Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Restrukturalizace a revitalizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Restrukturalizace a revitalizace"— Transkript prezentace:

1 Restrukturalizace a revitalizace
Vnitřní chod organizace nesmí být brzdou jejího vývoje VEBER, Jaromír a kol. Management – základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2002, ISBN , str. 532 – 600

2 Obsah přednášky Definice pojmů Nedostatky současného managementu
Procesní řízení Metody a techniky zvyšování produktivity

3 Definice pojmů Restrukturalizace Revitalizace
změna základní struktury, která se dotýká změny výrobní náplně, zdrojů organizace, jejich provázanosti a využití, může být doprovázena změnami organizační struktury Revitalizace aktivity směřující k obnovení a posílení všech faktorů ovlivňujících zdravý vývoj, prosperitu organizace

4 Definice pojmů Provozní základna Produktivita
ta část organizace, která zabezpečuje naplnění funkce organizace u výrobní organizace: výrobní, pomocné a obslužné procesy u obchodní organizace: prodejní a obslužné procesy Produktivita poměr efektů na výstupu k nárokům na vstupu

5 Nedostatky současného managementu
1. Dezintegrace 2. Zaměření na konečné výsledky 3. Komunikační bariéry

6 1. Dezintegrace uzavřenost útvarů prosazování lokálních zájmů
přehazování problémů na druhé malá ochota ke spolupráci mezi útvary Řešení: změna organizační struktury projektové nebo procesní řízení vyšší univerzálnost pracovníků

7 2. Zaměření na konečné výsledky
Drucker – řízení podle cílů (MBO – Management by Objective) motivace pro podřízení stanovení cílů hodnocení splnění cílů Nedostatky MBO až při konečném hodnocení zjistíme, zda byl cíl splněn je narušen princip prevence orientace na důsledky, nikoliv na příčiny Řešení procesní řízení

8 3. Komunikační bariéry Nesprávný či pozdní přesun informací mezi útvary a pracovníky Absence informací a komunikační šumy Řešení komunikační a informační technologie vizualizace osobní komunikace

9 Procesní řízení Proces – ucelené aktivity, které obvykle vyžadují více činností a zapojení více pracovníků realizace obchodního případu příjem a uskladnění materiálu Činnost - dílčí aktivita, kterou obvykle vykonává určitý pracovník vystavení kupní smlouvy převzetí materiálu Uplatnění  aktivity, které se opakují

10 Charakteristika procesu
Každý proces lze charakterizovat: vstupem výstupem náklady na proces časem potřebným k realizaci procesu vlastníkem procesu (řídí a odpovídá) organizační strukturou procesu

11 Fáze procesního řízení
Identifikace procesů Nové definování, napřímení procesů Zajištění stability procesů Navození atmosféry zlepšování procesů

12 1. Identifikace procesů Znázornění Doporučení
vývojové diagramy (postupové grafy) hierarchicky navazující mapy procesů kaskádové mapy procesů Doporučení přehledné, maximálně na jednu stránku jeden proces ne více než 10 činností vyvážená míra podrobností výstižná pojmenování Výsledek → srozumitelnost

13 Vývojové diagramy postupové grafy
Začátek Retrospektivní informace Konec Vstup Proces - činnosti Výstup Přezkoumání a schválení nákupní dokumentace Schválená objednávka smlouva Návrh Objednávky/ kupní smlouvy Vyhodnocení dodavatelů Nabídky Zařazení dodavatele do databáze Vystavení nákupní dokumentace Objednací návrh

14 Diagram procesního prostřední hierarchicky navazující mapy procesů
Dodavatelé Komponenty dodané zákazníkem Likvidace odpadu Externí odběratelé Interní odběratelé Externí přepravce Nakupování Celnice Analýza struktury procesů usiluje o popis procesů ve formě hierarchicky navazujících map procesů, podobně jako je tomu u zeměpisných map (kontinentů, států, měst), které jsou réž zpracovány na různé úrovni podrobnosti. Na počátku analýzy struktury procesu se v diagramu procesního prostředí situuje proces do konkrétního prostředí, zakreslují se základní vazby zkoumaného procesu znázorněného např. elipsou vůči zákazníkům či dodavatelům, znázorňovaným např. obdélníky.. K usnadnění orientace mezi jednotlivými procesními mapami je vhodné: zavést návazné číslování zavést jednotnou terminologii pro stejné pojmy užívané v různých diagramech zabezpečit souvislost vstupů a výstupů mezi různými stupni podrobnosti

15 Specifikace činnosti v kaskádové mapě
Dílčí činnost procesu Vstup Výstup Omezení Zodpovědnost

16 Vystavení žádanky nákupu Určení vhodného dodavatele
Kaskádová mapa Vystavení žádanky nákupu Určení vhodného dodavatele Vystavení objednávky Nárokování nákupu Materiálové specifikace Vedoucí útvarů Seznam schválených dodavatelů Referent nákupu Šablona objednávky

17 Význam identifikace procesů
zbytečné činnosti duplicitních činnosti chybějících činností určení činností s minimálním přínosem pro zákazníka úzká místa ve zdrojích nedostatky ve vnitřní funkci procesu špatná koordinace činností

18 2. Nové definování procesů
Rozdělení procesy prioritní procesy rizikové Odpověď na otázky Proč to vůbec děláme? Pomůže to zákazníkům? Možné postupy redesign – zásadní změna procesu napřímení procesů – menší riziko, kratší implementace

19 3. Zajištění stability procesů
Vyšší stabilita → vyšší efektivnost procesů Chyby v procesech systémové – objevují se opakovaně (chyba v technologickém postupu) náhodné – objevují se nepravidelně (chyba ve vyplnění zúčtované částky)

20 4. Zlepšování procesů trvalá činnost zaměřeno na náklady, kvalitu, čas
bezpečnost práce ochranu životního prostředí

21 Procesy a přidaná hodnota
Ekonomický pohled EVA – economic value added MVA – market value added Procesně – věcný pohled účelnost – je činnost přínosem pro zákazníka? účinnost – jaká je relace přírůstku užitku a nákladů na jeho dosažení?

22 Jednotlivé činnosti procesu
Užite k Zákazník Podnik Nákl ady

23 Matice hodnocení smysluplnosti činností
Co děláme dobré věci špatné věci dobré věci dobře špatné věci špatně dobře Jak děláme špatně

24 Metody a techniky zvyšování produktivity
ABC – Activity Based Costing Snižování transakčních nákladů

25 ABC – Activity Based Costing
kalkulace, rozvrhování nákladů podle činností předpoklady správné ocenění zdrojů – aktuální provozní (operační) ceníky normativní základna - normy spotřeby materiálu a práce, standardy, dokumentované postupy správné přiřazení nákladů činnostem výsledek hodnocení efektivnosti činností  outsourcing hodnocení efektivnosti produktů  vyřazení z nabídky

26 Snižování transakčních nákladů
Transakční náklady - náklady na vyjednávání a provedení transakcí náklady na průzkum trhu náklady na podporu prodeje určení konkurenceschopných cen vyhledání vhodného dodavatele náklady na komunikaci s dodavatelem náklady na vypracování projednání a schválení smlouvy náklady na distribuci náklady na pojištění

27 Další metody a techniky zvyšování produktivity
Lean management Redukce nákladů Zvyšování jakosti Redukce času Hodnotová analýza Kvantitativní metody Koncepce Just-in-time Trvalé zlepšování Uspořádaní pracovišť – 5S Komplexní produktivní údržba Vizualizace

28 Lean management Přístupy orientované na zeštíhlení
zamezit plýtvání časem a zdroji Zbavovat se všeho, co zatěžuje organizaci raketoplán Průkopník lean production – Toyota ne hromadná pásová výroba pro anonymního zákazníka (Ford) ale individuální požadavky zákazníků

29 Lean management Praktická doporučení
technologie – zavádění robotů, IT/IS pracovníci – vyšší kvalifikace, univerzálnost, přesouvání do teritorií s levnou pracovní silou organizace – autonomní pracovní skupiny, týmová práce hospodárnost provozu – analýza nákladů ABC, eliminace vadné produkce dodavatelé a odběratelé – outsourcing, jist-in-time, internet, virtuální organizace

30 Redukce nákladů Pohlížet na náklady z hlediska užitku nebo přidané hodnoty, kterou přináší Varianty řešení Outsourcing Omezování počtu dodavatelů u velkých organizací na dva (doublesourcing) Standardizace Neefektivní chování nadprodukce, zásoby, prostoje, zbytečné manipulace, plýtvání, nevyužívání schopností pracovníků

31 Zvyšování jakosti Atributy jakosti Příčiny vad Řešení Bezvadnost
Užitné vlastnosti, o které má zákazník zájem Stabilita jakosti Příčiny vad Řešení Provádění kontrol Zavedení systému řízení jakosti

32 Redukce času TBM (Time Based Managment)
Úsilí o zkracovaní času všech procesů Typy úspor vývoj nového produktu výroba distribuce Výhody menší objem zásob pružná reakce na požadavky zákazníků rychlé zavádění novinek snížení rizika opožděných reakcí

33 Hodnotová analýza Soubor metod  hledání a navrhování zlepšeného řešení funkcí analyzovaného objektu Cíl zvýšit efektivnost zvýšit hodnotu pro zákazníka Hlavní princip – funkčně nákladový přístup Příklad - škrabka

34 Kvantitativní metody Nástroje podpory rozhodování v různých situacích
matematického programování lineárního programování optimalizace výrobního procesu strukturní analýza Využití IT/IS

35 Koncepce Just-in-time
Toyota – systém slučující rychlost se schopností reagovat na požadavky trhu Pokles objemu zásob – objednává, zpracovává se pouze to, co je třeba Využití výrobních kapacit – plynulá a rytmická výroba Podmínky Bezvadnost produkce – nutná podmínka Náročné na plánování a koordinaci, kázeň a disciplínu

36 Kaizen kai – změna; zen - dobro
Zapojení širokého spektra pracovníků do zlepšování Schopný management Kroužky jakosti Princip dobrovolnosti Princip sebezdokonalování Princip seberealizace Princip kontinuity

37 Uspořádaní pracovišť – 5S
Seikon - organizace (uspořádání) pracoviště zpřehlednění pracoviště předměty nezbytné, občas užívané, nepotřebné Siketsu – standardizace intenzita osvětlení, teplotní poměry, výměna vzduchu barevné rozlišení oblečení podle profesí, pokrývka hlavy Seiri – úklid, pořádek přiměřené množství předmětů systematické uspořádání předmětů (regály, šanony, desky různých barev) Seiso – čistota Shitsuke – disciplína dodržování příkazů, instrukcí, přestávek dodržování etických zásad

38 Komplexní produktivní údržba TPM – Total Productive Maintenance
Soustavné zlepšování efektivnosti výrobního zařízení díky aktivnímu zapojení všech pracovníků Cíl – zajistit plynulost výroby Dvě skupiny náklady na údržbu výrobního zařízení ztráty v důsledku omezení plynulosti a efektivnosti provozu Překonání „já obsluhují – ty opravuješ“

39 11. Vizualizace Důraz na zrakové vnímaní
použití obrázků, symbolů, značek, šipek, znázornění, schémat, barevného rozlišení atd. zlepšuje pochopení, zapamatování, přehlednost, usnadňuje orientaci

40 Shrnutí přednášky Definice pojmů Nedostatky současného managementu
Procesní řízení Metody a techniky zvyšování produktivity


Stáhnout ppt "Restrukturalizace a revitalizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google