Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Revize standardů RVKPP pro adiktologické služby - informace o dosavadním průběhu práce Jiří Libra AT konference, Seč, 11.4. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Revize standardů RVKPP pro adiktologické služby - informace o dosavadním průběhu práce Jiří Libra AT konference, Seč, 11.4. 2011."— Transkript prezentace:

1 Revize standardů RVKPP pro adiktologické služby - informace o dosavadním průběhu práce Jiří Libra AT konference, Seč, 11.4. 2011

2 RVKPP – CEKAS, kontext V první polovině roku 2005 vypsal Úřad vlády ČR výběrové řízení na Certifikační agenturu. Vítěznou nabídku podalo Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách (CEKAS) při Národním vzdělávacím fondu, o.p.s. Tuto funkci plní dosud. Za téměř 6 let průběhu certifikačního procesu – od května 2005 do února 2011 - realizovala Certifikační agentura spolu se sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky celkem 376 místních šetření.

3 Evaluace první etapy certifikací V roce 2007 proběhla Evaluace první etapy certifikací 2005 – 2007. V dotazníkovém šetření byli obesláni certifikovaní poskytovatelé služeb a certifikátoři. Respondenti se vyjadřovali k závazným dokumentům RVKPP (Certifikační řád, Metodika místního šetření, Etický kodex certifikátora, Standardy speciální a Standardy obecné), k průběhu/procesu certifikací, k formulářům a Manuálu certifikátora, k organizačnímu zajištění certifikací a k samotné činnosti certifikátorů. Evaluace přinesla konkrétní výstupy, které byly zohledněny v následujícím průběhu certifikačního procesu včetně inovace závazných dokumentů, které schválila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky a jsou platné od ledna 2010.

4 Projekt „Výměna zkušeností a šíření dobré praxe….“. Cenné výstupy a náměty vzešlé z evaluace využila Certifikační agentura pro předložení mezinárodního projektu s názvem „Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog“. Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu byl schválen, zahájen v červnu 2009 a bude probíhat do května 2012.

5 Projekt „Výměna zkušeností a šíření dobré praxe….“. Hlavní oblasti zaměření projektu: kvalita a evaluace – zaměření na systémy řízení kvality na mezinárodní úrovni, na nové metody a trendy práce hodnotitelů kvality rozvoj metod hodnocení kvality, mapování dobré praxe v oblasti hodnocení kvality služeb pro uživatele drog; vytvoření a pilotní ověření systému kontinuálního vzdělávání certifikátorů a protidrogových koordinátorů - propojení teoretických poznatků v oblasti řízení kvality s praxí rozvoj systematické spolupráce a výměny zkušeností mezi různými subjekty v oblasti řízení kvality na celostátní i mezinárodní úrovni.

6 Výstupy projektu Projekt přispěl k inovaci závazných dokumentů certifikačního procesu. Systematické vzdělávání certifikátorů. Byl vypracován základní vzdělávací program pro certifikátory - bylo vyškoleno 17 nových certifikátorů. Projekt podporuje tzv. rozšiřující vzdělávací program pro certifikátory formou pravidelných setkávání. Připravuje se vzdělávací program pro krajské protidrogové koordinátory a pro členy Výboru pro udělování certifikací RVKPP. V současné době intenzivně pracuje odborná skupina pro inovaci obecných a speciálních standardů.

7 Skupina pro inovaci obecných a speciálních standardů Členové skupiny: David Adameček Aleš Herzog Dagmar Krutilová Jiří Libra – vedoucí skupiny Dušan Randák Vladimír Sklenář Dana Šedivá + spolupracující zástupce RVKPP Tomáš Klíma

8 Kontrakt skupiny – ohraničení cílem práce (1) Primárním cílem je aktualizovat znění požadavků certifikačních standardů (CS) ve vztahu k aktuální živé praxi adiktologických služeb (nové metodické pokyny, profese adiktologa, vývoj služeb zejména v oblasti kontaktní a poradenské aj.). Standardy jsou potvrzením bazální kvality, nenahrazují doporučené postupy, klinickou odpovědnost a volbu odborného postupu při vedení případu. Kritéria standardů mají zachovat různé možnosti konkrétní kvalitní realizace služeb. Adiktologické služby – multidisciplinární, zejména zdravotnické i sociální. Je třeba zajistit soulad standardů (nikoliv jimi nahrazovat) s požadavky dalších zákonných norem.

9 Kontrakt skupiny – ohraničení cílem práce (2) Zapracovat náměty z evaluace první etapy certifikací – zejména odstranit duplicity, nejasnosti, zjednodušit a zpřehlednit administraci, zjednodušit a vyjasnit bodování (škálování). Označit křížové souvislosti položek. Snížit stupně volnosti ve výkladu požadavků standardů (srozumitelnost, prokazatelnost). Zpracovat náměty a navrhnout změny v metodice šetření, v základních dokumentech. Kvalita má růst – komunikace, nastavení kontinuálních procesů práce se standardy.

10 Výstupy práce skupiny: Návrh revize znění standardů – k diskusi odborné veřejnosti (včetně důvodové zprávy). Návrh revize základních dokumentů – zejména metodiky šetření a manuálu ceritfikátora.

11 Proces – design práce skupiny (1): 1. Připojení, úvodní vyjednání shody v cíli a postupu práce. 2. Dohoda o správcích jednotlivých témat: David Adameček – spec. standardy TK, ambulantní léčba Aleš Herzog – spec. standardy KPS, ZP Dagmar Krutilová – spec. standard doléčování Jiří Libra – vedení skupiny, obecné standardy, spec. standard stacionáře Dušan Randák – spec. standardy SL, detoxikace, střednědobé léčby Vladimír Sklenář – obecné standardy, metodika šetření Dana Šedivá – obecné standardy

12 Průběh práce (2): 3. Zpracování návrhu změn znění jednotlivých standardů do tabulky vedle původního znění, zdůvodnění návrhů, jejich konzultace s kolegy mimo skupinu. 4. Připomínkování návrhů celou skupinou (na dvoudenních pracovních setkáních) – od speciálních k obecným, po prvním čtení jen dohodnuté konzultace. 5. Ověření souladu, vyváženosti, tvorba výkladového slovníku („druhé čtení“). 6. Připomínkování návrhů změn v metodice. 7. Závěrečná redakce návrhu (červenec 2011).

13 Informace z dosavadního průběhu práce (1): Doposud 5 setkání skupiny od září 2010 do března 2011. Shoda v návrhu na změnu bodování: Ponecháváme kvalitativní stupnici, ponecháme položky označené jako zásadní kritéria Navrhujeme škálu: zcela splněno (dobrá praxe), převážně splněno (minimální kvalita), částečně splněno, zcela nesplněno. 3 až 0 bodů. 3 body - zcela splněno 2 body - převážně splněno 1 bod - částečně splněno 0 bodů – nesplněno

14 Informace z dosavadního průběhu práce (2): Pro práci se specifickými standardy identifikujeme základní oblasti: 1.Charakteristika služby a cílová populace 2.Personál a způsob fungování týmu 3.Vstup do služby 4.Odborná péče, terapeutický kontrakt, vedení dokumentace. 5.Ukončování služby, případně její přerušení, plán následné péče atd. 6.Doplňkové programy. 7.Organizační aspekty – prostředí, materiálně-technické zázemí, minimální bezpečí. 8.Hodnocení kvality, případně efektivity, označení vhodných kritérií.

15 Informace z dosavadního průběhu práce (3): Specifické standardy – změny v kvalifikačních požadavcích (adiktolog, otevření různému pojetí proti exkluzivitě KBTaj.) společné požadavky do obecných standardů vyladění slovníku, aktualizace termínů rozsáhlejší revize znění zejména v KPS, TP

16 Informace z dosavadního průběhu práce (4): …„služba písemně stanovuje a v praxi dodržuje“… Zařazení patologických hráčů do cílových skupin, otevřenost pacientům/klientům s problémy s alkoholem. Motivace k léčbě místo „motivace k abstinenci“ kde je to účelné.

17 Informace z dosavadního průběhu práce (5): Obecné standardy: Aktuální podoba návrhu revize předpokládá snížení celkového počtu položek ze 164 na 95, v zásadních položkách z 62 na 34 (bude ještě prac. skupinou diskutováno). Do speciálních standardů putují v návrhu specifikace zejména v příjmu a úvodním zhodnocení pacientů/klientů. Návrh předpokládá přeskupení standardů do 9 oddílů:

18 Informace z dosavadního průběhu práce (6): 1. Přístupnost a dostupnost služeb. 2. Práva pacientů/klientů. 3. Příjem a úvodní zhodnocení, ind. plán a dohoda s pacienty/klienty. 4. Spektrum služeb a zásady jejich poskytování. 5. Personální práce, zajištění odbornosti služby. 6. Organizační aspekty, finance, vnější vztahy. 7. Prostředí a materiálně technické zázemí. 8. Nouzové a havarijní situace. 9. Hodnocení kvality a efektivity služeb.

19 Informace z dosavadního průběhu práce (7): Změna struktury by měla přinést možnost přehledného šetření požadavků obecných a speciálních standardů současně. V metodice šetření počítáme kromě vytvoření výkladového slovníku i se specifikací obsahu a postupu předběžné fáze šetření (dokumentace).

20 Děkuji za pozornost, hezké dny na Seči!


Stáhnout ppt "Revize standardů RVKPP pro adiktologické služby - informace o dosavadním průběhu práce Jiří Libra AT konference, Seč, 11.4. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google