Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jan KOHOUTEK TEMATICKÁ OBLAST: Socioekonomická a regionální geografie NÁZEV DUMu: Náboženství POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: KÓD DUMu: JK_REG_GEO_09 DATUM TVORBY: ANOTACE (ROČNÍK): ročník – DUM – obsahuje informace o hlavních světových náboženstvích METODICKÝ POKYN:

2 Náboženství Není známa definice náboženství, na níž by se širší vědecká komunita shodla Sigmund Freud: Náboženství je kolektivní neuróza, respektive funkce individuální psychiky, jež produkuje bohy, kteří mají za úkol těšit a uspokojovat dětinské touhy dospělého Karel Marx: Náboženská bída je výrazem jednak skutečné bídy, jednak protestem proti skutečné bídě. Náboženství je povzdech utlačovaného tvora, cit bezcitného světa, duch bezduchých poměrů. Náboženství je opium lidu.

3 Náboženství - rozdělení
Hlavní světová náboženství a duchovní tradice lze klasifikovat do několika velkých skupin či světových náboženství Podle analýzy z roku 2005 vyznává: křesťanství 33 % světové populace islám 20 % hinduismus13 % čínská národní náboženství 6,3 % buddhismus 5,9 % Ateisté a lidé bez náboženství tvoří asi 14 % populace světa, domorodá kmenová náboženství vyznává 4 % lidstva

4

5

6 Převažující náboženství podle států

7 Křesťanství je monoteistické, které je soustředěno kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše, spasitele světa, Božího syna Křesťanství vzniklo na území Palestiny, kde Ježíš působil Toto působení a počátky křesťanství zachycuje Nový zákon, mladší část Bible Příslušnost ke křesťanství není dána původem nebo narozením, nýbrž křtem a osobním přijetím určitého vyznání víry (nauky) a životní praxe Všichni křesťané věří v jednoho Boha v možnost odpuštění hříchů a spásy

8 Křesťanství Kristovi následovníci v čele s apoštoly tvořili prvotní církev Původní jednotné křesťanské uskupení se postupem času rozdělilo do několika větví, které se dnes zpravidla označují jako církve Většina křesťanů patří k jedné ze tří hlavních skupin církví: ke katolické církvi, pravoslavné církvi, nebo k některé z církví vzešlých z protestantské reformace Jednotlivé církve však různě chápou samy sebe a svůj vztah k ostatním O sbližování křesťanských církví se snaží ekumenismus

9 Rozšíření křesťanství (tmavé: do r. 300, zelené: do r. 600, žluté: do r. 800)

10 Křesťanství Křesťanské učení bylo formulováno na církevních sněmech, koncilech, mezi nimiž má význačné místo sedm ekumenických koncilů v průběhu 4. až 8. století Ke konci prvního tisíciletí postupně narůstalo napětí mezi východní a západní církví, které vedlo až k velkému schizmatu (1054), které dodnes nebylo překonáno

11 Zastoupení křesťanství podle jednotlivých zemí

12 Křesťanství Většina křesťanů patří k jednomu ze tří hlavních směrů: západní katolictví, východní pravoslaví a protestantství, vzniklé z reformace v 16. století Liší se od sebe odlišným chápáním vztahu věřících a církve, z čehož se odvozuje i odlišná církevní organizace Zatímco starší církve (katolické a pravoslavné) se chápou jako nezbytné zprostředkování mezi Bohem a člověkem, řada protestantských církví se chápe jako sdružení věřících, kteří tvoří místní sbory První z nich jsou organizovány hierarchicky, a to buď s jediným nejvyšším představitelem (papež), nebo ve velkých obvykle územních patriarchátech (pravoslaví)

13 Křesťanství Protestantské církve se dělí na církve episkopální (anglikáni, luteráni), kde je větší skupina místních církví podřízena biskupovi, a církve presbyteriální, kde je každý sbor do značné míry samostatný Většina protestantských církví je organizována podle národních států S tímto rozlišením souvisí i odlišné chápání církevní služby V katolických a pravoslavných církvích se povolání kněží, biskupů a případně řeholníků (mnichů a jeptišek) považuje za celoživotní, u kněží založené na zvláštním svěcení, případně spojené s požadavkem celibátu (biskupové a mniši, v římskokatolické církvi i kněží)

14 Křesťanství V protestantských církvích se sice obvykle také vyžaduje zvláštní vzdělání a ordinace, kazatele nebo duchovní si však jednotlivé sbory samy vybírají a jejich služba může být i dočasná Ve většině protestantských církví mohou církevní službu vykonávat i ženy Zejména v USA je mnoho tak zvaných svobodných církví (free church), což jsou zcela samostatné místní sbory bez dalších organizačních vazeb

15 Ježíš Kristus El Greco, Kristus nesoucí kříž, 1580  (mezi 7 a 1 př. n. l. – mezi 29 a 33) známý také jako Ježíš Nazaretský či Ježíš z Nazareta, je ústřední postavou křesťanství Ježíš veřejně působil asi od roku 28 jako pocestný kazatel v oblasti dnešního Izraele a západního břehu Jordánu Hlásal brzký příchod Božího království a vyzýval k obrácení či pokání Kolem roku 30 jej Římané v Jeruzalémě ukřižovali Křesťané považují Ježíše za Židy očekávaného Mesiáše, Spasitele lidstva a Božího Syna, muslimové za jednoho z nejvýznamnějších proroků Od data Ježíšova narození, byť pravděpodobně nepřesně vypočítaného, je tradičně odvozován dnes používaný křesťanský letopočet Ježíšova historicita není dnes až na výjimky zpochybňována

16 Islám Náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a
politického vůdce působícího v 7. století Slovo islám znamená „podrobení se“ či odevzdání se Bohu (arabsky Alláh) Stoupenec islámu se nazývá muslim, což znamená „ten, kdo se podřizuje Bohu“ Počet muslimů je 1,57 až 1,65 miliardy, což z islámu činí po křesťanství druhé největší náboženství světa

17

18 Islám Muslimové věří, že Bůh Muhammadovi zjevil Korán, který společně se Sunnou (Muhammadovy činy a slova) považují za základní prameny islámu Muslimové nepovažují Muhammada za zakladatele nového náboženství, ale za obnovitele původní monoteistické víry Adama, Noeho, Abra háma, Mojžíše, Ježíše i dalších proroků islámu Podle islámské tradice Židé a křesťané zkreslili zjevení daná Bohem skrze proroky, a to buď změnou textu, nesprávnou interpretací nebo obojím

19 Islám Téměř každý muslim je příslušník jedné ze dvou hlavních islámských větví: sunny (asi 85 %) šíity (asi 15 %) Rozdělení, které vedlo k tomuto rozštěpení muslimské obce, nastalo v 7. století a jeho příčinou byla otázka nástupnictví ve vedení muslimské obce

20 Rozšíření Islámu (více než 10%).
Tmavě zelená barva znázorňuje oblasti s většinovým zastoupením sunnitů a červená šíitů

21 Pět pilířů Islámu Víra v jedinost Boží a božské poslání Mohameda (Šahada) Modlitba - salát pětkrát denně s qiblou (směr) k Mekce Půst (v měsíci Ramadánu od úsvitu do soumraku) (Saum) Udílení almužny chudým (2,5 % čistých ročních zisků ve prospěch nižších sociálních vrstev Pouť do Mekky (jednou za život, umožňuje-li to finanční situace a zdravotní stav muslima) (Hadždž)

22 Mekka Mekka je rodištěm Mohameda, proroka islámu, a je nejsvětějším městem islámu Každým rokem putuje na pouť během hadždže (islámský měsíc dhú'l- hidždža) do Mekky tři milióny muslimů, přičemž nevěřícím je vstup do města tradičně zakázán Ka'ba je nejposvátnějším místem islámu Muslimové věří, že ji zde na svém putování postavil sám Abraham, který byl pověřen Bohem, aby na své cestě vystavěl oltář

23 Mekka Jedním z pilířů dnešního moderního islámu je pouť do Mekky, při které věřící obcházejí sedmkrát tuto stavbu a doufají, že budou schopni dotknout se kamene, který je umístěn v jednom z jejích rohů Pravděpodobně se jedná o meteorit, který dle pojetí proroka Abrahama pochází od archanděla Gabriela

24 Korán Základní knihou Islámu
Veršovaná sbírka božích sdělení, kterou podle muslimů Mohamedovi nadiktoval prostřednictvím archanděla Gabriela sám Bůh Skládá se ze 114 súr (skladeb - ty se dělí na jednotlivé áje, verše)  Není jisté, zda byl Mohamed gramotný, ale jako obchodník pravděpodobně ovládal alespoň základy čtení a psaní V počátku islámu se Korán tradoval především ústně Oficiální písemná verze (dnes všeobecně uznávaná) vznikla až v roce 656 n. l., tedy po smrti Proroka

25 Korán Je ale nutné zdůraznit, že strukturou a především formou je od Bible naprosto odlišný, protože na rozdíl od ní je Korán dán muslimům jako dokonalý a navždy neměnný text To zaručuje Islámu pevné základy napříč dějinnými událostmi, neboť je tím prakticky potlačena jakákoliv možnost spekulace Určité "chápání v kontextu", známé ve velkém z křesťanské nauky, lze pozorovat jen u Šíitů, nicméně prostor pro pochybování je i zde naprosto minimální

26

27 Buddhismus  je nábožensko-filosofický systém, jehož základ vytvořil Gautama Buddha pravděpodobně v 5. století př. n. l. v severovýchodní Indii Jedná se o jedno z nejrozšířenějších světových náboženství, které vyznává přibližně miliónů lidí Buddhismus je označován jako ateistické náboženství, ačkoli v mnoha textech vystupují božstva - bytosti, žijící ve vyšších dimenzích existence Na rozdíl od teistických náboženství jsou však tato božstva považována za běžné smrtelné a nevědomé bytosti podobně jako lidé nebo zvířata, pouze je převyšují svou moudrostí, schopnostmi a dlouhověkostí

28 Buddhismus Gautama Buddha, zakladatel buddhismu
Jako ateistické náboženství je buddhismus možné označit i proto, že k dosažení osvobození není třeba víra v "Boha", jak je tomu v teistických náboženstvích, neboť Bůh jakožto pojem není v buddhismu definován Gautama Buddha neměl v úmyslu vytvořit filosofický systém ve smyslu rozsáhlé interpretace světa Jeho učení bylo motivováno úsilím o vysvobození bytostí z nekonečného koloběhu zrození a smrti Gautama Buddha, zakladatel buddhismu

29 Hinduismus Obřady k uctění posvátné řeky Gangy V pravém slova smyslu se nedá mluvit o náboženství jako spíše o nábožensko- sociálním systému, který v sobě zahrnuje právní a společenské normy K hinduismu se hlásí cca. 900 milionů osob a je tím třetím největším společenstvím na světě

30 Použité zdroje a literatura
Kašparovský, K. (1999): Zeměpis I v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment. Toušek, V. et al. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Internetové zdroje: %AF_isl%C3%A1mu

31 Použité zdroje a literatura
Obrazové materiály: THEGREENEDITOR. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: KUPOS. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: LILTEK21. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AGUR. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: CREYSMON07. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MASTER OF VYŠŠÍ BROD. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: BABA66. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: THEGREENEDITOR. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MATTAN. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MELINA, Antonio. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: LIH, Andrew. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: PORTUM. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: BORIS23. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google