Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB"— Transkript prezentace:

1 PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB

2 Znaky živnosti/podnikání
Živnostenský zákon: „Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.“ Obchodní zákoník: Je to soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnikatelem je: osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění (např. lékaři, auditoři, znalci atd.), fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence obce podle zvláštního předpisu.

3 Předpokladem živnosti/podnikání je
činnost vykonávána pravidelně a opakovaně, ne nahodile či příležitostně - soustavná činnost. Posouzení toho, kolikrát vykonaná činnost je již soustavným výkonem není předmětem ani jednoho z výše uvedených zákonů, samostatně - podnikatel se neřídí pokyny jiných osob, nýbrž práci si organizuje sám,

4 Předpokladem živnosti/podnikání je
podniká pod vlastním jménem představuje, že firmou (pojem firma k označení podnikatelského subjektu je nesprávné, správně – podnik) fyzické osoby je vždy jméno a příjmení, za pomlčkou však může obsahovat dodatek označující například druh živnosti, na vlastní odpovědnost znamená, že podnikatel nese veškeré riziko svého podnikání, ručí za závazky z podnikatelské činnosti celým svým osobním majetkem, za účelem dosažení zisku je předpoklad, že činnost bude směřovat k vykázání zisku, i když nebude cíle dosaženo a vykáže ztrátu.

5 Mnoho činností tyto znaky naplňují, avšak živností nejsou
Tyto činnosti se řídí speciálním zákonem, upravujícím vyjmenovanou činnost: např. lékaři, stomatologové, znalci a tlumočníci, auditoři, daňoví poradci atd. Osoby vykonávající tuto činnost nejsou živnostníci, jsou však podnikateli tak, jak je definuje obchodní zákoník. Dále činnosti spojené s pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor nejsou živností a k jejich poskytování nepotřebuje pronajímatel živnostenské oprávnění. Jakmile však s pronájmem začne poskytovat i jiné než základní služby (dodávky vody, tepla, odvoz odpadků ...), např. praní a žehlení prádla, úklid v obytných místnostech atd., pak již provozuje živnost - volnou.

6 Živností dále nejsou: zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství,
činnost autorů (pobírající tzv. autorské honoráře), nezávislá povolání, která nejsou živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů (př. spisovatel, herec, hudebník, ...)

7 Ručení Za své podnikatelské závazky ručí FO celým svým majetkem.
Pokud je ženatý/vdaná pak ručí společným jměním manželů (SJM). I za manželství však existuje výlučné vlastnictví k věcem. K použití majetku k podnikání, který je v SJM (nejčastěji osobní automobily, nemovitosti atd.) je vyžadován souhlas druhého manžela. V případě, že jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společností, může soud na návrh některého z manželů zúžit SJM. Kromě řešení soudní cestou mohou manželé smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit nebo zúžit rozsah společného jmění.

8 Podmínky pro získání živnosten. oprávnění – všeobecné podm.
Dosažení věku 18 let Způsobilost k právním úkonům označována jako svéprávnost, kdy pouze soud může zbavit osobu zletilou této způsobilosti. Bezúhonnost (překážkou jsou trestné činy, který souvisí s předmětem živnosti a byly spáchány úmyslně. Bezúhonnost se dokládá výpisem z Rejstříku trestů. Doklad o tom, že fyzická osoba nemá vůči finančním orgánům daňové nedoplatky. Doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad. Nesplňuje-li podnikatel první dvě všeobecné podmínky, ještě to neznamená, že nemůže provozovat živnost. Jejich splnění lze docílit ustavením tzv. odpovědného zástupce. Další dvě podmínky však musí podnikatel splnit vždy.

9 Zvláštní podmínky Znamenají odbornou nebo jinou způsobilost. Část živností totiž vyžaduje nejen splnění všeobecných podmínek, ale i doklad o příslušném vzdělání. Pouze živnosti volné nevyžadují od podnikatele splnění zvláštních podmínek, tzn. že podnikatel pro jejich výkon nepotřebuje doložit svou kvalifikaci. Pokud podnikatel nemá potřebnou kvalifikaci či praxi a daná živnost či koncese je vyžadují, může danou situaci řešit ustavením odpovědného zástupce.

10 Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostensko-právních předpisů. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti, popřípadě i zvláštní podmínky. Nejde o odpovědnost ve smyslu jejího obvyklého chápání, tj. povinnost subjektu nést následky protiprávního jednání, nýbrž jde o odpovědnost v tzv. pozitivním slova smyslu, tj. o povinnost dbát na řádné zabezpečení toho, za co odpovídá. S tím jsou současně spojena práva odpovědného zástupce uplatňovat svůj vliv na řešení předmětných otázek. Musí být i ve smluvním vztahu k podnikateli (původně byl vyžadován pracovněprávní vztah). Živnostenský zákon dále říká, že odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu. Vykonávat odpovědného zástupce lze pouze pro 4 podnikatele. Musí mít bydliště v ČR.

11 Odpovědného zástupce je povinen ustanovit:
podnikatel, který nesplňuje zvláštní podmínky, podnikatel, který je zahraniční osobou fyzickou a nemá na území ČR povolen pobyt, podnikatel, který je právnickou osobou se sídlem v ČR. Do této funkce ustanovuje člena statutárního orgánu. Nelze-li, ustanovuje ho z jiných osob, Podnikatel, který je právnickou osobou zahraniční. Do funkce odpovědného zástupce ustanoví vedoucího organizační složky.

12 Druhy živností Volné – příloha č. 4 ŽZ Řemeslné – příloha č. 1 ŽZ
Vázané – příloha č. 2 ŽZ Tyto živnosti se pouze ohlašují Koncesované – příloha č. 3 ŽZ O koncese se žádá (vyjadřuje se k nim Orgán státní správy, např. příslušné ministerstvo nebo např. krajské hygienické stanice)

13 Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. Živnost volná
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činností náležející do živnosti volné 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 2. Činnost odborného lesního hospodáře 3. Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov 4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) 6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna 7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků 8. Pěstitelské pálení 9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů 10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků 11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského …. 80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

14 65. Testování, měření, analýzy a kontroly 66
65. Testování, měření, analýzy a kontroly 66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling 68. Fotografické služby 69. Překladatelská a tlumočnická činnost 70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu 72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 76. Poskytování technických služeb 77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

15 Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Živnosti řemeslné
Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenstvi Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin Hodinářství Zlatnictví a klenotnictví Truhlářství, podlahářství Zednictví Izolatérství Malířství, lakýrnictví, natěračství Pokryvačství, tesařství Klempířství a oprava karoserií Kamnářství Opravy silničních vozidel Holičství, kadeřnictví

16 Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. Živnosti vázané
Projektová činnost ve výstavbě autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 3 roky praxe v projektování staveb, nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let praxe v projektování staveb, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb Odvolávka na „Vybrané činnosti ve výstavbě - Vybranými činnostmi jsou projektová činnost ve výstavbě„: § 158 a 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

17 Vázaná živnost: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování:
autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 3 roky praxe v provádění staveb, nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let praxe v provádění staveb, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v provádění staveb, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v provádění staveb, nebo Odvolávka na § 160 zákona č. 183/2006 Sb. – provádění staveb

18 Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb. Koncesované živnosti
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátníveřejná linková, - vnitrostátnízvláštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová, - taxislužba Provozování pohřební služby

19 Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též a) podat přihlášku k daňové registraci, b) oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti (OSVČ) správě sociálního zabezpečení c) podat přihlášku ke zdravotnímu pojištění

20 Fyzická osoba připojí k ohlášení
a) doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje, b) je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, c) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil místo podnikání, liší-li se od bydliště (provozovna); k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí; d) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem, e) doklad o zaplacení správního poplatku (1000 Kč) Úřad sám si vyžádá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad

21 Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.

22 Živnostenský úřad zašle výpis, případně jiným způsobem sdělí údaje o živnosti a o podnikateli:
místně příslušnému správci daně z příjmů, ČSÚ, správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně, rejstříkovému soudu u osob, které se zapisují do obchodního rejstříku ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení zápisu do živnostenského rejstříku.

23 Provozovna Místo výkonávání živnosti
Označena trvale a zvenčí viditelně firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem (IČO). Provozovna prodeje či služeb také označena jménem osoby odpovědné za činnost provozovny. Označena kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování. Provozní doba Zboží označené cenami či ceník Evidence denních tržeb

24 Doklady prokazující způsob nabytí zboží
Přítomna osoba znalá češtiny Inspekční kniha Podnikatel odpovídá za dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů Podnikatel je povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho účastníky a předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data uzavření tohoto smluvního vztahu. Tato evidence musí být přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází. Identifikací předmětu smluvního vztahu se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění názvu výrobku, jeho značky a výrobního čísla, jsou-li na výrobku uvedeny, jinak stručný popis výrobku, umožňující jeho dostatečnou identifikaci. Jestliže se účastník smluvního vztahu odmítne podrobit identifikaci, nebo není-li možné identifikovat předmět smluvního vztahu, nesmí podnikatel zboží koupit, přijmout ho do zástavy nebo zprostředkovat jeho nákup.

25 Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje činnost, která je :
a) živností volnou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění, b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění, nebo c) předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění. Za přestupek lze uložit pokutu do Kč, jde-li o přestupek podle odstavce písm. a), do Kč, jde-li o přestupek podle odstavce písm. b), do Kč, jde-li o přestupek podle odstavce písm. c).

26 Obchod a obchodní listina
je závazkový vztah mezi podnikateli, týkající se jejich podnikatelské činnosti (řídí se především Obch.Z). Je-li však druhá strana nepodnikatelský subjekt např. občan, řídí se Obč. Z). Občanský zákoník - základní systém soukromého práva, obchodní zákoník je speciální norma upravující specifické vztahy spojené s podnikáním a obchody. Obchodní listina Na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách uvádět údaj: jméno nebo název firmy, sídlo nebo místo podnikání, IČO, osoby zapsané v Obch. rejstříku nebo Živnost. rejstříku údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

27 Obchodní listiny Na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách uvádět údaj: jméno nebo název firmy, sídlo nebo místo podnikání, IČO, osoby zapsané v Obch. rejstříku nebo Živnost. rejstříku údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.


Stáhnout ppt "PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB"

Podobné prezentace


Reklamy Google