Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

22.5.2008Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období únor - květen 2008 (2 řádná zasedání: 20. 3. a 17. 4. 2008)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "22.5.2008Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období únor - květen 2008 (2 řádná zasedání: 20. 3. a 17. 4. 2008)"— Transkript prezentace:

1 22.5.2008Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období únor - květen 2008 (2 řádná zasedání: 20. 3. a 17. 4. 2008)

2 22.5.2008Sněm RVŠ2  Rozpočet vysokých škol pro rok 2008 18. zasedání P RVŠ: Informace z jednání Reprezentativní komise 26. 3. – viz samostatný bod jednání  Operační programy EU (VaVpI, VpK, PI) Na žádost MŠMT navrženi 10. 3. 2008 zástupci RVŠ na pozice členů výběrových komisí pro posuzování „individuálních projektů ostatních“ OP VK. 18. zasedání P RVŠ: -doc. Kebo informoval o jednání Monitorovacího výboru OP PI -doc. Koliba informoval o jednání Monitorovacího výboru OP VaVpI Velký důraz je kladen na spolupráci mezi OP PI a OP VaVpI  Dopis MŠMT a MPO se žádostí delegovat do obou MV stejné osoby Užší P RVŠ navrhuje doc. Kebo a doc. Kolibu Ekonomické otázky:

3 22.5.2008Sněm RVŠ3  Reforma systému VaV -RVV odeslány připomínky k Reformě VVI (v řadě případů shoda s ČKR). -Dle sdělení P RVV sice připomínky ČKR a RVŠ nesplňovaly obvyklé podmínky (jak formální, tak věcné) pro zařazení do oficiálního vypořádání meziresortního připomínkového řízení, přesto byly v řadě případů akceptovány. -Neformální vypořádání připomínek RVŠ a ČKR proběhlo 17. 3. 2008 (zúčastnili se prof. Haasz a prof. Bednář, z ČKR prof. Fiala a prof. Hampl). -Závěr: bylo konstatováno, že některé zásadní připomínky již byly zapracovány (např. Problematika financování klinického výzkumu), tři zbývající byly předneseny na zasedání RVV jako pozměňovací návrhy a vesměs byly přijaty. 17. zasedání P RVŠ: -Způsobu vypořádání připomínek RVŠ k reformě VVI věnován samostatný bod. -K tomu byl předložen návrh usnesení vypracovaný užším PRVŠ a návrh usnesení předložený předsedou legislativní komise RVŠ prof. Zlatuškou. -Žádný z předložených návrhů nebyl přijat. 18. zasedání P RVŠ: -Podrobná prezentace o stavu reformy VVI. Problematika výzkumu a vývoje:

4 22.5.2008Sněm RVŠ4  Novela zákona č. 130/1992 Sb. Výjezdního zasedání zainteresovaných stran, tj. zástupců poskytovatelů, vysokých škol, veřejných výzkumných organizací apod. k přípravě novely zákona se za RVŠ zúčastnil předseda ekonomické komise RVŠ doc. Cakl. (podrobněji viz samostatný bod programu)  Informační systém VaV Předseda pracovní komise pro informační technologie ve vysokém školství doc. Koliba připravil materiál Požadavky na úpravu databází informačního systému pro VaV, P RVŠ tento materiál projednalo, schválilo a byl odeslán na RVV.  Připomínkované materiály V rámci předběžných konsultací byl RVŠ a ČKR KR zaslán k připomínkám návrh „Metodiky hodnocení výsledků VaV v roce 2008“. Zpracováním připomínek, které byly odeslány na RVV 23. dubna 2008, byl pověřen doc. Kebo. Problematika výzkumu a vývoje:

5 22.5.2008Sněm RVŠ5 17. zasedání P RVŠ: -Informace o hodnocení výsledků projektů řešených v r. 2007 -Schválení seznamu nových předsedů a místopředsedů Oborových komisí FRVŠ (dle nových zásad – pravidelná obměna) -Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. byl zvolen místopředsedou Výboru FRVŠ -Prof. Ing. Karel Voříšek, CSc. byl schválen členem Výboru FRVŠ. Fond rozvoje VŠ: Vzdělávací proces: 17. zasedání P RVŠ: problematika Národní soustavy kvalifikací v terciárním vzdělávání (Mgr. Nantl) -čím bude definována kvalifikace v terciárním vzdělávání -harmonogram dalšího postupu při přípravě Národní soustavy kvalifikací.

6 22.5.2008Sněm RVŠ6  Bílá kniha terciárního vzdělávání (BKTV) - doc. Ježek předložil výsledky ankety RVŠ k otevřeným otázkám BKTV a seznámil P RVŠ se závěry z této ankety -byl předložen návrh na uspořádání druhého kola ankety k BKTV, P RVŠ však vzhledem k urychlení prací na BKTV tento návrh neschválilo -náměstek prof. Růžička svolal 27. 3. 2008 monotematickou gremiální poradu skupiny 3, které se zúčastnili prof. Haasz, prof. Bednář a předseda SK Vozník. -12. 5. proběhla konference „Jak dál v terciárním vzdělávání?", P RVŠ delegovalo na tuto konferenci jedenáctičlennou delegaci. Poznámky k BKTV zpracoval a na konferenci přednesl prof. Bednář. Tyto poznámky vzhledem ke krátkosti času (informaci o zveřejnění aktuální verze BKTV obdržela RVŠ 4. 5. 2008, text byl požadován 7. 5.) vycházely z dosavadních diskusí na půdě P RVŠ týkající se tzv. nulté verze BKTV. (podrobněji viz samostatný bod programu) Dlouhodobé a strategické dokumenty VŠ:

7 22.5.2008Sněm RVŠ7  Viz samostatný bod programu Činnost Studentské komory Rady VŠ: Činnost dalších prac. komisí rady VŠ:  Komise pro přípravu učitelů 28. - 29. 4. 2008 - celostátní konference zaměřená na výměnu zkušeností s uplatňováním modelu strukturovaného studia v přípravě učitelů. (pořadatel: Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 91 účastníků)  Komise pro etiku ve vědecké a pedagogické práci -ustavení schváleno na 17. zasedání P RVŠ -prozatímním vedením komise byla pověřena RNDr. Krupková -komise však dosud nemá postačující počet členů

8 22.5.2008Sněm RVŠ8  Hospodaření Agentury RVŠ v r. 2007 a návrh rozpočtu na r. 2008 17. zasedání P RVŠ: předloženy konečné výsledky hospodaření Agentury RVŠ v oblasti Rady vysokých škol za rok 2007. -Výdaje z účtu RVŠ činily v roce 2007 1 548 000 Kč oproti původně plánované částce 1 680 000 Kč, bylo dosaženo úspory ve výdajích ve výši 132 000 Kč. -- -Předsednictvo Rady vysokých škol předložené výsledky hospodaření schválilo  Zahraniční cesty studentů a členů Rady VŠ 17. zasedání P RVŠ: předložena a schválena nová verze materiálu „Zajištění zahraničních cest studentů vysílaných SK RVŠ“. Další aktivity:

9 22.5.2008Sněm RVŠ9 Další otázky projednávané Radou VŠ:  Připomínková činnost Rady vysokých škol 1. Připomínky k návrhu materiálu „Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice“. 2. Stanovisko Rady vysokých škol k návrhu vyhlášky MŠMT ČR o způsobu nakládání s příspěvkem ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost a vedení evidence poskytnutých příspěvků. 3.Připomínky k návrhu materiálu „Metodika hodnocení výsledků VaV v roce 2008“.  Delegace do různých orgánů a institucí Viz předložený písemný materiál

10 22.5.2008Sněm RVŠ10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "22.5.2008Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období únor - květen 2008 (2 řádná zasedání: 20. 3. a 17. 4. 2008)"

Podobné prezentace


Reklamy Google