Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení plnění POH LK Ing. Zuzana Kubínová (ORVZŽP KÚLK)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení plnění POH LK Ing. Zuzana Kubínová (ORVZŽP KÚLK)"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení plnění POH LK Ing. Zuzana Kubínová (ORVZŽP KÚLK)

2 Vyhodnocování POH kraje povinnost stanovená zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (§ 43/11) každoročně vždy do 15.11. následujícího roku zasílání MŽP 1)pomocí soustavy indikátorů POH ČR stanovených v jeho závazné části (35) 2)hodnocení plnění jednotlivých strategických cílů stanovených v závazné části POH kraje (38)

3 Soustava indikátorů POH ČR 35 indikátorů rozdělených do 3 skupin –základní (I.1 až I.18) – vyhodnocení pro všechny odpady, ostatní, NO, KO –doplňkové (I.19 až I.22) – množství sběrových míst NO (nehodnoceno), produkce odděl. sběru KO a obalů, podíl BRKO ukládaného na skládky vzhledem k r.1995 –specifické (I.23 až I.35) – např. celková produkce odpadů azbestu, autovraků, PCB, stavební odpady, plnění cílů recyklace a využití odpadů z obalů dle příl. 3 obal. zák.

4 MŽP každoročně zpracovává metodiku pro vyhodnocování POH krajů – některé indikátory se nevyhodnocují vůbec (r. 2005 – 11, r. 2006 – 10), u některých je provedena korekce vstupních dat –metodika je zpracovávána ve spolupráci s kraji, firmou INISOFT s.r.o., VÚV - CeHO –metodika byla zatím vždy vydávána se zpožděním - cca 1 měsíc před zákonným termínem pro předložení vyhodnocení MŽP

5 Strategické cíle POH LK v závazné části POH LK je stanoveno 38 cílů avšak 39 cílových hodnot některé cíle a indikátory jsou shodné s I ČR (9)

6 Vyhodnocování POH LK 1. vyhodnocení v roce 2005 za rok 2004 vyplývá z data, kdy byl POH LK schválen ZK a následně, kdy byla Závazná část POH LK vyhlášena OZV – 03/2004 následovalo vyhodnocení za roky 2005 a v letošním roce za r. 2006 zdroj dat – EVI 9 (software pro evidenci odpadů pro kraje), ISOH (verifikovaná data za celou ČR), EKO-KOM a. s., systémy ZO výrobků

7 Problémy při vyhodnocování nekvalitní EVI –duplicita v evidování produkce odpadů především oprávněnými osobami – problém nastaveného systému vedení EVI –nesprávné zařazování odpadů dle Katalogu odpadů – odpad zařadí oprávněná osoba, která nerespektuje zařazení do skupin odpadů dle odvětvové činnosti, nikoliv původce –nesprávně používané kódy nakládání s odpady

8 –odpady produkované obcemi / občany přednostně evidovat ve skupině 20 dle Katalogu odpadů nanejvýš v podskupině 1501 (= obaly) !!! kromě stavebních odpadů nedostupné informace (zdroje dat) - některé zdroje dat nezbytné pro vyhodnocení cílů POHLK se ukázalo praxí, že nejsou dostupné – např. info. o zpětném odběru výrobků (systémy zpětného odběru výrobků), rozbor komunálního odpadu nedostupné informace o konečném způsobu nakládání s odpady u konkrétních původců (předání oprávněné osobě, která se zabývá pouze výkupem odpadů)

9 podílové indikátory – vyčíslení poměru využitých/odstraněných odpadů na území kraje k celkové produkci v kraji je nereálné vzhledem nastavenému systému vedení evidence odpadů některé cíle a indikátory nebyly dosud konkretizovány do podoby umožňující jednoznačnou identifikaci cíle nebo indikátoru

10 na základě těchto problémů není možné většinu cílů vyhodnotit

11 Vyhodnocení POH LK 2005 a 2006 zpracováno firmou UNIVERZA–SoP, s.r.o. (Praha) vyhodnoceno 38 cílů – 39 cílových hodnot

12 Porovnání vyhodnocení r. 2005r. 2006 16 cílů splněno nebo plněno průběžně 5 cílů splněno 2 cíle splněny s výhradami2 cíle plněny průběžně 18 cílů nebylo možné vyhodnotit (termín plnění nenastal nebo nebyl dostatek informací) 28 cílů - okolnosti neumožňují hodnotit splnění cíle – cíle jsou vyhodnoceny jako splněné 3 cíle nebyly splněny (nebyly dosaženy cílové hodnoty) 3 cílové hodnoty nebyly dosaženy – cíle nesplněny

13 Cíle POH LK s termínem plnění r. 2006 Zajistit sběr, recyklaci a využití odpadů spotřebitelských obalů – hodnocení viz tabulka_1 (blíže EKO-KOM a. s.) Zajistit sběr a využití odpadních olejů a zvyšovat množství zpětně odebraných odpadních olejů – nehodnoceno (nedostupný zdroj informací)

14 Zajistit sběr a využití použitých přenosných zdrojů proudu –1. nesplněno - 23,52 g/ovyv./rok (100 g) –2. splněno – v roce 2006 nebylo na území kraje zjištěno skládkování Zajistit sběr a využití autovraků – nehodnoceno (cíl stanoven zákonem) Zajistit sběr a využití OEEZ –1. nesplněno - 3,29 kg/obyv. (4 kg/osoba) –2. a 3. nehodnoceno

15 Závěrem některé cíle nebo indikátory, jak se ukázalo při vyhodnocování, nejsou zvoleny právě nejvhodněji ve většině případů zpracovatel vyhodnocení doporučil cíle přeformulovat vč. indikátorů – to znamená také změnu POH kraje dle informací z MŽP dojde ke změně POH ČR během dvou až tří let → změna POH krajů a původců

16 vyhodnocení plnění POH LK za rok 2006 bude zveřejněno na internetových stránkách kraje www.kraj-lbc.cz (pod odpadovým hospodářstvím)www.kraj-lbc.cz Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Hodnocení plnění POH LK Ing. Zuzana Kubínová (ORVZŽP KÚLK)"

Podobné prezentace


Reklamy Google