Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Radim Chalupa PF MU Brno, 2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Radim Chalupa PF MU Brno, 2010"— Transkript prezentace:

1 Radim Chalupa PF MU Brno, 2010
Notářství Radim Chalupa PF MU Brno, 2010

2 Právní úprava Zák. č. 358/1992 Sb. (notářský řád), kterým se dřívější státní notářství přeměnilo na svobodné povolání Zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád

3 Notář a notářský úřad Notář – fyzická osoba, kterou stát pověřil notářským úřadem a splňuje předpoklady stanovené notářským řádem (NŘ) Notářský úřad – soubor pravomocí k notářské a další činnosti, stanovené zákonem, trvale spojený s místem výkonu této činnosti

4 Klasifikace činností notáře
Notář vykonává tyto činnosti: Notářskou činnost Další zákonem vymezené činnosti Poskytování právní pomoci Správa majetku Činnost insolvenčního správce Činnost soudního komisaře v řízení o dědictví

5 Notářská činnost Notářskou činností se pro účely tohoto zákona rozumí
sepisování notářských zápisů o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, sepisování notářských zápisů o rozhodnutí orgánu právnické osoby, přijímání listin do úschovy přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám.

6 Charakteristika činnosti notáře
Přístup k profesi je vázán na zřízené nebo uvolnění notářského úřadu V notářské činnosti je notář nezastupitelný Činnost notáře je poskytována za úplatu Činnost notáře je neslučitelná s jinou výdělečnou činnosti vyjma správy vlastního majetku a činností vědeckou, pedagogickou, tlumočnickou, znaleckou a uměleckou

7 Další činnost notáře Další činností notáře se rozumí
Poskytování právní pomoci (v souvislosti s notářskou činností) Poskytování právních porad Zastupování v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními a jinými orgány Zastupování v občanském soudním řízení a ve správním řízení – jen v určitých případech Sepisování listin Správa majetku Činnost insolvenčního správce Činnost soudního komisaře v řízení o dědictví

8 Sepisování notářských zápisů o právních úkonech
Notář sepisuje notářské zápisy o právních úkonech Ze zákona jde o veřejnou listinu Notářské zápisy musí být po neprodleně po sepsání uloženy v kanceláři notáře pod uzávěrou

9 Sepisování notářských zápisů o právních úkonech
Náležitosti notářského zápisu o právních úkonech a) místo, den, měsíc a rok úkonu, b) jméno a příjmení notáře a jeho sídlo, c) jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, není-li, datum narození účastníků a jejich zástupců, svědků, důvěrníků a tlumočníků, d) prohlášení účastníků, že jsou způsobilí k právním úkonům, e) údaj, jak byla ověřena totožnost účastníků, svědků, důvěrníků a tlumočníků, f) obsah úkonu, g) údaj o tom, že byl zápis po přečtení účastníky schválen, h) podpisy účastníků nebo jejich zástupců, svědků, důvěrníků a tlumočníků, i) otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.

10 Notářský zápis o právních úkonech
Vyhotoví-li notář závěť ve formě notářského zápisu nebo vyhotoví-li listinu o správě dědictví, zapíše pomocí elektronického přenosu dat do Centrální evidence závětí údaje o takové listině a o jejím pořizovateli, popřípadě o správci dědictví Vyhotoví-li notář manželskou smlouvu, zapíše pomocí elektronického přenosu dat do Centrální evidence manželských smluv údaje o takové smlouvě a o těch, kteří ji uzavřeli

11 Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
Notářský zápis o právním úkonu, ve kterém se účastník zaváže splnit peněžitou pohledávku druhého účastníka vyplývající ze zakládaného závazkového právního vztahu, může obsahovat svolení zavázaného účastníka, aby byl podle tohoto zápisu nařízen a proveden výkon rozhodnutí (exekuce) a aby byl takový notářský zápis exekučním titulem, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. Takový notářský zápis o právním úkonu musí obsahovat i výši pohledávky a dobu plnění.

12 Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
Notářský zápis o právním úkonu, ve kterém účastník jednostranně uzná peněžitou pohledávku vyplývající z již založeného závazkového právního vztahu, může obsahovat svolení zavázaného účastníka, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí (exekuce) a aby byl takový notářský zápis exekučním titulem, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. Takový notářský zápis o právním úkonu musí obsahovat i výši pohledávky, dobu plnění, označení osoby, jejíž pohledávka má být splněna, a skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá. Lze také nově sjednat notářský zápis se svolením k vykonatelnosti o dohodě, kdy se účastník zaváže splnit za jiného jeho nárok vyplývající ze závazkového právního vztahu, jestliže tato osoba řádně a včas svůj závazek nesplní (§ 71b odst. 1 NotŘ)

13 Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
Náležitosti dohody: a) označení osoby, která se zavázala ke splnění pohledávky nebo jiného nároku (osoby povinné), b) označení osoby, jejíž pohledávka nebo jiný nárok mají být splněny (osoby oprávněné), c) skutečnosti, na nichž se pohledávka nebo jiný nárok zakládá, d) předmět plnění, e) dobu plnění, f) prohlášení povinné osoby o svolení k vykonatelnosti zápisu. - Dohoda účastníků může obsahovat též podmínky Tyto notářské zápisy (dle § 71a a 71b) jsou úřední listinou, která se potvrzuje jako evropský exekuční titul, je-li předmětem plnění peněžitá pohledávka vyplývající z občanskoprávního nebo z obchodněprávního závazkového vztahu (§ 200ua občanského soudního řádu, Čl. 2 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne , kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky)

14 Osvědčování právně významných skutečností a prohlášení
Notář provádí zejména tato osvědčení: a) Vidimaci (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) b) Legalizaci (ověřování pravosti podpisu) c) o tom, že byla předložena listina a kdy se tak stalo, d) o protestech směnek a jiných listin, které je třeba předložit k uplatnění práva, e) o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob f) o tom, že je někdo naživu, g) o jiných skutkových dějích a stavu věcí, h) o prohlášení, i) o provedení úkonů a splnění formalit podle nařízení Rady o evropské společnosti a zákonů vydaných k jejich provedení, j) výstupů z informačního systému veřejné správy, k) o splnění podmínek přeshraniční fúze pro účely zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku nebo zahraničního obchodního rejstříku, l) autorizovanou konverzi dokumentů.

15 Osvědčování právně významných skutečností a prohlášení
Protesty směnek a jiných listin (§ 76 NotŘ) Sepisování protestních listin se řídí ustanoveními zvláštního předpisu – zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb. Osvědčení o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob (§ 77 NotŘ) Notář osvědčí průběh valných hromad v notářském zápisu, v němž uvede místo a dobu konání valné hromady, zaznamená přijatá usnesení a z průběhu valné hromady vše, co je důležité pro posouzení řádného postupu jednání. Notář může vyzvat předsedu valné hromady a nejvýše další dvě zúčastněné osoby, aby notářský zápis podepsali. Totožnost účastníků valné hromady nemusí být zjišťována.

16 Notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby
§ 80a (1) Notář sepíše na žádost notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby, pokud zvláštní právní předpis pořízení takového notářského zápisu vyžaduje, nebo pokud je rozhodováno o skutečnostech zapisovaných do veřejných seznamů, i když zvláštní právní předpis pořízení takového notářského zápisu nevyžaduje. (2) Notář je povinen osvědčit existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, popřípadě její orgán povinen a při kterých byl notář přítomen, včetně jeho vyjádření o souladu s právními předpisy, a současně je povinen osvědčit, zda rozhodnutí orgánu právnické osoby, o němž sepisuje notářský zápis, bylo přijato, a uvést své vyjádření, zda obsah rozhodnutí je či není v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty právnické osoby.

17 Notářské úschovy (1) Notáři přijímají do úschovy § 81
a) závěti, cenné papíry a jiné listiny, b) peníze a listiny za účelem jejich vydání dalším osobám.

18 Prosté notářské úschovy
Notáři přijímají do úschovy závěti, cenné papíry a jiné listiny. Listiny z prosté notářské úschovy lze vydat jen žadateli, závěť jen pořizovateli. Tyto listiny lze vydat i zmocniteli, jenž se prokáže zvláštní plnou mocí.

19 Úschova peněž a listin za účelem jejich vydání
Notáři přijímají do úschovy b) peníze a listiny za účelem jejich vydání dalším osobám. Peníze a listiny přijímané do notářské úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám mohou být přijaty také za účelem zajištění závazku. Peníze lze do notářské úschovy převzít (složením nebo převodem) jen na zvláštní účet u banky, jeho majitelem je notář – jiným způsobem není možné notáři peníze předat!

20 Vydávání stejnopisů, opisů, výpisů a potvrzení
Z notářských zápisů se vydávají stejnopisy nebo prosté opisy, z NZ o závětech lze vydat jen prostý opis Stejnopisy se vydávají účastníkům právních úkonů, jichž se notářský zápis týká, není-li v NZ stanoveno jinak Prosté opisy lze vydat týmž osobám jako stejnopisy, jiným jen s jejich souhlasem Výpis lze vydat z notářského zápisu a může se týkat jen některých jednání nebo skutečností v něm uvedených, výpis nesmí zpochybnit obsah NotZáp., z něhož byl vydán Potvrzení – může vydat notář o skutečnostech známých z jeho spisu Stejnopisy, prosté opisy, výpisy z not. zápisů a potvrzení o skutečnostech známých ze spisu lze vydat i v elektronické podobě

21 Předpoklady pro výkon funkce notáře a podmínky jeho ustanovení do funkce

22 Notářský úřad Notářský úřad soubor pravomocí
k notářské a další činnosti, stanovené zákonem, trvale spojený s místem výkonu této činnosti.

23 Notářský úřad Zřizuje a jejich počet v obvodu každého okresního soudu stanoví ministr spravedlnosti po vyjádření komory Přístup k profesi je omezen zásadou numerus clausus Sídlem NÚ je sídlo okresního soudu (lze povolit výjimku) Notáře do notářského úřadu jmenuje ministr spravedlnosti na návrh Notářské komory, která předloží návrh na základě výsledků konkurzu, který vyhlašuje a organizuje Notářský úřad lze zrušit jen pokud notář zemřel nebo byl odvolán

24 Předpoklady jmenování notářem
Notářem může být jmenován občan České republiky, který a) má plnou způsobilost k právním úkonům, b) získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice nebo získal vzdělání v oblasti práva na vysoké škole v zahraničí, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, anebo je toto vzdělání uznáno podle zvláštních právních předpisů. Za toto vzdělání se považuje též vzdělání získané na právnické fakultě vysoké školy se sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky nebo jejich právních předchůdců, c) je bezúhonný, d) vykonal alespoň pětiletou notářskou praxi a e) složil notářskou zkoušku.

25 Předpoklady zahájení činnosti notáře
Předpokladem zahájení činnosti notáře je a) jmenování notářem, b) složení slibu do rukou ministra, pokud již dříve slib neskládal, c) pořízení úředního razítka notáře, d) uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s touto činností. Slib notáře zní: "Slibuji na svou čest a svědomí, že v činnosti notáře budu zachovávat ústavní a jiné zákony a obecně závazné právní předpisy a budu zachovávat mlčenlivost. V notářské činnosti budu postupovat nestranně a nezávisle.". Razítko obsahuje: jméno, příjmení, případně akademický titul, sídlo notářského úřadu a malý státní znak ČR

26 Notáři společníci Notáři, kteří mají stejné sídlo, mohou vykonávat činnost notáře jako společníci Vzájemné vztahy si upraví písemnou smlouvou Jsou oprávněni se vzájemně v činnosti notáře zastupovat, notář společník vykonává tuto činnost jménem zastoupeného notáře společníka

27 Zástupce a náhradník notáře
Jestliže notář nevykonává činnost notáře déle než 1 měsíc a není zastoupen notářským společníkem nebo kandidátem nebo je-li notáři známo, že tato situace nastane a navrhne to, pak mu Not. komora ustanoví zástupce z řad kandidátů notáře v obvodu okresního, popřípadě i krajského soudu. Zástupce tuto činnost vykonává jménem zastoupeného notáře. Náhradník je ustanoven z řad notářů v obvodu okresního, popřípadě i krajského soudu, jestliže notář zemřel nebo byl odvolán – po dobu, kdy je notářský úřad uvolněn. Náhradník vykonává činnost svým jménem. Zástupce i náhradník vykonávají zpravidla úkony, které nesnesou odkladu.

28 Notářský koncipient Notářským koncipientem je ten, kdo je zapsán v seznamu notářských koncipientů vedených NK Notářská komora zapíše do dvou měsíců ode dne doručení písemné žádosti do seznamu notářských koncipientů každého, kdo a) je státním občanem České republiky, b) má plnou způsobilost k právním úkonům, c) získal úplné vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v ČR nebo v zahraniční a je uznáváno dle mezinárodní smlouvy, stejně se za toto vzdělání považuje získané na území České a Slovenské Federativní Republiky nebo jejích právních předchůdců, d) je bezúhonný a e) je v pracovním poměru u notáře. Notářská komora oznámí provedení zápisu koncipientovi a notáři, u něhož je koncipient v pracovním poměru, stejně tak vyškrtnutí ze seznamu Kdo nebyl ve stanovené době zapsán do seznamu notářských koncipientů, má právo se domáhat provedení zápisu návrhem u soudu.

29 Notářský kandidát Notářská komora zapíše do dvou měsíců ode dne doručení písemné žádosti do seznamu notářských kandidátů každého, kdo a) splňuje předpoklady stanovené pro zapsání do seznamu notářských koncipientů b) vykonal alespoň tříletou notářskou praxi (co touto také rozumí viz § 7 odst. 2 NotR) a c) složil notářskou zkoušku. K notářské zkoušce musí být připuštěn každý, kdo splňuje předpoklady stanovené výše pod pís. A) a B) Notářské zkoušky se konají alespoň jednou ročně. Ten, kdo nebyl ve stanovené době zapsán do seznamu notářských kandidátů, má právo se domáhat provedení zápisu návrhem u soudu. NotŘ stanoví, jakými úkony může notář notářského kandidáta písemně pověřit.

30 Další pracovníci notáře
Mohou být pověřeni některými dílčími úkoly Musí být u notáře v pracovním poměru Pokud složili kvalifikační zkoušku, tak je možné je pověřit činností v rozsahu v jakém lze pověřit notářského koncipienta (§ 19 NotŘ) vyjma poskytování právní porady, zastupování a sepisování listin (vymezeno v §3 odst. 1 NotŘ)

31 Notářské komory a komora notářů

32 Notářská samospráva Je tvořena notářskými komorami v obvodu každého krajského soudu a Městského soudu v Praze Komory jsou právnickými osobami Sdružuje všechny notáře se sídlem v jejím obvodu, notář se stává členem dnem jeho jmenování notářem

33 Orgány Notářských komor v kraji
Kolegium – nejvyšší orgán, jednání se mohou účastnit notáři a kandidáti z daného obvodu, volí a odvolává členy prezidia a revizní komise Prezidium – řídící a výkonný orgán komory, tvoří 5 – 9 členů Prezident – zastupuje komoru navenek + další oprávnění v § 33 NotŘ, prezidenta zastupuje viceprezident Revizní komise

34 Notářská komora České republiky
je právnickou osobou se sídlem v Praze tvoří ji notářské komory v krajích

35 Orgány NK ČR Sněm – nejvyšší orgán, tvoří jej delegáti a prezidenti
Prezidium Komory – řídící a výkonný orgán (prezident Komory, viceprezident, prezidenti a dalších 5 volených členů) Prezident Komory Revizní komise Kárná komise (kárný řád přijímá sněm) Orgány jsou voleny tajně na 3 roky, funkce jsou čestné

36 Centrální evidence závětí
je neveřejný seznam v elektronické podobě, který vede, provozuje a spravuje Komora který eviduje závěti, listiny o vydědění a listiny o odvolání těchto úkonů a listiny o správě dědictví (odděleně od závětí)

37 Centrální evidence závětí
Komora sdělí soudu, jinému státnímu orgánu, notáři pověřenému jako soudní komisař v řízení o dědictví a osobě, která prokáže právní zájem na jejich žádost zda je evidována závěť a kde se nachází Kterýkoli notář vydá potvrzení na žádost osoby, která prokáže právní zájem zda je evidována listina o správě dědictví

38 Rejstřík zástav Rejstřík zástav
je neveřejný seznam v elektronické podobě, který vede, provozuje a spravuje Komora který eviduje zástavní práva (§ 158 OZ):

39 Rejstřík zástav Rejstřík zástav eviduje
Zástavní právo k nemovitým věcem, které nejsou předmětem evidence v katastru nemovitostí, zástavní právo k věci hromadné, zástavní právo k souboru věcí a zástavní právo k movitým věcem, k nimž má podle zástavní smlouvy vzniknout zástavní právo, aniž by byly odevzdány zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě, Zástavní právo vzniká zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky

40 Rejstřík zástav Do Rejstříku zástav se zaznamenává i
zástavní právo zřízené rozhodnutím soudu nebo správního úřadu. (Jedná se deklaratorní zápis) Zástavní právo zřízené rozhodnutím vzniká právní mocí tohoto rozhodnutí

41 Rejstřík zástav V Rejstříku zástav se evidují tyto údaje:
a) označení zástavy, b) výše a právní důvod zajišťované pohledávky, c) zástavní dlužník, zástavce a zástavní věřitel d) den vzniku a právní důvod zástavního práva, e) datum a čas zápisu.

42 Rejstřík zástav - Soudy a správní úřady jsou povinny zaslat Komoře pravomocná rozhodnutí o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem, které nejsou předmětem evidence v katastru nemovitostí, zástavního práva k věci hromadné, zástavního práva k souboru věcí a zástavního práva k movitým věcem, k nimž vzniklo zástavní právo, aniž by byly odevzdány zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě, k provedení záznamu v Rejstříku zástav, a to do 30 dnů od právní moci rozhodnutí. - § 171 odst. 2) OZ: Zanikne-li zástavní právo zapsané nebo zaznamenané v Rejstříku zástav vedeném Notářskou komorou České republiky, provede kterýkoliv notář jeho výmaz, požádá-li o něj zástavní věřitel nebo bude-li mu zánik zástavního práva prokázán. - Zápisy a výmazy z Rejstříku zástav provádí notáři pomocí elektronického přenosu dat. Záznamy zástavních práv na základě rozhodnutí soudu nebo správního úřadu provádí Komora. - Proti tomu, kdo jedná v důvěře v obsah zápisu nebo záznamu do Rejstříku zástav, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že obsah zápisu nebo záznamu neodpovídá skutečnosti. - Kterýkoliv notář vydá každému, kdo osvědčí oprávněný zájem, na jeho žádost opis nebo výpis z Rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v něm určitá věc, hromadná věc nebo soubor věcí není evidována jako zástava.

43 Centrální evidence manželských smluv
Neveřejný seznam v elektronické podobě, který vede, provozuje a spravuje Notářská komora ČR V Centrální evidenci manželských smluv jsou evidovány smlouvy o rozšíření nebo zúžení stanoveného rozsahu společného jmění manželů a smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství, uzavřené manžely nebo mužem a ženou, kteří chtějí uzavřít manželství - tzv. manželská smlouva Zápis údajů o manželské smlouvě do evidence manželských smluv provádí notář, který takovou smlouvu sepsal. Zápisy se provádějí bez zbytečného odkladu. v řízení o dědictví na žádost sdělí elektronickým přenosem dat notáři, který byl jako soudní komisař pověřen provedením úkonů v řízení o dědictví, zda je či není evidována manželská smlouva uzavřená zůstavitelem nebo více takových smluv a u kterého notáře je uložena

44 Notář v civilním řízení

45 Notář v civilním řízení
Notář může v civilním řízení vystupovat: Jako zástupce účastníka řízení nebo Jako soudní komisař

46 Právní pomoc poskytovaná notářem
a) poskytovaní právních porad, b) zastupování v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány a též ve správním řízení a v občanském soudním řízení v řízeních podle části páté občanského soudního řádu a v řízeních podle § 175a až 200e (některá nesporná řízení) občanského soudního řádu s výjimkou řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, řízení o osvojení, řízení o povolení uzavřít manželství a řízení o dědictví, pokud v něm vykonává činnost jakou soudní komisař c) sepisování listin (mimo úkony v rámci notářské činnosti).

47 Notář jako zástupce účastníka řízení
Notářství je vedle advokacie další právnickou profesí, které výslovně přísluší být zástupcem účastníka na základě plné moci Notáři lze udělit jen tzv. procesní plnou moc S výjimkou povinného zastoupení se notář může dát zastoupit, notářským kandidátem nebo koncipientem Notář je oprávněn zastupovat jen v rozsahu vymezeném NŘ

48 Notář v civilním řízení jako zástupce účastníka
Notář je oprávněn poskytovat, mimo jiné, tuto právní pomoc: zastupovat účastníka v civilním řízení v řízeních podle části páté OSŘ a v řízeních podle § 175a až 200e (některá nesporná řízení) OSŘ s výjimkou řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, řízení o osvojení, řízení o povolení uzavřít manželství a řízení o dědictví, pokud v něm vykonává činnost jako soudní komisař

49 Notář v civilním řízení jako soudní komisař
V řízení o dědictví vystupuje notář jako soudní komisař Notáři se sídlem v obvodu okresního soudu jsou rovnoměrně pověřování úkony v řízení o dědictví podle rozvrhu, který na návrh příslušné notářské komory vydá předseda Krajského soudu na každý kalendářní rok Novelou OSŘ č. 7/2009 byly posíleny pravomoci notáře v řízení o dědictví Do 30. června 2009 byly z úkonů notáře prováděných v řízení o dědictví vyňaty žádosti o poskytnutí právní pomoci v cizině, jakož i veškerá soudní rozhodnutí, ledaže šlo o usnesení, kterými se upravuje vedení řízení)

50 Činnost notáře jako soudního komisaře v dědickém řízení
Soud pověří notáře, aby jako soudní komisař za odměnu provedl úkony v řízení o dědictví a toto pověření se dle §38 odst. 2 OSŘ nevztahuje pouze na žádosti o poskytnutí právní pomoci v cizině, na ustanovení správce dědictví, na zrušení usnesení o dědictví dle §175w a na vydání potvrzení dle § 175z odst. 1 OSŘ

51 Činnost notáře jako soudního komisaře v dědickém řízení
Notář jako soudní komisař v dědickém řízení například Prošetří majetek a závazky zemřelého Prošetří, zda byla pořízena závěť Prošetří okruh dědiců Projedná dědictví s dědici Připraví případnou dědickou dohodu Připraví potřebné podklady pro rozhodnutí soudu, která sám nevydává – pokud nejsou úplné může soud požádat o doplnění nebo si potřebné úkony provést sám

52 Činnost notáře jako soudního komisaře v řízení o dědictví
Úkony notáře, které provede v řízení o dědictví jako soudní komisař se pokládají za úkony soudu Pověření notáře ani odnětí věci notářem není soudním rozhodnutím Soud může notáři věci pro průtahy odejmout a pověřit dle rozvrhu práce notáře jiného Notář má postavení organizační složky státu při získání dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí v dědickém řízení

53 Vázanost notáře pokyny
je vázán pokyny klienta při poskytování právní pomoci je vázán pokyny soudu při výkonu činnosti soudního komisaře není vázán pokyny žadatele při notářské činnosti (jsou bez právního významu)

54 Povinnost mlčenlivosti notáře
Notář je povinen zachovávat mlčenlivost: o všech skutečnostech, o nichž se dozví při poskytování právní pomoci nebo při notářské činnosti které se mohou dotýkat oprávněných zájmů dotčených osob

55 Odpovědnost notáře za škodu
Notář odpovídá za škodu kterou způsobil v souvislosti s činností notáře při notářské činnosti při jiných činnostech (poskytování právní pomoci a správa majetku); odpovědnost za škody při výkonu funkce insolvenčního správce -) IZ

56 Konec!


Stáhnout ppt "Radim Chalupa PF MU Brno, 2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google