Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ"— Transkript prezentace:

1 CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ 6. PŘEDNÁŠKA Procesní řízení Leden 2012 © Ing. Václav Rada, CSc.

2 CW05 POKRAČOVÁNÍ BUDEME POKRAČOVAT … tentokráte něco o tom, jak řídit logistické procesy ☺ únor 2012

3 CW05 LOGISTICKÉ PROCESY Problematika procesního řízení v logistice není rozdílná od problematiky v rozhodo-vacím procesu nebo jakém koliv jiném lidském konání…. Společným rysem je, že (vždy) přímo souvisí s realizací procesu interoperability s okolím. Leden 2012

4 CW05 LOGISTICKÉ PROCESY Součástí problematiky procesního řízení je i racionalizace rozhodovacího procesu s využitím prvků procesního řízení a s apli-kací matematického aparátu. … v logistice aplikováno na její pracovní oblast a tedy „logistickou problematiku“. Leden 2012

5 CW05 Řízení a rozhodování Implementace prvků procesního řízení do rozhodovacích procesů výrazným způsobem ovlivňuje efektivitu, objektivitu a optimalizaci rozhodnutí. V celém tomto procesu je nezbytná vysoká pečlivost stanovení cílů činností a je v něm zdůrazňována velká role vědomostního managementu. Leden 2010

6 CW05 LOGISTICKÉ PROCESY Z obecné definice řízení vyplývá pohled na současný management chápaný jako usku-tečňování předmětů řízení a procesů sledu-jících dosažení perspektivních cílů. Obsahuje přípravu k rozhodnutí, k vytvoření potřebných podmínek pro úspěšný průběh celého rozhodovacího procesu a také pro implementaci přijatého rozhodnutí. Leden 2012

7 CW05 LOGISTICKÉ PROCESY Leden 2012

8 Jak to dělat, řeší (a jisté návody dávají) růz-né metody:
CW05 LOGISTICKÉ PROCESY Problematika řízení procesů je stará jak procesy samy – to znamená od nepaměti lidstva – ALE až současnost přistupuje k pro-cesům systémově a snaží se odhalením (po-psáním) jejich zákonitostí o pochopení a ná-sledně tedy i o řízení. Jak to dělat, řeší (a jisté návody dávají) růz-né metody: Leden 2012

9 CW05 LOGISTICKÉ PROCESY empirické …vychází ze zkušeností a praktic-kých i teoretických poznatků a patří mezi zá-kladní pozorovací metody, jejichž úspěšnost je dána hlavně smysly člověka – pozorovatele a jeho analytických schopnostech Leden 2009

10 CW05 LOGISTICKÉ PROCESY exaktní … teoretické, jsou založené na přes-né analýze i syntéze a na indukci i dedukci či na systémovém přístupu, čímž se liší, neboť nezávisí na smyslech člověka – pozorovatele a jeho schopnostech Leden 2009

11 Mimo to existuje celá řada specifických metod typu:
CW05 LOGISTICKÉ PROCESY Mimo to existuje celá řada specifických metod typu: scénář, strom cílů, pravidla rozhodování za nejistoty, pravidla rozhodování za rizika, tvůr-čího myšlení, morfologická analýza a jiné. Patří sem i metody modelů zásob, hromadné obsluhy, teorie grafů, aj.. Leden 2009

12 METODY TVŮRČÍHO MYŠLENÍ
CW05 Metody METODY TVŮRČÍHO MYŠLENÍ brainstorming, brainwriting, morfologická analýza, model tvůrčího myšlení, podnětová analýza, metody zpětné vazby,… EMPIRICKÉ METODY porovnání, analogie, dotazníky, testy, experimenty, reflexe, měření,… EXAKTNÍ METODY analýza, syntéza, indukce, dedukce, abstrakce, konkretizace, historické metody, systémový přístup,… Schema řazení metod březen 2009

13 SPECIFICKÉ ROZHODOVACÍ METODY
CW05 Metody SPECIFICKÉ ROZHODOVACÍ METODY scénář, strom cílů, pravidla rozhodování za nejistoty a za rizika, tvůrčí myšlení, morfologická analýza i metody modelů SPECIFICKÉ METODY matematické, statistické, nestatistické, grafické, scénáře, strom cílů, patentová analýza, rozhodování při neurčitosti, a nejistotě, rozhodovací tabulky Schema řazení metod Leden 2009

14 Logistické ovlivnění procesů Metody
CW05 LOGISTIKA PROCESY spokojenost zákazníků politika a strategie vliv na úroveň spokojenosti spokojenost zaměst- nanců personální manage- ment zdroje ve- dení podn ika- tel- ské výs- tupy hnací síly výsledky nastupující vlivy – budoucí pojetí Logistické ovlivnění procesů Metody Únor 2010

15 CW05 Měření a hodnocení Kvalitu logistických procesů a tedy i řetězců nelze měřit jako absolutní čísla (hodnoty), nýbrž relativně, jako porovnání k příslušným hodnotám znaků zkoumané entity. Leden 2009

16 Hodnoty těchto znaků musí být předem zná-
CW05 Měření a hodnocení Hodnoty těchto znaků musí být předem zná- my – například zákon, norma, odborným či zkušenostním odhadem, nebo byly dosaženy v konkurenčním produktu či procesu apod. Jsou stanoveny principy, zásady a postupy pro toto porovnávání - aby bylo na úrovni měření. Leden 2009

17 CW05 Měření a hodnocení Pro ohodnocení kvality řízení je výhodné použít dezintegraci do pěti funkcí řízení: (i) plánování (ii) organizování (iii) personalistika (iv) vedení (v) kontrolování. Leden 2012

18 CW05 Řízení a rozhodování - posuzování variant V rozhodovacím procesu je důležité vytvo-ření a posuzování jednotlivých variant řeše-ní. Pak vytipování těch, které by přinesly neúnosná rizika a následně ztráty. Posuzování variant se provádí prognozová-ním důsledkům, a to buď za podmínek urči-tosti, nebo neurčitosti, nebo za určité pravdě-podobnosti (matematické naděje). Leden 2009

19 CW05 Řízení a rozhodování - posuzování variant Při posuzování variant a jejich důsledků lze dojít k formulaci nové varianty řešící úlohu (problém, situaci) jinak. Zpravidla se postupuje tak, že se nejdříve hodnotí jednotlivé varianty podle přijatých kritérií a potom podle váhy kritérií se určuje pořadí variant. Leden 2011

20 CW05 Měření a hodnocení Pro posuzování variant v rozhodovacím procesu jsou dostačující metody: - srovnávací - bodového hodnocení - váhového hodnocení. Leden 2012

21 CW05 Měření a hodnocení Metody srovnávací se řídí zásadami s vyu-žitím kritérií – srovnatelnost, obsah, reálnost, respektování limitů, morální apod. Pro volbu vhodné varianty stačí zjistit klady a zápory jednotlivých variant a pak přijmout tu nej-vhodnější. Srovnávací metoda je použitelná především v jednoduchých případech. Leden 2012

22 CW05 Měření a hodnocení Metoda bodového hodnocení se využívá ve složitějších případech. Stanoví se bodová stupnice – od nevyhovujících s hodnocením “0” až po plně vyhovující s hodnocením nej-vyšším např. “10” – někdy třeba i „100“. Součet bodů jednotlivých variant je určité vo-dítko vyjadřující, že varianta s největším bo-dovým ohodnocením obsahuje nejvýhodnější podmínky k dosažení stanoveného cíle. Leden 2012

23 Matematicky lze tuto metodu vyjádřit:
CW05 Měření a hodnocení Matematicky lze tuto metodu vyjádřit: Leden 2012

24 CW05 Měření a hodnocení Jednotlivé výsledky podle bodového ohodno-cení lze také vyjádřit maticí Leden 2012

25 CW05 Měření a hodnocení Bodové hodnocení variant nelze považovat za absolutní měřítko pro rozhodnutí – dává však informaci o pozitivech a negativech jed-notlivých variant a v podmínkách neurčitosti přináší určité měřítko. Leden 2012

26 CW05 Měření a hodnocení Metodou váhového rozhodnutí lze kvanti-tativním vyjádřením váhy jednotlivých kritérií získat představu o vhodné variantě. Problémem a nejdůležitějším úkolem je určit optimální váhu pro jednotlivá kritéria. Stejně tak (přesněji řečeno – obdobně) lze pracovat i s kvalitativním ohodnocením. Leden 2012

27 Optimální váha pro jednotlivá kritéria:
CW05 Řízení a rozhodování Optimální váha pro jednotlivá kritéria: Leden 2012

28 CW05 Řízení a rozhodování Vyjádření maticí Leden 2012

29 CW05 Měření a hodnocení Vyjádření váhy Leden 2012

30 CW05 Řízení a rozhodování Podmínka platí i u dalších variant. Tak se obdrží hodnoty výsledků jednotlivých variant a lze je porovnat. Varianta s vyšší hodnotou “Vv” dává před-stavu o tom, že podle stanovených kritérií “K” a váhy kritérií je výhodnější než varianta jiná. Rozhodnutí v žádném případě neznamená konečný cíl, ale prostředek jak se k cíli dopracovat. Leden 2012

31 CW05 Měření a hodnocení Příklad: Při řešení úkolu byly vybrány tři varianty: V1, V2 a V3. Bodové hodnocení kritérií: nevyhovuje 0 bodů vyhovující méně 1 bod vyhovující středně 2 body nadprůměrná 3 body plně vyhovující 4 body Leden 2012

32 CW05 Měření a hodnocení Příklad - řešení: Leden 2012

33 Příklad - řešení: CW05 Měření a hodnocení
Třetí varianta má nejvyšší bodové ohodnocení. Leden 2012

34 Nedbalá implementace může vést k ohrožení plnění a ke ztrátám.
CW05 Řízení a rozhodování - implementace rozhodnutí Úloha manažera však nekončí přijetím roz-hodnutí, ale jeho implementací kontrolní a vyhodnocovací činností. Musí při implementaci rozhodnutí dbát, aby úkoly byly realizovány správně. Nedbalá implementace může vést k  ohrožení plnění a ke ztrátám. Leden 2012

35 V procesním řízení existují vedle sebe dva systémy řízení:
CW05 Řízení a rozhodování - implementace rozhodnutí V procesním řízení existují vedle sebe dva systémy řízení: funkční a procesní. Leden 2012

36 CW05 Řízení a rozhodování - implementace rozhodnutí Procesní řízení je charakterizováno revolucí znalostí, jejichž nositelé jsou lidé. Znalosti nelze nikomu odebrat, ale lze je neomezeně rozšiřovat a množit. Ve znalostní společnosti je to právě duševní kapitál, který dominuje a má zcela jiné posta-vení než dříve. To vyžaduje jiný pohled na řízení útvarů. Leden 2012

37 CW05 Řízení a rozhodování - implementace rozhodnutí Procesní směr založený na ovládání řídících a prováděcích procesů se odlišuje od funkč-ního (operačního) přístupu, běžně v rozhodo-vacím procesu využívaného, který vychází ze zásad klasického řízení. Leden 2012

38 Charakteristiky řízení
CW05 Řízení a rozhodování - procesní řízení SPOLEČNOST PŘÍSTUP k řízení Charakteristiky řízení Industriální společnost Funkční řízení dělba práce hierarchické řízení industriální člověk Znalostní (procesní) společnost Procesní (znalostní) řízení procesní orientace laterální řízení znalostní člověk Leden 2010

39 Tedy i dílčí operace je třeba takto sjednotit.
CW05 Řízení a rozhodování - implementace rozhodnutí Procesní řízení je založeno na principu inte-grace činností do ucelených procesů. Tedy i dílčí operace je třeba takto sjednotit. Procesy jsou ovládané procesními týmy. Každý procesní tým řídí procesy na svém stupni a podřízeným skupinám dává úkoly, které vedou k naplnění cíle. Leden 2012

40 CW05 Řízení a rozhodování - implementace rozhodnutí Všechny procesní týmy musí být motivovány k dosažení optimálních výsledků a všechny stupně musí při dosahování dílčích výsledků sledovat splnění konečného cíle. Leden 2012

41 CW05 Řízení a rozhodování - implementace rozhodnutí Funkční přístup se zaměřuje zejména na výstupy (výsledky), což je vlastně orientace na důsledky, a ne na příčiny. Je zřejmé, že hodnocení výsledků nemusí odhalit příčiny nesplnění cíle. V okamžiku, kdy se zaměříme na výstupy, zanedbáváme principy prevence. Leden 2012

42 CW05 Řízení a rozhodování - procesní řízení Procesní řízení lze poměrně dobře uplatnit v organizační struktuře, která má maticový charakter. Jedná se o klasickou liniovou strukturu do-plněnou o vloženou složku - procesní tým. Často naráží na tuhý centralismus se snahou nadřízených ovlivňovat procesy na nejnižších stupních a nést za ně odpovědnost. Leden 2012

43 Zůstává zde hierarchické řízení s funkčním řízením.
CW05 Řízení a rozhodování - procesní řízení Zůstává zde hierarchické řízení s funkčním řízením. Tato struktura je však výhodná v tom, že u-platňuje vlastnosti vědomostního člověka a podporuje týmovou práci. Leden 2009

44 V managementu znalostí hmotné statky ne-mají prvořadou úlohu.
CW05 Řízení a rozhodování - procesní řízení V managementu znalostí hmotné statky ne-mají prvořadou úlohu. Můžeme je pojmenovat jako intelektuální bohatství. Jsou to dovednosti, schopnosti, zkušenosti a znalosti. Leden 2009

45 Znalosti (vědění) jsou dnes považovány za základní zdroj bohatství.
CW05 Řízení a rozhodování - procesní řízení Znalosti (vědění) jsou dnes považovány za základní zdroj bohatství. Management znalostí je systematický pro-ces hledání, vybírání, organizování, analýzy a prezentování informací způsobem, který zlepšuje porozumění pracovníka specifické oblasti zájmu.  Leden 2009

46 CW05 Řízení a rozhodování - procesní řízení Jak již bylo uvedeno, znalostní pracovníci se kromě jiného vyznačují tím, že neustále své znalosti rozšiřují a využívají ve prospěch or-ganizace. Vyvstává však otázka, jak defino-vat vytváření znalostí, které produkují nějaký přínos. Leden 2009

47 CW05 Řízení a rozhodování - procesní řízení V oblasti ekonomiky je vytváření produktiv-ních znalostí znázorněno vzorcem: PPz = Pg + Pi + Pv        PPz - podnikové produktivní znalosti, Pg - procesní gramotnost (přechod na procesní myšlení a zvládnutí základních procesních dovedností), Pi - zvládnutí inteligence projektu (procesní principy, meto-dy přeprojektování procesů, metody týmové práce, vedení apod.), Pv - zvládnutí vizionářství (iniciování cílů a odstraňování slabých míst, zvyšování produktivních znalostí apod). Leden 2012

48 V rozhodovacím procesu musí vedoucí procesní skupiny (týmu) dbát:
CW05 Řízení a rozhodování - procesní řízení V rozhodovacím procesu musí vedoucí procesní skupiny (týmu) dbát: - na podporování původnosti a neobvyklosti řešení, - na řízení skupiny tak, aby byly odděleny zdroje od obsahu informací, - na zabezpečení uplatnění nezávislého osobního úsudku a zkušeností, Leden 2009

49 - na udržování otevřené komunikace, - na posilování sebedůvěry,
CW05 Řízení a rozhodování - procesní řízení - na udržování otevřené komunikace, - na posilování sebedůvěry, - na zabránění zesměšňování, na nepovolení rychlých řešení na nepovolení krátkodobých výsledků, - na dosažení konsenzu. Leden 2009

50 CW05 Řízení a rozhodování - procesní řízení Pokud není možné, přijmout a implementovat rozhodnutí (po důsledném vyhodnocení všech okolností, které mohou mít vliv na dosažení cíle), je nutné ….. Zřejmě ….. Leden 2011

51 V každém případě jde o vysoce individuální přístup i postup !!!
CW05 Řízení a rozhodování - procesní řízení …. je nutné ….. Zřejmě přijmout jinak definované cíle či jinak definované kritéria. Nebo zkontrolovat, zda nedošlo k chybám. Nebo změnit přístup k vy-hodnocení výsledků či k jejich interpretaci. V každém případě jde o vysoce individuální přístup i postup !!! Leden 2012

52 CW05 Měření a hodnocení Výběr znaků kvality vhodných pro měření v logistickém procesu musí umožnit srozumi-telné, reálné a měřitelné zjištění stavu. Znaky jsou stanoveny jednoznačně včetně požadovaných hodnot a metod jejich kvantifikace nebo je nutno znaky stanovit s ohledem na cíl měření (hodnocení). Leden 2012

53 CW05 Měření a hodnocení Výběr musí určit znaky, které budou obra-zem kvality (splnění očekávání zákazníka), jejich počet musí být optimální (musí vy-jadřovat podstatu kvality), mají (musí) být měřitelné konečně musí zohledňovat subjekt hodnocení (výrobce, distributor, spotřebitel, ………………....). Leden 2012

54 CW05 Měření a hodnocení Objektivní metody měření znaků kvality - využívají ke zjištění hodnot stanovených měřicích přístrojů, metod a postupů – respek-tují doporučení i vnější okolnosti a vlivy - jsou reprodukovatelné (za shodných podmínek a se shodnými přístroji). Obvykle vyžadují větší počet měření, aby byla možná statistické interpretace, čímž se vyloučí náhodné vlivy a poruchy. Leden 2009

55 CW05 Měření a hodnocení Subjektivní metody měření znaků kvality - připouští silný vliv subjektu - jsou obtížně re-produkovatelné - poskytují převážně orien-tační výsledky - jsou obvykle levnější než objektivní metody - většinou mají malou přesnost (ale dostatečnou pro účel a cíl měření) - pro kvantifikaci používají i fuzzy a slovní ohodnocení. Leden 2009

56 Chyby měření mohou být tyto:
CW05 Měření a hodnocení Chyby měření mohou být tyto: * hrubé – jsou v celém souboru identifikova-telné - jejich odchylka se vymyká - je abnor-mální * soustavné (systematické) – zatěžují každé měření - jsou to vlastě rušivé vlivy okolí, reak-ce přístrojů na prostředí, apod. * náhodné - obvykle neidentifikovatelné a většinou i neovlivnitelné – mají své zákonitosti - lze je vyjádřit směrodatnou odchylkou Leden 2012

57 Srovnávání skutečnosti s porovnávací úrovní
CW05 Měření a hodnocení Srovnávání skutečnosti s porovnávací úrovní Zjištěné hodnoty znaků sledované entity jsou konfrontovány se stanovenými komparativními hodnotami. Vyplyne z toho závěrečný verdikt: Leden 2009

58 CW05 Měření a hodnocení * absolutního soudu – odpovídá versus ne-odpovídá, vyhovuje versus nevyhovuje apod. – slouží především k verifikačním účelům, pro posuzování shody, při certifikaci atd. * relativního soudu – ukazatel vyjadřuje stu-peň splnění stanovených kriterií (do jaké míry odpovídá stanovené porovnávací úrovni). Leden 2009

59 Pro minimalizační znaky platí vztah: Qi = Ui / Si kde:
CW05 Měření a hodnocení Pro minimalizační znaky platí vztah: Qi = Ui / Si kde: Qi … je stupeň splnění znaku kvality logistického procesu jako relativní ukazatel S … stanovená hodnota porovnávací úrovně U … naměřená hodnota znaku i … sledovaná úroveň znaku (pořadí, …). Leden 2010

60 CW05 Měření a hodnocení Určení stavu kvality Informace o splnění jednotlivých znaků kvality logistických procesů lze získat - často je dos-tačující a v obecné rovině vyhovující kom-plexní ukazatel kvality. Leden 2009

61 UK = suma (Qi * νi ) ... pro i = 1 až n
CW05 Měření a hodnocení Určení stavu kvality Komplexní ukazatel kvality - v obecné ro-vině je dán vztahem: UK = suma (Qi * νi ) ... pro i = 1 až n Qi ... je stupeň splnění znaku kvality logistické-ho procesu jako relativní ukazatel νi ... váhový koeficient. Leden 2009

62 CW05 Měření a hodnocení Určení stavu kvality - komplexní hodnoce-ní poskytuje informace o stupni celkového zlepšení logistických procesů a o posici sle-dovaného procesu ve srovnatelném prostředí. Jednočíselný ukazatel umí jako jediný zahr-nout kvalitu logistického procesu do řady eko-nomických propočtů a kalkulací. Je součástí všech aplikací metod vedoucích ke zlepšení výsledné kvality. Leden 2009

63 Porovnání metod analýzy logistických systémů
CW05 Měření a hodnocení Porovnání metod analýzy logistických systémů Pro návrh a analýzu jednotlivých částí logis-tických systémů se používají různé metody. U fyzické části procesu, která zajišťuje sa-motný výkon logistického systému, je obvyklé použití CAD nástrojů (schopných vyjádřit to-pologii a rozvržení systémů) a simulace (do-káže vyhodnotit chování takového systému v dynamických souvislostech). Leden 2009

64 Porovnání metod analýzy logistických systémů
CW05 Měření a hodnocení Porovnání metod analýzy logistických systémů Simulace části procesu je zaměřena na nale-zení optimálního rozvržení systému, identifi-kaci a odstranění úzkých míst, dimenzování a umístění výrobních a skladových kapacit a podobně. Leden 2009

65 * metody operační analýzy.
CW05 Měření a hodnocení Pro logistický systém jako celek, včetně jeho řídicí logiky a informačních toků, jsou v závis-losti na tom, jaké logistické aktivity chceme jeho analýzou řešit, používány zejména me-tody: * statické výpočty * dynamická simulace * metody operační analýzy. Leden 2009

66 - všech podstatných interních vazeb a exter-ních vlivů
CW05 Měření a hodnocení Dynamická simulace Je jedinou metodou umožňující postihnout chování i velmi složitých systémů v dynamic-kých souvislostech, s uvažováním: - vývoje systémů v čase - všech podstatných interních vazeb a exter-ních vlivů - náhodnosti probíhajících jevů. Leden 2009

67 CW05 Měření a hodnocení Simulace napomáhá lepšímu porozumění procesů - její výsledky lze snadno interpreto-vat. Při použití moderních simulačních nás-trojů umožňujících tvorbu modelů blokově orientovaným způsobem, lze ze známých vlastností jednotlivých komponent systému a jeho řídicí logiky vytvořit postupně model velmi dobře vystihující chování reálného systému. Leden 2009

68 * zvolit potřebnou úroveň podrobnosti * simulačních modelů
CW05 Měření a hodnocení Simulace je poměrně náročná na metodiku provádění simulačních experimentů – je důležité umět: * zvolit potřebnou úroveň podrobnosti * simulačních modelů * simulační modely verifikovat a podobně. Leden 2009

69 Pro posuzování výkonnosti systémů bylo vyvinuto několik metod.
CW05 Měření a hodnocení Pro posuzování výkonnosti systémů bylo vyvinuto několik metod. CSF (Critical Success Factors) Benchmarking, ABC (Activity Based Costing), alanced Score-card atd. Leden 2009

70 Logistický management
CW05 Měření a hodnocení Logistický management Moderní teorie managementu pochází při-bližně z počátku uplynulého století = oka-mžik, kdy byl učiněn první pokus dosáh-nout stanove ných cílů prostřednictvím skupinové práce. Leden 2009

71 Logistický management Za „otce zakladatele“ je považován
CW05 Měření a hodnocení Logistický management Za „otce zakladatele“ je považován F. W. Taylor (1856 – 1912), který z osobních zkušeností učedníka, dělníka, přadláka, vedoucího mechanika se stal hlavním inženýrem u americké ocelářské společnosti. Poznal důkladně a důvěrně problémy a postoje pracujících i možnosti jak zdokonalit kvalitu řízení. Leden 2009

72 CW05 Měření a hodnocení Jeho snahou (na vrcholu pracovní a posléze i vědecké kariéry) bylo zvýšení produktivity lepší organizovaností výroby a snižováním nákladů. Zavedl vědecké metody do řízení místo teh-dy běžných metod řízení „od oka“ či podle „předchozích“ stavů. Leden 2009

73 CW05 Měření a hodnocení Zavedl používání přesných časových sním-ků pracovních činností a přesné pohybové studie vedoucí k úsporám pracovního času (míněn čas potřebný k vykonání pracovní ope-race, činnosti). Leden 2009

74 * nahradit empirii vědou (organizovanými vlas-tnostmi)
CW05 Měření a hodnocení Výsledky jeho práce charakterizují principy vedoucí k dosažení maxima prosperity: * nahradit empirii vědou (organizovanými vlas-tnostmi) * místo nesouladu dosáhnout harmonie ve skupinové činnosti * místo chaotického individualizmu dosáhnout spolupráce Leden 2009

75 * místo omezování vstupů pracovat pro jejich maximalizaci
CW05 Měření a hodnocení * místo omezování vstupů pracovat pro jejich maximalizaci * zabezpečit rozvoj všech pracujících vedoucí k dosažení plného využití jejich schopností a dovedností. Leden 2009

76 Další jména: H. L. Gantt, F. a L. Gilbertovi, H. Fayol a řada dalších.
CW05 Měření a hodnocení Další jména: H. L. Gantt, F. a L. Gilbertovi, H. Fayol a řada dalších. Leden 2009

77 * komerční (kupování, směna, prodej)
CW05 Měření a hodnocení Dnes je východiskem moderní teorie mana-gementu rozdělení průmyslových činností: * technické (výroba) * komerční (kupování, směna, prodej) * finanční (kapitál, výzkum zabývající se jeho optimálním využitím) Leden 2009

78 * bezpečnostní (ochrana majetku, osob, infor-mací a údajů)
CW05 Měření a hodnocení * bezpečnostní (ochrana majetku, osob, infor-mací a údajů) * účetní (vedení financí, fakturace, mzdy a vše včetně statistik a výsledků) * manažerské (plánování, organizování, při-kazování, koordinování, kontrola). Leden 2009

79 Jsou stanoveny principy managementu:
CW05 Měření a hodnocení Jsou stanoveny principy managementu: * dělba práce – platí i pro manažerské, tech-nické a jakékoliv jiné pracovní činnosti – specializace činností vyžadované ekonomy * pravomoc a odpovědnost – vzájemně spo-lu souvisí a musí být dána i jejich míra (veli-kost a rozsah), což vše závisí také na hierar-chické posici nositele Leden 2009

80 CW05 Měření a hodnocení * disciplína – dodržování pracovní kázně všech pracovníků (na všech hierarchických stupních) * jednota přikazování – každý podřízený má jen jednoho nadřízeného (přikazujícího) * jednota řízení – každá skupina činností má mít svůj jedinečný plán a jediného vedoucího * podřízenost individuálních zájmů společ-ným cílům – nesmí připustit žádný rozpor Leden 2009

81 * odměňování – zřejmé principy a všeobecně dostupné informace
CW05 Měření a hodnocení * odměňování – zřejmé principy a všeobecně dostupné informace * centralizace – určuje míru koncentrace pravomocí * nadřízenost a podřízenost – musí být ska-lárem pevně a přesně daným * pořádek – každé místo je pro někoho (něco) a každá věc i osoba má své místo Leden 2009

82 * spravedlnost – ve vztahu nadřízený / pod-řízený i kdekoliv jinde
CW05 Měření a hodnocení * spravedlnost – ve vztahu nadřízený / pod-řízený i kdekoliv jinde * stabilita majetku – nepřipustit zbytnosti a zbytečnosti * iniciativa – je pojímána jako výsledek vypracování a realizace plánů * jednotný (společný) duch – nezbytný jako základ týmové spolupráce. Leden 2009

83 CW05 Měření a hodnocení Koncepce současného managementu vznikla v tomto století a reprezentuje kvalifikaci pracovníků i jejich motivační faktory, složitost výrobních postupů a procesů, kooperaci a její vazby, atd. Leden 2009

84 Koncepce současného managementu má však i nedostatky:
CW05 Měření a hodnocení Koncepce současného managementu má však i nedostatky: * dezintegraci (uzavřenost „na vlastním písečku“) * zaměření se (jen) na konečné výsledky * nedostatečná komunikace (bariéra). Leden 2009

85 Informační management
CW05 Měření a hodnocení Informační management Celý vývoj lidské společnosti spěje k informač-ní společnosti – tj. společnosti založené na toku informací = mění se i management. Prostředky informačních technologií ovlivňují nejen podnikovou oblast (průmyslovou i neprůmyslovou), ale i veškerý život. Leden 2009

86 Informační management
CW05 Měření a hodnocení Informační management Osvojení si informačních technik a prostředků je (téměř absolutní) nezbytností. V užším manažerském pojetí to má vliv na úkoly, způsoby provádění prací a s tím se mění i charakter celého podnikání. Leden 2009

87 CW05 Měření a hodnocení Uplatnění informačního managementu jako jedné z forem logistického managementu je ve společenském životě velmi rozmanité. Dotýká se výrobních i nevýrobních oblastí, průmyslových i neprůmyslových sfér – a to včetně takových oborů jako je biologie, so-ciologie i umění. Leden 2009

88 CW05 Měření a hodnocení Předpokladem efektivního a účelného vy-užití je ve většině aplikačních případů podmí-něno procesem tvůrčí syntézy: * umění správně vybrat problémy, které svým posláním a místem v manažerské práci odpovídají požadavku efektivnosti – primární úlohou je plánování a hluboké pochopení úče-lu řešení dané problematiky spolu s rozezná-ním možných důsledků variantního řešení Leden 2009

89 - účel použití modelu a tomu odpovídající subjektivní informace
CW05 Měření a hodnocení * mít schopnost správně formulovat zvolené úlohy – předpokládá, že dokáže vyjádřit reál-nou problematiku vhodným modelem – pods-tatné jsou následující hlediska: - charakter samotného objektu zkoumání a jeho hodnocení zařazením do určité třídy - účel použití modelu a tomu odpovídající subjektivní informace - nároky na přiměřenost informačního za-jištění Leden 2009

90 - požadavky na časové parametry dosažení výsledků
CW05 Měření a hodnocení - požadavky na časové parametry dosažení výsledků - nároky na způsob práce s výsledky kvalifi-kační předpoklady kladené na řešitele i na uži-vatele výsledků - návratnost vynaložených nákladů Leden 2009

91 CW05 Měření a hodnocení * mít k dispozici vhodné a přiměřené pros-tředky k reálnému řešení úlohy – patří sem metody a přístupy, které jsou ekonomicky hos-podárné z hlediska nasazení a nejvhodnější z hlediska zvolených kritérií – nezbytným předpokladem reálných aplikací jsou v současné době prostředky informačních systémů a informačních technologií Leden 2009

92 CW05 Měření a hodnocení * mít vhodné spolupracovníky v daném čase a na daném místě – musí (měli by) mít pro-fesní a kvalifikační předpoklady potřebné ke zvládnutí celé šíře procesu dané úlohy + schopnost týmové spolupráce. Leden 2009

93 CW05 Měření a hodnocení Uplatnění informačního a logistického ma-nagementu je jedna z podstatných součástí podnikatelské strategie zajišťující potřebnou efektivitu. Vyplyne to z reálných potřeb firmy k zabezpe-čení dlouhodobých cílů i charakteru činností. Z hlediska působení je vcelku nepodstatné jestli se strategie uplatnění vztáhne na část firmy nebo na celek. Leden 2009

94 CW05 Měření a hodnocení K plnému uplatnění je potřeba, aby byly dány obsahy a následky těchto etap procesu tvůrčí-ho manažerského myšlení (ve skutečnosti se prolínají - neměly by se zásadně předbíhat či probíhat odděleně a s přestávkami): * stanovení základního poslání firmy – stano-vení oblasti podnikání a jednotné filozofie pů-sobení firmy – stanovení představy vedení, vlastníků i pracovníků o základním podnikatel-ském záměru Leden 2009

95 CW05 Měření a hodnocení * rozbor silných a slabých stránek firmy v porovnání s konkurencí – je potřeba znát chování konkurence i vývoj podnikatelského prostředí v oblasti, v níž firma podniká (úroveň rivality, možnost vstupu nového konkurenta, substituční a doplňkové služby, síla posice „na trhu“ daná posicí u zákazníků i u dodavatelů Leden 2009

96 CW05 Měření a hodnocení * rozbor zdrojových možností rozvoje firmy a vytvoření specifických podnikatelských před-ností firmy – propojení silných a slabých strá-nek a jejich působení ve vztahu ke konkuren-čnímu prostředí * stanovení soustavy cílů – jejich sladění mezi sebou navzájem i vůči firmě jako celku – je to záležitost vrcholového vedení firmy – má rozhodný vliv na budoucnost firmy Leden 2009

97 CW05 Měření a hodnocení * formulace scénářů a výběr vhodné podni-katelské strategie – scénář určuje podrobné rozpracování vybrané celkové strategie, ostat-ní se pak stávají záložními (reservními) – za-hrnuje strategii rozvoje informačních systémů a její vliv na činnosti firmy Leden 2009

98 CW05 Měření a hodnocení * prověření vhodnosti zvolené strategie – mj. se musí prověřit dynamika a schopnost rychle a pružně reagovat na požadavky zákazníků a na změny trhu – není od věci využít možností simulovat strategii a modelovat její varianty * realizace strategie – přeměna záměrů do reality – vytvoření návazných plánů pro reali-zaci i pro další postupy. Leden 2009

99 CW05 Měření a hodnocení Bylo by zcela jistě chybou využít informační management pouze nejjednodušším způ-sobem k manažerskému plánování a orga-nizování. Leden 2009

100 * správně strukturovat
CW05 Měření a hodnocení Průběhu informačních procesů může napo-moci systémový přístup - pomůže procesy: * správně strukturovat * sladit do informačně integrovaných pláno-vacích soustav * transformovat do potřebných modelů k řeše-ní analytických a rozhodovacích funkcí * zpracovat pomocí vhodného SW do systémů umožňujících využití počítače (hl. u rozhodo-vacích a řídicích procesů). Leden 2009

101 CW05 Měření a hodnocení Reengineering je též vhodným prostředkem je dávající plné předpoklady k úspěšnému přechodu formy na novou strategii. Dává i jistotu integrity práce s informacemi a její přechod na kvalitativně vyšší úroveň. Je ale bezpodmínečně nutné zajistit podmínky pro zvládnutí reegineeringového procesu i jeho ekonomických dopadů. březen 2009

102 CW05 Klíčové činnosti Činnosti, které jsou ve firmě, společnosti či jiné organizaci (organizované skupině) běžně vykonávány. Jsou nezbytné pro realizaci hladkého průbě-hu hmotných (materiál, suroviny, výrobky, energie, atd.) i nehmotných (finance, data, informace, atd.) toků. Leden 2010

103 CW05 ……… cw05 – p. 6 Leden 2012


Stáhnout ppt "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google