Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KKI/KPS2 5. 4. 2009 Téma: učení – senzomotorické, problémové, zážitkem; inteligence; tvořivost; stres;burn out.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KKI/KPS2 5. 4. 2009 Téma: učení – senzomotorické, problémové, zážitkem; inteligence; tvořivost; stres;burn out."— Transkript prezentace:

1 KKI/KPS2 Téma: učení – senzomotorické, problémové, zážitkem; inteligence; tvořivost; stres;burn out

2 Pojem učení Učení: v širokém slova smyslu opak zděděného, vrozeného,instinktivního utváření psychiky a osobnosti v průběhu vývoje jedince Je podmíněno vnějšími změnami prostředí a je provázeno vnitřními změnami v psychice lidí Výkon v učení: v=s x m ( výkon = schopnosti x motivace) (ovlivňují i další vlivy – prostředí) (Kohoutek 1996)

3 Vlastnosti učícího se Inteligence, zpracování informace, tvořivost
Afektivní činitele (úzkost, sebepojetí, intro-extrav.) Motivace Zrání Věk Pohlaví Sociální prostředí Studijní návyky Paměť (Fontana 1997, 151)

4 DRUHY LIDSKÉHO UČENÍ Klasifikace učení (rozlišení z hlediska procesů a a mechanismů, které se na učení podílí): 1. učení podmiňováním 2. senzomotorické učení 3. verbální učení 4. pojmové učení 5. učení problémové 6. učení vhledem 7. sociální učení

5 SENZOMOTORICKÉ UČENÍ učení se manuálním zručnostem, návykům, dovednostem a motorickým operacím při učení se např. řízení motorového vozidla, při zvládání různých druhů sportu, při nácviku psaní, chůze, tance Opakováním se zvětšuje kapacita vodivého kanálu a snižuje se možnost chyb v přenosu a provedení. Klíčové postavení v poznávacím procesu má zpětná aferentace (zpětná vazba, posilování)

6 Průběh senzomotorického učení
1. fáze převážně kognitivní – orientace v úkolu, požadavcích, činnosti. Vytvoření obrazu a plánu příslušné činnosti.Názorná ukázka, její napodobování, slovní vysvětlení a první pokusy o realizaci aktivity. 2. počáteční vykonávání činnosti s detailní vědomou kontrolou – osvojení základů metody dané činnosti, práce s chybami, autoregulace s  využitím zpětné vazby. Klíčovým moment - osvojení si přesné sebekontroly příslušné činnosti - co nejrychlejší a nejpřesnější zjišťování chyb. Vyžaduje zdokonalující se vnímání, koncentraci pozornosti, motivaci, vytrvalost.

7 Průběh senzomotorického učení
3. další opakování, zdokonalování až do případné automatizace –dovednost již do jisté míry osvojena, učící se osamostatňuje, zmenšuje se podíl vědomé kontroly činnosti. Části aktivity se automatizují, vědomá kontrola se soustřeďuje na obtížné momenty.

8 Transfer, interference
Při osvojování nové senzomotorické dovednosti využíváme podobné dovednosti osvojené dřív = transfer. Při zvládání např. nových druhů sportovních činností výhoda – minulá bohatá zkušenost s pohybovými aktivitami různého druhu Interference -při učení dovednosti podobné  dříve osvojeným – chyby Příklad jízda na lyžích a na snowboardu (některé prvky, které jsou žádoucí při lyžování, mohou na snowboardu vést k chybám; hokej-golf; tenis-stolní tenis)

9 Problémové učení - skupinové cvičení
Písmenkoví hadi (AJ verze vhodná pro výuku angličtiny) Zadání: Písmeno se musí opakovat na pozicích 1 2 3 4 5 2 atd. Která skupina vymyslí co nejdelšího písmenkového hada?

10 Problémové učení = pokládáno za nejsložitější druh učení
vyřešením problému získává žák novou formu chování, kterou může uplatnit i v dalších podobných situacích. člověk samostatně odhaluje princip či vztah mezi předměty a pojmy, zjištění principu nebo pravidla, podle něhož jsou předměty uspořádány. Samostatné odhalení principu - pozitivní vliv na další chování jedince. Získané poznatky mají velkou trvalost.

11 Problémové učení - příklady
Opičí dráha: pohybová jednotka pro děti s využitím nářadí (lavičky, žebřiny, skluzavky, švédské bedny, odrazový můstek, žíněnky, balanční destičky)- rozvoj koordinace, rovnováhy, zlepšování tělesné zdatnosti) Létající koberec – kooperace, koordinace Zeměpis: mapa Evropy (puzzle) 5 dní v indické džungli (fotografie, obrázky z kalendářů, barvené látky; tělocvičné nářadí, dřevěné kostky na prolézání) (metodický portál)

12 Motorické učení Problémově orientovaný trénink
Motorické učení je podněcováno, pokud se děti aktivně zapojí do řešení pohybového problému Př. chodící monstrum Příklad: dovednost se nedá nalít do hlavy – autonomie (Komix) Bernstein: koncepce opakování bez opakování Dobrý trénink je nezapojovat stále stejné prostředky řešení motorického problému, důležitý je proces řešení stále stejného problému znova a znova.

13 Problémově orientovaný trénink
Podmínka 1: Zaměření na cíl pohybové akce, kterého chceme dosáhnout (dávat instrukce tak, aby bylo jasné, co je cílem akce, zaměření pozornosti na proces učení) příklad komix Podmínka 2: Učení objevováním Dítě zná cíl akce Má pouze základní informace,jak pohyb provést Musí samo najít způsob, jak pohybový úkol řešit (př. lezení na umělé stěně; lanové centrum)

14 Problémově orientovaný trénink
Podmínka 3: Variabilita tréninku Co se může měnit: Dovednost, která bude používána v podmínkách zápasu Fyzické podmínky Situace, ve kterých bude dovednost prováděna Pozn. Větší variabilita tréninku může přinášet více chyb při tréninku, ale následně méně chyb v situaci zápasu

15 Feed back - zpětná vazba
Informace o provedeném výkonu, kterou sportovec obdrží z okolních zdrojů Principy: Lidé, děti zvláště, si mohou najednou zapamatovat jen velmi malé množství informací Lidé zaměří pozornost na ty pohyby, které mají podle zpětné vazby změnit Zaměřte zpětnou vazbu jen na jednu věc (na tu nejdůležitější) Zpětná vazba po každém pokusu není optimální pro učení – vede k závislosti na zpětné vazbě Důležitá je podpora samostatnosti – autonomie (situace zápasu)

16 Decision making ABCDE model
Asses the problem (určete, definujte problém) Brainstorm alternative solutions (navrhněte možná řešení) Consider the consequences of each (zvažte důsledky každého řešení) Decide and act (rozhodněte se a jednejte) Evaluate the consequences (ohodňoťte důsledky) Možnost použití pro vaši cílovou skupinu (navrhněte scénáře možných problémových situacích, po skupinách, 15 min. využití ABCDE modelu, závěrečná diskuze) Např. outdoor- pobyt v horách, na vodě – problémová situace – nebezpečí laviny, těžká pasáž při sjíždění řeky apod.; hasiči, záchranáři, policie – situace z praxe, trenéři - situace v týmu – nutnost vyměnit trenéra, hráče, možnosti zlepšení tréninkové přípravy, nekázeň sportovce na soustředění (nedodržení pravidel)atd.

17 UČENÍ ZÁŽITKEM, HROU „Výchova zážitkem je proces, ve kterém si žák buduje znalosti, dovednosti a hodnoty na základě přímé zkušenosti.“ (Luckman, 1996, str. 7)

18 Učení zážitkem a hrou Vzdělávání zážitkem: Snaha o osobní rozvoj
Prvek dobrodružství (nejen fyzická zátěž) Určitá míra nejistoty a přijímání rizik Výzva Reflexe Zasazení do neobvyklého prostředí Přítomnost hry Využití metafor Rozbor proběhlých aktivit (review) (Franc D., Zounková, D., Martin A., 2007) První generace outdoorových zážitkových programů využívala především metodu osobního růstu pomocí fyzických výzev a „nechávala hory hovořit samy za sebe“

19 Zážitkové vzdělávání v ČR
Historické kořeny: Komenský ( ) Celostní rozvoj osobnosti:“Je třeba vzdělávat ducha, jazyk, srdce i ruku.“ Nejdůležitější zkušenost člověk získává pomocí vlastních smyslů Cestování, hry, hraní při výuce „Vzdělávání začíná a končí u opravdové zkušenosti, učení musí být spojeno s pobytem v přírodě, musí připravovat na život.“ Velká didaktika: Propojení teorie a praxe Propojení jednotlivých vyučovacích předmětů Podpora samostatného vzdělávání a řešení problémů, motivovaného vlastním zájmem

20 Zážitkové vzdělávání v ČR
20. léta 20. stol. Junácké hnutí –výchova v přírodě (outdoor education) Ovlivňování sebe sama a vztahů k ostatním lidem Schopnost sebekontroly Nezávislé přijímání rozhodnutí

21 INTELIGENCE

22 Charakteristika pojmu INTELIGENCE
schopnost efektivně zpracovávat informace, představovat tvořivé nápady a úspěšně se adaptovat v životě vrozená vlastnost můžeme ji rozvíjet získáváním zkušeností a prováděním modelových situací

23 Testování inteligence
Skupinové (tužka-papír) a individuální zkoušky (administrovány indiv., pomůcky jako kostky, lístky, zvl. u menších dětí Wechslerova inteligenční škála pro děti (WISC) Dospělá verze WAIS SAT test školních schopností Raven (culture fair)

24 Ukázka otázek testu IQ Doplňte vhodné číslo do řady: 1, 2, 3, 5, 8, ? 2 3 12 13 Doplňte vhodné číslo do řady: 17, 56, 66, 72, 18, ? 63 72 94 Které slovo má podobný význam jako ORAT? kypřit vozit tahat čeřit Doplňte druhou dvojici dle vzoru: HRAD, PŘÍKOP - RŮŽE, ? květ listy trny vůně Vysvětlení: Nové číslo vzniká součtem předchozích dvou čísel, poslední čísla jsou 5 a 8, jejich součet je 13. Vysvětlení: Následující číslo vzniká vynásobením součtu číslic a číslice na místě jednotek předcházejícího čísla. Součet číslic čísla 18 je 9, na místě jednotek je číslice 8. 8*9=72 Otázka 6/20 Otázka 3/20

25 Raven

26 Popisná označení inteligence
Normální rozložení inteligence v populaci: Skór IQ popisný název 130 a více vysoce vynikající (2,5% populace) vynikající lepší průměr 90 – průměr (50% populace) horší průměr 70 – hraniční (MR) 55 – lehce zaostávající 40 – středně zaostávající 25 – těžce zaostávající 0 – hluboce zaostávající

27 Struktura inteligence
Psychologické teorie se v pojetí inteligence liší: inteligence jako komplexní schopnost X inteligence jako souboru dílčích složek.

28 Obecná inteligence Ch. Spearman:
g faktor = obecná rozumová schopnost, na jeho základě se rozvíjejí duševní schopnosti s faktory = jednotlivé specifické schopnosti (faktorová analýza) IQ lze částečně vysoudit ze způsobů reakce kojence Lidé s vysokým IQ zpracovávají informace rychle a účelně

29 Model inteligence R. B. Cattela
R. Cattel: Fluidní - vrozená inteligence: vliv biologických činitelů na rozumový vývoj Krystalická - socio-kulturně ovlivněná: výsledek působení prostředím poskytované zkušenosti. Fluidní inteligence po dosažení 15 let už příliš nevzrůstá, zatímco úroveň krystalické inteligence se může rozvíjet po celý život. Úroveň fluidní inteligence ve stáří klesá.

30 Sternbergova triarchická teorie inteligence
Analytická inteligence Mentální kroky či složky používané k řešení problémů Tvořivá inteligence Využití zkušeností způsobem , který podporuje získání vhledu Praktická inteligence Schopnost poznávat každodenní souvislosti a přizpůsobovat se jim

31 Sternbergova triarchická teorie inteligence
Analytická: dovednosti potřebné pro úspěšné zvládání testů a dosahování výborných známek ve škole Tvořivost: duševní procesy, které vedou k novým a jedinečným řešením a nápadům (divergentní myšlení, schopnost reagovat pružně, vymyslet řadu možných řešení) Praktická: schopnost odhadovat situaci a přizpůsobovat se požadavkům běžného života

32 Gardnerova teorie mnohočetné inteligence

33

34 Tvořivost

35 Řešení

36 Spoj 9 bodů jedním tahem 4mi čarami

37

38 Tvořivost – skupinové cvičení
Vystřihni papír tak, abys byl schopen prolézt, papír nesmí být rozpojen

39 Tvořivost Pojem kreativita odvozený od latinského slova creatio= tvorba. Činnost člověka, vytvářející nové materiální a duchovní hodnoty, jež mají společenský význam Kreativitu chápeme jako schopnost člověka vytvářet jakékoli nové a původní myšlenky, které jejich původce dříve neznal. každý člověk má jistý stupeň tvořivosti tvořivost lze do značné míry rozvíjet Tvořivost se vyskytuje v každé lidské aktivitě (organizační, poznávací, produkční, umělecké, výchovné, zdravotnické, při poskytovaní služeb, sportu, ...).

40 Rozvíjení tvořivosti žáků a studentů
Podporovat volnou hru dětí Začleňovat děti do organizace práce Vést děti k přímému vyjadřování pocitů Povzbuzovat děti, aby trávili čas samy Povzbuzovat děti, aby se vyjadřovali mnoha různými způsoby Povzbuzovat děti, aby vyjadřovali své nápady Respektovat, jak se dítě vyjadřuje Hodnotit s ohledem na individuální zlepšení, snahu Podporovat divergentní (nabízející více řešení problému) myšlení

41 10 rysů přispívajících k tvořivé osobnosti
Tolerance vůči dvojznačnosti Stimulační svoboda (člověk se nebojí vystoupit z vymezených hranic) Funkční svoboda (schopnost použít věci jiným novým způsobem) Flexibilita Ochota riskovat Preference zmatku Prodleva uspokojení Oproštění od stereotypu gender role Vytrvalost Odvaha

42 Principy kreativně orientovaného vyučování
Princip samostatnosti při pohybové činnosti Princip vlastního tempa při pohybové činnosti Princip postupu při problémově orientovaných situacích Princip fantazie, plynulosti, flexibility, originality při pohybové činnosti Princip divergentního (více než jedno možné řešení) myšlení při pohybové činnosti Princip svobody rozhodování žáka při pohybové činnosti Princip radostnosti, prožitkovosti, emocionality při pohybové činnosti Princip dominující role žáka ve vyučovacím procesu

43 Příklad-kreativní výuka lyžování
Slalom – dáme žákům kolíky nebo kužely, aby si samy vytyčili slalom. Žáci vymýšlí různé varianty obtížnosti, aby jej byli schopni projet řezanými oblouky Škola pocitů Snaže se jezdit: aktivně – pasivně; vesele – smutně, křečovitě – uvolněně; hlasitě- tiše Jezdit podle nálady: arogantně, nudně, báječně, nafoukaně, stydlivě, zuřivě Jezdit podle hudby: zpívat, představovat si, poslouchat písničky Využití pomůcek: kolečka, ringo kroužky, míče, provázek, tyče, chrastítka – jezdit se zavázanýma očima jen s naváděním hlasem (Valenta, 2005)

44 Zadání úkolu - nepovinné
Zadání úkolu z pedagogické psychologie PSFA2 09: Individuální vypracování Podmínka: pro rozvoj vlastní kreativity vymysli svoji vlastní novou tvořivou aktivitu, můžeš se nechat inspirovat literaturou nebo internetem, v praxi se setkáš s případy, kdy budeš muset improvizovat a vymyslet vlastní program. NAVRHNI TVOŘIVOU AKTIVITU Prostředí: vyber les, tělocvična nebo třída, bazén Cílová skupina: 9-18 Cíl: rozvoj síly, vytrvalosti nebo rovnováhy Čas na aktivitu: minut Počet instruktorů:1 Počet hráčů: 12-24 Můžeš vybrat pomůcky, se kterými budeš pracovat (například obruče, míče, klády, klacky, lano, lavice, balanční pomůcky, švihadla atd.; pro bazén míče, destičky, plovoucí žíněnky – můžeš vymyslet sám) Důležité je také cvičence vhodně motivovat, abyste vzbudili u nich zájem o danou aktivitu a zároveň jim sdělit cíl, proč tuto aktivitu provádíme. Můžete vymyslet příběh do kterého hru zasadíte. Veďte žáky k odpovědnosti a spolupráci.

45 Stres Samostatná úvaha
Napiš nejvíce stresujících událostí v životě člověka

46

47 Eustres x Distres Eustres: stres s pozitivními účinky (svatba, sportovní výkon) nemusí mít škodlivé důsledky, má značný adaptační význam Distres: stres s negativními účinky na člověka, je chápán jako nadlimitní psychická zátěž, která je nad úrovní zátěží obvyklých a zvladatelných

48 Reakce útěk nebo útok

49 Projevy stresu v oblasti:
Fyziologické Emoční Behaviorální

50 3 stadia odpovědi na stres
Poplachová reakce Stadium rezistence Stadium exhausce, vyčerpání

51 Vliv stresu na zdraví Dlouhodobá nadměrná aktivace sympatického nebo adrenokortikálního systému – poškození tepen, orgánových syst. ICHS Imunitní systém

52 Posttraumatická stresová porucha

53 Zaměstnání s vysokou mírou stresu

54 Syndrom naučené bezmocnosti
Nejčastější reakce na frustraci = aktivní agrese Uzavření do sebe, apatie Pokus pes, elektrický šok, světlo – vyhýbavá reakce Reakce na neovlivnitelné situace Bezmocnost X aktivita

55 Kognitivní teorie Abrahamsonová - Atribuční styly
Styly, kterými připisují příčiny událostem svého života Pesimistický X optimistický atribuční styl Stresové situace - bezmocné depresivní reakce na události Nezdolnost

56 Jak se vyrovnávat se stresem
Realismus v očekáváních a odhadech (Nejdříve se seznámit s tím, jak se věci mají, a pak usilovat v rámci daných možností a mezí o co nejlepší řešení) Smysl pro humor Poznat své vlastní reakce Zkoumat druhé lidi a méně ukvapeně jim přisuzovat motivy

57 Zvládání zaměřené na problém (coping)
vymezení problému hledání alternativních řešení zvažování alternativ z hlediska nákladů a přínosů volba mezi možnostmi realizace vybrané možnosti

58 Psychohygiena Péče o duševní zdraví = pěstování dovedností, způsobů prožívání, myšlení a jednání, které přispívají k realistickému a harmonickému vedení každodenního života Aktivní přístup k vlastní osobě

59 Metody a techniky psychohygieny
Autogenní trénink Jacobsonova progresivní relaxace Relaxace Meditace Imaginace Hypnóza Dechové cvičení Léčba smíchem Pozitivní myšlení Strečink Fyzická cvičení Zdravá životospráva

60 Chování a zdraví Kouření Stravovací návyky Množství těl. pohybu
Spánkový režim Alkohol, drogy Rizikové sexuální chování Stres- zvýšení pravděpod. výskytu rizikového chování

61 BURN OUT SYNDROM duševní stav objevující se často u lidí, kteří pracují s jinými lidmi a jejichž profese je na mezilidské komunikaci závislá. Tento stav ohlašuje celá řada příznaků: člověk se cítí celkově špatně, je emocionálně, duševně i tělesně unavený. Má pocity bezmoci a beznaděje, nemá chuť do práce ani radost ze života.

62 Fáze vývoje syndromu vyhoření:
nadšení: vysoké ideály, vysoká angažovanost stagnace: ideály se nedaří realizovat, mění se jejich zaměření. Požadavky klientů, jejich příbuzných, či zaměstnavatele začínají obtěžovat frustrace: pracovník vnímá klienta negativně, pracoviště pro něj představuje velké zklamání apatie: mezi pracovníkem a klientem vládne nepřátelství, pracovník se vyhýbá odborným rozhovorům s kolegy a jakýmkoliv aktivitám syndrom vyhoření: dosaženo stadia úplného vyčerpání - ztráta smyslu práce, cynismus, odosobnění, odcizení, vymizení reflexe vnitřních norem


Stáhnout ppt "KKI/KPS2 5. 4. 2009 Téma: učení – senzomotorické, problémové, zážitkem; inteligence; tvořivost; stres;burn out."

Podobné prezentace


Reklamy Google