Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení plnění POH LK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení plnění POH LK"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení plnění POH LK
Ing. Zuzana Kubínová (ORVZŽP KÚLK)

2 Vyhodnocování POH kraje
povinnost stanovená zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (§ 43/11) každoročně vždy do následujícího roku zasílání MŽP pomocí soustavy indikátorů POH ČR stanovených v jeho závazné části (35) hodnocení plnění jednotlivých strategických cílů stanovených v závazné části POH kraje (38)

3 Soustava indikátorů POH ČR
35 indikátorů rozdělených do 3 skupin základní (I.1 až I.18) – vyhodnocení pro všechny odpady, ostatní, NO, KO doplňkové (I.19 až I.22) – množství sběrových míst NO (nehodnoceno), produkce odděl. sběru KO a obalů, podíl BRKO ukládaného na skládky vzhledem k r.1995 specifické (I.23 až I.35) – např. celková produkce odpadů azbestu, autovraků, PCB, stavební odpady, plnění cílů recyklace a využití odpadů z obalů dle příl. 3 obal. zák.

4 MŽP každoročně zpracovává metodiku pro vyhodnocování POH krajů – některé indikátory se nevyhodnocují vůbec (r – 11, r – 10), u některých je provedena korekce vstupních dat metodika je zpracovávána ve spolupráci s kraji, firmou INISOFT s.r.o., VÚV - CeHO metodika byla zatím vždy vydávána se zpožděním - cca 1 měsíc před zákonným termínem pro předložení vyhodnocení MŽP

5 Strategické cíle POH LK
v závazné části POH LK je stanoveno 38 cílů avšak 39 cílových hodnot některé cíle a indikátory jsou shodné s I ČR (9)

6 Vyhodnocování POH LK 1. vyhodnocení v roce 2005 za rok 2004 vyplývá z data, kdy byl POH LK schválen ZK a následně, kdy byla Závazná část POH LK vyhlášena OZV – 03/2004 následovalo vyhodnocení za roky 2005 a v letošním roce za r. 2006 zdroj dat – EVI 9 (software pro evidenci odpadů pro kraje), ISOH (verifikovaná data za celou ČR), EKO-KOM a. s., systémy ZO výrobků

7 Problémy při vyhodnocování
nekvalitní EVI duplicita v evidování produkce odpadů především oprávněnými osobami – problém nastaveného systému vedení EVI nesprávné zařazování odpadů dle Katalogu odpadů – odpad zařadí oprávněná osoba, která nerespektuje zařazení do skupin odpadů dle odvětvové činnosti, nikoliv původce nesprávně používané kódy nakládání s odpady

8 odpady produkované obcemi / občany přednostně evidovat ve skupině 20 dle Katalogu odpadů nanejvýš v podskupině 1501 (= obaly) !!! kromě stavebních odpadů nedostupné informace (zdroje dat) - některé zdroje dat nezbytné pro vyhodnocení cílů POHLK se ukázalo praxí, že nejsou dostupné – např. info. o zpětném odběru výrobků (systémy zpětného odběru výrobků), rozbor komunálního odpadu nedostupné informace o konečném způsobu nakládání s odpady u konkrétních původců (předání oprávněné osobě, která se zabývá pouze výkupem odpadů)

9 podílové indikátory – vyčíslení poměru využitých/odstraněných odpadů na území kraje k celkové produkci v kraji je nereálné vzhledem nastavenému systému vedení evidence odpadů některé cíle a indikátory nebyly dosud konkretizovány do podoby umožňující jednoznačnou identifikaci cíle nebo indikátoru

10 na základě těchto problémů není možné většinu cílů vyhodnotit

11 Vyhodnocení POH LK a 2006 zpracováno firmou UNIVERZA–SoP, s.r.o. (Praha) vyhodnoceno 38 cílů – 39 cílových hodnot

12 Porovnání vyhodnocení
16 cílů splněno nebo plněno průběžně 5 cílů splněno 2 cíle splněny s výhradami 2 cíle plněny průběžně 18 cílů nebylo možné vyhodnotit (termín plnění nenastal nebo nebyl dostatek informací) 28 cílů - okolnosti neumožňují hodnotit splnění cíle – cíle jsou vyhodnoceny jako splněné 3 cíle nebyly splněny (nebyly dosaženy cílové hodnoty) 3 cílové hodnoty nebyly dosaženy – cíle nesplněny

13 Cíle POH LK s termínem plnění r. 2006
Zajistit sběr, recyklaci a využití odpadů spotřebitelských obalů – hodnocení viz tabulka_1 (blíže EKO-KOM a. s.) Zajistit sběr a využití odpadních olejů a zvyšovat množství zpětně odebraných odpadních olejů – nehodnoceno (nedostupný zdroj informací)

14 Zajistit sběr a využití použitých přenosných zdrojů proudu
1. nesplněno - 23,52 g/ovyv./rok (100 g) 2. splněno – v roce 2006 nebylo na území kraje zjištěno skládkování Zajistit sběr a využití autovraků – nehodnoceno (cíl stanoven zákonem) Zajistit sběr a využití OEEZ 1. nesplněno - 3,29 kg/obyv. (4 kg/osoba) 2. a 3. nehodnoceno

15 Závěrem některé cíle nebo indikátory, jak se ukázalo při vyhodnocování, nejsou zvoleny právě nejvhodněji ve většině případů zpracovatel vyhodnocení doporučil cíle přeformulovat vč. indikátorů – to znamená také změnu POH kraje dle informací z MŽP dojde ke změně POH ČR během dvou až tří let → změna POH krajů a původců

16 vyhodnocení plnění POH LK za rok 2006 bude zveřejněno na internetových stránkách kraje (pod odpadovým hospodářstvím) Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Hodnocení plnění POH LK"

Podobné prezentace


Reklamy Google