Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektu : CLOTHES

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektu : CLOTHES"— Transkript prezentace:

1 Název projektu : CLOTHES

2 Kompetence Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální
Žák dokáže vyjádřit své myšlenky a obhájit svůj názor, dokáže vyslechnout názor druhých (práce ve dvojicích, ve skupině), přesně se vyjadřuje a vykonává zadaný úkol, spolupráce s žáky ze zahraničí Otázky u žáka podněcují zvídavost, prohlubují a upevňují nově nabyté vědomosti Kompetence sociální a personální Žáci pracují ve skupinách, vzájemně si při učení pomáhají, vyjadřuje svůj názor, naslouchá ostatním, učí se ovládat své chování

3 Kompetentce k řešení problému
Kompetence k učení • Klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací, žáky vedeme k sebehodnocení, individuálním přístupem maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch, umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady, podporujeme jejich tvořivost, žáci se účastní různých soutěží, vytváříme takové situace, v nichž má žák radost z učení, zadáváme žákům zajímavé úkoly Kompetence pracovní • Kroužek anglického jazyka (nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájem o další orientaci) • Žák pracuje dle pokynů učitele, aktivně se zapojuje do výuky, pracuje samostatně a hodnotí svou práci Kompetentce k řešení problému • Vede žáky k tvořivému myšlení,logickému uvažování a řešení problémů (soutěže,úlohy z praktického života,používání informací z různých zdrojů – počítač (internet),časopisy, aby je uměli vhodným způsobem využívat

4 Název tématu: CLOTHES (oblečení)
Předmět (vzdělávací oblast): Anglický jazyk (jazyk a jazyková komunikace) Ročník: 4. Pomůcky: obrázky zobrazující různé druhy oblečení, nástěnná mapa postavy člověka, skutečné oblečení, obrázky lidí v různých situacích mající různé oblečení, CD přehrávač, čtvrtky, pastelky, prádelní šňůra, blu-tack, pracovní listy, učebnice, štítky opatřené čísly, anglický časopis Hello!

5 Metody, které budou v hodině použity
Metoda práce s učebnicí Metoda slovní - monologická (vysvětlení nového učiva, prezentace nové slovní zásoby jednoduché pokyny k práci v anglickém jazyce. - dialogické (komunikace mezi žáky, komunikace mezi žákem a učitelem) Metody písemných prací – žák řeší a doplňuje zadané úkoly, vyplnění pracovního listu Metoda aktivizující (inscenační) – uspořádání módní přehlídky (didaktická hra) – HANGMAN (brainstorming) – žáci v časovém limitu píší co nejvíce slovíček, která uslyší v písničce, nebo se vyskytují v právě přečteném textu, slovíčka na dané téma)

6 Metoda názorně - demonstrační – viz prezentace slovíček s použitím skutečného oblečení, práce s nástěnnou mapou postavy člověka, práce s obrázky lidí v různých situacích), poslechová cvičení) Metoda praktická – výtvarné zpracování a popis postavy Metoda fixační (opakování vědomostí) Místo, kde bude výuka probíhat: učebna anglického jazyka ve tvaru „U“, aby na sebe všichni žáci viděli.

7 Cíle výuky 1. Dílčí cíle • Žák umí vyjmenovat alespoň 10 druhů oblečení. • Žák umí 6 druhů oblečení správně napsat • Žák dokáže ústně popsat, co má kdo na sobě. • Žák dokáže písemně popsat něčí oblečení • Žák umí nakreslit oblečenou postavu podle popisu • Žák umí správně doplnit tvary slovesa „být“ do vět 2. Očekávané výstupy • Pojmenuje části lidského těla, určí výšku postavy • Získá základní slovní zásobu běžných částí oblečení • Zná slovesné tvary oblékni, svlékni • Umí vyjádřit jaké oblečení má na sobě, jaké oblečení nosí nebo nenosí rád

8 Na čem poznáme, že byly cíle splněny:
• Kontrolou žákových znalostí ( ústním zkoušením, písemnými testy, zvládnutím domácích úkolů) • Ve fázi kontrolní klademe důraz na proces hodnocení i sebehodnocení z hlediska učitele i žáků • Žák reaguje na pokyny,odpovídá na otázky,dorozumí se, vede rozhovor v běžných jednoduchých situacích a hovoří o základních praktických tématech.Při opakování probraného učiva se žák aktivně zapojuje do výuky, spolupracuje a pracuje samostatně

9 Organizace výuky 1. Úvod: Hodinu zahájím tím, že žáky seznámím s obsahem a průběhem vyučovací hodiny. Téma CLOTHES napíšu na tabuli. 2. Play HANGMAN („šibenice“) skryté slovíčko: (FASHION SHOW) Žáky rozdělím do dvou stejně početných skupin. Před zahájením hry s žáky zopakuji anglickou abecedu. Losem určím,která skupina zahájí hru. Žáci postupně hádají jednotlivá písmena abecedy. Cílem je uhodnout skryté slovo. Správné písmeno nahrazuje pomlčku, chybné písmeno = čára šibenice. Uhodne-li žák písmeno, pokračuje žák ze stejné skupiny. Vítězí skupina, která uhodne slovo jako první před dokončením obrázku „šibenice.“ (lze hrát i bez rozdělení žáků do skupin)

10 3. Prezentuji žákům všechna slovíčka, která se v této lekci vyskytují (lze použít kreslení na tabuli, obrázky nebo skutečné oblečení). Z domu si přinesu všechny části oblečení, které jsou prezentovány v této lekci a dám je do velké neprůhledné tašky. Postupně žádám jednotlivé žáky, aby z tašky vytáhli jeden kus. Prezentuji nové slovíčko a napíšu ho na tabuli. Žák oblečení pověsí na prádelní šňůru a opatří jmenovkou. Nová slovíčka • hat, T- shirt, shirt, sweater, sweatshirt, jeans, trousers, socks, shoes, dress, blouse, skirt, jacket, tie • welcome, fashion, fashion show, model, wear, clothes 4. CVIČENÍ 1 Žáci si otevřou učebnici na straně 24 (viz příloha č.1 ), prohlédnou si obrázek módní přehlídky a znovu zopakují slovíčka. Poslouchají je a procvičují jejich výslovnost. A/ Před následující aktivitou s žáky zopakuji časování slovesa být ve všech osobách čísla jednotného i množného (toto učivo by měli mít žáci svojeno z předchozích hodin).

11 Na tabuli napíšu slovíčko “wear“ a vedle něj pravdivou větu o svém oblečení, např. I´m wearing blue jeans. Při tom ukazuji na své džíny. Potom postupně ukazuji na další oblečení a vyslovuji podobné věty, popř. je i píšu natabuli. Pak vyzvu žáky, aby řekli něco o svém oblečení. Každou jejich větu zopakuji ve třetí osobě čísla jednotného, např.: Ž: I´m wearing a blue shirt. U: OK. Very good. He´s wearing a blue shirt. Nakonec ukážu žákům obrázek člověka a vyzvu je, aby sami řekli, co má na sobě. Možná obměna: žáky rozdělím do čtyřčlenných skupin, každé skupině dám jeden obrázek člověka, žáci uvnitř své skupiny obrázek popisují). B/ Společně si v učebnici prohlédneme obrázek z módní přehlídky a zároveň prezentuji slovíčko “FASHION SHOW”. Žáci sami nejprve popisují oblečení prvního modelu (se zakrytým textem) a teprve pak poslouchají nahrávku. Totéž provedeme i s dalšími modely. Nakonec žáci čtou jednotlivé texty. Při čtení dávám pozor na správnou výslovnost, intonaci a rytmus), případné chyby průběžně opravuji.

12 5. CVIČENÍ 2 (viz příloha č. 1)
Cvičení slouží jako referenční tabulka pro použití přítomného času průběhového v kladném oznamovacím tvaru. Při procvičení použiji skutečné žáky ve třídě. Řeknu jméno žáka a vyzvu jiného, aby řekl, co má jmenovaný žák na sobě. Např.: U: Marcela. Ž: She´s wearing a red skirt. U: Maruška and Dana. Ž: They´re wearing blafl trousers. 6. Pojmová mapa(viz příloha č. 2) Formou této aktivity si žáci znovu připomenou všechna slovíčka na téma oblečení, která jsou v lekci prezentována. Pracují v již předem stanovených skupinách. 7. CVIČENÍ 3 (viz příloha č. 1) A/ Poslechové cvičení Žáci poslouchají na nahrávce popisy jednotlivých modelů. Nahlas řeknou jméno, kterému popis odpovídá. B/ Písemná část Žáci písemně popisují jednotlivé modely do školních sešitů. (lze zadat také jako domácí úkol)

13 8. CVIČENÍ 4 Každý žák dostane menší kus papíru (A6) označeného číslem, vybere si ze třídy jednu osobu a na papírek popíše ve větách jeho/její oblečení. Potom se papírky Blu-Tackem připevní na různá místa ve třídě. Žáci si vezmou svůj sešit, chodí po třídě, čtou popisy a do sešitu si poznačují číslo na papírku a jméno osoby, které popis odpovídá. Na závěr zkontroluji a zároveň poukáži na případné chyby, které se v jednotlivých popisech vyskytnou. Popisy využijeme k uspořádání MÓDNÍ PŘEHLÍDKY 9. CVIČENÍ 5 (viz příloha č. 1) Žáci si otevřou učebnice na straně 25, společně si přečteme text písničky. Čtu po řádcích – žáci opakují, přehraji nahrávku a při dalším přehrávání se mohou přidat a zpívat s přehrávačem. (Lze zkusit karaoke verzi). Pozn. BRAINSTORMING - během prvního poslechu žáci zapisují na papír nebo fólie všechna slovíčka na téma oblečení a jejich barvy (časový limit = doba trvání písničky)

14 10. KRESBA POSTAVY Žáci si nakreslí na čtvrtku (A4) postavu, vybarví ji, popíší jednotlivé části těla, oblečení, popř. barvy 11. Zhodnocení hodiny učitelem i žáky (vedeme žáky k tomu, aby si uvědomili, co se již naučili nebo ještě nenaučili, co je nutné ještě procvičit, dále je vedeme k tomu, aby dokázali své znalosti nebo neznalosti správně identifikovat a formulovat). PRACOVNÍ LIST (viz příloha č. 3) zadám dětem za domácí úkol

15 Operační analýza 1. Žák umí vyjmenovat anglickou abecedu
2. Žák dokáže správně přečíst slovíčka na téma oblečení 3. Žák dokáže říct barvu oblečení, zařadit jej do kategorií (pro koho je určeno – pro dívky, pro chlapce, na které části těla se nosí – na nohou, na hlavě, kdo ve třídě ho má dnes na sobě 4. Žák dokáže zopakovat slovíčka (dbá na správnou výslovnost, intonaci, rytmus a přízvuk) 5. Žák dokáže říct něco o svém oblečení, umí správně užít tvar slovesa (v přítomném čase průběhovém) 6. Žák dokáže popsat oblečení jednotlivých modelů 7. Žák poslouchá nahrávku a na základě poslechu dokáže sám zachytit a napsat, co má na sobě, popř. jak se jmenuje 8. Žák dokáže vyčasovat větu (I am wearing a white T – shirt.) ve všech osobách č. j. i mn. 9. Žák dokáže vyjmenovat alespoň 10 druhů oblečení a 6 druhů oblečení dokáže bezchybně napsat. 10. Žák dokáže zazpívat písničku “I love fashion shows” 11. Žák dokáže doplnit neúplná slova v pracovním listu 12. Žák umí nakreslit postavu člověka a popsat části lidského těla a také oblečení 13. Žák dokáže do vět doplnit správný tvar slovesa být.

16 POJMOVÁ MAPA hat tie cap T-shirt skirt shirt sweater jacket CLOTHES blouse sweatshirt jeans trousers scarf socks dress shoes bottom neck elbow arm finger hip hand tummy shoulder BODY legs knee back foot head eye mouth hair ear tooth skin nose

17 Příloha č.1

18 Příloha č.2

19 Evaluační část projektu
Zhodnocení výuky žáky. Zhodnocení výuky vyučujícím. Společná oprava pracovních listů. Porovnání styl oblékání ve Velké Británii a v České Republice.


Stáhnout ppt "Název projektu : CLOTHES"

Podobné prezentace


Reklamy Google