Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osoby s psycho-sociálním postižením

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osoby s psycho-sociálním postižením"— Transkript prezentace:

1 Osoby s psycho-sociálním postižením
1

2 Agenda Úvod do problematiky – osoby s mentálním postižením, osoby s autismem. Přístupy k lidem s psycho-sociálním postižením Alternativní a augmentativní komunikace Technické pomůcky Promítnutí filmu a autismu 2

3 Mentální retardace? Porucha v učení? Psychosociální postižení?
Postihuje všechny složky osobnosti : duševní, tělesnou i sociální. Omezení v adaptivním fungování postiženého dítěte či dospělého v jeho sociálním prostředí. K diagnóze tedy nestačí pouze selhávání v testech inteligence, ale dítě či dospělý musí současně selhávat i v plnění věku přiměřených očekávání ve svém sociálním prostředí. Z tohoto hlediska proto např. mnohé z romských dětí s IQ nižším než 70, které však současně nejsou ve své rodině nijak nápadné a dobře plní všechna její očekávání, nelze označovat jako mentálně retardované.

4 Psychopedie Hsitoricky se orientovala na osoby s mentálním postižením X odlišnost života osob s psychickým onemocněním (deprese, schizofrenie...) psyché - duše , paideia - výchova

5 Trocha historie Společnost prvobytně pospolná - magické myšlení,strach z nadpřirozených sil. Exorcismus (vyhánění ducha). Starověk převládá péče extramurální (rodinná), ale i možnost vyobcování ze společnosti (jistá smrt). Řecko zakládány tzv. asklepiony - léčebné ústavy. Středověk vznik hospitalů - nemocniční zařízení při klášterech. Etiologie duševních chorob je vykládána nábožensky (duševní onemocnění - trest boží - v evropské kultuře do 19. století). Renesance boj proti pověrám, čarodějnictví. Přesto MR vyčleňování ze společnosti (lodě bláznů). Období osvícenství ( 18.stol.) - velké špitály. s MR se však jedná jako s vězni. Počátek 19. Století - radikální změna - humanitární péče ve velkých špitálech. vznik speciálních ústavních zařízení, profilované nemocnice,trestnice, polepšovny ap.

6 Příčiny a příznaky Příčiny - pozdější poruchou, nemocí (zánět mozku - encephalitis, zánět mozkových blan - meningitis), úrazem mozku, poruchy metabolizmu, intoxikace, degenerativní onemocnění mozku, duševní poruchy. Příznaky - zvýšená dráždivost, únava, emocionální labilita, výkyvy v pozornosti, poruchy paměti a učení, změny ve struktuře osobnosti jedince (necitelnost, egoismus, bezohlednost) – podle norem naší společnosti!

7 Inteligence??? Otázka: Věříte v testy IQ???
Inteligenční kvocient = Věk odpovídající úrovni vyřešených úkolů /  Skutečný věk X 100 Úroveň IQ jedince spoluurčují asi z 80% vlivu dědičné faktory Otázka: Věříte v testy IQ???

8 Multiple intelligences
Howard Gardner (1983) identifikoval 8 inteligencí – jaké to mohou být?

9 Několik inteligencí

10

11 Diagnostika MR dle IQ (lékařské a SP pojetí)
Podle Mezinárodní klasifikace nemocí a handicapů dále dělena: F70 - lehká mentální retardace - IQ dříve debilita F71 - středně těžká mentální retardace - IQ 35 – 49 imbecilita F72 - těžká mentální retardace - IQ 20-34 F73 - hluboká mentální retardace - IQ pod 20 dříve idiocie F78 - jiná MR - je užívána jen tehdy, pokud je patrné, že intelektové schopnosti jsou výrazně sníženy a retardace je zjevná, ale vzhledem k těžkému kombinovanému postižení nebo závažným poruchám chování či autistickým projevům nelze stupeň retardace spolehlivě určit. F 79 nespecifická mentální retardace - je prokázána,není však dostatek informací pro jiné zařazení

12 Lehká MR - terminologie!?!
Do 3 let jen lehké opoždění nebo zpomalení psychomotorického vývoje. Větší problémy mezi 3.až 6.rokem - malá slovní zásoba, opožděný vývoj řeči a komunikativních dovedností, různé vady řeči, obsahová chudost, nedostatečná zvídavost a vynalézavost, stereotyp ve hře. Období školní docházky - konkrétní mechanické myšlení, omezená schopnost logického myšlení, slabší paměť, vázne analýza a syntéza. Jemná a hrubá motorika lehce opožděna, porucha pohybové koordinace, během dospívání a dospělosti může dosáhnout normy. Zpomalen rozvoj sociálních dovedností. V sociálně nenáročném prostředí mohou být zcela bez problémů. Afektivní labilita, impulzivnost, úzkostnost a zvý­šená sugestibilita. Zvládají jednoduché učební obory, zaškolení v manuálních činnostech. Tvoří 80 % z MR.

13 Středně těžká MR - terminologie!?!
Rozvoj myšlení a řeči výrazně opožděn a přetrvává až do dospělosti. Omezení psychických procesů provázeno často epilepsií, neurologickými a tělesnými obtížemi. Řeč velmi jednoduchá, slovník obsahově chudý, časté agramatismy. Někdy pouze nonverbální komunikace. Slabá schopnost kombinace a usuzování. Vývoj jemné a hrubé motoriky zpomalen. Samostatnost v sebeobsluze ( mnohdy pouze částečná). Emocionálně labilní, nevyrovnaní , nepřiměřené reakce. Část schopna vzdělání ve speciální škole, nejschopnější - jednoduché pracovního zařazeni pod dohledem nebo v chráněném prostředí. Některé nutno zbavit svéprávnosti nebo je omezit v právních úkonech. Tvoří asi 12 % z MR.

14 Těžká MR- terminologie!?!
Psychomotorický vývoj výrazně opožděn již v předškolním věku - značná pohybová neobratnost, problém koordinace pohybů. Časté motorické poruchy a příznaky celkového poškození CNS. Tréninkem lze osvojit i základní hygienické návyky a částečně i další prvky sebeobsluhy. Značné omezení psychických procesů, nápadnosti v koncentraci pozornosti. Řeč je primitivní, omezená na jed­noduchá slova nebo nevytvořena. Významné porušení afektivní sféry, nestálost nálad, impulzivita. Poznává blízké osoby. Potřebuje celoživotní péči. Výskyt 7 % v MR.

15 Hluboká MR - terminologie?!?
Téměř všichni nejsou schopni sebeobsluhy, vyžadují soustavnou péči. Motoricky těžce omezeni, nápadné stereotypní automatické pohyby. Kombinace s postižením sluchu, zraku těžkými neurologickými poruchami. Řeč nerozvinuta, nonverbální bez smys­lu, Max. porozumění jednoduchým požadavkům. Okolí nepoznává. Totální porušení afektivní sféry, časté sebepoškozování. Nedožívají se vyššiho věku. Pouze 1 % z MR.

16 Systém speciálních škol
Zvláštní a pomocné školy. Přípravné stupně pomocné školy - pro dětí s těžším MR nebo kombinovaným postižením ( s předpoklady rozum. vývoje). Rehabilitační třídy - experimentálně od 9/1998 Třídy pomocné školy - při zvláštních školách a při ÚSP s MR Vzdělávací program pro autistické děti ( příp.děti s autistickými rysy) – spec. třídy v pomocných školách. Vzdělávání dětí s MR v základních školách běžného typu – ovšem se vzdělávacím programem zvláštní školy. Večerní školy pro mentálně retardované (dospělí) - určeny absolventům zvláštních a pomocných škol ( jako forma dalšího vzdělávání ).

17 Jazyk – řeč – komunikace (mluva) - jaký je mezi nimi rozdíl?

18 Poruchy řeči 1. Artikulace - dyslálie (výslovnost “tc” for “s”)
2. Plynulost – rytmus, rychlost, opakování zvuků či slov, koktavost 3. Poruchy hlasu – kvalita, výška, intenzita řeči Produkce a porozumění – afázie, vývojová dysfázie, echolálie, mutismus (Belson, p. 128) 18

19 Poruchy jazyka Zvuk - fonologie Struktura/konstrukce slov – morfologie
Struktura_pořádek slov - syntax Obsah – Sémantika Funkce – Pragmatika Nalézání slov Slovní zásoba Užití jazyka v kontextu (Belson, p. 130) 19

20 Poruchy komunikace Nespolehlivá komunikace - Opakování po někom, používání stále stejného slova, věty bez kontextu v dané chvíli Nemožnost vyjádřit se verbálně

21 Augmentativní a alternativní komunikace (AAK)
Augmentativní komunikace doplňuje verbální a neverbální komunikaci Alternativní komunikace je pro lidi, kteří vůbec nemluví anebo mají jen minimální verbální vyjadřování (Source: What about AAC? AAC: A resource guide) 21

22 Jinými slovy Augmentativní komunikace = je zde nějaká řeč (ať echolalická, nesrozumitelná, velmi omezená slovní zásoba) Alternativní komunikace = žádná řeč 22

23 Příklady AAK Gesta Psaní Výrazy obličeje Oční kontakt a pohled
Potřásání hlavou Kreslení Znaky, znak do řeči Obrázky, piktogramy 23

24 Principy AAK AAK je jen jiný typ komunikace, nenahrazuje ji
AAK je multi-modální (znaky, gesta, hlas, přístroje, technologie) a komplexní Zkušenost a dovednost partnera je klíčová 24

25 Charakteristiky autismu
1. Komunikace 2. Sociální interakce 3. Chování 4. Senzorika a pohyb 5. Struktura – změna je obtížná 6. Intelekt? 25

26 Autismus – současné přístupy v ČR
Film ze zařízení organizace APLA agnoza/190-autismus/video/

27 AAK a autismus Nálepky na objekty Jasné směrnice, stručné zadání
Vizuální klíč doplní hlasitou informaci Obrázkový slovník Strukturování činností, úkolů, jasný konec Více druhů vyjadřování (znak, klávesnice, zvuk) Senzorika – sluchátka, bubnování, prostředí místnosti Technologie – klávesnice, softwarové programy 27

28 Facilitovaná komunikace
Facilitovaná komunikace (facillitated communication) je technika umožňující nemluvícím osobám s postižením (lidem s mentálním postižením, s autismem, po mozkové obrně nebo s jinou poruchou mozku) komunikovat pomocí ukazování na písmena (pokud umí číst) nebo na obrázky (když neumí). Komunikaci umožňuje přítomnost školené osoby, tzv. facilitátora. Ten má svou ruku položenou na ruce, zápěstí nebo předloktí nemocného, který pak na klávesnici počítače nebo na tabulce s obrázky/písmeny vyťukává jednotlivá slova a vyjadřuje své myšlenky. Institute on Communication and Inclusion (videa, literatura, popis metody, příběhy osob s autismem, výzkumné studie):

29 Ro

30 Jakob

31 Nick

32 Matt

33 Video: ukázka FK s různými lidmi s autismem

34 Ne-technické pomůcky Vizuální rozvrh Míčky na mačkání Zvýrazňovač
Upravené knihy Čtecí okénko Psací tabule Disk na sezení 34

35 Běžné komunikační pomůcky
Klávesnice (tištěná, elektronická) Počítač Psací stroj Telefon/Fax Přehrávač Blackberry, iPhone 35

36 Alternativní metody Ukazování prstem na: Objekty Symboly
Obrázkové karty (PECS, VOKS, Teach) Písmena, slova 36

37 Ne-technické pomůcky Low or light-tech communication tools are classified as those not having a power source. These Communication Tools are relatively inexpensive, easily made, quickly accessed, and easily replaced. Many are paper based using pictures, but communication boards can also be collections of real or miniature objects depending on the needs of the student. Light tech is not necessarily for just early communicators. These tools can be used as a person's primary or secondary means of communication and can enhance expressive or receptive language. The tools on the slides are as follows: 1.Communication Vest/Apron from Mayer-Johnson 2.Homemade picture communication ring 3.Go!Board from Enabling Devices 4.Communication board/ Laminated Topic Board downloaded from Tinsnips.com 5.Flip 'n Talk from Mayer-Johnson 6.Velcro Choice Board from Creative Communicating with Laminated Boardmaker symbols from Mayer- Johnson. Discussion Prompts:  Who would benefit from using these Communication Tools? Light technology is beneficial for all students with speech and language deficits that limit or prohibit the expression or comprehension of verbal language. Students with beginning communication skills would benefit from using light technology as a primary means of communication. Additionally, light technology would benefit students with organizational difficulties or who are visual learners. 2. Why would you use light-tech communication with a student already using a high-tech communication device? People use a variety of means to communicate. Light-tech A student who uses a high tech communication tool might also use a variety of light tech devices for use in various environments and situations. An example is a plastic coated picture board that could be used in a swimming pool. 37

38 Středně-technické pomůcky
For the purpose of this presentation, Mid-tech communication tools are classified as those that have a power source and speech output, but do not possess computer based features (such as dynamic display, or internal symbol libraries). The speech output is digitized, which means recorded speech. Mid-tech devices have various features including variance in the number of messages available to a student, button/cell size, the ability to use objects or photographs or pictures as the means of language representation, and various modes of access, such as auditory or visual scanning. These displays are always static. Mid-tech AAC gives students access to voice output and can be easily programmed to meet the needs of a variety of students and/or situations. Mid tech can be used as a primary or secondary means of communication and combines with other low or high tech means of communication. The devices shown on this slide are examples of mid-tech devices that have one to four messages, or the ability to sequence a variety of message for a set time frame. Tools represented on this slide: Grooved Platform Communicator from Enabling Devices Take N’ Talk Go Board from Enabling Devices BIGMack from Ablenet Personal Talker from Attainment Step-By-Step Communicator from Ablenet 38

39 Středně-technické pomůcky
These mid-tech devices illustrate the range of options a student can have within mid- tech AAC devices. These options include a greater number of messages, the ability to have messages on multiple levels, and alternative modes of access such as visual and auditory scanning. Tools presented on this slide: Turn N' Talk from Frame Technologies Superhawk from Adamlab Chatbox from Saltillo Tech Scan from Mayer-Johnson Talking picture frame from Radio Shack Discussion Prompts: Who would benefit from mid-tech devices?  Mid tech devices are beneficial for students who need a simple means to communicate and who need objects or pictures as their language representation system rather than written words exclusively. In addition, these devices work well for students who need an additional device to supplement their high technology. Handout: Voice Output Communication Devices Under $1,000 39

40 Více-technické pomůcky
High Tech AAC devices have computer based features and offer a wide range of options. These devices on this slide are referred to as “dedicated” because the device will only run the pre-programmed communication software. One of the features that differentiates a high tech device from a mid-tech device is the use of dynamic display and/or text to speech capabilities. Dynamic display eliminates the need for paper overlays and a manual change of the levels.   The devices on this slide are as follows: DynaWrite from DynaVox Systems Lightwriter from Zygo Industries Springboard from PRC Pathfinder from PRC DynaMyte from DynaVox Systems DynaMo from DynaVox Systems Discussion Prompt: Who would benefit from High Tech Devices? High tech devices are beneficial for student whose communication needs cannot be met within the confines of a mid tech or low tech system. The reasons for this could include the need for a large vocabulary base, or physical deficits that limit the ability to handle frequent paper board changes. 40

41 Více-technické pomůcky
High Tech Non-Dedicated AAC devices offer the user additional features beyond voice output, such as access to word processing, educational software and connection to the internet. Examples of non-dedicated devices include laptop computers, Tablet PCs, and PDAs that utilize communication software, such as Speaking Dynamically Pro from Mayer-Johnson or Velocity from Enkidu The devices on this slides are as follows: Mercury from ATI Gemini from ATI Palmtop EX from Enkidu Tablet Portable Impact from Enkidu Discussion Prompt:  Who would benfit from these devices? High tech non-dedicated devices are beneficial for students whose communication needs include additional software products or need software support to participate in the classroom. Handouts: AAC and Related Websites Selected AAC Resources 41

42 Alternativní počítačové technologie

43 Další komunikační pomůcky
Cheap Talk 4 a 8 Go Talk Talk Trec Mluvící fotoalbum, kalkulačka …. 43

44 IntelliKeys 44

45 Komunikační software Předpověď slov: Co-writer, Write Assistant
Psaní s obrázky: Writing with symbols, PixWriter a Picture It Boardmaker Overboard Dasher… One commercially available communication software package is Speaking Dynamically Pro from Mayer-Johnson. The software comes pre-programmed with many communication pages, but it is easily customized to meet a particular student's needs. This illustrates some of the pre-programmed pages related to food choices. 45

46 PixWriter 46

47 Picture It 47

48 Writing with symbols (Psaní symboly)
48

49 Boardmaker 49

50 Dasher 50

51 51

52 Děti to baví! 52


Stáhnout ppt "Osoby s psycho-sociálním postižením"

Podobné prezentace


Reklamy Google