Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajské a obecní zřízení. ÚSTAVA ČR HLAVA SEDMÁ - ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA Čl. 99 Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajské a obecní zřízení. ÚSTAVA ČR HLAVA SEDMÁ - ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA Čl. 99 Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými."— Transkript prezentace:

1 Krajské a obecní zřízení

2 ÚSTAVA ČR HLAVA SEDMÁ - ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA Čl. 99 Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky. Čl. 100 (1) Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, které mají právo na samosprávu. Zákon stanoví, kdy jsou správními obvody. (2) Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku. (3) Vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek lze jen ústavním zákonem. Čl. 101 (1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem. (2) Vyšší územní samosprávný celek je samostatně spravován zastupitelstvem. (3) Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. (4) Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem.

3 Poslání ÚSC pečovat o všestranný rozvoj svého území, o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů má chránit též veřejný zájem

4 Kraj řeší řadu otázek, které přesahují hranice obcí koordinuje samosprávné aktivity obcí metodická pomoc obcím kontrolní činnost u obcí

5 Kraj a obec Možná vymezení: Územně a občansky – územní samosprávné společenství občanů Právně – veřejnoprávní korporace s právní subjektivitou, zodpovědná za své jednání Ekonomicky – vlastní majetek a má právo s ním hospodařit

6 Území ÚSC Území ČR lze rozdělit na území jednotlivých obcí, na kterých vykonávají samosprávu (výjimka – vojenské újezdy) Obec – územní celek, vymezený hranicí území obce Území kraje je tvořeno souborem území obcí

7 Občané obce a kraje Kdo je občanem obce? kraje? Jaká má práva? jaká práva má vlastník nemovitosti/cizinec?

8 Druhy obcí obec městys – stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády město – alespoň 3 000 obyvatel, stanoví tak předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády statutární město – člení se na městské obvody či části s vlastními orgány samosprávy

9 Nový druh obce „Městys“ historický původ nová žádost o udělení statutu

10 Počty měst a městysů RokPočty 155041 královských a věnných měst (z toho Morava jen 6), 700 poddaných, horních měst a městeček 1762347 měst, 465 městysů 1776487 měst, 465 městysů 1857470 měst, 420 městysů 1934Čechy: 8471 místních obcí, 18 621 konskripčních osad z toho 389 měst, 207 městysů 1935Morava a Slezsko: 3 325 místních obcí, 3 826 konskripčních osad z toho 126 měst a 223 městysů 1938524 měst, 535 městysů 2006Nárůst cca nových 95 měst a 390 městysů

11 Přehled současných počtů Obce: 5 485 Městys: 177 Město: 563 Statutární město: 24 (včetně Prahy) Kraje: 14 (včetně Prahy) § 4 zákona o obcích: Statutárními městy jsou Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná a Mladá Boleslav. údaje jsou z Malého lexikonu obcí ČR 2007 (ČSÚ) k 1. 1. 2008

12 Symboly ÚSC znak vlajka uděluje Předseda Poslanecké sněmovny (jak krajům, tak obcím i městským částem a obvodům) znak – užívání omezeno, jen dá-li kraj souhlas (souhlasu není třeba u zřizovaných a zakládaných organizací kraje) vlajka – není třeba souhlasu http://www.mvcr.cz/casopisy/s/znaky.html

13 Spolupráce krajů s ostatními kraji a obcemi –lze smlouva na konkrétní úkol založení právnické osoby dle obchodního zákoníku (a. s. a s. r. o.) –nelze zájmové sdružení právnických osob smlouva o sdružení občanské sdružení svazek obcí s ostatními subjekty –lze využít zájmové sdružení právnických osob a smlouvu o sdružení s územními samosprávnými celky jiných států –smlouva o vzájemné spolupráci –vzniká-li nová právnická osoba musí souhlasit MV a projednat to s MZV, souhlas odepřen jen je-li smlouva v rozporu se zákonem či mezinárodní smlouvou

14 Základní charakteristiky krajů mít přehled např. o: –rozloze –lidnatosti –počtu obcí (tj. rozdrobenosti území) –počtu městského/venkovského obyvatelstva –ekonomické úrovni –… tedy viz minulý seminář

15 MAPA REGIONŮ SOUDRŽNOSTI NUTS II V ČR

16 Orgány krajeOrgány obce Zastupitelstvo Rada Hejtman Krajský úřad Zastupitelstvo Rada Starosta (Primátor) Obecní úřad (městský úřad, úřad městyse, úřad městské části či obvodu, magistrát)

17 Orgány zastupitelstva či rady Výbory (kontrolní a iniciační orgán zastupitelstva) –povinné kraj: výbor finanční, výbor kontrolní a výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. –povinné obce: výbor finanční, výbor kontrolní –výbor pro národnostní menšiny Komise (poradní a iniciační orgán rady) –dobrovolné –obce i kraje mohou zřizovat specializované komise a svěřit jim výkon státní správy

18 http://www.youtube.com/watch?v=epPVqjRQpFQ

19 Financování obcí Detailní výklad je součástí předmětu Teorie a praxe rozvoje měst a obcí (navazující studium)

20 Financování krajů – daňové příjmy sdílené - část výnosu, mechanismus přerozdělování: jasně stanovená procenta mezi jednotlivé kraje –8,92 % z celostátního hrubého výnosu DPH, –8,92 % z celostátního hrubého výnosu DzPFO ze závislé činnosti, –8,92 % z celostátního hrubého výnosu z DzPPO, –8,92 % z celostátního hrubého výnosu z DzPFO srážkou –8,92 % z celostátního hrubého výnosu ze 60 % DzPFO SVČ svěřené – 100 % výnosu DzPPO placené krajem kde hledat: zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní (koeficienty přerozdělení mezi kraje)

21 Rozpočtové určení daní u krajů Podíly jednotlivých krajů na daňovém výnosu Kraj Procento podílu Hl. m. Praha 3,1836840 Středočeský 13,7743110 Jihočeský 8,6072010 Plzeňský 7,2487160 Karlovarský 3,7729900 Ústecký 8,2425020 Liberecký 4,6812070 Královéhradecký 6,4422330 Pardubický 5,5551680 Vysočina 7,3385900 Jihomoravský 9,5260550 Olomoucký 6,7517050 Zlínský 5,2515030 Moravskoslezský 9,6241135 Úhrn 100,0000000

22 Tab. Bilance příjmů a výdajů krajů (mil. Kč) Ukazatel2001200220032004200520062007 Daňové příjmy210 16911 39512 58039 60142 24746 081 Nedaňové příjmy747201 4243 1772 7702 8553 476 Kapitálové příjmy838237342412468830 Dotace celkem14 43426 70182 76184 61470 68676 55875 018 Příjmy celkem14 51837 62895 818100 713113 469122 128125 405 Běžné výdaje13 22132 07084 96188 385100 590108 488107684 Kapitálové výdaje1 2233 7339 36611 50111 97515 90916 618 Výdaje celkem14 44435 80394 32799 886112 565124 398124 302 Saldo příjmů a výdajů741 8251 491827904- 2 2701 103

23 Přehled příjmů krajů Položka v %2001200220032004200520062007 Daňové příjmy0,0127,0311,8912,5034,9034,6036,75 Nedaňové příjmy0,511,911,493,202,502,402,77 Kapitálové příjmy0,050,100,250,30 0,66 Přijaté dotace99,4270,9686,3784,0062,3062,7059,82

24 Vývoj vlastních příjmů krajů RokVlastní příjmy DotaceCelkové příjmy Podíl vl. na celkových příjmech v % 200210 92726 70037 62829,0 200313 05782 76195 81813,6 200416 09984 614100 71316,0 200542 74470 686113 46937,3 200645 57076 558122 12837,3 200750 38675 018125 40540,2

25 Poř.* Kraj Průměr 1. Jihomoravský 50,6 2. Jihočeský 46,4 3. Olomoucký 44,8 4. Zlínský 44,5 5. Vysočina 43,5 6. Královéhradecký 43,1 7. Moravskoslezský 42,1 8. Ústecký 42,0 9. Liberecký 41,3 10. Pardubický 41,2 11. Středočeský 40,2 12. Karlovarský 38,1 13. Plzeňský 35,2 14. Praha 29,6 Průměr ČR 47,4 Podíl dotací na celkových příjmech (v %)

26 Vývoj výdajů krajů

27 Poř. Kraj Průměr 1. Praha 33,6 2. Jihomoravský 30,7 3. Středočeský 27,8 4. Plzeňský 27,4 5. Pardubický 27,0 6. Jihočeský 27,0 7. Vysočina 26,7 8. Zlínský 24,3 9. Moravskoslezský 22,8 10. Liberecký 22,8 11. Karlovarský 22,4 12. Olomoucký 22,1 13. Královéhradecký 20,7 14. Ústecký 18,9 Průměr ČR 26,6 Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích (v %)

28 Hospodaření s majetkem majetek musí být využíván účelně, hospodárně, ÚSC je povinen pečovat o jeho zachování a rozvoj, evidence majetku, chráněn před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, uplatňovat právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení, zda dlužníci platí včas a nepromlčel-li se závazek, informační povinnost – 30 dnů (kraj), 15 dnů (obec), úplatný převod za cenu obvyklou,

29 Majetkoprávní úkony orgánů kraje zastupitelstvo –nemovitosti –dary nad 100 tis. –dotace nad 200 tis. –prominutí a postoupení pohledávky vyšší než 200 tis. –uzavírání dohod o splátkách nad 18 měsíců –zastavení movitostí v hodnotě vyšší než 200 tis. –přijetí úvěru, půjčky, ručení, zástava nemovitosti –vydání dluhopisů, rozhodnutí o majetkové účasti a vkladech rada –movitosti –dary do 100 tis. –dotace do 200 tis. –prominutí a postoupení pohledávky do 200 tis. –uzavírání dohod o splátkách do 18 měsíců –zastavení movitostí v hodnotě do 200 tis.

30 Převod majetku na kraje I. fáze –zákon č. 157/2000 Sb. – vznik krajů, majetek se převádí z ministerstev II. fáze –zákon č. 290/2002 Sb. – zánik okresních úřadů, (zjednodušeně na kraje přešlo vše, co nepřešlo na obce, ministerstva či jiné zákonem určené organizace)

31 Ukládání pokut Kraj může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem (dále jen "osoba"), porušila-li povinnost stanovenou právním předpisem kraje. Stanoví-li zákon vyšší sankci, postupuje se dle něj. Osoba, která poruší předpis musí také odstranit závadný stav ve lhůtě stanovené krajem s přihlédnutím k okolnostem případu. Výnos pokut je příjmem kraje. Obec může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, která porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce. Při stanovení výše pokuty obec přihlíží zejména k povaze, závažnosti, době trvání a následkům protiprávního jednání.

32 Zdroje: http://www.czso.cz/ http://www.mfcr.cz/ http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/ http://www.mvcr.cz/ http://www.triada.cz/oaf/ http://www.obce.cz/ http://moderniobec.ihned.cz/ http://www.smocr.cz/ http://portal.gov.cz/ http://denik.obce.cz/ http://www.mvcr.cz/casopisy.aspx


Stáhnout ppt "Krajské a obecní zřízení. ÚSTAVA ČR HLAVA SEDMÁ - ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA Čl. 99 Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými."

Podobné prezentace


Reklamy Google