pro všechny priority programu a všechny specifické cíle Předpokládaná finanční alokace až 80 milionů EUR ERDF Formulář žádosti fungující na webové e-MS platformě Byla vyhlášena , deadline: , 18:00 SEČ Uskuteční se v souladu s principy “dvoustupňového” postupu: Krok 1 light application form + Krok 2 finální verze Odhad: v Kroku 1 doručení cca 400 žádostí od ´lead´ žadatelů, z toho cca 80 úspěšných postupuje do Kroku 2. Poté hodnocení a schválení cca projektů. Kritéria 1. kola: Relevance a Partnerství

27 6. Charakteristika 1. výzvy
Krok 1  ´light application form´ obsahuje jen vybrané části kompletního formuláře žádosti předkládaného v kroku 2: Územní výzvy, přístup k nadnárodní spolupráci Zaměření projektu – cíle a očekávané výsledky Udržitelnost a přenositelnost Strategické souvislosti Základní informace o tematických pracovních balíčcích Předpokládaný (indikativní) rozpočet Údaje o partnerství trvá 2 měsíce od vyhlášení výzvy Spojitost/Závaznost údajů mezi krokem 1 a krokem 2: Zaměření projektu (cíle a očekávané výsledky) ´lead´ uchazeč musí zůstat stejný; změny v partnerství limitovány (např. max. 1 rozpočet projektu může být navýšen max. o 20% AF light is more than a simple expression of interest trvá 2 měsíce od vyhlášení 2. kola Krok 2  dopracování kompletního formuláře žádosti

28 7. Charakteristika a výběr projektů
Doporučený finanční rámec: 1 až 5 milionů EUR pro projekt. Menší anebo větší projekty budou podpořeny ve výjimečných případech. Princip vedoucího partnera (LP): odpovědnost za koordinaci a realizaci primárně LP, smlouva ŘO+LP, pak LP+PP Doporučený rozsah partnerství: doporučeno ne více než 12 partnerů (větší partnerství nejsou vyloučena) Doporučené trvání projektu: 30 až 36 měsíců (nejvíce 48 měsíců) Zpětné financování, reportovací období (1/2 rok), kontrola 1. stupně (Centrum pro regionální rozvoj), PP peníze na účet od LP Výstupy: strategie, akční plány, nástroje např. nadnárodně uplatnitelné metody, vzdělávání v oblasti uplatňování politik/přístupů, s cílem budování kapacit, příprava investic především těch se silným pákovým efektem fondů; rozvoj, testování a implementace nástrojů →´policy oriented´ pilotní akce včetně pilotních investic. Viz definice v Application Manual! As in current CE 2013

29 7. Charakteristika a výběr projektů
Nadnárodní a územní relevance, nadnárodní přidaná hodnota namířena na výzvy a potřeby, které nemohou být řešeny čistě jen s pomocí přístupů na místní/národní úrovni Relevance partnerství (vhodní partneři), relevantní ´stakeholders´ Dosažení konkrétních a měřitelných výsledků; indikátory Trvanlivost výstupů a výsledků Srozumitelný/ucelený přístup (pracovní plán) Řádná projektová komunikace Efektivní projektové řízení Řádně sestavený rozpočet Hodnotící strategická kritéria: Hodnocení relevance žádostí a míra jejich příspěvku k dosažení specifických cílů (SC) programu Hodnotící realizační kritéria: Hodnocení kvality realizace zohledňující uskutečnitelnost a životaschopnost žádostí, a stejně tak jejich poměr cena-výkon (tj. poměr spotřebovaných zdrojů vůči dosaženým výsledkům).

30 8. Podpora žadatelům Příručky k výzvě (např. Manuál pro žadatele – Application Manual), ke 2. kolu i Implementation Manual) Národní informační den (k 1. výzvě byl 17. a 23. února 2015) Prezentace dostupné na Semináře na nadnárodní úrovni určené pro ´lead´ žadatele Individuální vedení pro projektové žadatele (JS: ´lead´ žadatelům po obsah.+tech. stránce, NCP spíše první info+ administrace projektu) Mailinglisty: 1) všech partnerů v Central Europe (JS i NCP) 2a) dosavadních+potenciál. zájemců o program na nadnár. úrovni (JS) 2b) dosavadních+potenciál. zájemců o program na nár. úrovni (NCP) Síť národních Kontaktních míst /Network of National Contact Points (NCP)/ Společný sekretariát /Joint Secretariat (JS)/

31 9. Komunikační aktivity Interreg CENTRAL EUROPE:
Publikace k Central Europe : Projekty v programu Central Europe v ČJ PORTRAITS - v AJ Příklady dobré praxe (12 projektů) v ČJ Interreg CENTRAL EUROPE: Programový dokument – v AJ, v ČJ Skládačka CENTRAL EUROPE 2020 v ČJ Vyhledávání projektových záměrů a partnerů = ´PROJECT IDEAS DATABASE´ včetně ´CENTRAL Community´ Databáze zpřístupněna on-line:

32 Interreg CENTRAL EUROPE
Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor evropské územní spolupráce Oddělení mezinárodních územních vazeb Koordinátor a Kontaktní místo Interreg CENTRAL EUROPE pro ČR Pracoviště: Na Příkopě 3-5 Tel: , , FONDY EU/Programové období /Program Interreg CENTRAL EUROPE (bod 16.) (info k předešlému období dostupné zde: anebo období )


Stáhnout ppt "Program spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE"

Podobné prezentace


Reklamy Google