Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osoby s psycho-sociálním postižením. Agenda Úvod do problematiky – osoby s mentálním postižením, osoby s autismem. Přístupy k lidem s psycho-sociálním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osoby s psycho-sociálním postižením. Agenda Úvod do problematiky – osoby s mentálním postižením, osoby s autismem. Přístupy k lidem s psycho-sociálním."— Transkript prezentace:

1 Osoby s psycho-sociálním postižením

2 Agenda Úvod do problematiky – osoby s mentálním postižením, osoby s autismem. Přístupy k lidem s psycho-sociálním postižením Alternativní a augmentativní komunikace Technické pomůcky Promítnutí filmu a autismu

3 Mentální retardace? Porucha v učení? Psychosociální postižení? Postihuje všechny složky osobnosti : duševní, tělesnou i sociální. duševní, tělesnou i sociální. Omezení v adaptivním fungování postiženého dítěte či dospělého v jeho sociálním prostředí. K diagnóze tedy nestačí pouze selhávání v testech inteligence, ale dítě či dospělý musí současně selhávat i v plnění věku přiměřených očekávání ve svém sociálním prostředí. Z tohoto hlediska proto např. mnohé z romských dětí s IQ nižším než 70, které však současně nejsou ve své rodině nijak nápadné a dobře plní všechna její očekávání, nelze označovat jako mentálně retardované.

4 Psychopedie Hsitoricky se orientovala na osoby s mentálním postižením X odlišnost života osob s psychickým onemocněním (deprese, schizofrenie...) psyché - duše, paideia - výchova

5 Trocha historie Společnost prvobytně pospolná - magické myšlení,strach z nadpřirozených sil. Exorcismus (vyhánění ducha). Starověk převládá péče extramurální (rodinná), ale i možnost vyobcování ze společnosti (jistá smrt). Řecko zakládány tzv. asklepiony - léčebné ústavy. Středověk vznik hospitalů - nemocniční zařízení při klášterech. Etiologie duševních chorob je vykládána nábožensky (duševní onemocnění - trest boží - v evropské kultuře do 19. století). Etiologie duševních chorob je vykládána nábožensky (duševní onemocnění - trest boží - v evropské kultuře do 19. století). Renesance boj proti pověrám, čarodějnictví. Přesto MR vyčleňování ze společnosti (lodě bláznů). Období osvícenství ( 18.stol.) - velké špitály. s MR se však jedná jako s vězni. Počátek 19. Století - radikální změna - humanitární péče ve velkých špitálech. vznik speciálních ústavních zařízení, profilované nemocnice,trestnice, polepšovny ap.

6 Příčiny a příznaky Příčiny - pozdější poruchou, nemocí (zánět mozku - encephalitis, zánět mozkových blan - meningitis), úrazem mozku, poruchy metabolizmu, intoxikace, degenerativní onemocnění mozku, duševní poruchy. Příznaky - zvýšená dráždivost, únava, emocionální labilita, výkyvy v pozornosti, poruchy paměti a učení, změny ve struktuře osobnosti jedince (necitelnost, egoismus, bezohlednost) – podle norem naší společnosti!

7 Inteligence??? Inteligenční kvocient = V ěk odpovídající úrovni vyřešených úkolů / Skutečný věk X 100 Úroveň IQ jedince spoluurčují asi z 80% vlivu dědičné faktory Otázka: V ěř íte v testy IQ???

8 Multiple intelligences Howard Gardner (1983) identifikoval 8 inteligencí – jaké to mohou být?

9 Několik inteligencí

10

11 Diagnostika MR dle IQ (lékařské a SP pojetí) Podle Mezinárodní klasifikace nemocí a handicapů dále dělena: F70 - lehká mentální retardace - IQ 50-69 dříve debilita F71 - středně těžká mentální retardace - IQ 35 – 49 imbecilita F72 - těžká mentální retardace - IQ 20-34 F73 - hluboká mentální retardace - IQ pod 20 dříve idiocie F78 - jiná MR - je užívána jen tehdy, pokud je patrné, že intelektové schopnosti jsou výrazně sníženy a retardace je zjevná, ale vzhledem k těžkému kombinovanému postižení nebo závažným poruchám chování či autistickým projevům nelze stupeň retardace spolehlivě určit. schopnosti jsou výrazně sníženy a retardace je zjevná, ale vzhledem k těžkému kombinovanému postižení nebo závažným poruchám chování či autistickým projevům nelze stupeň retardace spolehlivě určit. F 79 nespecifická mentální retardace - je prokázána,není však dostatek informací pro jiné zařazení

12 Lehká MR - terminologie!?! Do 3 let jen lehké opoždění nebo zpomalení psychomotorického vývoje. Větší problémy mezi 3.až 6.rokem - malá slovní zásoba, opožděný vývoj řeči a komunikativních dovedností, různé vady řeči, obsahová chudost, nedostatečná zvídavost a vynalézavost, stereotyp ve hře. Období školní docházky - konkrétní mechanické myšlení, omezená schopnost logického myšlení, slabší paměť, vázne analýza a syntéza. Jemná a hrubá motorika lehce opožděna, porucha pohybové koordinace, během dospívání a dospělosti může dosáhnout normy. Zpomalen rozvoj sociálních dovedností. V sociálně nenáročném prostředí mohou být zcela bez problémů. Afektivní labilita, impulzivnost, úzkostnost a zvý­šená sugestibilita. Zvládají jednoduché učební obory, zaškolení v manuálních činnostech. Tvoří 80 % z MR.

13 Středně těžká MR - terminologie!?! Rozvoj myšlení a řeči výrazně opožděn a přetrvává až do dospělosti. Omezení psychických procesů provázeno často epilepsií, neurologickými a tělesnými obtížemi. Řeč velmi jednoduchá, slovník obsahově chudý, časté agramatismy. Někdy pouze nonverbální komunikace. Slabá schopnost kombinace a usuzování. Vývoj jemné a hrubé motoriky zpomalen. Samostatnost v sebeobsluze ( mnohdy pouze částečná). Emocionálně labilní, nevyrovnaní, nepřiměřené reakce. Část schopna vzdělání ve speciální škole, nejschopnější - jednoduché pracovního zařazeni pod dohledem nebo v chráněném prostředí. Některé nutno zbavit svéprávnosti nebo je omezit v právních úkonech. Tvoří asi 12 % z MR.

14 Těžká MR- terminologie!?! Psychomotorický vývoj výrazně opožděn již v předškolním věku - značná pohybová neobratnost, problém koordinace pohybů. Časté motorické poruchy a příznaky celkového poškození CNS. Tréninkem lze osvojit i základní hygienické návyky a částečně i další prvky sebeobsluhy. Značné omezení psychických procesů, nápadnosti v koncentraci pozornosti. Řeč je primitivní, omezená na jed­noduchá slova nebo nevytvořena. Významné porušení afektivní sféry, nestálost nálad, impulzivita. Poznává blízké osoby. Potřebuje celoživotní péči. Výskyt 7 % v MR.

15 Hluboká MR - terminologie?!? Téměř všichni nejsou schopni sebeobsluhy, vyžadují soustavnou péči. Motoricky těžce omezeni, nápadné stereotypní automatické pohyby. Kombinace s postižením sluchu, zraku těžkými neurologickými poruchami. Řeč nerozvinuta, nonverbální bez smys­lu, Max. porozumění jednoduchým požadavkům. Okolí nepoznává. Totální porušení afektivní sféry, časté sebepoškozování. Nedožívají se vyššiho věku. Pouze 1 % z MR.

16 Systém speciálních škol Zvláštní a pomocné školy. Přípravné stupně pomocné školy - pro dětí s těžším MR nebo kombinovaným postižením ( s předpoklady rozum. vývoje). Rehabilitační třídy - experimentálně od 9/1998 Třídy pomocné školy - při zvláštních školách a při ÚSP s MR Vzdělávací program pro autistické děti ( příp.děti s autistickými rysy) – spec. třídy v pomocných školách. Vzdělávání dětí s MR v základních školách běžného typu – ovšem se vzdělávacím programem zvláštní školy. Večerní školy pro mentálně retardované (dospělí) - určeny absolventům zvláštních a pomocných škol ( jako forma dalšího vzdělávání ).

17 Jazyk – řeč – komunikace (mluva) - jaký je mezi nimi rozdíl?

18 Poruchy řeči 1. Artikulace - dyslálie (výslovnost “tc” for “s”) 2. Plynulost – rytmus, rychlost, opakování zvuků či slov, koktavost 3. Poruchy hlasu – kvalita, výška, intenzita řeči Produkce a porozumění – afázie, vývojová dysfázie, echolálie, mutismus (Belson, p. 128)

19 Poruchy jazyka Zvuk - fonologie Struktura/konstrukce slov – morfologie Struktura_pořádek slov - syntax Obsah – Sémantika Funkce – Pragmatika Nalézání slov Slovní zásoba Užití jazyka v kontextu (Belson, p. 130)

20 Poruchy komunikace Nespolehlivá komunikace - Opakování po někom, používání stále stejného slova, věty bez kontextu v dané chvíli Nemožnost vyjádřit se verbálně

21 Augmentativní a alternativní komunikace (AAK) Augmentativní komunikace doplňuje verbální a neverbální komunikaci Alternativní komunikace je pro lidi, kteří vůbec nemluví anebo mají jen minimální verbální vyjadřování (Source: What about AAC? AAC: A resource guide)

22 Jinými slovy Augmentativní komunikace = je zde nějaká řeč (ať echolalická, nesrozumitelná, velmi omezená slovní zásoba) Alternativní komunikace = žádná řeč

23 Příklady AAK Gesta Psaní Výrazy obličeje Oční kontakt a pohled Potřásání hlavou Kreslení Znaky, znak do řeči Obrázky, piktogramy

24 Principy AAK AAK je jen jiný typ komunikace, nenahrazuje ji AAK je multi-modální (znaky, gesta, hlas, přístroje, technologie) a komplexní Zkušenost a dovednost partnera je klíčová

25 Charakteristiky autismu 1. Komunikace 2. Sociální interakce 3. Chování 4. Senzorika a pohyb 5. Struktura – změna je obtížná 6. Intelekt?

26 Autismus – současné přístupy v ČR Film ze zařízení organizace APLA http://www.ceskatelevize.cz/program/di agnoza/190-autismus/video/

27 AAK a autismus Nálepky na objekty Jasné směrnice, stručné zadání Vizuální klíč doplní hlasitou informaci Obrázkový slovník Strukturování činností, úkolů, jasný konec Více druhů vyjadřování (znak, klávesnice, zvuk) Senzorika – sluchátka, bubnování, prostředí místnosti Technologie – klávesnice, softwarové programy

28 Facilitovaná komunikace Facilitovaná komunikace (facillitated communication) je technika umožňující nemluvícím osobám s postižením (lidem s mentálním postižením, s autismem, po mozkové obrně nebo s jinou poruchou mozku) komunikovat pomocí ukazování na písmena (pokud umí číst) nebo na obrázky (když neumí). Komunikaci umožňuje přítomnost školené osoby, tzv. facilitátora. Ten má svou ruku položenou na ruce, zápěstí nebo předloktí nemocného, který pak na klávesnici počítače nebo na tabulce s obrázky/písmeny vyťukává jednotlivá slova a vyjadřuje své myšlenky. Institute on Communication and Inclusion (videa, literatura, popis metody, příběhy osob s autismem, výzkumné studie): http://soe.syr.edu/centers_institutes/institute_communication_inclusion/default.aspx

29 Ro

30 Jakob

31 Nick

32 Matt

33 Video: ukázka FK s různými lidmi s autismem http://soe.syr.edu/centers_ institutes/institute_comm unication_inclusion/about_ the_ici/Videos.aspx

34 Ne-technické pomůcky Vizuální rozvrh Míčky na mačkání Zvýrazňovač Upravené knihy Čtecí okénko Psací tabule Disk na sezení …

35 Běžné komunikační pomůcky Klávesnice (tištěná, elektronická) Počítač Psací stroj Telefon/Fax Přehrávač Blackberry, iPhone

36 Alternativní metody Ukazování prstem na: Objekty Symboly Obrázkové karty (PECS, VOKS, Teach) Písmena, slova

37 Ne-technické pomůcky

38 Středně-technické pomůcky

39

40 Více-technické pomůcky

41

42 Alternativní počítačové technologie

43 Další komunikační pomůcky Cheap Talk 4 a 8 Go Talk Talk Trec Mluvící fotoalbum, kalkulačka ….

44 IntelliKeys

45 Komunikační software Předpověď slov: Co-writer, Write Assistant Psaní s obrázky: Writing with symbols, PixWriter a Picture It Boardmaker Overboard Dasher…

46 PixWriter

47 Picture It

48 Writing with symbols (Psaní symboly)

49 Boardmaker

50 Dasher http://www.inference.phy.cam.ac.uk/dasher/

51

52 Děti to baví!


Stáhnout ppt "Osoby s psycho-sociálním postižením. Agenda Úvod do problematiky – osoby s mentálním postižením, osoby s autismem. Přístupy k lidem s psycho-sociálním."

Podobné prezentace


Reklamy Google