Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

T VORBA PRÁVA EU S OUDNÍ A MIMOSOUDNÍ OCHRANA PRÁVA EU PREZENTACE 2015 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "T VORBA PRÁVA EU S OUDNÍ A MIMOSOUDNÍ OCHRANA PRÁVA EU PREZENTACE 2015 1."— Transkript prezentace:

1 T VORBA PRÁVA EU S OUDNÍ A MIMOSOUDNÍ OCHRANA PRÁVA EU PREZENTACE 2015 1

2 T VORBA PRÁVA EU Postup při přijímání aktů Unie u praven v SFEU (ne v SEU) Vymezena role institucionálního trojúhelníku EU (Komise, Rada a Evropský parlament) komunikace mezi všemi navzájem je podmínkou úspěšného završení legislativního procesu (= tzv. trialog ) Čl. 295 SFEU: „Evropský parlament, Rada a Komise se navzájem konzultují a vzájemnou dohodou upravují způsoby své spolupráce.“

3 Z PŮSOBY PŘIJÍMÁNÍ LEGISLATIVY ( PŘED L ISABONSKOU SMLOUVOU ) Postupně 3 základní způsoby přijímání legislativy: 1. Konzultační procedura – nejstarší, rozhoduje Rada, EP konzultován (ale stanovisko není závazné) 2. Procedura spolupr áce – zavedl JEA, role EP posílena (může být ale jednomyslně přehlasován Radou) 3. Procedura spolurozhodování – zavedla Maastrichtská smlouva, Amsterodamská smlouva zjednodušila – rovnocenné postavení Rady a EP (možnost veta) Liší se zejména mírou zapojení EP, společný znak = návrhový monopol Komise Požadovaný postup pro danou oblast vždy vymezen v zakládajících smlouvách (= > postupné rozšiřování použití procedury spolurozhodování)

4 Z PŮSOBY PŘIJÍMÁNÍ LEGISLATIVY ( PŘED L ISABONSKOU SMLOUVOU ) vedle toho ještě procedura souhlasu (zavedl JEA) = tzv. schvalovací postup – Rada a EP hlasují odděleně, k přijetí aktu nutný souhlas obou Zjednodušené řízení, rozpočtové řízení.. Možnost delegovat rozhodovací pravomoc na Komisi (např. soutěžní právo = blokové výjimky ze zákazu kartelových dohod) Lisabonská smlouva Procedura spolurozhodování = nově jako řádný legislativní postup Ostatní způsoby (konzultace a spolupráce) = zvláštní legislativní postupy

5 ŘÁDNÝ LEGISLATIVNÍ PROCES čl. 294 SFEU Bývalá procedura spolurozhodování Rada zde rozhoduje kvalifikovanou většinou 2 čtení (+ v případě dohodovacího řízení i 3. čtení) Postup: 1. čtení: pokud Rada schválí postoj EP, akt přijat – pokud ne = > 2. čtení: EP rozhoduje o postoji Rady: schválí (= > akt přijat), odmítne (= > akt není přijat) navrhne změny = > Rada tyto změny přijme (akt je přijat) nebo odmítne (nastupuje dohodovací výbor) Dohodovací výbor (zástupci Rady a EP): pokud nedohodne společný návrh = akt není přijat x pokud dohodne = > 3. čtení – společný návrh z dohodovacího výboru musí být do 6 týdnů schválen oběma institucemi (EP a Radou), pokud jedna z nich neschválí = > akt není přijat

6 Z VLÁŠTNÍ LEGISLATIVNÍ POSTUPY Vždy je v konkrétním ustanovení specifikován Obvykle jednomyslnost Rady + konzultace nebo souhlas EP 1) Konzultace 2) Souhlas 3) Zjednodušené řízení

7 K ONZULTAČNÍ POSTUP První z legislativních postupů povinnost Rady nepostupovat se schválením legislativního návrhu EK před obdržením názoru EP (Rada se ho ale nemusí držet) nyní pouze v několika legislativních oblastech, výjimky týkající se vnitřního trhu právní předpisy upravující hospodářskou soutěž. uzavírání mezinárodních dohod v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP)

8 P ROCEDURA SOUHLASU silnější pozice EP - Parlament má právo veta (ale nemůže navrhovat změny) Jako nelegislativní postup pro ratifikaci určitých dohod vyjednaných EU V případech závažného porušení základních práv podle článku 7 Smlouvy o Evropské unii (SEU) pro přistoupení nových členů EU Jako legislativní postup přijímání nových předpisů v oblasti boje proti diskriminaci Pokud se rozhoduje o doplňujících pravomocech v souladu s článkem 352 SFEU.

9 Z JEDNODUŠENÁ PROCEDURA Legislativní postup v Komisi Na základě delegace pravomocí Radou přijímání nezávazný právních aktů (doporučení a stanoviska) Rada bez účasti Parlamentu

10 L EGISLATIVA - KVANTITA celkový počet přijatých konečných legislativních aktů přijato Radou či Radou s EP Snížil se po přijetí nových ČS

11 S OUDNÍ A MIMOSOUDNÍ OCHRANA PRÁVA EU

12 P RÁVNÍ OCHRANA V EU- INSTITUCE Právní ochrana poskytovaná institucemi EU Komise Evropský soudní dvůr, soud prvního stupně, komory Právní ochrana poskytovaná národními orgány povinnost národních orgánů aplikovat unijní právo odpovědnost národních orgánů za nesprávnou aplikaci unijního práva Výkon (exekuce) rozhodnutí soudu EU národními soudy

13 P RÁVNÍ OCHRANA POSKYTOVANÁ SOUDY UNIE Systém soudní ochrany – tvoří jej Evropský soudní dvůr, Tribunál a Soud pro veřejnou službu ESD 1952 - Statut ESD, Procesní řád ESD Tribunál – jako SPI 1989 - rozhodnutí rady o zřízení SPI Komory od 2003 příslušné rozhodovat v prvním stupni v určitých kategoriích věcí (po přijetí jednacího řádu) Zřízen Soud pro veřejnou službu (2.11.2004 – pro spory mezi institucemi a jejími zaměstnanci) Projednával se návrh na zřízení tzv. Patentového soudu

14 U NIJNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ OCHRANU SOUDY EU Předpisy upravující evropské soudní instituce SEU a SFEU (čl. 220 – 225) Statuty soudních institucí Protokol (č. 3) o statutu Soudního dvora EU připojeného ke Smlouvám (2012) Procesní řády Jednací řád Soudního dvora ze dne 29. září 2012 Jednací řád soudu prvního stupně ES ze dne 2. května 1991

15 EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR A TRIBUNÁL Evropský soudní dvůr Žaloby privilegovaných žalobců Prejudiciální řízení Posudky o slučitelnosti mezinárodních smluv s právem EU Odvolání proti rozhodnutím Tribunálu Tribunál Žaloby neprivilegovaných žalobců Hospodářská soutěž Nehmotné statky Projednání opravných prostředků proti rozhodnutí Soudu pro veřejnou službu

16 D RUHY ŽALOB Přímé žaloby Žaloba na porušení smlouvy Žaloba na neplatnost Žaloba na nečinnost Žaloba na náhradu škody Žaloby zaměstnanecké Nepřímé žaloby Námitka neaplikovatelnosti Řízení o předběžné otázce

17 OCHRANA PRÁVA EU MIMOSOUDNÍ CESTOU Evropský parlament Evropská komise Ombudsman

18 P ETICE K E VROPSKÉMU PARLAMENTU Oprávnění každé fyzické nebo právnické osoby se sídlem v EU Musí se týkat oblasti působnosti EU Petiční výbor následně prohlásí petici za přípustnou požádá Evropskou komisi o provedení předběžného šetření, zda došlo k porušení právních předpisů EU. předá petici jinému výboru EP pro poskytnutí informací a rozhodnutí o dalším postupu. v mimořádných případech předloží zprávu EP k hlasování v plenárním zasedání nebo uspořádat informační návštěvu. může podniknout jakékoliv další vhodné kroky

19 S TÍŽNOST K E VROPSKÉ KOMISI stížnost na postup členského státu, který neprovedl určitý úkon, nebo provedl akci, která je neslučitelná s principy práva EU. Komise si vyžádá vysvětlení (tento postup může vést až k podání žaloby k ESD)

20 O MBUDSMAN Stížnosti občanů a residentů EU týkající nesprávného úředního postupu institucí a orgánů Evropské unie. Nemůže se zabývat stížnostmi na národní, regionální nebo místní správu členských států Unie. Ombudsman poté: Vyrozumí úřad o stížnosti Zašle žádost o nápravu Není-li řešeno, odešle zprávu Evropskému parlamentu

21 S OUKROMÉ PRÁVO – HARMONIZACE NÁRODNÍCH PŘEDPISŮ Evropské soukromé právo Úprava rozhodného práva v rámci soukromoprávních vztahů – Římská úmluva o právu rozhodném pro závazkové vztahy Úprava soudního řízení v občanskoprávních věcech – Bruselská úmluva o pravomoci soudů a o výkonu rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních

22 P RÁVNÍ POMOC Směrnice č. 2003/8/ES o právní pomoci (termín implementce 30.5.2006) cíl: „usnadnit získání právní pomoci v jiném členském státě vytvořením minimálních standardů pro poskytování právní pomoci v přeshraničních sporech před a po zahájení řízení“ Působnost: občanské a obchodní spory, má-li účastník místo pobytu v jiném členském státě

23 K ONEC PREZENTACE


Stáhnout ppt "T VORBA PRÁVA EU S OUDNÍ A MIMOSOUDNÍ OCHRANA PRÁVA EU PREZENTACE 2015 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google