Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tereza Kazdová Helena Pospíšilová Inzertní oznámení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tereza Kazdová Helena Pospíšilová Inzertní oznámení."— Transkript prezentace:

1 Tereza Kazdová Helena Pospíšilová Inzertní oznámení

2 Historie inzerátu Historie inzerátu za č ala v první polovin ě 17. století Souvislost se vznikem prvních novin Dodnes jsou inzeráty jedním z nejvýrazn ě jších a nejužite č n ě jších zp ů sob ů ovliv ň ujících zákazníka

3 Inzerát Z celkového balíku pen ě z vydaných na reklamu tvo ř í náklady na inzerci rozhodující podíl, protože: Relativn ě nízká cenová dostupnost M ů žeme snadno zasáhnout cílovou skupinu výb ě rem vhodného média Velké množství č tená řů Trvalost v č ase, možnost vrátit se k textu inzerátu Sd ě luje relativn ě velké množství informací Snadný kontakt se zákazníkem Obrovský reklamní potenciál

4 Rozhodující faktory pro inzerát Výb ě r vhodného média Zp ů sob propojení inzerce s jinými reklamními prost ř edky Harmonogram otišt ě ní inzerátu

5 Jak uspět s inzerátem Základním p ř edpokladem je získat: A) nové zákazníky - co nejlépe od ů vodnit, pro č si zrovna tento výrobek nebo službu koupit B) zvýšit objem obchodu – umístit inzerát do vhodných médií V obou p ř ípadech je však nutné se zákazníkem komunikovat. Inzerát musí upoutat a dát najevo č tená řů m že je ur č en p ř ímo pro n ě.

6 Kde inzerovat V novinách V č asopisech - > cenov ě dostupné, denn ě č tené Na Internetu – hodn ě navšt ě vované, č lov ě k se m ů že orientovat na to, co p ř esn ě pot ř ebuje Na Billboardech Na teletextu Na ve ř ejných prostranstvích, atd.

7 Jak psát inzerát Musíme mít jasno, co chceme ř íct Z nejvýrazn ě jších vlastností nabízeného produktu vytvo ř íme argumenty a jeden zvolíme za hlavní Musíme respektovat zp ů soby uvažování č tená řů, zájmy, p ř ání, pot ř eby č i problémy cílových skupin Vzhledem k tomu, že inzerát je neodd ě liteln ě spojen se svým médiem a zp ů sobem jeho distribuce, musíme vhodn ě p ř izp ů sobit obsah charakteru a stylu daného média

8 Firma Karel Novák dodává radiátory pro každou domácnost Bližší informace Tel: 2453 760 123 Zelená 54, Praha 8, 110 00

9 4 základní části inzerátu Titulek (obrázek, fotografie) Hlavní text Záv ě r inzerátu, výzva k akci, firemní logo Kontaktní údaje (kupon)

10 1) Titulek Význam titulku je upoutat pozornost Uvádí daný text inzerátu = vlastní inzerát shrnutý do n ě kolika málo slov Ze statistik vyplívá, že je 5X č ten ě jší než samostatný text inzerátu Z 90 % pokud titulek nezaujme č tená ř e, inzerát je neúsp ě šný Titulek nemusí nutn ě utkv ě t v pam ě ti, ale hlavn ě si ho musí č tená ř všimnout

11 Jak vytvořit dobrý titulek Už z titulku musí být jasn ě patrné, o č em inzerát pojednává Nejde jen o informaci, ale o to jak je zformulovaná, aby p ř esv ě d č ila – ARGUMENT M ě l by být originální Vzbudit zv ě davost Délka titulku není podstatná Snaha o p ř ímé oslovení č tená řů

12 Titulek a obrázek Obrázek, kresby, fotografie, atd. pomáhají k upoutání pozornosti č tená ř e Poutavost inzerátu zvyšuje tématické propojení obrázku a titulku Osv ě d č ené tématické sm ě ry obrázk ů : - Pracovníci p ř i práci - P ř ed a po (výsledky použití vašeho výrobku) - Výrobek p ř i použití - Výsledky které váš výrobek p ř ináší - Ú č inek dlouhodobého používání na kvalitu výrobku - Grafy znázor ň ující r ů st zakázek, ú č innost, ekonomi č nost, atd.

13 Slogan jako titulek Slogan není totéž co titulek Slogan m ů že p ř evzít funkci titulku a p ř itom si zachovat i svoji vlastní funkci D ů ležité napsat slogan, který zaujme Nejlépe krátký, poutavý, snadno zapomatovatelný a hlavn ě vystihující slogan

14 Název firmy v titulku Název firmy m ů že být v kterékoliv č ásti inzerátu Nejv ě tší význam má v titulku Orientuje č tená ř e hned od za č átku na p ř edm ě t nabídky D ů ležité zvolit správnou velikost a styl

15 2) Hlavní text Je vlastní text inzerátu – hlavní myšlenkou je navázat na titulek a vysv ě tlit jeho jádro ve v ě tším detailu, č tená ř musí získat pocit, že inzerovaná „v ě c“ je pro n ě j skute č n ě zajímavá Anglicky se mu ř íká také Body Copy -> typy: s odrážkami – rychlý p ř ístup k informacím, šet ř í místo vypráv ě cí – náro č n ě jší na místo, více zaujmou, udrží pozornost obrázkový – minimum textu Inzerát by m ě l vypráv ě t ur č itý p ř íb ě h a stále držet č tená ř ovu pozornost Poplatky za inzerát jsou ú č továny podle velikosti plochy inzerátu

16 3) Závěr inzerátu Pozornost č tená ř e se nejvíce soust ř e ď uje na za č átek inzerátu, na druhém míst ě však na jeho záv ě r Záv ě r inzerátu p ř ichází na ř adu jako poslední a proto také nejvíce utkví v pam ě ti Dobré v záv ě ru použít tu nejpodstatn ě jší informaci, hlavní argument, výzvu, apel V záv ě ru inzerátu je dobré umístit firemní logo, slogan, který inzerát sjednocuje s dalšími reklamními prost ř edky dané reklamní kampan ě

17 4) Kontaktní údaje Adresa Telefon Fax E-mail, … aby č tená ř m ě l možnost si tyto údaje opsat, vyst ř ihnout, …

18 P ř i rozhodování jaký zvolit druh inzerátu, zvažujeme velmi pe č liv ě t ř i faktory: 1. P ř edm ě t nabídky 2. Cílovou skupinu 3. Typ média, ve kterém bude otišt ě n

19 Typy inzerátu 1. P ř evládá obraz nad textem - ur č eny k propagaci zna č ky, k p ř ipomínání zna č ky a budování její image - informace jsou potla č eny ve prosp ě ch vizuální atraktivnosti - hodí se do obrázkových č asopis ů 2. P ř evládá text nad obrazem - v ě tší množství informací o produktu - bývají racionáln ě jší - hlavn ě v denním tisku, odborných č asopisech

20 Psaní inzerátu Lineární postup Druhý postup

21 Lineární postup Informace jsou uvád ě ny postupn ě, za sebou v po ř adí, které ur č oval autor Drží se kontinuální linie Inzeráty p ů sobí usedle Č tená ř m ů že mít pocit, že je p ř íliš veden Vhodné pro inzeráty ur č ené konzervativním starším č tená řů m

22 Druhý postup Informace nemají p ř edem ur č ené po ř adí Informace jsou recipientovi p ř edloženy naráz, celostn ě a je na n ě m v jakém po ř adí je bude vnímat P ů sobí dynamicky Č tená ř má p ř i č tení pocit volnosti Nevýhodou jistá povrchnost Vhodné pro propagování zboží rychlé spot ř eby, módní a zbytné výrobky a výrobky ve slev ě

23 Kupony Umož ň ují p ř ímý kontakt se spot ř ebitelem Obsahem kuponu m ů že být otázka, formulá ř, dotazník Jde tedy o zp ě tnou vazbu v komunikaci mezi subjektem reklamy a zákazníkem

24 Inzertní seriály Jeden inzerát rozd ě lený na n ě kolik č ástí, které jsou zve ř ej ň ovány postupn ě v intervalech za sebou Pom ě rn ě velká ú č innost Inzeráty musí být ve stejném listu, musí zachovat stejnou formu


Stáhnout ppt "Tereza Kazdová Helena Pospíšilová Inzertní oznámení."

Podobné prezentace


Reklamy Google