Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Education Developments in the United Kingdom Vývoj ve vzdělávání ve Spojeném království Diversification and Specialism Rozmanitost a specializace Why and.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Education Developments in the United Kingdom Vývoj ve vzdělávání ve Spojeném království Diversification and Specialism Rozmanitost a specializace Why and."— Transkript prezentace:

1 Education Developments in the United Kingdom Vývoj ve vzdělávání ve Spojeném království Diversification and Specialism Rozmanitost a specializace Why and How? Proč a jak? Alan Bell International Development Co-ordinator Koordinátor mezinárodních vztahů Youth Sport Trust

2 Contextual Background Kontext  National government give schools significant independence Národní vláda poskytuje školám značnou nezávislost Národní vláda poskytuje školám značnou nezávislost  National government details and legislates on a curriculum framework Národní vláda podrobně popisuje a vydává zákony týkající se rámce osnov Národní vláda podrobně popisuje a vydává zákony týkající se rámce osnov  Local government provide funding and strategic framework Místní správa poskytuje finanční prostředky a strategický rámec Místní správa poskytuje finanční prostředky a strategický rámec  Schools are ‘managed locally’ by elected governors Školy „místně řídí“ volená rada Školy „místně řídí“ volená rada

3 Contextual Background Kontext  Governors are representative of the local community – culturally, politically and socially. Parents play a significant role Volenou radu tvoří zástupci místního společenství – z kulturní, politické a sociální oblasti. Rodiče hrají důležitou roli.  Governors oversee all aspects of school policy and finance Volená rada dohlíží na všechny aspekty školní politiky a finance  Governors have a head teacher as their ‘chief executive officer’ – the professional. Volená rada má svého ředitele, který je „hlavním výkonným úředníkem“ – profesionálem.

4 Philosophy into Practice Filozofie v praxi  Not all schools serve a population with the same needs Nikoli všechny školy slouží populaci se stejnými potřebami  Specialist schools are allowed to implement an approach most suited to their strengths, interests and needs. Specializované školy mohou zavádět přístup, který je nejvhodnější s ohledem na jejich silné stránky, zájmy a potřeby.  Specialist status is not automatic – it has to be applied for. Status speciální školy nevzniká automaticky – je nutné o něj zažádat

5 Specialist Designation Označení specializované školy  Specialist status exists in, Modern languages, science, technology, performing arts, maths, business and enterprise, humanities, sport. Status specializované školy existuje v oblasti moderních jazyků, vědy, techniky, aplikovaném umění, matematice, obchodu a podnikání, humanitních předmětech a sportu.  Schools APPLY for chosen specialism -is not automatically conferred. Školy ŽÁDAJÍ o vybranou specializaci – není udělována automaticky  Specialism is conferred for a set period (usually 4 years) Specializace je udělována na určitou dobu (obvykle 4 roky)

6 Specialist Designation Označení specializace  Application to National government Žádost podaná národní vládě  Scrutiny of the development plan of what they hope to achieve Přezkoumání plánu rozvoje ohledně toho, čeho chtějí dosáhnout  If successful they receive extra funding Pokud jsou úspěšní, obdrží další finanční prostředky  Their progress is monitored Jejich pokrok je sledován

7 Specialist Obligation Závazek specializace  A curriculum that reflects the specialism Osnovy, ve které je specializace zohledněna  Not elite specialists Nesmí existovat elitní specializace  Fulfil all other National Curriculum requirements Musí být splněny všechny další požadavky vyplývající z národních osnov  Support development in their area (Sport leads the way) Podpora rozvoje v jejich oblasti (Sport ukazuje cestu)

8 SSCo PLT PDM PLT SSCo PLT SSCo PLT SSCo PLT

9 Academies Akademie  Locally based – sometimes struggling schools Místní – někdy bojující školy  More independence of local government Větší nezávislost na místní správě  Influx of funding from private sources – usually local companies Příliv finančních prostředků ze soukromých zdrojů – obvykle místních společností  Ownership of own development Vlastnictví vlastního rozvoje  Have to specialise Musí být provedena specializace

10 How are we different? Jak odlišní jsme?  Different languages Různé jazyky Různé jazyky  Different history (ies) Různá historie Různá historie  Different cultures (national, regional, local) Různé kultury (národní, oblastní, místní) Různé kultury (národní, oblastní, místní)  Different administrative systems  Různé administrativní systémy

11 How are we similar? Jak moc jsme si podobní?  We all work with young people Všichni pracujeme s mladými lidmi Všichni pracujeme s mladými lidmi  We all have positive expectations for the next generation Všichni si myslíme, že má další generace dobré vyhlídky Všichni si myslíme, že má další generace dobré vyhlídky  We all have some experience in the field of ‘leadership’ Všichni máme nějaké zkušenosti v oblasti „vedení“ Všichni máme nějaké zkušenosti v oblasti „vedení“  We all have a relationship with a school from another country Všichni máme vztah se školou z jiné země Všichni máme vztah se školou z jiné země


Stáhnout ppt "Education Developments in the United Kingdom Vývoj ve vzdělávání ve Spojeném království Diversification and Specialism Rozmanitost a specializace Why and."

Podobné prezentace


Reklamy Google