Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Malé a střední podnikání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Malé a střední podnikání"— Transkript prezentace:

1 Malé a střední podnikání
Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. KPE, (6. P.) HF TUL

2 Cíl předmětu: Seznámit se specifickými zvláštnostmi malých a středních podniků. Se zakládáním podniku a jeho dalším provozem. Poukázat na historii rozvoje soukromého podnikání na území České republiky, Na nové příležitosti ve strategiích MSP.

3 1. Úvodní přednáška, charakteristika a definice MSP 2. Ochrana duševního vlastnictví v MSP na seminářích "podnikatelský plán" 3. Založení podniku - právní formy podnikání, … 4. Strategie MSP (strategické aliance atd.) 5. Výrobní činitele, outsourcing 6. Inovace v MSP 7. Velikonoční pondělí  8. Finanční řízení 9. Věda a výzkum v MSP, podpora EU 10. Rektorský den 11. Závěrečná přednáška: likvidace, konkurz …

4 Podmínky udělení kreditů
Minimálně 80%ní aktivní účast na seminářích a obhájení semestrální práce. __________________ Získání zápočtu Získání zápočtu ze seminářů. Splnění písemné práce z celého rozsahu probírané látky. __________________ Klasifikovaná zkouška

5 Písemná zkouška z předmětu Malé a střední podnikání
Písemná práce bude obsahovat 10 otázek. Maximální hodnocení za správnou odpověď – 2 body. Klasifikace: Výborně – 18 bodů. Velmi dobře 17 – 15 bodů. Dobře – 12 bodů. (60 %) Nevyhověl/a 11 – 0 bodů.

6 Postavení malých a středních podniků v ekonomice státu
Definice MSP Význam MSP Schopnosti a přednosti MSP Podpory MSP

7 Definice malého a středního podnikání
Malý a střední podnik (ve smyslu Obchodního zákoníku) v ČR (EU) pro účely podpory podnikání je definován pomocí následujících kritérií: počtu zaměstnanců, ekonomických kritérií (aktiva, nebo čistý obrat podniku za poslední uzavřené období) a nezávislosti.

8 Nová df. dle EU platná od U kritérií obratu a rozvahy se jedná o korunový ekvivalent – kurs vyhlášený Evropskou centrální bankou pro poměr mezi EUR a Kč k předcházejícího roku podání žádosti o podporu

9 Dle nezávislosti jsou MSP rozděleny do třech skupin:
Propojené (spojené) podniky (linked enterprises), kdy jeden podnik vlastní většinu kapitálu nebo hlasovacích práv v druhém podniku, partnerské podniky (partner enterprises), kdy jeden podnik je mateřský (upstream enterprise) a vlastní více než 25 % kapitálu nebo hlasovacích práv ve dceřiném podniku (downstream enterprise), a to u přesně vymezených institucí.

10 Dle nezávislosti jsou MSP rozděleny do třech skupin:
Nezávislý (samostatný) podnik (autonomous enterprise), který nesplňuje dvě výše uvedená kritéria nezávislosti (do 25 %). Za nezávislý podnik se tedy považuje od i podnik, kde je více než 25 % kapitálu nebo hlasovacích práv vlastněno veřejnými investičními společnostmi, společnostmi rizikového kapitálu, univerzitami, neziskovými centry, institucionálními investory regionálního rozvoje nebo místními úřady.

11 Další podmínky pro podporu MSP:
Podnik (žadatel) musí mít vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům. Projekt musí být realizován na území ČR. Podpora MSP je určena pro podniky vybraných kategorií OKEČe (odvětvová klasifikace ekonomických činností).

12 Kvalitativní hledisko charakterizuje věcné či typické vlastnosti těchto podniků
nezávislé vedení spojené s vlastnictvím podniku, relativně omezená členitost produkce a technologií, kapitál je vlastněn jedním podnikatelem, nebo několika málo vlastníky, přitom jde o relativně omezené kapitálové zdroje, převažuje zaměření na lokální trhy, jedná se o jednoduchý systém řízení, firma je malá ve srovnání s největšími konkurenty v oboru atd.

13 Význam MSP Rozvoj MSP v transformujících se ekonomikách má z určitých hledisek větší význam než ve vyspělých tržních ekonomikách. MSP mohou absorbovat značnou část pracovních sil, jichž se zbavují státní podniky a jiné podniky, které se přizpůsobují podmínkám tržního prostředí. MSP vytváří nové příležitosti k získání příjmů (vytvoření vlastního podniku s pocitem nezávislosti). Rozvoj nezávislých komerčních podniků vytváří podmínky pro rozvoj konkurence. Další viz schopnosti a přednosti MSP.

14 Schopnosti a přednosti MSP
vytvářet pracovní místa při nízkých kapitálových nákladech, přispívat ekonomice, co do objemu produkce zboží a služeb, zdokonalovat perspektivní a zpětné vazby mezi ekonomicky, sociálně a geograficky odlišnými sektory, vytvářet možnosti pro vývoj a aplikaci vhodných technologií poskytovat prostor pro podnikatelské a manažerské talenty,

15 Schopnosti a přednosti MSP
vytvářet fond kvalifikovaných a částečně vyškolených pracovníků, působit jako doplňkové firmy k velkým podnikům, přizpůsobovat se výkyvům trhu, vyplňovat mezery na trhu, které nejsou ziskové pro větší podniky.

16

17

18 Podpora podnikání ČR Podpora je prováděna formou nepřímou a přímou.
Nepřímou podporou by mělo být vytváření příznivého prostředí pro MSP především zjednodušováním administrativy a zmírňováním možných nepříznivých dopadů nové legislativy na MSP ulehčující přístup k informacím, vzdělávání a poradenství. Dále vytváření průmyslových zón, pro které byly a jsou využity dotační i úvěrové formy podpory a podpora rozvoje informačních služeb pro podnikatele.

19 Podpora podnikání ČR Přímou finanční podporu představují zejména nástroje zvyšující přístup MSP k finančním prostředkům na realizaci jejich investičních záměrů nebo snižující náklady MSP v oblastech definovaných v programech podpory schvalovaných vládou. Pravidla pro poskytování podpor malým a středním podnikatelům na podporu jejich výkonnosti, konkurenceschopnosti a  pro zmírnění nevýhod vyplývajících z jejich malé ekonomické síly stanovuje zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

20 Přímé formy podpory Finanční prostředky státního rozpočtu na podporu podnikání vychází ze střednědobého rozpočtového výhledu a ze strukturálních fondů EU. Hlavními nástroji jsou a budou: cenově zvýhodněné záruky za bankovní úvěry, úvěry se sníženou úrokovou sazbou, dotace a finanční příspěvky.

21 1. Přímé formy podpory s využitím prostředků ze strukturálních fondů EU
Podpora je poskytována v rámci operačních programů a to z (dobíhající programy podpory): Operačního programu Průmysl a podnikání Společného regionálního operačního programu. Operačního programu Infrastruktura. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Operačního programu Rozvoj venkov a multifunkčního zemědělství.

22 Operační program Průmysl a podnikání 2004 – 2006
Tři priority pro OPPP realizovaných pomocí ze strukturálních fondů: 1. Rozvoj podnikatelského prostředí: rozvoj nových a modernizace stávajících průmyslových lokalit a rozvoje podnikatelských center, infrastruktury, v oblasti výzkumu a vývoje, transferu technologií. V rámci této priority jsou vyhlášeny programy: Prosperita Reality Školící střediska a Klastry.

23 Operační program Průmysl a podnikání 2004 – 2006
2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků se soustředí na přímou investiční podporu firem a poradenské služby, na rozvoj konkurenceschopnosti podniků.. Jedná se o programy: Start, Kredit, Rozvoj, Marketing, Inovace a Úspory energií. 3. Technická pomoc: podpůrné aktivity.

24 Operační program Rozvoje lidských zdrojů
Jedná se o realizaci podpory z Evropského sociálního fondu (SF) v ČR v letech Zahrnuje čtyři priority: Aktivní politika zaměstnanosti. Sociální integrace a rovnost příležitostí. Rozvoj celoživotního učení. Adaptabilita a podnikání.

25 Společní regionální operační program
Podporuje aktivity spadající dle české legislativy do působnosti obcí nebo krajů. Bylo vymezeno 5 priorit: Opatření Podpora podnikání ve vybraných regionech. Opatření Rozvoj dopravy v regionech, Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech, Regenerace a revitalizace vybraných měst. Rozvoj lidských zdrojů a sociální integrace v regionech. Rozvoj cestovního ruchu Technická pomoc

26 Nové programy podpory z fondů EU
Zdroje financování z EU v období Na základě definovaných cílů a priorit Národního rozvojového plánu České republiky pro období 2007–2013 a Národního strategického referenčního rámce připravuje Česká republika pro využívání fondů Evropské unie letech 2007–2013 celkem 24 operačních programů pro nově koncipované 3 Cíle Politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.

27 Zdroje financování z EU v období 2007-2013
OP Podnikání a inovace OP Životní prostředí OP Vzdělávání OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Doprava OP Lidské zdroje a zaměstnanost Integrovaný operační program Regionální operační programy Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Jihovýchod, Severovýchod, Moravskoslezsko, Střední Morava

28 Programy podpory MSP z prostředků státního rozpočtu na období 2005–2010
Podpory MSP jsou poskytovány formou zvýhodněných záruk za úvěr, leasing, kapitálový vstup a za návrh do obchodní veřejné soutěže (program ZÁRUKA). Dále jsou poskytovány podpory v rámci programů TRH, DESIGN, CERTIFIKACE, ALIANCE VÝVOJ.

29 Další programy podpory
Programy podpory České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti ve spolupráci s CzechTrade se jedná o projekt Prospekce trhu. Programy komerčních bank.

30 Ukazatel intenzity veřejné podpory
čistý ekvivalent dotace Intenzita (I) v % = x  100 investice Za investice se považují výdaje na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ve výši uvedené v žádosti o podporu  projektu bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány.

31 Čistý ekvivalent dotace
PVU  RU  T Čistý ekvivalent dotace =   x 100 PVU – počáteční výše úvěru v Kč T – doba úvěru v letech s přesností na jednu desetinu RU = S – U, kde S ‑ referenční úroková sazba stanovená ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), pro rok 2004 se rovná 8 % p.a U ‑ skutečná výše úrokové sazby úvěru podle podmínek příslušného programu Pokud je projekt podpořen z více programů, čistý ekvivalent dotace za jednotlivé programy (formy podpor) se sčítá.

32 Ukazatel intenzity veřejné podpory
Maximální intenzita veřejné podpory na úrovni regionů – NUTS II Moravskoslezsko 65% Střední Čechy 65% Severozápad 64% Střední Morava 64% Severovýchod 63% (LK, KHK, PK) Jihovýchod 63% Jihozápad 61% Praha 30% Pro rok 2004

33 Klasifikace NUTS Z hlediska klasifikace NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriáles Statistiques), která byla zavedena Eurostatem mj. pro potřeby realizace a hodnocení regionální politiky. Obsahuje 6 úrovní, kde: NUTS 0 je stát, NUTS 1 území (v ČR je NUTS 1 totožná s NUTS 0), NUTS 2 oblast (sdružené kraje - 8), NUTS 3 kraj (14), NUTS 4 okres a NUTS 5 je obec.

34 Poskytovatelé podpory
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Agentura pro podporu podnikání a investic - Czech Invest Česká agentura na podporu obchodu (CzechTrade) Podnikatelská a inovační centra (BIC) - 5 Regionální poradenská a informační centra (RPIC) – v Liberci např. Regioinfo, s.r.o. - 35 Design centrum České republiky

35 Výkonná agentura ČR na podporu podnikání a investic
Ke vznikla pod Ministrem průmyslu a obchodu Agentura pro podporu podnikání a investic – CzechInvest. Úkolem nové agentury je poskytovat podporu podnikatelům v ČR a vznikla sloučením Agentury pro rozvoj podnikání (ARP) a Agentury pro rozvoj průmyslu ČR (CzechIndustry) s Českou agenturou pro zahraniční investice (CzechInvest). Snížení počtu rozvojových agentur ve vztahu k čerpání prostředků ze strukturálních fondů doporučila Evropská komise.

36 Czech Trade Česká agentura na podporu obchodu pod OHK (Liberec).
Základní služby: Individuální podpora v zahraničí. Poradenství a vzdělávání. Exportní informace.

37 Nepřímé formy podpory Snižování daní z příjmů PO.
Zjednodušení administrativy spojené s účetnictvím, výkaznictvím, daňovou agendou,s statistikou pro MSP, … Posílení ochrany domácího trhu před nekalými dovozy. Rozvoj trhu nemovitostí pro podnikání. Zapojení sektoru MSP do systému partnerství veřejného a soukromého sektoru – tzv. Public Private Partnership.

38 Doporučené www www.businessinfo.cz www.cmzrb.cz
(Živnostenské podnikání: Rádce jak založit živnost)

39 Legislativa a MSP Zákon č. 40/1964 Sb. ČR, Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 513/1991 Sb. ČR, Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 455/1991 Sb. ČR, o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 357/1992 Sb. ČR, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 16/1993 Sb. ČR, o dani silniční ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 338/1992 Sb. ČR, o dani z nemovitostí ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 588/1992 Sb. ČR, o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 1/1992 Sb. ČR, o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 592/1992 Sb. ČR, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 589/1992 Sb., o sociálním pojištění ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 65/1965 Sb. ČR, Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 328/1991 Sb. ČR, o konkursu a vyrovnání ve znění pozdějších předpisů

40 Ostatní - legislativa Zákon č. 13/1993 Sb. ČR, Celní zákon ve znění zákona č. 35/1993 Sb. ČR a ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 526/1990 Sb. Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 151/2002 Sb. ČR, o cenných papírech ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 227/2000 Sb. ČR, o elektronickém podpisu ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 116/1990 Sb. ČR, o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 102/2001 Sb. ČR, o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 151/1997 Sb. ČR, o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 59/1998 Sb. ČR o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 143/2001 Sb. ČR, o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) Zákon č. 101/2000 Sb. ČR, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 207/2000 Sb. ČR, o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře MSP, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 50/1976 Sb. ČR, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

41 Smyslem CRM je především přenesení některých povinností z podnikatele na úřad sa možnost učinit ba jednom místě více úkonů spojených se zakládáním podnikání.

42 Historie rozvoje malého a středního podnikání na území ČR od roku 1918
1. živnostenský řád v roce 1859 V letech 1998 – současnost


Stáhnout ppt "Malé a střední podnikání"

Podobné prezentace


Reklamy Google