Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Vladimíra V i n t e r o v á odborná učitelka uvádí pro TP1 tuto výukovou prezentaci : Výrobní zařízení - pro učební obory I – Úvod do předmětu

2 Tématický plán

3 I.1 Úvod I - 1 VÝZNAM A FUNKCE VÝROBNÍCH PROSTŘEDKŮ VE VÝROBNÍM OBORU
Význam výrobních prostředků, a zejména jejich hlavní složky - pracovních prostředků (strojů, výrobních zařízení a jiných) , je především v tom, že určují způsob práce každého výrobního oboru, růst produktivity práce celkovou úroveň výrobního oboru. V našich současných podmínkách vývoje má pro všechna výrobní odvětví a obory včetně výroby nábytku a stavebně truhlářské výroby mimořádný význam dokonalá znalost používaných strojů a zařízení a možností jejich plného využívání ve výrobním procesu.

4 Úvod HLAVNÍ SMĚRY ROZVOJE V OHLASTI STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Vědeckotechnický rozvoj v oblasti dřevařských strojů a zařízení je zaměřen především na další zvyšování jejich užitné hodnoty, a to zdokonalováním technických parametrů při dodržování vysoké spolehlivosti a kvality, na zvyšování produktivity práce pomocí mechanizace ručních technologických, manipulačních a dopravních operací a zavádění postupné automatizace. Naše strojírenství v souladu s těmito hlavními směry zabezpečuje postupně vývoj a výrobu dřevařských strojů a zařízení na stále vyšší technicko-ekonomické úrovni.

5 Úvod ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ POUŽÍVANÝCH PŘI ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Stroje a zařízení, které se používají při zpracování dřeva jsou všechny stroje a zařízení, nástroje, nářadí, přípravky, jakož energetické stroje, rozvody a pohony používané při zpracování dřeva bez ohledu na to, zda jsou určeny na : a) přímé zpracování dřeva (stroje na dělení, tváření, sušení apod.) b) zpracování jiných materiálů (nanášečky lepidla, ostřičky apod.), c) všeobecné použití (dopravní zařízení, energetické stroje, rozvody apod.).

6 Úvod Základní rozdělení strojů a zařízení používaných při zpracovaní dřeva je stanoveno ČSN a zarzhrnuje tyto skupiny: 0 - stroje a zařízení na mechanické zpracování dřeva, 1 - stroje a zařízení na chemické zpracovaní dřeva, 2 - nářadí a přípravky, 3 - nástroje, 4 - dopravní a skladovací zařízení, 5 - měřicí, zkušební a laboratorní zařízení, 6 - automatizační prvky a systémy, 7 - energetické stroje, rozvody, pohony a převody, 8 - volná skupina, 9 - ostatní zařízení.

7 Úvod Ve výrobě nábytku a stavebně truhlářské výrobě se převážně používají stroje a zařízeni pro hydrotermickou úpravu dřeva, obrábění, spojování a povrchovou úpravu, dále elektrické a dopravní stroje, výrobní linky a speciální stroje.

8 Úvod OBSAH PŘEDMĚTU, JEHO ČLENĚNÍ, SOUVISLOST S OSTATNÍMI VYUČOVACÍMI PŘEDMĚTY A VÝZNAM PRO PŘÍPRAVU K POVOLANÍ V předmětu výrobní zařízení se žáci seznámí se základními stroji a zařízením zejména pro průmyslovou tvorbu nábytku, stavebně truhlářskou výrobu, s jejich pracovními a funkčními principy, hlavními částmi jejich mechanismů a se základními technickými parametry. Dále se seznámí se základy jejich hospodárného používání a správnou a bezpečnou obsluhou. Učební látka tohoto předmětu zahrnuje výběr strojů, zařízení, nástrojů a přípravků, jakož i elektrických, dopravních a manipulačních strojů a zařízení..

9 Úvod Jde o stroje a zařízení běžné typové konstrukce, ale i o některá úplně nová řešení. Protože i dřevařský průmysl stojí na prahu vědeckotechnické revoluce, věnuje se patřičná pozornost základům automatizace výrobních procesů včetně vybraných automatizovaných strojových uzlů a linek, které již ve výrobě běžně pracují a jejichž podíl se zákonitě rozšiřuje. Předmět Stroje a zařízení navazuje na poznatky získané v předmětech Materiály, Technologie a Odborný výcvik.

10 I.2 NORMALIZACE A TYPIZACE
Kolem nás je řada výrobků, které se při poškození nebo opotřebení snadno vymění za nové (např. žárovky, matice, podložky nebo závlačky ve šroubových spojích a další). Je to proto, že tyto výrobky mají předepsanou velikost a tvar. Říkáme, že jsou normalizovány. Technické normy zajišťují vyměnitelnost součástí a výrobků. Normalizace má u nás dlouholetou tradici. Česká normalizační společnost se zabývala normalizační činností už od roku V současné době řídí normalizační činnost Úřad pro normalizaci a měření (ÚNM).

11 NORMALIZACE A TYPIZACE
Kromě vydávání státních norem (ČSN) spolupracuje jak s celosvětovou normalizační organizací (ISO - Ititernational Organization for Standardization), tak zejména v rámci Evropské unie. V současné době probíhá sjednocování technických norem v rámci EU. Dílčí výsledky této spolupráce jsou už začleněny do některých částí učiva v technickém kreslení

12 NORMALIZACE A TYPIZACE
U nás se používají tyto technické normy: Státní normy (ČSN) - jsou závazné pro všechny obory a odvětví v ČR, jichž se týkají. Schvaluje a vydává je ÚNM. Oborové normy (ON) - jsou závazné pro všechny firmy a organizace určitého oboru. Schvaluje a vydává je oborové normalizační středisko. Podnikové normy (PN) - platí v podniku, v němž byly zpracovány a to jeho normalizačním oddělením. Státní normy jsou označovány značkou ČSN (Česká státní norma), za ni je šestimístné číslo normy a její název, např. ČSN Ol 3130

13 NORMALIZACE A TYPIZACE
Kótování: ČSN O Složitější výrobky mohou mít různá provedení. Například plynový nebo vodovodní ventil může být opatřen přírubou, nátrubkem nebo šroubením. Říkáme, že jde o různé typy téhož. výrobku. Typizace je tedy takový výběr předmětů zařízení i pracovních postupů podle typických vlastností, aby stačil krýt hlavní potřeby a byl z hlediska ekonomického a technického nejvýhodnější. Typizace umožňuje výrobu ve velkých sériích a tím ji zlevňuje.

14 I.3 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKA V DŘEVOZPRACUJÍCÍM PRŮMYSLU Bezpečnostní technika je souhrn technických opatření jimiž se má vyloučit nebo aspoň snížit nebezpečí úrazu a nehodovosti při práci. Patří k ní též opatření osobní ochrany před škodlivými vlivy pracovního prostředí. Dřevozpracující průmysl patří k těm výrobním odvětvím, ve kterých je ještě značná úrazovost. Dřevoobráběcí stroje se vyznačují vysokými řeznými a posuvnými rychlostmi. Ve výrobě je ještě velké množství strojů starší konstrukce, které nevyhovují současným požadavkům bezpečnostní techniky. Nejnebezpečnější stroje jsou kotoučové pily a frézky.

15 Bezpečnostní předpisy
Aby nedocházelo při práci na strojích k úrazům, musí pracovníci dodržovat bezpečnostní předpisy. Nejúčinnější opatření k odstranění nedostatků ohrožujících život a zdraví pracujících jsou technická zabezpečení a výchova k bezpečné práci. Je důležité, aby každý pracovník znal běžné nedostatky starých strojů, zařízení a pracovitě, bezpečné pracovní postupy, opatření technické ochrany před úrazy i prostředky osobní ochrany.

16 Bezpečnostní předpisy
Obráběcí stroje musí být rozmisťovány v dílnách se zřetelem k možnosti obrábění největších obrobků. Okolo strojů má být dostatek místa pro bezpečnou obsluhu a údržbu a též proto, aby mohl být dodržován správný a bezpečný pracovní postup. Do výroby smějí být zařazovány jen stroje a zařízení správně seřízené a schopné provozu. Stav strojů musí být soustavně zabezpečen systematickou kontrolou a údržbou.

17 Bezpečnostní předpisy
Všechny pohybující se části strojů (hřídele, řemeny apod.) musí být spolehlivě chráněny vhodnými kryty. Ochranná zařízení na strojích musí ochránit pracujícího před náhodným dotykem s pohybujícími se částmi strojů, hlavně nástrojů, před zpětným vrhem dílců a před odletujícími třískami. Ochranná zařízení musí být spolehlivá, jednoduchá a musí umožňovat volný přístup ke strojům a volnou výměnu nástrojů. Nesmí překážet při práci ani vyvolávat hluk nebo vibrací stroje,

18 Bezpečnostní předpisy
Za chodu stroje se zásadně zakazuje odstraňovat rukou nebo pomoci jakýchkoliv předmětů z pracovních ploch dřevěný odpad. Stroje musí mít dostatečně účinné odsávání pro samočinné odstraňování třísek, pilin, a prachu. Je přísně zakázáno opouštět stroj, je-li-v činnosti. Vypnutý stroj je možno opustit až po zastavení nástrojů.

19 Bezpečnostní předpisy
Všude tam, kde nelze ochránit pracující bezpečnou technickou úpravou stroje nebo pracoviště, musí být vybaveni osobními ochrannými prostředky (ochrannými brýlemi, maskami, respirátory, obleky, rukavicemi apod.). Bezpečnostní opatření, směřující k vytvoření zdravých pracovních podmínek, zahrnují v sobě i ochranu proti hluku. Hluk, který vzniká při výrobě, může způsobit nahluchlost, ba i hluchotu pracujících.

20 Bezpečnostní předpisy
Příčinou vibrace a nadměrného hluku bývá také velké opotřebení funkčních části strojů a špatné vyvážení jejich rotujících částí. Pro snížení škodlivého účinku hluku je třeba, aby stroje a zařízení, které jsou zdrojem z značného hluku , byly instalovány na pružných podložkách a aby byly opatřeny kryty, které zvuk tlumí. Velké stroje (např. rámové pily) mají být umístěny na samostatném základě a mají být opatřeny zvukovou izolací, aby se zabránilo přenášení hluku a chvění do jiných částí budovy. Prostory ve velkých a hlučných halách mají být rozděleny na menší části a stěny a stropy v těchto místnostech mají být, je-li to třeba, obloženy izolačním materiálem.

21

22 Tématický plán

23 II.4 VNITROZÁVODOVÁ DOPRAVA

24 II.5 FUNKCE DOPRAVNÍCH STROJŮ

25 II.6 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

26 II.7 BOZP při dopravě

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google