Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetika ČR a její vyhlídky Základní změny zákona č. 4582000 Sb Ladislav Havel © 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetika ČR a její vyhlídky Základní změny zákona č. 4582000 Sb Ladislav Havel © 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1

2 Energetika ČR a její vyhlídky Základní změny zákona č. 4582000 Sb Ladislav Havel © 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 Energetika ČR Státní energetická koncepce aktualizace schválená usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 10. března 2004 Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií – MPO má povinnost nejméně jedenkrát za dva roky vyhodnocovat naplňování Státní energetické koncepce a v případě potřeby zpracovávat návrhy na změnu Státní energetické koncepce a předkládat je ke schválení vládě. Výsledky hodnocení plnění cílů Energetické politiky (EP), přijaté usnesením vlády ČR č. 50, 12.1.2000 – splnění většiny cílů. Přijaté závazky z mezinárodních smluv v oblasti energetického hospodářství a životního prostředí vstup do EU

4  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 Energetika ČR

5  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 Energetika ČR

6  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 Energetika ČR

7  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 Energetika ČR CÍLE aktualizace SEK MAXIMALIZACE ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI Maximalizace efektivnosti při získávání a přeměnách energetických zdrojů Maximalizace zhodnocování energie Maximalizace úspor tepla Maximalizace efektivnosti spotřebičů energie Maximalizace efektivnosti rozvodných soustav Podpora výroby energie z obnovitelných zdrojů energie Maximalizace využití domácích energetických zdrojů Optimalizace využití jaderné energie

8  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 Energetika ČR ZAJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ ŠETRNOSTI K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Minimalizace emisí poškozujících životní prostředí Minimalizace emisí skleníkových plynů Minimalizace ekologického zatížení budoucích generací Minimalizace ekologické zátěže z minulých let DOKONČENÍ TRANSFORMACE A LIBERALIZACE ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Dokončení transformačních opatření Minimalizace cenové hladiny všech druhů energie Optimalizace zálohování zdrojů energie

9  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Energetika ČR Nástroje SEK 1.Liberalizace trhu energie 2.Přístup k přeshraničním sítím 3.Veřejný zájem vč. dlouhodobého plánování 4.Ochrana konečných zákazníků 5.Podpora hospodaření s energií 6.Podpora obnovitelných zdrojů energie 7.Podpora využití kombinované výroby elektřiny a tepla 8.Podpora využití alternativních paliv v dopravě 9.Investiční pobídky

10  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 Energetika ČR 10.Autorizace na nové zdroje elektřiny a tepla 11.Řízení energetiky při krizových stavech 12.Strategické energetické rezervy 13.Racionální přehodnocení územních limitů těžby hnědého uhlí 14.Ekologizace daňové soustavy 15.Integrovaný systém ochrany ovzduší 16.Obchodování s emisními kredity

11  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 Energetika ČR Koncepce SEK 1.Dlouhodobý výhled energetického hospodářství do roku 2030 2.Indikativní koncepce obnovy a náhrady dožívajících výroben elektřiny za zdroje s vyšší energetickou účinností a s příznivějším vlivem na životní prostředí 3.Dlouhodobá indikativní koncepce využití obnovitelných zdrojů energie 4.Dlouhodobý výhled cen a vzájemných relací tarifů energetických komodit

12  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Energetika ČR

13  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 Energetika ČR

14  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 Energetika ČR

15  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 15 Energetika ČR

16  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 16 Energetika ČR

17  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 17 Energetika ČR

18  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 18 50 000 55 000 60 000 65 000 70 000 75 000 80 000 1990199119921993199419951996199719981999200020012002 GWh electricity generationelectricity consumption Czech Republic – Basic Data Electricity generation vs consumption

19  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 19

20  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 20

21  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 21 Energetika ČR

22  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 22 Energetika ČR Směrnice 96/92 EC Soutěžní trh s elektřinou Postupné otvírání trhu s elektřinou 40 GWh, 20 GWh, 9 GWh Nezávislé provozování přenosu elektřiny PPS nezávislý v řízení Vedení odděleného účetnictví Autorizační přístup k výstavbě

23  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 23 Energetika ČR Směrnice 96/92 EC Povinnost veřejné služby (bezpečnost, kvalita, cena, ŽP) Nové kapacity- autorizační přístup - nabídkové řízení Přednost domácím zdrojům (15 %) PDS povinnost dodávat zákazníkům

24  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 24 Energetika ČR Směrnice 96/92 EC Nediskriminační přístup Oddělení a průhlednost účetnictví Přístup k sítím- sjednaný - regulovaný Zásobování vlastních podniků Ustanovení nezávislého regulačního orgánu Postup řešení sporů Opatření proti zneužití dominantního postavení

25  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 25 Energetika ČR Nové směrnice EU 2003/54 EC „O společných pravidlech vnitřního trhu s elektřinou„ vydána 26.6.2003 platná 17.7.2003 účinná pro čl. státy od 1.7.2004

26  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 26 Energetika ČR Směrnice 2003/54 Povinnost veřejné služby a ochrana zákazníka bezpečnost, nepřetržitost, kvalita dodávky el. cena dodávané elektřiny ochrana životního prostředí Universální služba Právo na dodávku el. – kvalita – cena Ochrana slabých a bezbranných zákazníků Právo na uzavření smlouvy, lhůta připojení, informace o sazbách, náhrady za nedodržení kvality služeb, postupy řešení sporů, způsoby placení, právo na odstoupení od smlouvy, bezplatná změna dodavatele

27  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 27 Energetika ČR Směrnice 2003/54 Autorizační princip na novou kapacitu Nabídkové řízení na novou kapacitu Oddělení provozovatele přenosové soustavy Oddělení provozovatelů distribučních soustav

28  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 28 Energetika ČR NOVELA ZÁKONA Č. 458/2000 Sb.

29 Novela energetického zákona na úseku elektroenergetiky © 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu

30  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 30 Pravidla EU Směrnice 2001/77obnovitelné zdroje Směrnice 2003/54elektřina Směrnice 2003/55plyn Směrnice 2004/8kogenerace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií a kterou se zrušuje Směrnice 96/92/ES. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a kterou se zrušuje Směrnice 98/30/ES. Nařízení (ES) č. 1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přístup k síti přeshraniční výměny elektrické energie. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES o prosazování kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním energetickém trhu.

31  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 31 Novela energetického zákona Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon Zákon o podpoře obnovitelných zdrojů Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

32  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 32 Novela energetického zákona Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

33  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 33 Novela energetického zákona Dosavadní novelizace Zákon č. 151/2002 Sb. Zákon č. 262/2002 Sb. Zákon č. 309/2002 Sb. Zákon č. 278/2003 Sb. Zákon č. 356/2003 Sb. a Zákon č. 670/2004 Sb.

34  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 34 Novela energetického zákona § 1 - 20obecná část § 21 – 54elektroenergetika § 55 – 89teplárenství § 90 a 91přestupky a správní delikty § 92 – 94Státní energetická inspekce § 95ukládání pokut § 98 a 99spol., přech. a záv. ustanovení část šestápřechodná ustanovení k úpravě účinné od 31. 12. 2004

35  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 35 Novela energetického zákona Pojmy Přímé vedení Domácnost Druhotné zdroje Vertikálně integrovaný podnikatel Malý zákazník Kogenerace (podrobnosti zítra dopoledne)

36  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 36 Novela energetického zákona Obecná část § (1 – 20) Licence OTE Výlučné licence Přenos elektřiny Přeprava plynu OTE

37  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 37 Novela energetického zákona Udělení, změny a zánik licence Veřejný zájem Veřejná služba Univerzální služba Dodavatel poslední instance je povinen dodávat elektřinu nebo plyn za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem domácnostem a malým zákazníkům, kteří o to požádají. Dodavatel poslední instance není povinen zajišťovat dodávku elektřiny nebo plynu při zjištění neoprávněného odběru (§ 12a).

38  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 38 Novela energetického zákona Výkon státní správy MPO = ministerstvo (§ 11, odst. 1., písm. e) stávající + informační povinnost vůči Komisi ES

39  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 39 Novela energetického zákona Otevírání trhu s elektřinou Směrnice 2003/54 1. 7. 2004 všichni zákazníci mimo domácností Od 1. 7. 2007 všichni zákazníci Zákon 1. leden 2005 všichni zákazníci mimo domácností 1. leden 2006 všichni zákazníci

40  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 40 Novela energetického zákona § 21 Od 1. ledna 2005 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci mimo domácností Od 1. ledna 2006 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci Smlouvy o souběžné dodávce elektřiny a plynu mohou být uzavírány nejdříve počínaje dnem uvedeným v § 55 odst. 3 písm. c).

41  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 41 Novela energetického zákona Elektroenergetika Účastníci trhu s elektřinou výrobci elektřiny (§ 23) provozovatel přenosové soustavy (§ 24, § 24a) provozovatelé distribučních soustav (§ 25, § 25a) operátor trhu s elektřinou (§ 27) oprávnění zákazníci (§ 28) chránění zákazníci (§ 29) obchodníci s elektřinou (§ 30)

42  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 42 Novela energetického zákona Výrobce elektřiny § 23

43  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 43 Novela energetického zákona Provozovatel přenosové soustavy § 24

44  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 44 Novela energetického zákona Provozovatel distribuční soustavy § 25

45  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 45 Novela energetického zákona Operátor trhu s elektřinou § 27

46  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 46 Novela energetického zákona Oprávněný zákazník § 28 Chráněný zákazník § 29

47  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 47 Novela energetického zákona Obchodník s elektřinou § 30

48  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 48 Novela energetického zákona Oddělení provozovatele přenosové soustavy (§ 24a) Oddělení provozovatele distribuční soustavy (§ 25a) Vertikálně integrovaný podnikatel

49  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 49 Novela energetického zákona Oddělení PDS Směrnice1. 7. 2007 Zákon1. 1. 2007

50  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 50 Novela energetického zákona Oddělení Stejné principy a kriteria Nezávislost Právní Rozhodovací Organizační Řídící osoby Provozovatelé

51  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 51 Novela energetického zákona Dodávka elektřiny chráněným zákazníkům Do 31. 12. 2004PDS Od 01. 01. 2005obchodník s elektřinou 100 000 odběrných míst a více

52  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 52 Novela energetického zákona Obnovitelné zdroje (§ 31)  Kombinovaná výroba elektřiny a tepla a druhotné zdroje (§ 32) Stejné principy zacházení s elektřinou z OZE, KVET, DZ

53  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 53 Novela energetického zákona Právní kontinuita Veřejná služba (universální služba) Dodavatel poslední instance Otevírání trhu (chráněný ----- oprávněný zákazník) Autorizační princip, nabídkové řízení

54  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 54 Novela energetického zákona Oddělení provozovatelů sítí – přechod práv a povinností (smlouvy) Kombinovaná výroba, druhotné zdroje Připojení zařízení OZ, CHZ, V, … Přeložky Přípojky Stavy nouze Smlouvy (§ 50) Povinnosti práva (otevírání trhu, oddělení PDS)

55  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 55 Novela energetického zákona Vláda14. 4. 2004 PSP 1.čtení05.05. 2004 2. Čtení22.09. 2004 3. Čtení21.10. 2004 Senát25.11. 2004 PSP14.12. 2004 schváleno

56  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 56 Novela energetického zákona Sbírka zákonů, částka 288 30. 12. 2004 Zákon č. 670/2004 Sb.

57  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 57 Novela energetického zákona Vyhlášky k zákonu č. 458/2000 Sb. 218/2001, 450/2003měření 219/2001stav nouze 220/2001,dispečerský řád 221/2001autorizace přímé vedení 222/2001autorizace výrobna elektřiny 252/200, 539/2003výkup OZ, KVET 18/2002, 300/2003 připojení a doprava 19/2002krátkodobý trh

58  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 58 Děkuji Vám za pozornost Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1 www.mpo.cz havel@ mpo.cz


Stáhnout ppt "Energetika ČR a její vyhlídky Základní změny zákona č. 4582000 Sb Ladislav Havel © 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google