Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKTOVÝ MANAGEMENT"— Transkript prezentace:

1 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
Jaromír Štůsek

2 Doporučena literatura
DOLEŽAL,J., MÁCHAL,P., LACKO,B., A KOL. Projektový management podle IPMA. Praha, Grada Publishing a.s. 2009 NĚMEC. Projektový management. Praha, Grada, 2002. MILTON, ROSENAU:Řízení projektů. Praha, Computer Press 2003 SVOZILOVA: Projektový management. Praha, Grada 2006

3 MEGATRENDY PŘEVAHA TRŽNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZÁPADNÍHO ZPŮSOBU INDIVIDUALIZACE PŘECHOD OD TRHU PRODÁVAJÍCÍHO K TRHU KUPUJÍCÍHO ZVĚTŠOVÁNÍ SORTIMENTU VÝROBKŮ ZKRACOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU VÝROBKŮ RŮST KOMPLEXNOSTI VÝROBKŮ ZKRACOVÁNÍ TERMÍNU DODÁNÍ

4 2. GLOBALIZACE INTERNACIONALIZACE EKOLOGIZACE DEREGULACE STANDARDIZACE
Koncentraci výrobních a distribučních kapacit Diferenciace trhů – tzn. stejný výrobek – různé balení, různé distribuční cesty na různé trhy Mění se charakter konkurence – přesun na konkurenci logistických řetězců EKOLOGIZACE DEREGULACE STANDARDIZACE

5 3.TECHNICKÁ REVOLUCE ROZVOJ DOPRAVY ROZVOJ TELEKOMUNIKACÍ INFORMATIZACE 4. STÁRNUTÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ 5. MEZINÁRODNÍ MIGRACE 6. KRIZOVÝ VÝVOJ

6 Nové tendence ve vývoji řízení v procesu globalizace
Principy řízení organizací, společnosti, osobního života jsou spojeny s hledáním smyslu života v nejistém prostředí. Nové pojetí konkurence a posuzování konkurenční výhody. Zdůraznění procesního řízení, systémového přístupu, úlohy jednotlivce a kolektivu, principů učící se organizace.

7 Nové tendence ve vývoji řízení v procesu globalizace
Vytváření vnějšího prostředí, které umožní jejich rozvoj. Vytváření efektivních procesů podnikatelských, rozhodovacích, správních a servisních subjektů. Pokles významu zeměpisné polohy. Charakter celosvětové ekonomické konkurence, měnící se úlohy státu, úlohy vědy.

8 Pojem Řízení subjektivní, cílevědomá a uvědomělá činnost lidí,
objektivně nutná, neboť vyplývá z podstaty společenského charakteru výrobních, obchodních a dalších procesů a ze společenského charakteru dělby práce

9 Fáze procesu řízení fáze procesu řízení: stadia cyklu řízení:
plánování, organizování Operativní řízení kontrola stadia cyklu řízení: informační procesy, rozhodovací procesy, ovlivňovací procesy, kontrolní procesy,

10 Rozhodování Dynamický vědomý proces výběru jedné z možných alternativ, kterou lze dosáhnout požadovaného cíle. Je to jádro „řízení“. Základem pro rozhodování je informační proces, analýza a následný výběr (volba) nejvhodnější varianty (postupu, řešení).

11 Prvky rozhodovacího procesu
Subjekty rozhodování – vedoucí pracovníci Objekty rozhodování – problémy,chování, prvky a jejich vazby Rozhodovací situace – propojené podmínky, které určují rozhodnutí. Dělí se na situace za - jistoty - nejistoty - rizika - konfliktu Problém rozhodování Cíle rozhodování Okolí subjektu rozhodování Kritéria rozhodování

12 Členění rozhodovacích procesů
1.Časový horizont - operativní - taktické - strategické 2.Míra důležitosti 3. Míra složitosti – jednodimenzionální - finance - vícedimenzionální – finance, ekol. 4.Přístup k analýze - deskriptivní - prognostické - normativní 5. Časový faktor - statické - dynamické 6. Věcný obsah

13 Typy rozhodování STRATEGICKÉ
Navazuje na obecné a strategické cíle podniku. Ovlivňuje dlouhodobý směr organizace. Má komplexní přístup. Realizováno na vrcholové úrovni řízení (top management). TAKTICKÉ Uskutečňuje strategické cíle. Specifikuje a konkretizuje cíle a prostředky (způsoby) pro jejich dosažení. OPERATIVNÍ Krátkodobá rozhodnutí. Vychází z taktického rozhodnutí, ze známých podmínek a zdrojů. Rozhoduje o procesech provozních a procesech s nimi úzce souvisejících.

14 Kroky rozhodovacího procesu
Vymezení problému a stanovení cíle Rozbor informací a podkladů Stanovení jednotlivých možností (variant, alternativ) Stanovení kritérií pro zhodnocení těchto možností Vyčíslení (měření) užitečnosti (vhodnosti) možností (variant) Zajištění nepříznivých důsledků, stanovení možných rizik Volba optimální varianty - rozhodnutí

15 Projektové řízení Jde o určitou filozofii řízení projektů
S jasně definovaným cílem Definovaným termínem plnění Stanovenými náklady včetně kvality Respektuje určené strategie Využívá specifických projektových postupů, nástrojů a technik Specifická metodika plánování, tvorby a realizace projektu

16 Definice PŘ Podle prof. Kerznera
Souhrn aktivit (PL,ORG.,OŘ,KON) podnikových zdrojů S relativně krátkodobým cílem Který byl stanoven pro realizaci specifických záměrů resp. projektů

17 Rozdíl mezi PŘ a běžným Ř
Dočasnost – není periodičnost Užití zdrojů – přiděleny zdroje (PS,KAP.VP) Kontrola čerpání nákladů Proměnný počet pracovníků Liniové řízení Delší časový horizont – periodická činnost Zajištění zdrojů Hospodaření s majetkem Stabilní počet pracovníků

18 Základna PŘ Předmět projektu – reprezentuje výstup či výsledek projektu Čas Dostupnost zdrojů Náklady Okolí projektu – tzn. Určité Kulturní a sociální prostředí Politická situace Tržní prostředí Specifické fyzické prostředí – ekologie, geografické apod.

19 Definice projektu Cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace
Realizovaný v daných termínech zahájení a ukončení Má hmotný či nehmotný výstup Projekt je přechodná činnost, vykonávaná za účelem vytvoření unikátního produktu nebo služby.

20 Charakteristické znaky
Sleduje konkrétní cíl Trojrozměrný cíl (označuje se – „Trojimperativ) Splnění požadavků na věcné provedení Časové provedení Nákladové provedení Úspěšné řízení projektu vyžaduje Měřitelnost uvedených třech cílů Definuje strategii vedoucí k dosažení daného cíle

21 Určuje nezbytné zdroje (Lidské Z, Materiální Z, apod.
Určuje nezbytně nutné náklady Očekávané přínosy z realizace záměrů Vymezuje jeho začátek a konec

22 Vždy je jedinečný (provádí se jednou)
Neopakovatelný Dočasný (má začátek a konec) Týmová práce Projektem není periodicky se opakující činnosti

23 Atributy projektu Konkrétní cíle vymezené v rozsahu projektu
Produkty (výkonného a řídícího rámce) Akceptační kritéria Plánované náklady a přínosy Časový rámec ( začátek a konec) Definovaná struktura činností Zdroje Omezení (zdroje, termíny i jiná) Rizika Projektová organizace Kontext projektu Kritéria úspěšnosti

24 Řízení projektu Aplikace znalostí, dovedností, nástrojů a technik při provádění projektových činností tak, aby byly splněny požadavky na projekt. Uskutečňuje se prostřednictvím procesů: Zahájení, Plánování, Provádění, Kontrola a Ukončení. Práce na projektu řídí a provádí projektový tým. Tyto práce typicky zahrnují: sladění protichůdných požadavků na: rozsah, čas, náklady, rizika a kvalitu rozdílné potřeby a očekávání zainteresovaných stran řešení identifikovaných požadavků

25 „Čím kratší tím dražší při stejné kvalitě a rozsahu“
Řízení projektu Jako hledání kompromisu mezi: kvalitou penězi časem Rozsahem „Čím kratší tím dražší při stejné kvalitě a rozsahu“

26 Oblasti znalostí řízení projektů
Řízení integrace projektu Řízení rozsahu projektu Řízení času na projektu Řízení nákladů na projektu Řízení kvality projektu Řízení lidských zdrojů Řízení komunikace projektu Řízení rizik projektu Řízení nákupu na projektu

27 Problémy v oblasti řízení projektů
obtížné stanovení plánu a harmonogramu projektu (činnosti, termíny, náklady, rozpočet) plán projektu je modifikován v jeho průběhu plán projektu není dodržován (překračování rozpočtu a harmonogramu) obtížné sledování průběhu projektu obtížné sledování vytížení zdrojů a jejich efektivnosti nejasné vymezení odpovědnosti nejednoznačně zadávání práce a vyhodnocení výsledků neefektivní komunikace mezi všemi účastníky projektu obtížné zajišťování kvality výsledného řešení nejvíce pozornosti věnovaného řešení problémů („hašení požárů“) frustrování/přetížení pracovníci

28 Týmový management projektu
Skupina manažeru, odborníků spolupracující na projektu (projektech) Organizované podle určitých zásad a pravidel např. Pravidelnost a doba trvání porad Rozesílání zápisů Určení požadavků na obsah a formu zpracování dokumentů

29 Členové projektového týmu
Zadavatelé projektu Expertní členové – např. představují poradní orgán Dodavatelé Manažeři projektových skupin

30 KONKRÉTNÍ ZÁSADY PRO VEDENÍ LIDÍ:
kvalitní uložení úkolu, správné vymezení pravomoci a odpovědnosti, kvalitní výměna informací, dobrá koordinace, kvalitní kontrola

31 PROBLÉMY USTAVOVÁNÍ A FUNGOVÁNÍ TÝMŮ:
základní problémy: organizace práce, hodnocení a odměňování práce, mezilidské vztahy, další problémy: dvojí podřízenost, možné projevy nevraživosti a žárlivosti, výskyt konfliktních situací v důsledku nemožnosti přesně vymezit pravomoci a odpovědnost, zadržování informací vedoucím či některými členy týmu, monopolizace informací, manipulace s informacemi

32 Procesní kroky vývoje týmu
Formování – tvorba týmu tvorba společného vnímání záměrů, sounáležitosti Konflikty a polarizace – fáze krystalizace Zdůrazňování co členy týmu spojuje - přiřazování roli a odpovědnosti s cílem Lepšího řízení tj. rozhodování Normování – tvorba určitých standardů pro dané členy týmů – uvědomění si hodnot, kritérií, chování Výkon – definovat výkonové kritéria pro členy s cílem dosažení výjimečných výsledků

33 Charakteristika týmu Společný cíl Vzájemná odpovědnost
Společná akceschopnost – týmy postupují jako celek Konstruktivní konflikty Vzájemná důvěra a sebedůvěra Vzájemná otevřenost a informovanost Společné sebeuvědomování – tým má identitu a každý člen jí vnímá

34 Členění projektů Kategorie projektů – dále členíme Druhy projektů
Rozsahu projektu Nákladů Času Inovačního řádu Druhy projektů Podle oblasti zaměření (výstavba,technologie apod.)

35 Kategorie projektů Komplexní
Unikátní, jedinečné, dlouhodobé, neopakovatelné, vysoké náklady, speciální organizační struktura Inovační řády 5-7 stupeň

36 Speciální Střednědobé, nižší rozsah činností, dočasné přiřazení pracovníků Dekompozice na subprojekty Inovační řád 3-5 stupeň

37 Jednoduchý Malý projekt, krátkodobý Jednoduchý cíl
Zhotovitelný jednou osobou Využití standardizovaných postupů Inovační řád 0-3 stupně

38 Druhy projektů Spojené s výstavbou Výzkumné a vývojové
Rekonstrukce stávajících objektů či výstavba nových Výzkumné a vývojové Projekty řešící inovace vyššího řádu (3) Technologické – zavádění nových technologií)

39 Podle realizovaného subjektu resp. financování
Organizační Změna určité struktury, uspořádání akcí (koncertů apod.) Podle realizovaného subjektu resp. financování Osobní projekty (projekt opravy koupelny v rod.domě) Podnikové – zadané vlastním podnikem Orientované zákazníkem Stavba nového nákupního centra Návrh nového obalu

40 Realizovaný státním subjektem
Návrh nových formulářů Realizace dopravní infrastruktury apod.

41 Kritéria úspěšnosti projektu
Funkčnost Splněny požadavky zákazníka Uspokojeno očekávání zainteresovaných stran Výstup projektu – produkt včas na trhu Výstup projektu – produkt odpovídá kvalitě Návratnost finančních prostředků Dopad na životní prostředí apod.

42 Proces řízení projektů
Definování projektových cílů Plánování - splnění podmínky „Trojimperativ“ Specifikace provedení Časový plán Finanční rozpočet Vedení projektu – týmové rozdělení úkolů Sledování – kontrola stavu postupu projektových prací Ukončení – ověření, že hotový úkol odpovídá tomu co se mělo udělat

43 Zásady a postup projektování
Cílové zaměření Reálnost a účelovost Systémový přístup Efektivnost Systematičnost Postupné řešení

44 Cílovost jasně stanovený konkrétní cíl
Přesně určení požadavků od zadavatele Znalost Variability – možnost realizace změn v průběhu Expandibilita – zda se má objekt v budoucnu rozšiřovat

45 Reálnost a účelnost – naplnění této zásady je podporováno – studií příležitosti a předběžnou studii proveditelnosti např. Dodávek technologie Hloubka propracování projektu a jeho dokumentace

46 Znaky systémového přístupu
Systémový přístup – vymezení prvků a vazeb, které určují vlastnosti a chování systémů – při projektování logistických řetězců Znaky systémového přístupu Interdisciplinární a komplexní pohled Integrující všechny aktivity do celkového smysluplného systému Studium vzájemných vazeb Hledání optimálního řešení Modelování reality

47 5. Systematičnost – systematický přístup
4. Efektivnost – maximálních efektů při minimálních nárocích na PS, Materiál, Energii apod. 5. Systematičnost – systematický přístup Používání jednotného projektového postupu Jednotných podkladů, symbolů, ukazatelů – standardů Postup probíhá od řešení problému základního celku až po detailní řešení jednotlivých části celku Postupně se zpřesňuje řešení a navrhují varianty

48 Postupné řešení tzn. od obecného ke konkrétnímu
Tuto zásadu lze rozdělit do 4 fází projektování

49 Čtyři fáze projektování
Situace – vyjádření Souhrnu podmínek a požadavků vztahující se k projektu Umístění systému v jeho okolí tzn. např. závod podniku v okolí, dílny v závodě, kanceláře v budově apod. Kompozice – hrubý projekt Řeší uspořádání prvků systémů z hlediska toku materiálů, informací, vazeb, prostorové uspořádání, diagramy toků materiálů

50 Dispozice – horizontální a vertikální umístění všech prvků systému v daném prostoru – zajištění podrobným propočtem Výsledkem je realizační fáze dokumentace Realizace – zahrnuje Schvalovací řízení Přípravu realizace (plán, organizační a finanční zajištění) Vlastní vybudování systémů Zkušební provoz

51 Obsah projektování Nutno odpovědět na otázky:
Příčiny – proč se má projekt vypracovat Způsob – jak, kým a čím bude činnost v projektovém objektů prováděná Místo – kde se objekt umístí, jak povedou hmotné a nehmotné toky Čas – kdy, odkdy, dokdy a jak dlouho potrvá

52 Zásada postupného řešení
PŘÍČINA – proč, za jakým účelem => co a kolik? Zásada cílovosti I. SITUACE ZPŮSOB – (kým, čím) jak? MÍSTO – kde, odkud, kudy, kam? kde = plochy, budovy odkud = vstupy do systému kudy = tok informací a výroby, manipulace s materiálem kam = výstupy ze systému II. KOMPOZICE Zásada systémového přístupu III. DISPOZICE IV. REALIZACE ČAS – kdy, odkdy, dokdy, jak dlouho? Harmonogramy Zásada systematičnosti Zásada efektivnosti

53 Fáze životního cyklu projektu
dělí se do fází podle: Odpovědnosti za jeho řízení Vynakládání investic

54 A. Předinvestiční fáze Analýza požadavků a podmínek
Určení inovace a cílů. Definování strategie. Zadání návrhu. SITUACE Úvodní studie proveditelnosti Analýza poptávky. Kapacita a výkony. Vstupy. Technické řešení. Kapacitní propočty. Struktura pracovníků. Nákladová střediska. Lokalita a pozemek. Ekonomická analýza. Výběr varianty Návrh variant. Hodnocení variant pomocí výpočetního programu. Vyhodnocení a výběr varianty. Studie proveditelnosti Zadání studie proveditelnosti. Vypracování studie proveditelnosti. KOMPOZICE Vyhodnocení návrhu projektu Podklady pro rozhodování. Rozhodnutí o projektu.

55 Předinvestiční fáze Zodpovídá top management podniků či zadavatele – stanovuje: Cíl projektu Strategii projektu (způsob řešení problému) Jmenování kmenového projektového týmu Prověření zda je každá fáze proveditelná

56 Investiční fáze Nejpracnější a nejnákladnější
Zodpovídá za ní top management

57 B. Investiční fáze Jmenování hlavního manažera projektu a projektového týmu Zpracování detailních implementačních plánů, pravomoci, zodpovědnosti, zdroje… Zpracování detailní projektové dokumentace, výběrová řízení, kontrakty, financování, kontrolování

58 Fáze provozu a vyhodnocení
Předání projektu do užívání Porovnání plánovaných a dosažených výsledků Analýza odchylek

59 C. Fáze provozu a vyhodnocení
Provoz zařízení (realizovaného objektu) – užívání produktů, výroba, služby, obchod Předložení závěrečné zprávy, vyhodnocení průběhu projektu a práce projektového týmu Shromáždění a analýza dat o výsledcích a průběhu projektu, využívání poznatků pro následující projekty

60 Předinvestiční fáze Analýza požadavků a podmínek
Určování inovace a cílů Definování strategie Zadání návrhu Úvodní studie proveditelnosti Analýza poptávky Kapacita a výkony Technické řešení Umístění Ekonomická analýza

61 Studie proveditelnosti – vypracování Vyhodnocení návrhu projektu
Výběr varianty Návrh variant Hodnocení variant Výběr variant Studie proveditelnosti – vypracování Vyhodnocení návrhu projektu

62 Analýza požadavků a podmínek
1.1 Určení inovací a cílů Na základě analýzy situace (kde je problém) stanovit: Co řešit resp. inovovat Čeho dosáhnout - jaké cíle

63 Inovace Představuje proces provádění neustálých změn
Proces který má fáze: Začíná nápadem – ideou Pokračuje několika stupni rozvoje Končí implementací – řešení inovačního projektu

64 Teorie systému inovací
J.A. Schumpeter zahrnuje pod pojem inovace: Výrobu nového výrobků nebo zlepšování stávajícího výrobků Zavedení nového výrobního procesu, postupu apod. Použití nových zdrojů suroviny Vytvoření nové organizace výroby, podniku apod. Získání nového trhu

65 Členění inovací Inkrementální inovace – postupové inovace, zaměřené obvykle na: Snižování nákladů Zlepšování doplňkových funkcí výrobků apod. Radikální inovace – podstatou těchto inovací je radikální změna (nové řešení, nový tvar) Vyžaduje – invence, intuice, kreativity apod. Směřují k tvorbě: Nových výrobků, postupů, Vznik nových trhů

66

67 Nejistoty v řízení inovačních projektů
Organizační nejistoty Tvorba týmů Tvorba organizační struktury Zdrojové nejistoty Finanční prostředky Hmotné prostředky Technické nejistoty Správnost vědeckých poznatků při řešení problému Technická specifikace výrobků Tržní nejistoty Zákaznické potřeby Metody prodeje a distribuce

68 Inovační řády 0 řád – obnova původních kvalit, odstranění závad
oprava opotřebeného zařízení 1 řád – změna kvanta zdrojů k uspokojení poptávky zvýšení výrobní kapacity nákupem nových strojů

69 2 řád – adaptace (přeskupení) zdrojů k uspokojení poptávky
Přesunutí části výroby na výkonnější stroje Zvýšení směnnosti 3 řád – změna kvality – racionalizaci procesů i produktu Úspora práce Úspora nákladů 4 řád – nová varianta produktu modernizací dílčích funkcí Zlepšení některých vlastností

70 6 řád – nový druh – změna koncepce při zachování původního principu
5 řád – nová generace produktu jeho úplnou rekonstrukcí při zachování původní koncepce Např. nový model auta –Felicie/Fabie 6 řád – nový druh – změna koncepce při zachování původního principu Např. výroba Octavie 7 řád – nový rod – zcela nový princip využitím poznatků vědy Např. hybridní automobil , robotizace dojíren apod.

71 CÍL – žádoucí stav systému nebo jeho okolí:
cíl existuje a systém (podnik, organizace) usiluje o jeho uchování (homeostatické procesy), cíl neexistuje a systém usiluje o jeho dosažení (rozvojové procesy)

72 KONCEPCE CÍLŮ: monistická koncepce - existuje jeden hlavní podnikový cíl (např. zisk, růst obratu, růst podílu na trhu, hospodárnost, usilování o nezávislost, o zlepšení image apod.), který je konkretizován v tzv. pyramidě cílů (z hlediska míry obecnosti a konkrétnosti a z hlediska časového horizontu plánovaného dosažení), pluralistická koncepce - preferuje více paritních cílů, formulovaných s ohledem na zachování životně důležitých funkcí podniku

73 KONKRETIZACE CÍLŮ: obsah (čeho se má dosáhnout),
rozměr (kolik, o kolik), čas (termín splnění)

74 Technika SMART Používá se při stanovení cílů: S – specifický „CO“
M – měřitelný „čeho jsme dosáhlí“ A – akceptovatelný „všichni souhlasí“ R – realistický T – termínovaný „bez termínů nemá smysl“

75 VLIV NA FORMULACI CÍLŮ:
interní zájmové skupiny externí zájmové skupiny

76 Postup pro stanovení cílů
formulace cílového stavu určení indikátorů pro měření postupu k dosažení cíle (ukazatele, kvantifikace změn) předpokládané překážky, problémy a rizika časový horizont vazba mezi dílčími cíli stanovení priorit v cílech (metoda ABC) kontrola konzistence cílů nižší úrovně z hlediska vyšších, zdrojů na úrovni společnosti a rizik

77 Interní zájmové skupiny Zájmy, ovlivňující cíle
Vlastníci výnosy uchování a zhodnocení investovaného kapitálu finanční a dispoziční samostatnost Vedoucí pracovníci (manažeři) pravomoc, vliv na rozhodování prestiž postavení možnost realizace svých záměrů a schopností Ostatní pracovníci mzdy a platy pracovní zařazení sociální jistoty možnost uplatnění kvalifikace, profesní kariéra mezilidské vztahy, zařazení v kolektivu sociální postavení, uznání, prestiž

78 Externí zájmové skupiny
Zájmy ovlivňující cíle Kapitáloví spoluúčastníci (věřitelé) jistota kapitálových vkladů výhodné zúročení vloženého kapitálu Dodavatelé stabilní možnosti prodeje výhodné prodejní podmínky platební podmínky a schopnost Zákazníci prodej kvalitního zboží a služeb přiměřené (výhodné ceny) platební podmínky Stát, společnost daňový přínos zajištění pracovních příležitostí sociální jistoty a služby uspokojování společenské poptávky a potřeb dodržování právních norem spolupráce s politickým systémem spolupráce s orgány samosprávy v regionu (komunitě) přínos ke kulturnímu a kvalifikačnímu rozvoji obyvatelstva

79 Model silového pole

80 1.2. Definování strategie Stanovení postupu dosažení cíle
Výběr nejvhodnější varianty

81 1.3. Zadání návrhu Mělo by obsahovat Název úkolů a jeho pořadové číslo
Definice cílů a specifikace návrhu Jméno manažéra návrhu a manažéra zodpovědného za dozor nad projekty Jména členů kmenového týmu Etapy a termíny Akceptační kritéria Předpokládána rizika Podpisy manažeru

82 2. Úvodní studie proveditelnosti
Podklad pro rozhodování zda pokračovat v investiční fázi či nikoliv 2.1. Analýza poptávky Určení geografické hranice trhu Velikost trhu v zvolených regionech např. na základě průzkumu trhu

83 Určení velikosti poptávky na trhu
Dynamika trhu – růst trhu Možnost segmentace trhu – tvorba nových zákazníků

84 2.2 Kapacita a výkony Kapacita - představuje kapacitní možnosti objektu např. Výrobní kapacit Prodejní kapacita Kapacita závisí na množství a druzích disponibilních výrobních zařízení Výkony jsou peněžním vyjádřením objemu produkce

85 2.3. Vstupy Stanovit (odhadnout) pro projektovaný objekt potřebné množství: Surovin Materiálů Energie Odpovídající náklady Potřeba se stanovuje na základě propočtu Norem spotřeby materiál Norem času

86 2.4 Technické řešení projektu
Pojetí technické základny – stručně definování ve smyslu: Použité techniky Technologie Organizace provozu Využití prostorových diagramů toků materiálů, rozmístění strojů apod.

87 Popis technologie Definování technologických variant řešení projektu Vychází se z pojetí technické základny Přihlíží se k finančním prostředkům Strojní zařízení – výběr strojů a zařízení musí být v souladu s zvolenou technologií Uvede se seznam strojů a zařízení Prostorové rozmístění Instalovaný výkon Spotřeba vody apod.

88 2.5. Struktura pracovních sil
V členění na: Dělnické profese Úřednické profese Kvalifikační požadavky Předběžný výpočet počtu pracovníků Stanovení organizačního uspořádání Stanovení kvalifikační struktury

89 2.6. Finanční a ekonomická analýza
Finanční řízení Získání financí Alokace financí Analýza finančních a ekonomických ukazatelů u jednotlivých variant Návratnost Rentabilita Cash flow

90 3. Metody výběrů variant Metoda bodového a váhového hodnocení
Stanovení kritérií např. Zkrácení odbytových cest Minimum nákladů Kvalita výrobků Význam kritérií – na základě párového srovnávání – trojúhelníková tabulka párů Celkové body za kritéria

91 Hodnocení ekonomické efektivnosti investic hodnotí se
Výnosnost Rizikovost Likvidnost – doba splácení Metody hodnocení investic Výnosnost investic Doba splácení Metoda čisté současné hodnoty Metoda vnitřního výnosového procenta

92 4. Studie proveditelnosti
Výsledkem předchozích kroků projektování je přijetí projektu tzv. generální řešení Na základě požadavků může být zpracována studie proveditelnosti Tato studie je velmi nákladná a pohybuje se až do 3% z investičních nákladů

93 STUDIE PROVEDITELNOSTI
Nemá jednoznačnou a standardní strukturu Základní struktura vychází z problematiky řešeného projektu Má odpovědět na otázku, zda náklady investičního díla bude možné pokrýt výnosy

94 4.1 Obsah studie proveditelnosti
Informace pro rozhodování Pozadí a historie návrhu projektu Kapacita trhu a podniku Suroviny, materiál Umístění Technické řešení projektu Režijní náklady Realizace projektu Finanční a ekonomická analýza

95 5. Vyhodnocení návrhu projektu
5.1. Východiska pro rozhodování Na základě studie proveditelnosti a dalších informací Top management rozhodne o projektu Použití rozhodovacích metod např.

96 Jednoduché rozhodovací metody
- rozhodovací tabulky - rozhodovací analýza - rozhodovací stromy - rozhodovací sítě Metoda hodnotové analýzy Matematické metody a operační analýza - metody lineárního programování - metody strukturální analýzy - metody síťové analýzy - metody modelování - simulační Prognostické metody rozhodování - analytický nebo syntetický charakter (např. brainstorming)

97 Metoda modelování Metoda zaměřená na vyšetřování budoucí struktury či chování prognostického objektu – systému Založena na modelových experimentech – s využitím matematických a grafických modelů Nutná přesná definice vývojového problému, stanovení cílů – navrhovaného objektu

98 Metody hodnotové analýzy
Smyslem je zlepšení řešení funkcí analyzovaného objektu (projektu) s cílem zvýšit efektivnost Metoda zlepšení hodnoty zaměřena především na snižování nákladů aniž by došlo k snížení: užitné hodnoty, funkčnosti, Bezpečnosti Kvality a jiných parametrů

99 Metoda hodnotové analýzy
Dvě fáze: Zjišťování neefektivních funkcí Zjištění projevu neefektivnosti - zmetky Zjištění místa neefektivnosti Zjištění velikosti atd. Odstraňování neefektivnosti Návrhy variant odstranění příčin

100

101 5.2. Rozhodnutí o projektu Rozhodnutí o přijetí projektu znamená přechod do investiční fáze

102 Projektová dokumentace obsahuje
Plán projektu Analýza potřeb a technická specifikace Podrobná struktura a popis cílů projektu Návrh řešení formou případových studií Popis integrace s případnými externími aplikacemi Analýza bezpečnosti a případných rizik Model výstupu uživatelského rozhraní Časový harmonogram realizace Denník projektu Seznam problémů a chyb Seznam změnových požadavků Změnový požadavek Zápis z jednání Předávací protokoly


Stáhnout ppt "PROJEKTOVÝ MANAGEMENT"

Podobné prezentace


Reklamy Google