Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZEK2 Otázky k testům na cvičeních

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZEK2 Otázky k testům na cvičeních"— Transkript prezentace:

1 ZEK2 Otázky k testům na cvičeních
Z těchto otázek bude vybíráno pro testy na cvičeních. Každý student dostane jednu otázku z každého bloku. Pokud student test nenapíše, může si jej na následujícím cvičení napsat znovu (dostane jinou otázku)

2 Blok 1: Hospodářská politika
Co je to hospodářská politika a kdo jí vykonává? Uveďte základní makroekonomické cíle. Jakým směrem je žádoucí jejich naplňování? Vyjmenujte základní makroekonomické nástroje a uveďte jejich stručnou charakteristiku (popis jejich působení) – jednotlivě. Uveďte základní charakteristiky klasického ekonomického směru. Uveďte základní charakteristiky keynesiánského ekonomického směru. Porovnejte klasický a keynesiánský směr tím, že uvedete hlavní rozdíly mezi nimi. Vysvětlete hlavní rozdíly mezi oběma směry v přístupu k hospodářské politice. Uveďte, co je považují za největší nebezpečí pro ekonomiku zastánci klasického směru, keynesiánského směru. Charakterizujte hrubý domácí produkt a hrubý národní produkt a rozdíly mezi nimi. Vysvětlete rozdíl mezi hrubým domácím a čistým domácím produktem. Co je to národní důchod, osobní důchod a osobní disponibilní důchod? Vysvětlete výdajový a příjmový (důchodový) způsob výpočtu HDP. Vyjádřete rozdíl mezi nominálním a reálným hrubým domácím produktem GDP. Co rozumíme pojmem běžné ceny? Co rozumíme pojmem stálé ceny? Co je to potenciální produkt? Vyrábíme potenciální produkt? Jaké jsou na tuto otázku odpovědi z pohledu keynesiánců a neoklasiků? Doporučené minimum k nastudování: skripta Kapitoly z makroekonomie: kapitoly I a VII + přednášky

3 Blok 2: Makroekonomická rovnováha
Co si představujeme pod pojmem makroekonomická rovnováha? Jaká je role ekonomických subjektů na straně (agregátní) poptávky a nabídky? Charakterizujte agregátní poptávku AD, její složky a ztvárněte graficky. Charakterizujte agregátní nabídku a zakreslete graficky. Na čem závisí její velikost? Jak lze charakterizovat optimální využití zdrojů.? Může ekonomika vyrobit více, než odpovídá jejímu potenciálnímu produktu? S jakými důsledky? Jak reaguje ekonomika, jejíž zdroje jsou zatíženy příliš intenzivně? Jak se situace, v níž výroba v ekonomice klesne pod potenciální produkt, projeví na změně cenové hladiny a produktu? Pozn.: rozlišujte keynesiánské a klasické pojetí. Vysvětlete skutečnost, že ta část křivky agregátní nabídky, která leží napravo od potenciálního produktu vykazuje od určité výše vyrobeného hrubého domácího produktu GDP velmi strmý růst. Jak se tento fakt v ekonomice projevuje? Vysvětlete přístup klasického směru k chování agregátní nabídky při nevyužitých zdrojích. Využijte tvaru křivky AS v deflačním poli k popisu změn hrubého domácího produktu GDP a cenové hladiny. Vysvětlete přístup keynesiánského směru k chování agregátní nabídky při nevyužitých zdrojích. Využijte tvaru křivky AS v deflačním poli k popisu změn hrubého domácího produktu GDP a cenové hladiny. Jaký je názor obou ekonomických směrů na chování ekonomiky při nadměrně využívaných zdrojích. Využijte tvaru křivky AS v inflačním poli k popisu změn hrubého domácího produktu a cenové hladiny. Vysvětlete jev, označovaný jako paradox spořivosti. Za jaké situace nastává? Doporučené minimum k nastudování: skripta Kapitoly z makroekonomie: kapitoly III a VII + přednášky

4 Blok 3: Model důchod-výdaje
Charakterizujte spotřební funkci. Vysvětlete, co nám říká osa kvadrantu v porovnání ke spotřební funkci a co představuje bod vyrovnání. Možno vyjádřit i graficky. Charakterizujte úsporovou funkci. Vysvětlete, co označuje bod vyrovnání ve vztahu k úsporám. Možno vyjádřit i graficky. Vysvětlete, co je mezní sklon ke spotřebě, mezní sklon k úsporám. Jaké výchozí údaje jsou zapotřebí k výpočtu mezního sklonu ke spotřebě či mezního sklonu k úsporám. Uveďte jejich symbolická označení. Jak vypočteme MPS, známe-li MPC? Uveďte, z čeho se skládají investice a jaké faktory ovlivňují jejich rozsah. Vysvětlete vztah mezi výší úrokových sazeb a rozsahem investic. Nakreslete křivku poptávky po investicích. Vysvětlete, co zachycuje (ztvárňuje) křivka poptávky po investicích. Nakreslete velmi citlivou křivku poptávky po investicích vzhledem ke změnám úrokové míry málo citlivou křivku poptávky po investicích vzhledem ke změnám úrokové míry Uveďte, jak charakterizujeme makroekonomickou rovnováhu v modelu důchod-výdaje. Jak se v hospodářském životě projevuje situace, kdy produkt GDP je v rovnovážném stavu? Uveďte podmínky rovnováhy GDP. Definujte investiční multiplikátor. Jak se projeví změna investic (růst nebo pokles ) na změně produktu GDP? Jaké údaje potřebujeme k výpočtu změny produktu GDP při změně investic I ? Určete a vysvětlete správnou alternativu následujících tvrzení: Mezi investičním multiplikátorem a mezním sklonem ke spotřebě je vztah přímé úměry nepřímé úměry Mezi investičním multiplikátorem a mezním sklonem k úsporám je vztah Doporučené minimum k nastudování: skripta Kapitoly z makroekonomie: kapitoly II a VII + přednášky

5 Blok 4: Nezaměstnanost Vysvětlete termín ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Vysvětlete, kdo jsou nezaměstnaní. Co je to nezaměstnanost a jak ji měříme, Vysvětlete rozdíl mezi dobrovolnou a nedobrovolnou nezaměstnaností. Co je způsobuje? Jaké znáte druhy nezaměstnanosti? Kdo vytváří poptávku po práci a kdo nabídku práce? Na čem závisí poptávané a nabízené množství práce? Vysvětlete, v čem spočívá frikční nezaměstnanost a jaké jsou její dopady na ekonomiku. Vysvětlete, jak vzniká strukturální nezaměstnanost a jaké jsou její dopady na ekonomiku. Uveďte příklady. Vysvětlete, jak vzniká cyklická nezaměstnanost a jaké jsou její dopady na ekonomiku. Vysvětlete, jak vzniká sezónní nezaměstnanost a jaké jsou její dopady na ekonomiku. Uveďte příklady. Charakterizujte přirozenou míru nezaměstnanosti. Za jakých podmínek nastává a jaký představuje problém? Kdy vzniká rovnováha na trhu práce? Čím je definována (jakými veličinami)? Co nám sděluje Okunův zákon? Popište specifický průběh křivky nabídky práce. Proč je od určité výše mzdové sazby zpět zakřivená? Znázorněte graficky její tvar. Doporučené minimum k nastudování: skripta Kapitoly z makroekonomie: kapitola IV + přednášky

6 Blok 5: Peníze a trh peněz
Uveďte, v čem spočívá naturální směna. Z jakých důvodů může existovat či existuje i v současné době? Vysvětlete, na čem je založena peněžní směna. Co jsou to peníze? Uveďte vývojové stupně peněz. Jaké jsou důležité funkce peněz? Jaké vlastnosti mají mít peníze? Uveďte, z kterých peněžních agregátů je složena nabídka peněz. Charakterizujte obsah jednotlivých agregátů (složek) peněžní nabídky. Vysvětlete specifikum poptávky po penězích a uveďte, co má zásadní vliv na její rozsah. Uveďte elementy trhu peněz a vysvětlete proces vytváření rovnováhy na tomto trhu. Popište, jakým způsobem dochází k tvorbě (kreaci) peněz. Co je předpokladem multiplikační tvorby vkladů? Z čeho je odvozen peněžní multiplikátor a k čemu je používán? Uveďte vzorec výpočtu změny celkových vkladů. Doporučené minimum k nastudování: skripta Kapitoly z makroekonomie: kapitola V + přednášky

7 Blok 6: Měnový trh Definujte měnový kurz a vysvětlete, kdy vzniká poptávka po cizí měně. Vysvětlete, jak vzniká nabídka cizí měny. Popište, jak se vytváří rovnovážný měnový kurz. Co se stane, když kurz nebude rovnovážný? Uveďte, jaký vliv má znehodnocení domácí měny na dovoz a jaký na vývoz. Jaké důsledky má pokles dovozů dané země na měnový kurz? Jaké důsledky má zvýšení vývozů dané země na měnový kurz?Lze vyjádřit i graficky. Jaké znáte typy měnových kurzů? Jak je určován měnový kurz v systému pružných měnových kurzů? Jak se chovají centrální banky v systému pružných měnových kurzů (tzv. plovoucích kurzů)? Co jsou tzv. řízené pružné kurzy čili nečistý (řízený) floating? Jak se chovají centrální banky v systému řízeného floatingu? Jaký vliv má změna domácí úrokové míry na měnový kurz? Kdy je kurz domácí měny vůči zahraniční měně v rovnováze? Uveďte, jak probíhá intervence centrální banky. Jaký vliv má monetární restrikce na měnový kurz? Doporučené minimum k nastudování: skripta Kapitoly z makroekonomie: kapitola VI + přednášky

8 Blok 7: Inflace Definujte pojem inflace a desinflace. Uveďte, k čemu se používá deflátor HDP. Jak se měří inflace? Co jsou to cenové indexy? Co je a k čemu slouží index spotřebitelských cen Jaké druhy inflace rozlišujeme? Charakterizujte tyto druhy inflace. Popište hyperinflaci . Vysvětlete termín anticipovaná inflace. Uveďte společenské náklady inflace. Vysvětlete, co nám sděluje Okunův zákon. Vysvětlete rozdíl mezi inflací taženou poptávkou a inflací tlačenou náklady. Uveďte důsledky každé z nich. Která z nich představuje tíživější typ inflace? Uveďte základní přístupy k zastavení inflace. Co patří k radikálním opatřením protiinflační terapie? Co je to Phillipsova křivka?Jak se liší Phillipsova křivka v krátkém a dlouhém období? Doporučené minimum k nastudování: skripta Kapitoly z makroekonomie: kapitola IX + přednášky

9 Blok 8: Monetární politika
Uveďte hlavní funkce centrální banky a její hlavní cíl. Uveďte, jaké nástroje má centrální banka k zajištění svých cílů. Vysvětlete účel a mechanismus působení diskontní sazby. Vysvětlete, co jsou a jak působí operace na volném trhu. Vysvětlete rozdíl mezi expanzivní a restriktivní monetární politikou. Uveďte, co jsou povinné bankovní rezervy. Komu, kým a za jakým účelem jsou stanovovány? Vysvětlete mechanismus dopadu změn ve velikosti (procenta, procent) povinných bankovních rezerv na množství peněz v ekonomice a na rovnováhu. Jaký vliv má pokles množství peněz v oběhu na velikost produktu? Jaký vliv má růst množství peněz v oběhu na výši cen? Za jakých podmínek se růst množství peněz v oběhu promítne do růstu cen více a kdy méně? Co je to hospodářský cyklus? Charakterizujte fáze hospodářského cyklu. Uveďte příčiny hospodářského cyklu z pohledu klasického ekonomického směru. Uveďte příčiny hospodářského cyklu z pohledu keynesiánského ekonomického směru. Uveďte (a vysvětlete), v jaké fázi hospodářského cyklu je vhodnější Restriktivní zaměření fiskální politiky, Expanzivní zaměření fiskální politiky. Co označujeme za ekonomický růst a co vyjadřuje? Vysvětlete rozdíl mezi cyklickou expanzí a hospodářským růstem. Co je to multiplikátor a akcelerátor a jaký je mezi nimi vztah? Doporučené minimum k nastudování: skripta Kapitoly z makroekonomie: kapitola VII, VIII, X + přednášky

10 Blok 9: Fiskální politika
Co je to fiskální politika? Jaké má cíle? Co jsou to veřejné finance a veřejné rozpočty? Uveďte, v čem spočívá restriktivní zaměření fiskální politiky. Uveďte, v čem spočívá expanzivní zaměření fiskální politiky. Popište státní rozpočet a jeho význam. K čemu slouží? Co tvoří příjmy státního rozpočtu a jak je lze ovlivňovat? Na co jsou vynakládány výdaje státního rozpočtu a jak je lze ovlivňovat? Vysvětlete obsah pojmu státní dluh. Uveďte, jaká hospodářská situace vyvolává cyklický deficit. Uveďte, jak vzniká strukturální deficit. V čem spočívá expanzivní rozpočtová politika? Charakterizujte tři možné formy financování státního dluhu. Rozdíl v použití fiskální politiky ve srovnání a politikou monetární. Uveďte nástroje fiskální a nástroje monetární politiky. Popište možnosti řešení recese v klasickém pojetí. K vysvětlení možno použít grafického vyjádření. Popište možnosti řešení recese v keynesiánském pojetí. K vysvětlení možno použít grafického vyjádření. Vysvětlete rozdíly mezi recesí, vyvolanou poklesem agregátní poptávky a recesí, vyvolanou poklesem agregátní nabídky. Jaké jsou možnosti řešení každé z nich? Doporučené minimum k nastudování: skripta Kapitoly z makroekonomie: kapitol VII, VIII, X + přednášky


Stáhnout ppt "ZEK2 Otázky k testům na cvičeních"

Podobné prezentace


Reklamy Google