Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ISLÁM A ZÁPAD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ISLÁM A ZÁPAD."— Transkript prezentace:

1 ISLÁM A ZÁPAD

2 Témata 1) Shrnutí informací o islámu 2) Islámská kultura jako plod dialogu 3) Islámský fundamentalismus 4) Súfismus jako tradiční aktér vztahů k jiným náboženstvím 5) Tři podoby přítomnosti islámu v západním světě

3 Shrnutí informací o islámu
Slovo arabského původu islám znamená spočinutí, odevzdání; míní se odevzdání Bohu. Z hlediska islámu není jeho vyznavačem jen „mohamedán“, nýbrž v širokém slova smyslu každý, kdo vyznává prorocké nauky o jediném Bohu, tedy např. i Žid nebo křesťan.

4 Shrnutí informací o islámu
Vyznavač islámu je muslim, ne islamista! Islamista je příslušník jistého politického hnutí dovolávajícího se islámu, nebo badatel v oboru islamistiky Přídavné jméno muslimský a islámský je obvykle zaměnitelné.

5 Shrnutí informací o islámu
Arabský poloostrov v době Muhammadova života, včetně Mekky, kde bydlel, měl vlastní polyteistické náboženství. Obyvatelé byli, např. při obchodních cestách v kontaktu s Židy a křesťany ve východním Středomoří.

6 Shrnutí informací o islámu

7 Shrnutí informací o islámu
Muhammad (nar. 570 n. l.), obchodní působení, měl pravděpodobně od r. 610 vnitřní zkušenosti, které interpretoval jako Boží zjevení, jež mu zprostředkoval Džibríl známý v křesťanství jako archanděl Gabriel.

8 Shrnutí informací o islámu
Mekkánci zjevení nepřijali, Muhammad r. 622 odešel do Mediny - hidžra, pokládáno za začátek islámu, islámský letopočet - kratší, lunární roky. Mekkánci vypravili proti Medině válečnou výpravu, poraženi. Z předislámské svatyně poutní místo islámu. Ke Ka‘abě (úvodní obrázek) se zabudovaným černým kamenem každoroční pouť.

9 Shrnutí informací o islámu

10 Shrnutí informací o islámu

11 Shrnutí informací o islámu

12 Shrnutí informací o islámu

13 Shrnutí informací o islámu
Existuje tradované pořadí kapitol (súr), je zajímavé odlišit nejstarší mekkánské a pozdní medinské súry; oficiální pořadí je (kromě první súry: Fátiha – Oteviratelka) podle rozsahu, od nejdelší po nejkratší súru. Korán v klasické arabštině a recituje se tradičním melodickým, zpěvným způsobem; recitace začíná slovy Bismi-l-láhi r-rahmaní r-rahím, Ve jménu Boha milosrdného a slitovného.

14 Shrnutí informací o islámu
Korán obsahuje rozsáhlou látku společnou s Biblí: vypráví o stvoření, andělech, prvních lidech, o starozákonních postavách, o Ježíšovi a jeho matce Marii. Ježíš je v Koránu označován jako prorok, posel Boží, duch Boží, slovo Boží, mesiáš; popírá se, že by byl Božím synem v doslovném smyslu.

15 Shrnutí informací o islámu

16 Shrnutí informací o islámu

17 Shrnutí informací o islámu
Fátiha - transkripce do latinky: Bismilláhi r-rahmáni r-rahím(i). Alhamdulilláhi rabbil 'álamín(a). Ar rahmáni r-ahím(i). Máliki yaumi d-dín(i). Ijjáka na'budu wa ijjáka nasta'ín(u). Ihdina s-siráta l-ustaqím(a). Siráta l-lazína an'amta 'alaihim ghairil maghdúbi 'alaihim wala d-dállín(a).

18 Shrnutí informací o islámu
Fátiha - překlad do češtiny: Ve jménu Boha milosrdného, slitovného. Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého, Milosrdnému, Slitovnému, vládci dne soudného! Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme, veď nás stezkou přímou, stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou, ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou.

19 Shrnutí informací o islámu
Šíření v prvním období z Arabského poloostrova na sever - východní Středomoří (tzv. Blízký východ), Persie (dnes Írán), Turecko, na západ – sever Afriky od začátku 8. století islám vládne na Pyrenejském poloostrově, dnešní Španělsko a Portugalsko; pod vládnou islámu tři komunity: muslimové, křesťané s Židé; vysoká civilizační úroveň, vzor pro Evropu

20 Shrnutí informací o islámu

21 Shrnutí informací o islámu
V současnosti přibližně muslimů, většinově: Arabský poloostrov, Blízký východ, severní Afrika, střední Asie, indická kulturní oblast, Indonésie; historické menšiny: Balkán, Rusko, Polsko, další africké země, Filipíny

22 Shrnutí informací o islámu

23 Shrnutí informací o islámu
Islám těsně propojen se státem, nejvyšší představitel chalífa, spíše světský vládce Většina mínění, že chalífa má být volen: sunnité, dnes asi 80 – 85% muslimů

24 Shrnutí informací o islámu

25 Shrnutí informací o islámu
menšina: chalífa (imám) má být z Muhammadovy rodiny, strana Álího (arabsky ší´a Álí) , Muhammadova synovce, odtud výraz ší‘ité, 15 – 20% muslimů, většina: Írán, Irák, Ázerbájdžán, Bahrajn, silněji: Katar, Kuvajt, SAE (30 %); liší se podle počtu uznávaných imámů

26 Shrnutí informací o islámu
šaháda – vyznání víry salát – modlitba zakát – náboženská daň na sociální účely saum – půst o ramádánu (jiná omezení v jídle) hadždž – výroční pouť do Mekky

27 Shrnutí informací o islámu
Bůh je veliký Vyznávám, že není boha kromě Boha. Vyznávám, že Muhammad je posel Boží. Vzhůru k modlitbě! Vzhůru k blahodárnému činu! Modlitba je lepší než spánek. Bůh je veliký! Není boha kromě Boha.

28 Shrnutí informací o islámu
4x Alláhu akbar! 2x Ašhadu an lá iláha illá-l-láh 2x Ašhadu anna Muhammadan rasúlu-l-láh 2x Hajja ‘ala-s-salát 2x Hajja ‘ala-l-faláh 2x (sunnité ráno) As-salátu hajru mina-n-nawm 2x Alláhu akbar 2x Lá iláha illá-l-láh

29 Shrnutí informací o islámu

30 Shrnutí informací o islámu

31 Shrnutí informací o islámu
وَ اَشْهَدُ أَنَّ مَحَمَّداً رَسُولُ الله Ašhadu an lá 'iláha 'illa 'l-láh wa ašhadu 'anna Muhammadan rasúlu 'l-láh Vyznávám, že není boha kromě Boha, vyznávám, že Muhammad je posel Boží.

32 Islámská kultura Islám vstoupil do kulturního kontextu, s židovskou a křesťanskou kulturou, jejich prostřednictvím integroval antické filosofické a umělecké dědictví. Pomocníky muslimů při integraci do soudobé kultury byli nestoriánští křesťané. Překládali pro muslimy do arabštiny díla řeckých filosofů, např. Aristotela.

33 Islámská kultura Významné podněty rané evropské kultuře dal kontakt Židů, křesťanů a muslimů v Cordóbském chalífátu, zejm. od 8. do 13. století.

34 Islámská kultura

35 Islámská kultura

36 Islámská kultura Vedle filosofie (např. Averroes (Abu ibn Rušd), obrázek) ve zlatém období islámu kvetlo umění (literatura, poesie i próza, výtvarná umění, zejména architektura) a věda (matematika, medicína).

37 Islámská kultura

38 Islámská kultura

39 Islámská kultura

40 Islámská kultura

41 Islámská kultura

42 Islámská kultura

43 Islámská kultura

44 Islámská kultura

45 Islámská kultura

46 Islámská kultura

47 Islámská kultura

48 Islámská kultura

49 Islámská kultura

50 Islámská kultura

51 Islámská kultura

52 Islámský fundamentalismus
Na konci 18. stol. vyvolal Muhammad Abd al-Wahháb v sunnitském islámu radikální reformní hnutí nedůvěřivé k tradiční kultuře a k lidovým náboženským zvykům, a volající po návratu k vlastnímu textu Koránu. Jeho součástí je nesnášenlivost vůči jiným náboženstvím a vůči sekulární kultuře

53 Islámský fundamentalismus

54 Islámský fundamentalismus
Radikálního islámu se chopila různá protikoloniální povstalecká hnutí, která národně osvobozovací boj označilo jako džihád (původní význam: úsilí, snaha). Extrémní podobou fundamentalismu je náboženské násilí páchané na neozbrojeném, nebojujícím obyvatelstvu a jeho majetku, tedy teror.

55 Súfismus Islám je aktivní náboženství
Súfismus pěstuje niternou osobní spiritualitu Súfiové často pokládají Ježíše za svého duchovního mistra původ slova súfí je nejasný; může být i podle řeckého SOFIA - moudrost

56 Súfismus Súfismus se často vyjadřoval v poesii a hudbě
Súfijský výklad světa se často opírá o novoplatonskou filosofii Súfiové vykládají Korán alegoricky Jsou odmítání fundamentalisty

57 Súfismus súfiové připomínají mnichy, mívají své domy (podobné klášterům), představené, společné modlitby a obřady, zvláštní oblečení, ale mají rodiny a obvykle i civilní práci; dělí čas mezi komunitu, rodinu a práci některé taríqy (súfijské řády) mají spíše ráz denominací, např. Bektašíja na Balkáně

58 Súfismus

59 Súfismus Řád Čištíja, známý tím, že přijímá i hledající, kteří patří k jiným náboženstvím. Svatyně číštíje v jižní Asii jsou otevřeny všem náboženstvím. Mnoho lidí přichází na jejich slavnosti.

60 Súfismus Řád Bektašíja: Korán a tradici je třeba číst mysticky, jejich interpretace je neortodoxní, jako lidové hnutí mají liberální vztah k právním předpisům ; Bůh chápán panenteisticky

61 Súfismus

62 Súfismus Řád mevlevíja, založil Dalal-ad-Dím Rúmí Balkí; „tančící dervíši“, původ v Turecku, dnes tam tariqy zakázány, pěstuje se jako duchovní a kulturní dědictví.

63 Súfismus Rúmí: Masnáví, básně vnitřního smyslu Co mám dělat, muslimové, když neznám teď sebe sám, nejsem křesťan ani žid, nepatřím už ani k vám, … nejsem z vody ani z hlíny, z větru ani z plamene, …

64 Súfismus nejsem z chatrče či zámku, vlastní původ nepoznám, …
nejsem z toho či onoho světa, z pekla ani z ráje, nejsem z Adama a z Evy, cizí Ferdous i Rizván Moje místo bezmístné je, znamení je bez znamení,

65 Súfismus nejsem tělo ani duše, duši ve svém milém mám.
Odvrhl jsem podvojnost, vím, že dva světy jeden jsou, jenom jediného volám, jenom jediného znám.

66 Súfismus

67 Súfismus FetullFetullah Gülen (*1941), turecký islámský činitel, vychází ze súfijské tradice, pěstuje islám spřízněný s demokratickým sekulárním státem a intenzivní kontakty s Židy a křesťany. On a jeho hnutí, u nás zastoupené spolkem Mozaiky Platform Dialog aktivní v mezináboženských kontaktech

68 Islám v západním světě Tradiční islám v Evropě
1. Balkán – vliv Turecka; dosud silně: Albánie, Kosovo, Bosna Herzegovina 2. Rusko – islámská etnika, i v evropské části Ruska 3. Krym – krymští Tataři 3. Polští Tataři – ve středověku ve službách polských králů, zůstali, přijali polštinu, ponechali si příslušnost k islámu

69 Islám v západním světě Euroislám
K islámu (súfismu) přestupovali ve 20. stol. osobnosti západního světa; perennialistická škola; zakladatel Švýcar Frithjof Schuon (obrázek)

70 Islám v západním světě Roger Garaudy: v 60. letech francouzský eurokomunista, organizoval dialog křesťanů a marxistů Přestoupil na islám, pěstuje věroučně liberální, politicky radikální islám

71 Islám v západním světě Velké skupiny muslimů se dostali do západoevropských zemí jako pozvaní přistěhovalci za prací (zejména Německo) nebo v rámci volného stěhování lidí mezi metropolí a koloniálními územími (zejm. Francie), jejich řady posílili také studenti z islámských zemí.

72 Islám v západním světě

73 Islám v západním světě Modely soužití
- asimilace – popření vlastní identity, )plné přizpůsobení, jazykové, kulturní, náboženské (ke křesťanství, k sekularismu) - integrace – spojování v jeden soudžný společenský celek při zachování odlišnosti jednotlivých etnických a náboženských skupin Ve Francii se uvádí, že ve třetí generaci dochází k asimilaci, souběžné se sociálním vyčleněním – původ četných konfliktů

74 Islám v západním světě Modely soužití – pokračování
- multikulturalismus: fakt koexistence různých kultur (multikulturalita); v praxi koexistence izolovaných komunit - interkulturalismus (trans-cultural, cross-cultural): respekt k odlišné identitě, sbližování, posolování důvěry, informace, dialog, spiolupráce, sdílení

75 Islám v západním světě CHARTA EVROPSKÝCH MUSLIMŮ
4. Obecnými rysy islámu jsou důraz na lidský rozměr, zákonodárná pružnost a úcta k odlišnostem a přirozeným rozdílům mezi lidskými bytostmi.

76 Islám v západním světě 5. Islám ctí lidské bytosti. Tato úcta se vztahuje na všechny Adamovy potomky bez rozdílu, jak mužské, tak ženské. Na základě této úcty by měly lidské bytosti být chráněny před čímkoliv, co uráží jejich důstojnost, škodí jejich duševním schopnostem a zdraví, či porušuje jejich práva zneužitím jejich zranitelnosti.

77 Islám v západním světě 6. Islám klade zvláštní důraz na společenský rozměr a vyzývá k soucitu, vzájemné podpoře, spolupráci a bratrství. Tyto hodnoty se vztahují zejména na práva rodičů, příbuzných a sousedů, ale také na chudé, potřebné, nemocné, staré a další, bez ohledu na jejich etnickou příslušnost či vyznání.

78 Islám v západním světě 7. Islám vyzývá k rovnosti mezi muži a ženami v rámci lidské důstojnosti a vzájemné úcty a za vyrovnaný život považuje takový, ve kterém se v harmonickém vztahu vzájemně doplňují muž se ženou. Jednoznačně odmítá veškeré názory a praktiky, které poškozují ženy, nebo je připravují o jejich zákonná práva, bez ohledu na tradice a zvyky některých muslimů. Islám naopak potvrzuje nezastupitelnou roli žen ve společnosti a zásadně se staví proti využívání žen a zacházení s nimi jako s pouhým objektem touhy.

79 Islám v západním světě 9. Islám ctí lidská práva a vyzývá k rovnosti mezi všemi lidskými bytostmi, odmítá veškeré formy rasové diskriminace a vyzývá ke svobodě. Odsuzuje donucování v náboženství a uznává jednotlivcovu svobodu svědomí. Avšak islám podporuje užívání svobody v souladu s morálními hodnotami tak, aby nezasahovalo do práv ostatních.

80 Islám v západním světě 10. Islám vyzývá ke vzájemnému poznávání, dialogu a spolupráci mezi lidmi i národy jako cestě k posílení stability a záruce míru ve světě. Výraz džihád vyskytující se v islámských textech znamená vyvíjet veškeré úsilí k dobru, které začíná u sebezdokonalování a šíření pravdy a spravedlnosti mezi lidmi. Džihád chápaný jako válka se považuje za jeden z prostředků, jež má k dispozici každý svrchovaný stát, pokud se potřebuje bránit proti napadení. …

81 Islám v západním světě … Učení islámu se v tomto ohledu shoduje s mezinárodním právem. Na základě tohoto chápání džihádu islám odmítá násilí a terorismus, podporuje spravedlivé věci a potvrzuje právo všech lidí na sebeobranu legitimními prostředky.

82 Islám v Česku

83 Islám v Česku

84 Islám v Česku První muslimové, volný pohyb v rámci Rakousko-uherské monarchie (zahrnovala i Bosnu Hercegovinu), pokusy muslimů cizinců a Čechů o státní uznání za I. republiky marné; uznáni za Protektorátu Po převratu r se ustavily Islámské nadace v Praze a Brně, brněnská postavila (obrázky), pražská získala budovu, 2005 registrováno Ústředí muslimských obcí

85 Islám v Česku Při sčítání lidu 2011: 0.15 % členů Ústředí muslimských obcí 0.15 % ostatních muslimů

86 Islám v Česku


Stáhnout ppt "ISLÁM A ZÁPAD."

Podobné prezentace


Reklamy Google