Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moravskoslezského kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moravskoslezského kraje"— Transkript prezentace:

1 Moravskoslezského kraje
Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Veřejné projednání

2 Obsah prezentace Informace o průběhu zpracování PRK Vize rozvoje kraje
Aktuální výstupy návrhové části PRK

3 Co je PRK Program rozvoj kraje je střednědobý programový dokument Moravskoslezského kraje Návrhové období Zahrnuje rozvojové intervence MS kraje rozvojové intervence jiných subjektů, které kraj bude podporovat (obce, NNO, stát, EU) Nezahrnuje celoplošné podpoy – např platby zemědělcům v rámci CAP

4 Organizace zpracování PRK
5 pracovních skupin dle prioritních oblastí: 1. Konkurenceschopné podnikání 2. Úspěšní lidé 3. Dynamická společnost 4. Efektivní infrastruktura 5. Vzkvétající území 98 členů PS, z toho: 38 zastupitelů, 37 zaměstnanců KÚ, 23 externistů

5 Průběh zpracování PRK 5-6/05 Zpracování profilu kraje
7/05 1. schůzka PS Profil kraje a SWOT 8/05 2.schůzka PS Strategické cíle, opatření 9-11/05 3. schůzka PS Popis opatření 11/05 Implementace, finalizace dokumentu 11/05-2/06 SEA, úpravy dle výsledku procesu SEA

6 Postupné kroky Sociálně ekonomická analýza kraje SWOT analýza Vize
Strategické cíle Opatření (pro realizaci cílů v horizontu PRK) Aktivity Návrh postupu implementace a sledování výsledků

7 Schéma obsahu PRK PS1 PS2 PS3 Sociálně – ekonomická analýza Vize SWOT
Prioritní oblast Prioritní oblast Prioritní oblast Strategický cíl 1 Strategický cíl 2 Opatření 1.1 Aktivity, projekty Opatření 1.2 Aktivity, projekty

8 Formát popisu PRK Dokument PRK Vize Prioritní oblasti
Sociálně ekonomická analýza kraje - stručný souhrn (u každé prioritní oblasti) SWOT analýza Strategické cíle Opatření, aktivity Implementace Přílohy Sociálně – ekonomická analýza Popis opatření

9 PRK vize Cesta vpřed Moravskoslezský kraj je atraktivním místem pro život, práci i volný čas, živý, soběstačný a ctižádostivý, s dynamickou ekonomikou, zdravým životním prostředím a svou svébytnou kulturou.

10 PRK 2005 - vize K naplnění vize povede: všestranný ekonomický rozvoj
Moravskoslezský kraj je atraktivním místem pro život, práci i volný čas, živý, soběstačný a ctižádostivý, s dynamickou ekonomikou, zdravým životním prostředím a svébytnou kulturou K naplnění vize povede: všestranný ekonomický rozvoj rozvoj lidského, kulturního a přírodního potenciálu kraje kvalitní dopravní infrastruktura uvnitř kraje a napojení na evropské dopravní cesty poskytování kvalitních sociálních a zdravotních služeb občanům kraje zrychlení obnovy měst a vesnic zlepšení celkového vnímání kraje zvenčí Prioritní oblasti: Konkurenceschopné podnikání Úspěšní lidé Dynamická společnost Efektivní infrastruktura Vzkvétající území

11 Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání - SWOT
Dostatečný potenciál pro další rozvoj kraje (infrastruktura, lidské zdroje, bydlení, energetika, ad.), silná průmyslová základna. Řada dynamicky rostoucích firem s velkým inovačním potenciálem. Relativně snadná dostupnost některých zdrojů pro odvětví s růstovým potenciálem (kvalifikovaní lidé, hutní materiál pro strojírenství a stavebnictví, dřevo pro dřevozpracující průmysl aj.) Využití moderní dopravní infrastruktury pro rozvoj logistiky, služeb a dalších oborů. Rozvoj inovační kultury ke zvyšování produktivity, novým ekonomickým aktivitám a tvorbě pracovních příležitostí. Rozvoj vazeb mezi firmami, VŠ, výzkumnými týmy a pracovišti. Příchod dalších investorů, vytváření a expanze nových podniků místními podnikateli. Trh 5 milionů spotřebitelů v okruhu 100 km od centra regionu Dynamický rozvoj automobilového průmyslu a jeho subdodavatelského sektoru v relativní blízkosti MS kraje O

12 Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání - SWOT
Relativně nízký podíl produkce s vysokou přidanou hodnotou. Nedostatek investičně připravených ploch pro investory a rozvoj podnikání. Nedostatečně efektivní a provázaná marketingová propagace investičních příležitostí v kraji, celkově špatná image kraje. Pokračování odlivu mozků a kvalifikovaných pracovních sil z důvodu nedostatku pracovních příležitostí. Vysoká závislost ekonomiky kraje na několika dominantních firmách. Nízký podíl investic do vědy a výzkumu v kraji z veřejných zdrojů. T

13 Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání
Strategické cíle 1. Podpora inovací a technických VŠ, zaměření na obory s vysokou přidanou hodnotou. 2. Vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a investic v kraji. 3. Zajištění kvalitního marketingu regionu

14 Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání - opatření
Strategický cíl 1 - Podpora inovací a technických VŠ, zaměření na obory s vysokou přidanou hodnotou 1. Rozvoj inovačního podnikání včetně infrastruktury 2. Efektivní spolupráce mezi VŠ, výzkumnými ústavy a podnikatelskými subjekty 3. Finanční podpora inovačních aktivit a výzkumu

15 Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání - opatření
Strategický cíl 2 - Vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a investic v kraji. 1. Plochy, nemovitosti a doprovodná infrastruktura pro podnikání 2. Poradenská a informační síť pro podnikatele a začínající podnikatele 3. Příprava regionální finanční podpory podnikům v kraji 4. Podpora klastrových iniciativ

16 Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání - opatření
Strategický cíl 3 - Zajištění kvalitního marketingu regionu 1. Příprava marketingové strategie a zajištění jejího plnění

17 Prioritní oblast 2 – Úspěšní lidé - SWOT
Rozvinutá síť veřejných a soukromých škol, včetně 4 vysokých škol. Kvalifikovaní a specializovaní odborníci s tvůrčím potenciálem i manuální zručností v profesích a sektorech tradičního průmyslu. Vysoký podíl graduovaných absolventů studia technických oborů ve srovnání s jinými kraji České republiky. Zvyšování konkurenceschopnosti rozvojem obecně využitelných kompetencí ke zlepšení zaměstnatelnosti Cílená příprava lidských zdrojů pro strategická odvětví s vysokým růstovým potenciálem, zejména(a)informační technologie, (b) bezpečnost, (c) mechatronika, (d)nové materiály, (e)environmentální technologie,(f)obnovitelné zdroje Využití lidského potenciálu a rozšíření nabídky pracovních sil pro tradiční klíčová odvětví a profese poptávané na trhu práce – zejména v kvalifikovaných technických profesích a ve službách. O

18 Prioritní oblast 2 – Úspěšní lidé - SWOT
Narůstající nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, zejména v  kvalifikovaných technických profesích Dlouhodobě nepříznivé charakteristiky nezaměstnanosti v MS kraji ve srovnání s jinými regiony ČR Odchod řady vzdělaných lidí s vysokým pracovním a podnikatelským potenciálem do jiných míst ČR i do zahraničí. Nedostatečná reakce na globální trendy a lokální potřeby (inovace v technologiích, řízení, obchodu a marketingu, nabídce lidských zdrojů apod.) Nedostatečná dynamika rozvoje ekonomiky kraje a tím nízká tvorba pracovních příležitostí Pokračující nebo rostoucí migrace vzdělaných lidí mimo MS kraj T

19 Prioritní oblast 2 – Úspěšní lidé
Strategické cíle 1. Zvyšování konkurenceschopnosti pracovních sil rozvojem obecně využitelných kompetencí zařazených do Kompetenčního modelu MS kraje. 2. Cílená příprava lidských zdrojů pro strategická odvětví s vysokým růstovým potenciálem a pozitivním dopadem na tvorbu HDP. 3. Využití lidského potenciálu a rozšíření nabídky pracovních sil pro tradiční klíčová odvětví a profese poptávané na trhu práce. 4. Rozvoj podnikavosti a podpora podnikání jako přitažlivé formy pracovního uplatnění.

20 Prioritní oblast 2 – Úspěšní lidé - opatření
Strategický cíl 1 - Zvyšování konkurenceschopnosti pracovních sil rozvojem obecně využitelných kompetencí zařazených do Kompetenčního modelu MS kraje. 1. Rozvoj informační způsobilosti u co nejširšího spektra obyvatel kraje 2. Rozvoj dovednosti obyvatel komunikovat v cizím jazyce 3. Rozvoj kompetencí pro zlepšení zaměstnatelnosti

21 Prioritní oblast 2 – Úspěšní lidé - opatření
Strategický cíl 2 - Cílená příprava lidských zdrojů pro strategická odvětví s vysokým růstovým potenciálem a pozitivním dopadem na tvorbu HDP. 1. Rozvoj vzdělávací kapacity institucí k přípravě lidí pro strategická odvětví 2. Prevence odchodu vzdělaných lidí mimo MS kraj 3. Cílená podpora motivace žáků a jejich rodin ke vzdělávání v technických profesích, včetně vyššího zapojení žen na tyto profese 4. Lepší uplatnění kvalifikovaných lidí v aplikovaném výzkumu a komerčním využití jeho výsledků

22 Prioritní oblast 2 – Úspěšní lidé - opatření
Strategický cíl 3 - Využití lidského potenciálu a rozšíření nabídky pracovních sil pro tradiční klíčová odvětví a profese poptávané na trhu práce 1. Rozvoj kapacit školicích zařízení se špičkovým technologickým vybavením a školicími programy pro praktickou přípravu budoucích i stávajících zaměstnanců 2. Rozvoj systému celoživotního vzdělávání pro lepší přípravu a adaptaci na měnící se požadavky pracovního trhu .

23 Prioritní oblast 2 – Úspěšní lidé - opatření
Strategický cíl 4 - Rozvoj podnikavosti a podpora podnikání jako přitažlivé formy pracovního uplatnění. 1. Cílená motivace učitelů, žáků a pomoc školám k systémovému rozvíjení podnikavosti 2. Bezbariérový přístup k přípravě na podnikání pro všechny zájemce 3. Propagace a oceňování úspěšných podnikatelů v MS kraji

24 Prioritní oblast 3 – Dynamická společnost
Dobrá dostupnost zdravotní péče na většině území Rozvinutý systém zdravotní péče Dostupnost základní sociální péče Relativně vysoký počet zařízení sociální péče Široké zapojení neziskových organizací v oblasti sociálních služeb Zavádění komunitního plánování a standardů kvality v oblasti sociálních služeb Rozvoj terénních sociálních služeb Podpora neziskových subjektů působících v oblasti sociálních služeb Podpora programů zdravotní prevence Dlouhodobá a stabilní koordinace lůžkové kapacity nemocnic v rámci kraje O

25 Prioritní oblast 3 – Dynamická společnost
W Zvýšený výskyt některých onemocnění – např. nádorových, oběhové soustavy, alergií ve srovnání s průměrem za ČR Vyšší míra výskytu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve srovnání s průměrem v ČR Nedostatečné řešení sekundární a terciální prevence a terapie drogových závislostí vč. koordinace protidrogové politiky Demografické změny – trend stárnutí obyvatelstva v kraji Neřešený konflikt mezi rostoucí finanční náročností na zajištění potřebné lékařské a sociální péče Nárůst počtu osob závislých na sociální péči T

26 Prioritní oblast 3 – Dynamická společnost
Strategické cíle 1. Vytváření podmínek pro aktivní a kvalitní využití volného času, jako důležité součásti podporující zdravý životní styl a prevenci sociálně negativních jevů. 2. Rozvoj kulturního života v kraji. Uchování a využití kulturního dědictví. 3. Zlepšení zdravotního stavu obyvatel zdravotní prevencí a zajištění kvalitní zdravotní péče. 4. Vytváření podmínek pro aktivní a kvalitní využití volného času, jako důležité součásti podporující zdravý životní styl a prevenci sociálně negativních jevů

27 Prioritní oblast 3 – Dynamická společnost - opatření
Strategický cíl 1 - Vytváření podmínek pro aktivní a kvalitní využití volného času, jako důležité součásti podporující zdravý životní styl a prevenci sociálně negativních jevů 1. Podpora rozvoje aktivit využití volného času 2. Podpora rozvoje sportovních aktivit podporujících zdravý životní styl 3. Podpora aktivit zaměřených na prevenci sociálně negativních jevů

28 Prioritní oblast 3 – Dynamická společnost - opatření
Strategický cíl 2 - Rozvoj kulturního života v kraji. Uchování a využití kulturního dědictví 1. Podpora rozvoje kulturních aktivit s důrazem na mladou generaci a uchování tradiční kultury v kraji a využití kultury národnostních menšin 2. Rozvoj kulturních aktivit a využití památek a sbírkových fondů 3. Podpora dostupnosti veřejných služeb poskytovaných knihovnami

29 Prioritní oblast 3 – Dynamická společnost - opatření
Strategický cíl 3 - Zlepšení zdravotního stavu obyvatel zdravotní prevencí a zajištění kvalitní zdravotní péče 1. Podpora vytvoření efektivně fungující sítě poskytovatelů zdravotních služeb 2. Podpora zdravého životního stylu a aktivity podporující zdravý životní styl

30 Prioritní oblast 3 – Dynamická společnost - opatření
Strategický cíl 4 - Udržení a rozvoj sítě sociálních služeb v rozsahu odpovídajícím potřebám v souladu se standardy kvality a optimalizace financování poskytovaných sociálních služeb 1. Podpora komunitního plánování 2. Podpora zavádění standardů kvality v sociálních službách 3. Podpora terénních sociálních služeb 4. Podpora poskytování intervenčních služeb

31 Prioritní oblast 4 – Efektivní infrastruktura
Dostatečné zdroje pitné vody, kapacita sítí elektrické energie a plynu včetně kapacitních zásobníků plynu a ropných produktů. Fungující systém sledování úrovně znečištění ovzduší, existence systému managementu krizových situací Zavedený systém zpětného odběru obalových odpadů a dostatečné procento zpětného využívání odpadů v průmyslu. Poloha regionu na mezinárodní dopravní křižovatce Čechy, Slovensko, Polsko a Rakousko Letiště pro mezinárodní provoz na území regionu. Modernizace a rozšíření technické infrastruktury s důrazem na úspory a ochranu životního prostředí. Zabezpečení financování z fondů EU na díky v předstihu připravených projektů. Zvýšení využívání obnovitelných, alternativních zdrojů energie, zejména využití biomasy. Zlepšování retenční schopnosti krajiny a revitalizace vodních toků k omezení účinků velkých vod. S O

32 Prioritní oblast 4 – Efektivní infrastruktura
W Morální a technická zastaralost inženýrských sítí, nízký podíl domácností připojených na kanalizaci Nižší míra připojení k internetu v kraji, nedostatečný přístup k vysokorychlostnímu internetu na venkově. Velkoplošné poškození krajiny v důsledku těžby uhlí a průmyslové činnosti, existence starých ekologických zátěží Přetrvávající zvýšené znečištění NOx, poletavým prachem, překračování imisních limitů. Chybějící napojení regionu na českou a evropskou dálniční síť. Nevyhovující stav většiny silnic I. třídy , dopravní problémy v centrech měst. Neodpovídající stav komunikací sítě TINA a sítě „E“ Přechod spotřebitelů k méně hodnotným zdrojům energie. Rostoucí riziko pro zdraví obyvatelstva v důsledku znečištění životního prostředí dopravou Bezpečnostní rizika plynoucí z koncentrace potenciálně nebezpečné průmyslové výroby v části kraje a dopravy nebezpečných látek T pokračování …

33 Prioritní oblast 4 – Efektivní infrastruktura
Strategické cíle 1. Zajištění dobudování dopravní infrastruktury, která je součástí transevropské dopravní sítě: dálnice D47, rychlostní silnice R48, silnice I/11, III. železniční koridor a letiště Ostrava 2. Zvýšení kvality dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje zlepšením stavu sítě silnic II. a III. třídy a místních komunikací; zvýšení propustnosti státních hranic 3. Zvýšení podpory dopravy šetrné k životnímu prostředí, kombinované dopravy a dopravní obslužnosti spojené s rozvojem hromadné dopravy pomocí integrovaných dopravních systémů s cílem udržení nebo navýšení podílu veřejné dopravy na celkové přepravě osob. pokračování …

34 Prioritní oblast 4 – Efektivní infrastruktura
… pokračování Strategické cíle 4. Modernizace a zvýšení kapacity infrastruktury technických inženýrských a energetických sítí. Podpora rozvoje informační společnosti. 5. Ochrana složek životního prostředí a rozvíjení systému krizového řízení v oblasti ŽP 6. Zlepšení systému nakládání s odpady a odstranění starých ekologických zátěží.

35 Prioritní oblast 4 – Efektivní infrastruktura - opatření
Strategický cíl 1 - Zajištění dobudování dopravní infrastruktury, která je součástí transevropské dopravní sítě: dálnice D47, rychlostní silnice R48, silnice I/11, III. železniční koridor a letiště Ostrava 1. Rozšíření funkce a kapacity mezinárodního letiště Ostrava a zlepšení jeho dopravního spojení s centrem regionu 2. Dobudování silniční sítě, která je součástí transevropských dopravních tras 3. Dobudování páteřní silniční sítě vč. napojení na dálnici D 47 a D1 a transevropské dopravní sítě 4. Zahájení výstavby III. železničního koridoru na všech připravovaných úsecích

36 Prioritní oblast 4 – Efektivní infrastruktura - opatření
Strategický cíl 2 - Zvýšení kvality dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje zlepšením stavu sítě silnic II. a III. třídy a místních komunikací; zvýšení propustnosti státních hranic 1. Výstavba, modernizace a rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2. Zvýšení propustnosti státních hranic a rozvoj dopravní obslužnosti a infrastruktury v příhraničních regionech

37 Prioritní oblast 4 – Efektivní infrastruktura - opatření
Strategický cíl 3 - Zvýšení podpory dopravy šetrné k životnímu prostředí, kombinované dopravy a dopravní obslužnosti spojené s rozvojem hromadné dopravy….. 1. Rozvoj integrovaného dopravního systému na území kraje a podpora regionální veřejné dopravy 2. Zvýšení podpory dopravy šetrné k životnímu prostředí a bezpečnosti na silniční síti ve městech a obcích 3. Výstavba logistických center a terminálů kombinované dopravy 4. Revitalizace sítě regionálních železničních tratí a související infrastruktury spojené s rozvojem veřejné dopravy

38 Prioritní oblast 4 – Efektivní infrastruktura - opatření
Strategický cíl 4 - Modernizace a zvýšení kapacity infrastruktury technických inženýrských a energetických sítí. Podpora rozvoje informační společnosti. 1. Dobudování a modernizace technické infrastruktury 2. Podpora rozvoje informačních technologií v kraji 3. Rozšíření energetických zdrojů

39 Prioritní oblast 4 – Efektivní infrastruktura - opatření
Strategický cíl 5 - Ochrana složek životního prostředí a rozvíjení systému krizového řízení v oblasti ŽP 1. Čištění odpadních vod 2. Ochrana a využití vodních zdrojů, protipovodňová ochrana 3. Snižování znečištění ovzduší 4. Snížení hlukové zátěže obyvatelstva 5. Krizové řízení v oblasti životního prostředí

40 Prioritní oblast 4 – Efektivní infrastruktura - opatření
Strategický cíl 6 - Zlepšení systému nakládání s odpady a odstranění starých ekologických zátěží. 1. Zlepšení systému nakládání s odpady 2. Odstranění starých ekologických zátěží

41 Prioritní oblast 5 – Vzkvétající území
Krátké dopravní vzdálenosti mezi většími sídly v kraji. Snadná dostupnost rekreačních oblastí z městských aglomerací. Města plní svou funkci – poskytují zázemí v oblasti ekonomických příležitostí, vzdělávání, kultury, sportovního vyžití, nákupních možností. Existence oblastí s vysokou kvalitou životního prostředí Změna politiky přípravy nových podnikatelských nemovitostí nebo občanské výstavby s větší preferencí brownfields. Podpora venkova rozvíjením cestovního ruchu. Zapojení soukromého kapitálu (tržně zajímavé projekty), developerský přístup, Public Private Partnership - PPP. S O

42 Prioritní oblast 5 – Vzkvétající území
W Nedostatek finančních zdrojů pro spolufinancování projektů brownfields. Vysoký podíl obyvatel žijících v panelových domech na hranici jejich životnosti. Nedostatek finančních prostředků na rekonstrukci těchto objektů. Nedostatečné systémové propojení mezi ekonomickým a územním rozvojem – nevyužívání stávajících nástrojů územního plánování. Prohloubení bariér využití brownfields z důvodu jejich nepřipravenosti a nedostatku financí. Úpadek odlehlých venkovských oblastí v důsledku nedostatku pracovních příležitostí a zhoršování služeb. Nekoncepční zastavování volné krajiny včetně niv a záplavových území. . T

43 Prioritní oblast 5 – Vzkvétající území
Strategické cíle 1. Podpora využívání brownfields ve městech a na venkově 2. Zvýšení návštěvnost kraje a příjmy z cestovního ruchu 3. Podpora regenerace měst jako center ekonomického rozvoje regionu 4. Zlepšování kvality venkovské krajiny a kvality života na venkově Zlepšení obrazu kraje u investorů, potenciálních návštěvníků a jeho obyvatel. Využití svébytného charakteru kraje.

44 Prioritní oblast 5 – Vzkvétající území - opatření
Strategický cíl 1 - Podpora využívání brownfields ve městech a na venkově 1. Marketing brownfields a zvyšování informovanosti dotčených subjektů o problematice regenerace postižených území. 2. Projektový management, podpora projektů rozvoje brownfields 3. Financování aktivit rozvoje brownfields

45 Prioritní oblast 5 – Vzkvétající území - opatření
Strategický cíl 2 - Zvýšení návštěvnost kraje a příjmy z cestovního ruchu 1. Obnova a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 2. Rozvoj a zabezpečení služeb v cestovním ruchu 3. Marketing cestovního ruchu

46 Prioritní oblast 5 – Vzkvétající území - opatření
Strategický cíl 3 - Podpora regenerace měst jako center ekonomického rozvoje regionu 1. Regenerace prostředí ve městech, zejména historických center, sídlišť a deprivovaných částí měst 2. Zlepšení podmínek života obyvatel měst 3. Komplexní řešení dopravy ve městech

47 Prioritní oblast 5 – Vzkvétající území - opatření
Strategický cíl 4 - Zlepšování kvality venkovské krajiny a kvality života na venkově 1. Údržba kulturní krajiny 2. Podpora rozvoje podnikání na venkově 3. Zajištění dostupnosti veřejných služeb a rozvoj občanské vybavenosti a aktivit 4. Obnova vesnic a rozvoj místní infrastruktury


Stáhnout ppt "Moravskoslezského kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google