Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KKI/KPS2 5. 4. 2009 Téma: učení – senzomotorické, problémové, zážitkem; inteligence; tvořivost; stres;burn out.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KKI/KPS2 5. 4. 2009 Téma: učení – senzomotorické, problémové, zážitkem; inteligence; tvořivost; stres;burn out."— Transkript prezentace:

1 KKI/KPS2 5. 4. 2009 Téma: učení – senzomotorické, problémové, zážitkem; inteligence; tvořivost; stres;burn out

2 Pojem učení  Učení: v širokém slova smyslu opak zděděného, vrozeného,instinktivního  utváření psychiky a osobnosti v průběhu vývoje jedince  Je podmíněno vnějšími změnami prostředí a je provázeno vnitřními změnami v psychice lidí  Výkon v učení: v=s x m ( výkon = schopnosti x motivace) (ovlivňují i další vlivy – prostředí) (Kohoutek 1996)

3 Vlastnosti učícího se  Inteligence, zpracování informace, tvořivost  Afektivní činitele (úzkost, sebepojetí, intro- extrav.)  Motivace  Zrání  Věk  Pohlaví  Sociální prostředí  Studijní návyky  Paměť (Fontana 1997, 151)

4 DRUHY LIDSKÉHO UČENÍ Klasifikace učení (rozlišení z hlediska procesů a a mechanismů, které se na učení podílí): 1. učení podmiňováním 2. senzomotorické učení 3. verbální učení 4. pojmové učení 5. učení problémové 6. učení vhledem 7. sociální učení

5 SENZOMOTORICKÉ UČENÍ  učení se manuálním zručnostem, návykům, dovednostem a motorickým operacím  při učení se např. řízení motorového vozidla, při zvládání různých druhů sportu, při nácviku psaní, chůze, tance  Opakováním se zvětšuje kapacita vodivého kanálu a snižuje se možnost chyb v přenosu a provedení.  Klíčové postavení v poznávacím procesu má zpětná aferentace (zpětná vazba, posilování)

6 Průběh senzomotorického učení  1. fáze převážně kognitivní – orientace v úkolu, požadavcích, činnosti. Vytvoření obrazu a plánu příslušné činnosti.Názorná ukázka, její napodobování, slovní vysvětlení a první pokusy o realizaci aktivity.  2. počáteční vykonávání činnosti s detailní vědomou kontrolou – osvojení základů metody dané činnosti, práce s chybami, autoregulace s využitím zpětné vazby. Klíčovým moment - osvojení si přesné sebekontroly příslušné činnosti - co nejrychlejší a nejpřesnější zjišťování chyb. Vyžaduje zdokonalující se vnímání, koncentraci pozornosti, motivaci, vytrvalost.

7 Průběh senzomotorického učení  3. další opakování, zdokonalování až do případné automatizace – dovednost již do jisté míry osvojena, učící se osamostatňuje, zmenšuje se podíl vědomé kontroly činnosti. Části aktivity se automatizují, vědomá kontrola se soustřeďuje na obtížné momenty.

8 Transfer, interference  Při osvojování nové senzomotorické dovednosti využíváme podobné dovednosti osvojené dřív = transfer. Při zvládání např. nových druhů sportovních činností výhoda – minulá bohatá zkušenost s pohybovými aktivitami různého druhu Interference -při učení dovednosti podobné dříve osvojeným – chyby  Příklad jízda na lyžích a na snowboardu (některé prvky, které jsou žádoucí při lyžování, mohou na snowboardu vést k chybám; hokej-golf; tenis-stolní tenis)

9 Problémové učení - skupinové cvičení  Písmenkoví hadi (AJ verze vhodná pro výuku angličtiny) Zadání: Písmeno se musí opakovat na pozicích 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 atd. Která skupina vymyslí co nejdelšího písmenkového hada?

10 Problémové učení = pokládáno za nejsložitější druh učení  vyřešením problému získává žák novou formu chování, kterou může uplatnit i v dalších podobných situacích.  člověk samostatně odhaluje princip či vztah mezi předměty a pojmy, zjištění principu nebo pravidla, podle něhož jsou předměty uspořádány.  Samostatné odhalení principu - pozitivní vliv na další chování jedince.  Získané poznatky mají velkou trvalost.

11 Problémové učení - příklady  Opičí dráha: pohybová jednotka pro děti s využitím nářadí (lavičky, žebřiny, skluzavky, švédské bedny, odrazový můstek, žíněnky, balanční destičky)- rozvoj koordinace, rovnováhy, zlepšování tělesné zdatnosti)  Létající koberec – kooperace, koordinace  Zeměpis: mapa Evropy (puzzle)  5 dní v indické džungli (fotografie, obrázky z kalendářů, barvené látky; tělocvičné nářadí, dřevěné kostky na prolézání) (metodický portál)

12 Motorické učení  Problémově orientovaný trénink  Motorické učení je podněcováno, pokud se děti aktivně zapojí do řešení pohybového problému Př. chodící monstrum  Příklad: dovednost se nedá nalít do hlavy – autonomie (Komix)  Bernstein: koncepce opakování bez opakování  Dobrý trénink je nezapojovat stále stejné prostředky řešení motorického problému, důležitý je proces řešení stále stejného problému znova a znova.

13 Problémově orientovaný trénink  Podmínka 1: Zaměření na cíl pohybové akce, kterého chceme dosáhnout (dávat instrukce tak, aby bylo jasné, co je cílem akce, zaměření pozornosti na proces učení) příklad komix  Podmínka 2: Učení objevováním  Dítě zná cíl akce  Má pouze základní informace,jak pohyb provést  Musí samo najít způsob, jak pohybový úkol řešit (př. lezení na umělé stěně; lanové centrum)

14 Problémově orientovaný trénink  Podmínka 3: Variabilita tréninku Co se může měnit:  Dovednost, která bude používána v podmínkách zápasu  Fyzické podmínky  Situace, ve kterých bude dovednost prováděna Pozn. Větší variabilita tréninku může přinášet více chyb při tréninku, ale následně méně chyb v situaci zápasu

15 Feed back - zpětná vazba  Informace o provedeném výkonu, kterou sportovec obdrží z okolních zdrojů Principy:  Lidé, děti zvláště, si mohou najednou zapamatovat jen velmi malé množství informací  Lidé zaměří pozornost na ty pohyby, které mají podle zpětné vazby změnit  Zaměřte zpětnou vazbu jen na jednu věc (na tu nejdůležitější)  Zpětná vazba po každém pokusu není optimální pro učení – vede k závislosti na zpětné vazbě Důležitá je podpora samostatnosti – autonomie (situace zápasu)

16 Decision making ABCDE model  Asses the problem (určete, definujte problém)  Brainstorm alternative solutions (navrhněte možná řešení)  Consider the consequences of each (zvažte důsledky každého řešení)  Decide and act (rozhodněte se a jednejte)  Evaluate the consequences (ohodňoťte důsledky) Možnost použití pro vaši cílovou skupinu (navrhněte scénáře možných problémových situacích, po skupinách, 15 min. využití ABCDE modelu, závěrečná diskuze) Např. outdoor- pobyt v horách, na vodě – problémová situace – nebezpečí laviny, těžká pasáž při sjíždění řeky apod.; hasiči, záchranáři, policie – situace z praxe, trenéři - situace v týmu – nutnost vyměnit trenéra, hráče, možnosti zlepšení tréninkové přípravy, nekázeň sportovce na soustředění (nedodržení pravidel)atd.

17 UČENÍ ZÁŽITKEM, HROU „Výchova zážitkem je proces, ve kterém si žák buduje znalosti, dovednosti a hodnoty na základě přímé zkušenosti.“ (Luckman, 1996, str. 7)

18 Učení zážitkem a hrou Vzdělávání zážitkem:  Snaha o osobní rozvoj  Prvek dobrodružství (nejen fyzická zátěž)  Určitá míra nejistoty a přijímání rizik  Výzva  Reflexe  Zasazení do neobvyklého prostředí  Přítomnost hry  Využití metafor  Rozbor proběhlých aktivit (review) (Franc D., Zounková, D., Martin A., 2007)

19 Zážitkové vzdělávání v ČR  Historické kořeny: Komenský (1592-1670)  Celostní rozvoj osobnosti:“Je třeba vzdělávat ducha, jazyk, srdce i ruku.“  Nejdůležitější zkušenost člověk získává pomocí vlastních smyslů  Cestování, hry, hraní při výuce  „Vzdělávání začíná a končí u opravdové zkušenosti, učení musí být spojeno s pobytem v přírodě, musí připravovat na život.“ Velká didaktika:  Propojení teorie a praxe  Propojení jednotlivých vyučovacích předmětů  Podpora samostatného vzdělávání a řešení problémů, motivovaného vlastním zájmem

20 Zážitkové vzdělávání v ČR  20. léta 20. stol. Junácké hnutí – výchova v přírodě (outdoor education)  Ovlivňování sebe sama a vztahů k ostatním lidem  Schopnost sebekontroly  Nezávislé přijímání rozhodnutí

21 INTELIGENCE

22 Charakteristika pojmu INTELIGENCE  schopnost efektivně zpracovávat informace, představovat tvořivé nápady a úspěšně se adaptovat v životě  vrozená vlastnost  můžeme ji rozvíjet získáváním zkušeností a prováděním modelových situací

23 Testování inteligence  Skupinové (tužka-papír) a individuální zkoušky (administrovány indiv., pomůcky jako kostky, lístky, zvl. u menších dětí  Wechslerova inteligenční škála pro děti (WISC)  Dospělá verze WAIS  SAT test školních schopností  Raven (culture fair)

24 Ukázka otázek testu IQ  Doplňte vhodné číslo do řady: 1, 2, 3, 5, 8, ?  2  3  12  13  Doplňte vhodné číslo do řady: 17, 56, 66, 72, 18, ?  13  63  72  94  Které slovo má podobný význam jako ORAT?  kypřit  vozit  tahat  čeřit  Doplňte druhou dvojici dle vzoru: HRAD, PŘÍKOP - RŮŽE, ?  květ  listy  trny  vůně

25 Raven

26 Popisná označení inteligence Normální rozložení inteligence v populaci: Skór IQ popisný název  130 a více vysoce vynikající (2,5% populace)  120-129 vynikající  110-119 lepší průměr  90 – 109 průměr (50% populace)  80-89 horší průměr  70 – 79 hraniční (MR)  55 – 69 lehce zaostávající  40 – 54 středně zaostávající  25 – 39 těžce zaostávající  0 – 24 hluboce zaostávající

27 Struktura inteligence  Psychologické teorie se v pojetí inteligence liší:  inteligence jako komplexní schopnost X inteligence jako souboru dílčích složek.

28 Obecná inteligence  Ch. Spearman:  g faktor = obecná rozumová schopnost, na jeho základě se rozvíjejí duševní schopnosti  s faktory = jednotlivé specifické schopnosti (faktorová analýza)  IQ lze částečně vysoudit ze způsobů reakce kojence  Lidé s vysokým IQ zpracovávají informace rychle a účelně

29 Model inteligence R. B. Cattela  R. Cattel:  Fluidní - vrozená inteligence: vliv biologických činitelů na rozumový vývoj  Krystalická - socio-kulturně ovlivněná: výsledek působení prostředím poskytované zkušenosti.  Fluidní inteligence po dosažení 15 let už příliš nevzrůstá, zatímco úroveň krystalické inteligence se může rozvíjet po celý život.  Úroveň fluidní inteligence ve stáří klesá.

30 Sternbergova triarchická teorie inteligence Analytická inteligence Mentální kroky či složky používané k řešení problémů Tvořivá inteligence Využití zkušeností způsobem, který podporuje získání vhledu Praktická inteligence Schopnost poznávat každodenní souvislosti a přizpůsobovat se jim

31 Sternbergova triarchická teorie inteligence  Analytická: dovednosti potřebné pro úspěšné zvládání testů a dosahování výborných známek ve škole  Tvořivost: duševní procesy, které vedou k novým a jedinečným řešením a nápadům (divergentní myšlení, schopnost reagovat pružně, vymyslet řadu možných řešení)  Praktická: schopnost odhadovat situaci a přizpůsobovat se požadavkům běžného života

32 Gardnerova teorie mnohočetné inteligence

33

34 Tvořivost

35 Řešení

36 Spoj 9 bodů jedním tahem 4mi čarami

37

38 Tvořivost – skupinové cvičení  Vystřihni papír tak, abys byl schopen prolézt, papír nesmí být rozpojen

39 Tvořivost  Pojem kreativita odvozený od latinského slova creatio= tvorba.  Činnost člověka, vytvářející nové materiální a duchovní hodnoty, jež mají společenský význam  Kreativitu chápeme jako schopnost člověka vytvářet jakékoli nové a původní myšlenky, které jejich původce dříve neznal.  každý člověk má jistý stupeň tvořivosti  tvořivost lze do značné míry rozvíjet  Tvořivost se vyskytuje v každé lidské aktivitě (organizační, poznávací, produkční, umělecké, výchovné, zdravotnické, při poskytovaní služeb, sportu,...).

40 Rozvíjení tvořivosti žáků a studentů  Podporovat volnou hru dětí  Začleňovat děti do organizace práce  Vést děti k přímému vyjadřování pocitů  Povzbuzovat děti, aby trávili čas samy  Povzbuzovat děti, aby se vyjadřovali mnoha různými způsoby  Povzbuzovat děti, aby vyjadřovali své nápady  Respektovat, jak se dítě vyjadřuje  Hodnotit s ohledem na individuální zlepšení, snahu  Podporovat divergentní (nabízející více řešení problému) myšlení

41 10 rysů přispívajících k tvořivé osobnosti  Tolerance vůči dvojznačnosti  Stimulační svoboda (člověk se nebojí vystoupit z vymezených hranic)  Funkční svoboda (schopnost použít věci jiným novým způsobem)  Flexibilita  Ochota riskovat  Preference zmatku  Prodleva uspokojení  Oproštění od stereotypu gender role  Vytrvalost  Odvaha

42 Principy kreativně orientovaného vyučování  Princip samostatnosti při pohybové činnosti  Princip vlastního tempa při pohybové činnosti  Princip postupu při problémově orientovaných situacích  Princip fantazie, plynulosti, flexibility, originality při pohybové činnosti  Princip divergentního (více než jedno možné řešení) myšlení při pohybové činnosti  Princip svobody rozhodování žáka při pohybové činnosti  Princip radostnosti, prožitkovosti, emocionality při pohybové činnosti  Princip dominující role žáka ve vyučovacím procesu

43 Příklad-kreativní výuka lyžování  Slalom – dáme žákům kolíky nebo kužely, aby si samy vytyčili slalom. Žáci vymýšlí různé varianty obtížnosti, aby jej byli schopni projet řezanými oblouky  Škola pocitů Snaže se jezdit: aktivně – pasivně; vesele – smutně, křečovitě – uvolněně; hlasitě- tiše Jezdit podle nálady: arogantně, nudně, báječně, nafoukaně, stydlivě, zuřivě Jezdit podle hudby: zpívat, představovat si, poslouchat písničky Využití pomůcek: kolečka, ringo kroužky, míče, provázek, tyče, chrastítka – jezdit se zavázanýma očima jen s naváděním hlasem (Valenta, 2005)

44 Zadání úkolu - nepovinné  Zadání úkolu z pedagogické psychologie PSFA2 09:  Individuální vypracování  Podmínka: pro rozvoj vlastní kreativity vymysli svoji vlastní novou tvořivou aktivitu, můžeš se nechat inspirovat literaturou nebo internetem, v praxi se setkáš s případy, kdy budeš muset improvizovat a vymyslet vlastní program.  NAVRHNI TVOŘIVOU AKTIVITU  Prostředí: vyber les, tělocvična nebo třída, bazén  Cílová skupina: 9-18  Cíl: rozvoj síly, vytrvalosti nebo rovnováhy  Čas na aktivitu: 20 - 25 minut  Počet instruktorů:1  Počet hráčů: 12-24  Můžeš vybrat pomůcky, se kterými budeš pracovat (například obruče, míče, klády, klacky, lano, lavice, balanční pomůcky, švihadla atd.; pro bazén míče, destičky, plovoucí žíněnky – můžeš vymyslet sám)  Důležité je také cvičence vhodně motivovat, abyste vzbudili u nich zájem o danou aktivitu a zároveň jim sdělit cíl, proč tuto aktivitu provádíme. Můžete vymyslet příběh do kterého hru zasadíte. Veďte žáky k odpovědnosti a spolupráci.

45 Stres  Samostatná úvaha  Napiš 1.-10 nejvíce stresujících událostí v životě člověka

46

47 Eustres x Distres  Eustres: stres s pozitivními účinky (svatba, sportovní výkon) nemusí mít škodlivé důsledky, má značný adaptační význam  Distres: stres s negativními účinky na člověka, je chápán jako nadlimitní psychická zátěž, která je nad úrovní zátěží obvyklých a zvladatelných

48 Reakce útěk nebo útok

49 Projevy stresu v oblasti:  Fyziologické  Emoční  Behaviorální

50 3 stadia odpovědi na stres  Poplachová reakce  Stadium rezistence  Stadium exhausce, vyčerpání

51 Vliv stresu na zdraví  Dlouhodobá nadměrná aktivace sympatického nebo adrenokortikálního systému – poškození tepen, orgánových syst.  ICHS  Imunitní systém

52 Posttraumatická stresová porucha

53 Zaměstnání s vysokou mírou stresu

54 Syndrom naučené bezmocnosti  Nejčastější reakce na frustraci = aktivní agrese  Uzavření do sebe, apatie  Pokus pes, elektrický šok, světlo – vyhýbavá reakce  Reakce na neovlivnitelné situace Bezmocnost X aktivita

55 Kognitivní teorie  Abrahamsonová - Atribuční styly  Styly, kterými připisují příčiny událostem svého života  Pesimistický X optimistický atribuční styl  Stresové situace - bezmocné depresivní reakce na události  Nezdolnost

56 Jak se vyrovnávat se stresem  Realismus v očekáváních a odhadech (Nejdříve se seznámit s tím, jak se věci mají, a pak usilovat v rámci daných možností a mezí o co nejlepší řešení)  Smysl pro humor  Poznat své vlastní reakce  Zkoumat druhé lidi a méně ukvapeně jim přisuzovat motivy

57 Zvládání zaměřené na problém (coping)  vymezení problému  hledání alternativních řešení  zvažování alternativ z hlediska nákladů a přínosů  volba mezi možnostmi  realizace vybrané možnosti

58 Psychohygiena  Péče o duševní zdraví = pěstování dovedností, způsobů prožívání, myšlení a jednání, které přispívají k realistickému a harmonickému vedení každodenního života  Aktivní přístup k vlastní osobě

59 Metody a techniky psychohygieny  Autogenní trénink  Jacobsonova progresivní relaxace  Relaxace  Meditace  Imaginace  Hypnóza  Dechové cvičení  Léčba smíchem  Pozitivní myšlení  Strečink  Fyzická cvičení  Zdravá životospráva

60 Chování a zdraví  Kouření  Stravovací návyky  Množství těl. pohybu  Spánkový režim  Alkohol, drogy  Rizikové sexuální chování  Stres- zvýšení pravděpod. výskytu rizikového chování

61 BURN OUT SYNDROM  duševní stav objevující se často u lidí, kteří pracují s jinými lidmi a jejichž profese je na mezilidské komunikaci závislá. Tento stav ohlašuje celá řada příznaků: člověk se cítí celkově špatně, je emocionálně, duševně i tělesně unavený. Má pocity bezmoci a beznaděje, nemá chuť do práce ani radost ze života.

62 Fáze vývoje syndromu vyhoření:  nadšení: vysoké ideály, vysoká angažovanost  stagnace: ideály se nedaří realizovat, mění se jejich zaměření. Požadavky klientů, jejich příbuzných, či zaměstnavatele začínají obtěžovat  frustrace: pracovník vnímá klienta negativně, pracoviště pro něj představuje velké zklamání  apatie: mezi pracovníkem a klientem vládne nepřátelství, pracovník se vyhýbá odborným rozhovorům s kolegy a jakýmkoliv aktivitám  syndrom vyhoření: dosaženo stadia úplného vyčerpání - ztráta smyslu práce, cynismus, odosobnění, odcizení, vymizení reflexe vnitřních norem


Stáhnout ppt "KKI/KPS2 5. 4. 2009 Téma: učení – senzomotorické, problémové, zážitkem; inteligence; tvořivost; stres;burn out."

Podobné prezentace


Reklamy Google