Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Světlo a osvětlení MUDr. Rastislav Maďar, PhD.. Světlo a osvětlení Faktor životn í ho prostřed í Ovlivňuje psychickou a fyzickou pohodu člověka, pracovn.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Světlo a osvětlení MUDr. Rastislav Maďar, PhD.. Světlo a osvětlení Faktor životn í ho prostřed í Ovlivňuje psychickou a fyzickou pohodu člověka, pracovn."— Transkript prezentace:

1 Světlo a osvětlení MUDr. Rastislav Maďar, PhD.

2 Světlo a osvětlení Faktor životn í ho prostřed í Ovlivňuje psychickou a fyzickou pohodu člověka, pracovn í výkon a schopnost regenerace organizmu Omezen í některých z funkc í – po š kozen í zdrav í

3 Světlo a osvětlení Lid é ve městech – 90% času tr á v í uvnitř budov Potřeba zabezpečit dostatečn é a kvalitní osvětlen í Nejvýhodněj ší je denn í světlo

4 Světlo a osvětlení Nervus opticus – vl á kna konč í c í v mozkov é kůře – zrakový vjem vl á kna konč í c í v mezimozku, v j á drech hypotalamu – ovlivněn í biologick é funkce organizmu hormon á ln í cestou

5 Světlo a osvětlení Epifýza - souč á st hypotalamu Gliov é buňky produkuj í sp á nkový hormon – melatonin Neurosekrece u savců Antistresový hormon – zlep š uje adaptaci organismu na stres z prostřed í Udržov á n í cirkadi á nn í ch rytmů

6 Nevhodné světelné podmínky - n í zka intenzita světla - př í tomnost blik á n í - nevhodn é barvy - přesvětlen í - vysoký jas a kontrasty

7 Zraková práce v nevhodných světelných podmínkách - zrakov á ú nava - bolesti hlavy a oč í - přechodn é poruchy viděn í Osobn í poč í tače

8 Zhoubné bujnění Optim á ln í fungov á n í v š ech funkc í organizmu – pravideln é stř í d á n í světla a tmy Rakovina prsu – sn í žen í sekrece melatoninu – THS, prolaktin

9 Psychogenn í onemocněn í Ztr á ta vnitřn í rytmicity Manio-depresivn í stavy, endogenn í deprese, poruchy sp á nku, narkolepsie

10 Podzimní a zimní měsíce Úbytek světla – zejm é na u žen a nervově labilněj ší ch osob: - vět ší chuť k j í dlu - přibývan í na v á ze - sn í žen á pohybov á a du š evn í aktivita - snadn á unavitelnost - poruchy koncentrace - sn í žen í pracovn í ho výkonu

11 Sezónní deprese Klinický syndrom – l é č í se umělým světlem velmi vysokých intenzit Na jaře obt í že miz í

12 Imunita Melatonin zlep š uje celkový stav imunity Zvy š uje v krvi koncentraci NK – natural killers – důležit á souč á st buněčn é imunity I u termin á ln í ch stavů – AIDS, rakovina Celkový ú činek slunečního z á řen í – zlep š uje odolnost k infekc í m, zejm é na respiračn í m

13 Stres Melatonin – antistresový hormon Produkov á n za tmy U lid í – funkce potlačena soci á ln í m způsobem života a společenskými podm í nkami Nedoch á z í ke krajn í reakci na nedostatek světla – hybernace u zv í řat, modifikace – syndrom sez ó nn í deprese

14 Pohlavní orgány Důležit á intenzita a jeho barva Světlo zřejmě zpomaluje ovulaci Estrogeny – pravděpodobně zodpovědn é za vět ší výskyt autoimunitn í ch onemocněn í u žen

15 Nedostatek denního světla Kol í s á n í v př í rodě – ročn í obdob í, počas í Civilizačn í jevy – bydlen í ve městech, zahu š ťov á n í výstavby, vzrostl á zeleň v obytn é z ó ně, stavebn í omezen í vstupu světla do budov

16 Prevence Dostatek denn í ho světla v budov á ch Pobyt v př í rodě Kvalitn í uměl é osvětlen í Individu á ln í opatřen í : Korekce brýlovými skly nebo kontaktn í mi čočkami Kontaktn í čočky – p á len í, suchost oč í (poč í tače)

17 Osvětlení C í lem je vytvořen í zrakov é pohody Denn í osvětlen í – př í mým slunečním světlem a rozptýleným oblohovým světlem Uměl é osvětlen í – uměl é zdroje – přev á žně elektrick é

18 Denní světlo - denn í a ročn í doba - zeměpisn á ší řka - stav oblohy

19 Umělé osvětlení Uměl é světeln é zdroje - tepeln é – zahř á t í pevn é l á tky na vysok é teploty (ž á rovky) - luminiscenčn í – luminiscence pevných l á tek Důležit á – chromatičnost světla

20 Umělé osvětlení Halogenov é ž á rovky – vy šší měrný výkon, teplota chromatičnosti a del ší životnost Z á řivky – n í zkotlakový výbojový zdroj, spektr á ln í složen í světla je určeno vrstvou nanesenou na vnitřn í straně trubice

21 Umělé osvětlení Intenzita – v souladu s namáhavostí práce, tím větší čím menší detaily má oko rozlišovat, čím menší jsou konstrasty rozlišovaných ploch a čím déle trvá namáhavá zraková činnost

22 Umělé osvětlení Světlo m á být tam, kde ho potřebujeme: - pracovn í plocha - stůl - podlaha Rozložen í jasů Směrovost světla – světlo m á přich á zet směrem vhodným pro danou činnost – např. zleva zhora

23 Přímé osvětlení - v š echno světlo dopad á dolů na pracovn í plochu nebo na podlahu - dobré využit í světeln é ho toku, hospod á rn é - vznik á j í tmav é st í ny s ostrými okraji - může oslňovat, strop a horn í č á st stěn – tmav é

24 Polopřímé osvětlení - nejvýhodněj ší, nejv í c roz ší řeno - č á st světla taky na stěny a strop

25 Smíšené osvětlení Světelný tok rozptýlený stejnoměrně v š emi směry, stejně osvětlena podlaha, strop a stěny - tam, kde se nepožaduje vět ší osvětlen í určit é ho m í sta

26 Nepřímé osvětlení V š echno světlo dopad á na strop a horn í č á st stěn Strop působ í jako sv í tidlo s malým jasem M í stnost je osvětlená dost rovnoměrně Nevýhoda: značn é ztr á ty světla při odrazu

27 Barevná úprava vnitřního prostředí Barvy – psychologick á a vizu á ln í charakteristika - tepl é barvy – žlut á, oranžov á, červen á – dojem tepla, působ í povzbudivě a podněcuj í k činnosti - studenn é barvy – zelen á, modr á a jejich odst í ny) – dojem chladu, uklidňuj í, poskytují ú levu zraku a podporuj í du š evn í soustředěn í - světl é barevn é odst í ny – vzbuzuj í dojem lehkosti, zjasňuj í prostor, zlep š uj í světeln é poměry - temn é barevn é odst í ny – působ í těž ší m až t í snivým dojmem, tlum í odraz světla

28 Barevná úprava vnitřního prostředí Barevn á ú prava m í stnosti – z hlediska tvaru, velikosti a polohy - ok na na jižn í stranu – studen é barevn é odst í ny - okna na severn í stranu – světl é tepl é barvy - velk é, vysok é prostrory – sytěj ší barvy - světl é odst í ny – zvět ší mal é prostory


Stáhnout ppt "Světlo a osvětlení MUDr. Rastislav Maďar, PhD.. Světlo a osvětlení Faktor životn í ho prostřed í Ovlivňuje psychickou a fyzickou pohodu člověka, pracovn."

Podobné prezentace


Reklamy Google