Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EK3 _06/07 URL: MAIL: 1.9 Správa daní a poplatků rb KH ÚT, ST 13:30 – 14:15.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EK3 _06/07 URL: MAIL: 1.9 Správa daní a poplatků rb KH ÚT, ST 13:30 – 14:15."— Transkript prezentace:

1 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz 1.9 Správa daní a poplatků rb KH ÚT, ST 13:30 – 14:15

2 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz Základní informace o správě daní zákon 337/1992 o správě daní a poplatků  v aktuálním znění správa daní  právo správce daně činit opatření vedoucí: ◘úplnému zjištění daně ◘k dohledu nad plnění daňových povinností daň. subjektů ◘k dohledání všech d. subjektů ◘k vypočtení, vybrání, zkontrolování, … daní správcem daně v ČR může být:  finanční úřad ◘např. FÚ pro Prahu 11  celní orgán ◘spravuje DPH při dovozu, ◘spotřební daně ◘cla a poplatky  územní orgány státní správy ◘spravují správní a místní poplatky

3 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz Účastníci daňového řízení 1.Správce daně (např. FÚ) 2.Daňový subjekt poplatník plátce nebo právní zástupce subjektu daňové subjekty mají možnost se nechat zastupovat na základě plné moci např. daňovým poradcem, advokátem 3.Třetí osoby svědci další osoby, které mají listiny a další věci potřebné v daňovém řízení auditoři, znalci, tlumočníci, správci konkurzní podstaty…

4 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz Místní příslušnost správce daně = kde budeme platit daně místní příslušnost určuje správce daně  u fyzické osoby ◘v místě jejího trvalého bydliště v ČR  u právnické osoby ◘v místě jejího sídla v ČR

5 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz Co dělat, pokud nelze jednoznačně MP určit? např.  u většiny zahr. osob ◘místo, kde má z. subjekt stálou provozovnu ◘místo, kde z. osoba vykonává svou činnost ◘místo, kde se nachází většina nemovitého majetku ◘…  u daní z nemovitostí ◘FÚ v obvodu, kde se nachází nemovitost  u převodu či nabytí majetku ◘trvalého bydliště nabyvatele nemovitosti ◘místo, kde se nachází nemovitost ◘místo, kde má trvalé bydliště dárce ◘…

6 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz Úkol… Jsem fyzická osoba, jsem přechodně hlášen v Jihlavě, kde také podnikám. Trvalé bydliště mám v Hodoníně. Kde se zaregistruji jako plátce daně? Firma YYAAZZ, s.r.o. Brno, má závody ve Znojmě, Olomouci a Brně. Každý závod má svou mzdovou účtárnu, ve které dochází ke stržení záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti.  Popište systém odvádění daně z příjmů a záloh na daň z příjmu

7 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz Daňové řízení I.Přípravné řízení registrace daňových subjektů přidělení DIČ vydání osvědčení o registraci II.Vyměřovací řízení daňový subjekt podá daňové přiznání řádné opravné dodatečné správce stanoví výši daňové povinnosti III.Placení daní plátce se stane tzv. daňovým dlužníkem vznikla jeho daňová povinnost, popř. povinnost uhradit příslušenství daně (penále, úrok, pokuta, …)

8 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz Poplatky

9 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz Úloha poplatků v ekonomice jsou doplňujícím zdrojem financování celospolečenských (veřejných) i regionálních potřeb jsou určeny zpravidla  pevnou částkou  procentem ◘zde je základem cena předmětu poplatného úkonu některé subjekty mohou být od poplatků osvobozeny  stát, rozpočtové organizace, řízení ve věcech péče o nezletilé, záležitosti týkající se ZP a SP základní členění  soudní (upraveny zákonem o soudních poplatcích)  správní (upraveny zákonem o správních poplatcích)  místní (upraveny zákonem o místních poplatcích)

10 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz 1. Soudní poplatky vztahují se jak na fyzické, tak na právnické osoby, které  daly podnět k soudnímu řízení,  případně další činnosti, které vykonává soud 1. Soudní poplatky v občanském soudním řízení (OSŘ) návrh na zahájení OSŘ do částky 15 000 Kč – 600 Kč, nad tuto částku 4% z ceny předmětu řízení, návrh na určení otcovství – 1 000 Kč, návrh na rozvod – 600 Kč návrh na zahájení řízení na ochranu osobnosti, apod. 2.Poplatky za úkony správy soudu  návrh na první zápis do OR (5 000 Kč)  ověření listiny v českém a slovenském jazyce 20 Kč za každou stránku a 50 Kč za každou cizojazyčnou stránku,  vyhotovení stejnopisu (ČJ, SJ) – 70 Kč, apod.

11 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz 2. Správní poplatky vybírají je a vyměřují je orgány státní správy ČR a obce, poplatníky jsou fyzické n. právnické osoby, které daly podnět k úkonům orgánům státní správy jsou stanoveny buď procentem nebo pevnou částkou některé subjekty mohou být opět od správních poplatků osvobozeny (státní orgány, osoby těžce zdravotně postižené, apod.) např.  vydání živnostenského listu (1000,-- Kč), konces. lis. (2000,-- Kč)  ověření podpisu n. razítka (30 Kč)  vydání stavebního povolení ke stavbám obytných domů, bytů,  zápis prvního a dalšího držitele automobilu,  nahlédnutí do matriky, vydání osvědčení o státním občanství, …

12 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz 3. Místní poplatky vybírají je obce mají fakultativní charakter  obce samy rozhodnou, zda poplatky zavedou či nikoliv zákon pouze určuje, kdo je poplatníkem, z čeho se může poplatek vybírat a rozpětí procentních sazeb pro vybírání místních poplatků musí obce stanovit tzv. místní vyhlášku, která jednoznačně vymezí:  sazbu poplatku, ◘ta se může lišit i v jednotlivých částech obce např. poplatek za psa může být vyšší v centru a nižší na okraji města, apod. patří sem:  poplatek ze psů, poplatek za lázeňský n. rekreační pobyt, poplatek ze vstupného, poplatek za povolení vjezdu mot. vozidla, …

13 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz 1.10 Vazba daňové soustavy ČR a soustavy ZP a SP rb KH PO 14:25 – 15:20 (po dohodě); ÚT-PÁ 7:40 – 7:55

14 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz soustava ZP a SP je s daněmi propojena velice úzce ZP i SP musí poplatníci platit stejně tak jako musí platit daně  ZP i SP zvyšuje daňové zatížení poplatníků! Patří sem: 1.Pojistné zdravotního pojištění  je spravováno na zvláštním účtu Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR  pod dohledem dozorčího orgánu a dle stanovených pravidel vypočítává podíly pro jednotlivé zdravotní pojišťovny v ČR 2.Pojistné sociálního pojištění  je příjmem státního rozpočtu,  spravuje jej ČSSZ a příslušné okresní správy soc. zabezpečení a)pojistné sociálního zabezpečení  pojistné důchodového zabezpečení  pojistné nemocenského pojištění b)příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

15 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz Právní úprava sociálního a zdravotního pojištění Pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  589/1992 Sb o pojistném na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (ve znění pozdějších novel) Zdravotní pojištění  592/1992 Sb o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění pozdějších novel  48/1997 Sb o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozd. novel

16 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz Aktuální sazby ZP a SP SP  zaměstnanec 6,5 %  zaměstnavatel 25%  OSVČ (viz. zákon)  Ze SP se dále hradí dávky ◘nemocenského pojištění ◘důchodového zabezpečení ◘státní politika zaměstnanosti ZP  zaměstnanec 4,5%  zaměstnavatel 9%

17 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz 1.11 Pojistné na sociální zabezpečení rb KH PO 14:25 – 15:20 (po dohodě); ÚT-PÁ 7:40 – 7:55

18 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz I. Obecná charakteristika sociálního pojištění Sociální pojištění zahrnuje  pojistné na důchodové pojištění  pojistné na nemocenské pojištění  příspěvek na státní politiku zaměstnanosti SP je příjmem státního rozpočtu  pouze pojistné na důchodové pojištění se vede na samostatném účtu a tvoří samostatnou položku příjmů SR Dávky hrazené ze SP 1.Dávky nemocenského pojištění 2.Dávky důchodového pojištění 3.Dávky a služby státní politiky zaměstnanosti  podpory v nezaměstnanosti, různé formy rekvalifikací, apod.

19 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz ad 1) Dávky nemocenského pojištění nemocenská  poskytuje se maximálně 1 rok  pokud pracovník onemocní v době neplaceného volna, nemá nárok na nemocenskou ◘přesný postup výpočtu nemocenské stanoví zákon o nemocenském pojištění (54/1956 Sb, ve znění pozdějších novel) ošetřování člena rodiny  péče o nemocné dítě do 10 let věku,  ošetřování jiného nemocného člena rodiny, jehož zdravotní stav vyžaduje nezbytné ošetřování jinou osobou ◘podmínka: žadatel musí trvale bydlet v bytě s nemocnou osobou peněžitá pomoc v mateřství vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

20 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz ad 2) Dávky důchodového pojištění starobní důchod plný invalidní důchod částečný invalidní důchod vdovský/vdovecký důchod sirotčí

21 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz Kdo je poplatníkem SP? zaměstnanec zaměstnavatel OSVČ osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění  osoba starší 18 let dle vlastního rozhodnutí, pokud nemá povinnost platit

22 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz Důchodové pojištění ::: EVIDENČNÍ LISTY ::: evidenční list  vede organizace každému zaměstnanci (pokud zaměstnanec již není důchodce)  vždy za 1 kalendářní rok (popř. od doby, kdy začala výdělečná činnost)  vykonává-li zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více činností, získává evidenční list za každou tuto činnost zvlášť  vyhotovuje se jeden originál a dva stejnopisy ◘originál odevzdává organizace ČSSZ ◘jeden stejnopis obdrží zaměstnanec ◘jeden stejnopis alespoň po dobu 3 let archivuje zaměstnavatel  OSVČ mají evidenční listy vedeny okresní správou soc. zabezpečení

23 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz 1.12 Veřejné zdravotní pojištění rb KH PO 14:25 – 15:20 (po dohodě); ÚT-PÁ 7:40 – 7:55

24 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz Stručně o systému veř. zdrav. pojištění v ČR vznikl počátkem 90. let 20. století základní myšlenka:  VZP vybere od plátců ZP a toto vybrané ZP poměrně rozdělí jednotlivým zdravotním pojišťovnám  těmito získanými prostředky pak pojišťovny platí zdravotnickým zařízením za péči poskytnutou pojištěncům  toto pojištění je povinné a vzniká na základě zákona ◘narozením, získáním trvalého občanství na území ČR, apod.  každý pojištěnec si může zvolit svoji zdravotní pojišťovnu  systém je založen na principu SOLIDARITY ◘jednotliví plátci přispívají do systému různými částkami (každý pobírá jinou mzdu a ZP se odvíjí od její výše) ◘všichni pojištěnci mají garantované právo na poskytnutí zdravotní péče ◘za více než ½ populace ČR platí pojistné stát (děti, studenti, důchodci)

25 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz systém funguje v souladu s předpisy v EU  musí se zabezpečit proplacení zdravotní péče poskytnuté občanovi na území cizího státu  úhradu za tuto péči poskytnutou v cizině (např. nemocný a ošetřený Čech v Itálii) provádí v konečné fázi pojišťovna občana v jeho mateřské zemi Centrum mezistátních úhrad  pro to existuje Centrum mezistátních úhrad ◘jeho prostřednictvím probíhá veškerý platební a zúčtovací styk

26 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz Pojištěnci Zdravotně pojištěny jsou:  osoby mající trvalý pobyt na území ČR ◘i cizinci s trvalým pobytem v ČR  osoby, které nemají pobyt v ČR, ale jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo na území ČR

27 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění léčebná ústavní péče pohotovostní a záchranná služba preventivní péče (prohlídky, některá očkování, odběry, apod.) odběry tkání nebo orgánů určených k transplantaci poskytování léčivých přípravků, prostředků zdravotnické techniky a stomatologických výrobků, závodní preventivní péče doprava nemocných posudková činnost prohlídku zemřelého pojištěnce, pitva a doprava

28 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz Plátci pojistného 1.ZAMĚSTNANCI 2.ZAMĚSTNAVATELÉ 3.STÁT 4.OSVČ 5.OSOBY BEZ ZDANITELNÝCH PŘÍJMŮ ◘ nezaopatřené dítě do 26 let připravuje se na budoucí povolání (student) nepřipravuje se na budoucí povolání protože je nemocné je neschopno vykonávat soustavnou samostatnou výdělečnou činnost ◘ poživatel důchodu (příjemce starobního důchodu, plného n. částečného invalidního důchodu, vdovského, sirotčího důchodu) ◘ žena na mateřské dovolené ◘uchazeč o zaměstnání ◘osoba převážně nebo plně bezmocná ◘osoba ve vazbě nebo ve výkonu trestu ◘apod.


Stáhnout ppt "EK3 _06/07 URL: MAIL: 1.9 Správa daní a poplatků rb KH ÚT, ST 13:30 – 14:15."

Podobné prezentace


Reklamy Google