Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhČlověk a právo TémaČlověk a právo Tematická oblastČlověk a právo NázevObčanské právo věcné AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkLeden 2013,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník AnotacePřehled rozsáhlého práva věcného Přínos/cílové kompetenceZískání orientace v základních bodech práva věcného VY_32_INOVACE_53_08

2 Věcné právo - (vlastnické)  Věcné právo je chráněno ústavně Listinou základních práv a svobod Listinou základních práv a svobod (čl.11 ods.1). (čl.11 ods.1).  Vlastník nesmí právo zneužívat na újmu práv druhých. na újmu práv druhých.  Zaveden pojem „soukromé vlastnictví“ ( zaveden po roku 1989).  Všichni mají stejné právo na nabývání majetku.  Některé věci nemohou být vlastnictvím (vzduch, voda, vítr apod.).  Některé věci zákon omezuje ( drogy, jedy, léky apod.).

3 Obsah vlastnického práva věc držet  věc držet (mít ji u sebe) věc užívat  věc užívat (užívat = neužívat) věc požívat  věc požívat (brát z ní plody a jiné užitky, např. úroky z vkladů) s věcí nakládat  s věcí nakládat (pronajmout, půjčit, odkázat v závětí apod.)

4 Omezení vlastnického práva Pouze ze zákona, z rozhodnutí soudu nebo správního orgánu, či rozhodnutím vlastníka (věc někomu půjčí, rybolov + vstup na příbřežní pozemky). Vyvlastnění Vyvlastnění (expropriace)- nejzávažnějším omezením VP, vyúsťuje v jeho zánik. Je to převod soukromého majetku do veřejného, tj. především státního vlastnictví. Podmínky vyvlastnění:  pouze ve veřejném zájmu  základě zákona  jen na základě zákona  za náhradu  vždy za náhradu - v tržní ceně (adekvátní ceně) pro předem daný účel  vždy jen pro předem daný účel

5 Nabývání vlastnického práva  převodem (smlouva kupní, darovací, směnnou)  přechodem (nezávisle na vůli vlastníka – např. děděním)  originálně - jde o tzv. původní nabytí vlastnictví k věci, kterou ještě nikdo nevlastnil (stavebník nově kterou ještě nikdo nevlastnil (stavebník nově postaveného domu) postaveného domu)  vydržením (viz držba)  nalezením věci opuštěné - nabývá pouze stát, rozhodnutím soudu rozhodnutím soudu

6 Spoluvlastnictví Věc je ve vlastnictví více osob. podílové 2 formy : 1) podílové společné jmění manželů 2) společné jmění manželů Podílové spoluvlastnictví ad1.) Podílové spoluvlastnictví  Je ideálním spoluvlastnictvím, kdy spoluvlastník nemá VP k určité k určité části společné věci, ale má ideální podíl.  Velikost podílů  Velikost podílů - má vliv na nakládání s věcí. Při hospodaření princip majorizace se společnou věcí platí princip majorizace. ( Přehlasovaní se mohou obrátit se žalobou k soudu, aby rozhodl). dispoziční právo  Ke svému podílu má každý dispoziční právo (může jej prodat, odkázat v závěti). předkupní právo  Spoluvlastníci však mají předkupní právo, pokud není podíl převáděn na osobu blízkou (děti, vnuci, manžel, sourozenec).

7 Okamžik přechodu vlastnického práva  u movitých věcí převzetím (tzv. tradicí)  u nemovitostí - vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí Zásada občanského práva: nikdo nemůže na jiného převést více práv, než má sám! nikdo nemůže na jiného převést více práv, než má sám! V obchodněprávních vztazích: zásada opačná - je chráněna dobrá víra nabyvatele! zásada opačná - je chráněna dobrá víra nabyvatele! Zánik vlastnického práva Zánik vlastnického práva :  zánikem věci vlastník věc opustí a dá najevo vůli věc nevlastnit  vlastník věc opustí a dá najevo vůli věc nevlastnit  smrtí vlastníka - VP přechází na dědice  smlouvou (kupní, darovací, směnnou)

8 Zrušení spoluvlastnictví  dohodou  dohodou (u movitých věcí i ústně) rozhodne soud  pokud nedojde k dohodě - rozhodne soud reálně rozdělení věci podle výše jednotlivých podílů  reálně rozdělení věci podle výše jednotlivých podílů   přiznání věci jednomu nebo více spoluvlastníkům za přiměřenou náhradu  prodej věci a rozdělení výtěžku podle výše podílů

9 ad2.) Společné jmění manželů (SJM) Míra účasti na společném majetku není vyjádřena žádným podílem, oba jsou vlastníkem každé společné věci.  Vznik - ze zákona - nabytím věci oběma manželi nebo jedním z manželů za trvání manželství (manželé se mohou dohodnout, z manželů za trvání manželství (manželé se mohou dohodnout, že SJM vznikne až ke dni zániku manželství, dohoda musí mít že SJM vznikne až ke dni zániku manželství, dohoda musí mít formu notářského zápisu). formu notářského zápisu).  Předmětem SJM - vše co může být předmětem vlastnictví.  Výjimky: věci získané darem, dědictvím a věci sloužící osobní potřebě nebo výkonu povolání jednoho z manželů. potřebě nebo výkonu povolání jednoho z manželů.

10 Zánik SJM Během manželství mohou manželé uzavřít dohodu – forma notářského zápisu, podle níž rozšíří nebo zúží zákonem stanovený rozsah SJM. SJM zaniká:  zánikem manželství (právní mocí rozsudku o rozvodu, smrtí jednoho z manželů) smrtí jednoho z manželů)  rozhodnutím soudu ( na návrh jednoho z manželů, pokud některý z nich, popř. oba, jsou podnikateli) pokud některý z nich, popř. oba, jsou podnikateli) Zaniklé SJM se vypořádá dohodou, pokud k ní nedojde – rozhodne soud.

11 Držba Jedním ze základních oprávnění vlastníka je věc držet. Věc však může držet i ten, kdo vlastníkem věci není. držet i ten, kdo vlastníkem věci není. Podmínky držby:  držitel musí mít věc ve skutečné moci, ovládat ji  držitel s věcí nakládá jako s vlastní, domnívá se, že je jeho (pokud by tato podmínka nebyla splněna, nešlo by o držbu, (pokud by tato podmínka nebyla splněna, nešlo by o držbu, ale o detenci ) ale o detenci ) Oprávněný držitel věc drží v dobré víře, že mu patří, má stejná práva jako vlastník, může nabýt vlastnického práva vydržením věci. Vydržecí doba je 3 roky u movitých věcí, u nemovitých 10 let, po celou dobu musí být držitel v dobré víře, že mu věc náleží. Detentor: Ten, kdo si věc jen pronajal a ví, že není jeho !!!

12 Věcná práva k věcem cizím Zástavní právo: využívá se k zajištění pohledávek ze závazkového vztahu, jehož předmětem je peněžité plnění. Vzniká:  smlouvou, jejímiž účastníky jsou zástavní věřitel a zástavce, tj. vlastník zastavené věci (může to být i osoba odlišná od dlužníka) tj. vlastník zastavené věci (může to být i osoba odlišná od dlužníka)  ze zákona (zajišťovány zejména daňové pohledávky)  soudcovské zástavní právo (vzniká v exekučním řízení) Zástavní právo zaniká se zánikem pohledávky (splnění dluhu, dohodou, vzdáním se ZP)

13 Právo podzástavní:  Vzniká zastavením pohledávky zajištěné zástavním právem. právem.  Není třeba souhlasu vlastníka zastavené věci, je mu to však nutné oznámit. je mu to však nutné oznámit. Právo zadržovací:  Vzniká tím, že věřitel zadrží dlužníkovu věc, musí o tom dlužníka bezodkladně vyrozumět. o tom dlužníka bezodkladně vyrozumět.  Zanikne, pokud dlužník zaplatí, zánikem zadržované věci nebo zadržovatel se zadržovacího práva vzdá věci nebo zadržovatel se zadržovacího práva vzdá tím, že dlužníkovi věc vydá. tím, že dlužníkovi věc vydá.

14 Věcná břemena Znamenají omezení vlastníka nemovité věci, vlastník je povinen ve prospěch jiného:  něco konat  něčeho se zdržet, nebo něco strpět Věcná břemena se mohou vázat k:  sousední nemovitosti (povinen respektovat i každý další vlastník)  nebo k určité osobě (její smrtí zaniká) Vznikají smlouvou, děděním, rozhodnutím státního orgánu, vydržením, ze zákona. vydržením, ze zákona. Protože předmětem práva je nemovitost, je vždy třeba navíc i vklad do katastru nemovitostí. katastru nemovitostí.

15 Pokus se odpovědět 1. Co rozumíš pod pojmem věcné břemeno? 2. Osvětli pojem zadržovací právo. 3. Pokus se vyjmenovat možnosti nabývání vlastnického práva. 4. Co rozumíš pod zkratkou SJM? 5. Co znamená pojem princip majorizace v podílovém spoluvlastnictví? v podílovém spoluvlastnictví?

16 Zdroje a prameny Emmert, F. - Kotrňák, T. : Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis Brno 2003. Zouhar J. : Základy teorie státu a práva, S &M 1993. Knapp, V.: Teorie práva. 1 vyd. 5 dotisk, C.H. BECK, Praha 1995. Tomancová, J. Schelle, K. a kol.: Právní nauka pro školy a praxi 6. vyd., Eurolex Bohemia, s.r.o., Praha 2004. Šíma, A. – Suk, M. : Základy práva C.H.BECK, Praha 1997 http://cs.wikipedia.org/wiki/Právo http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Justitia,_Jost_Amman.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Justitia,_Jost_Amman.png 4.11.2012


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google