Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní marketingový výzkum

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní marketingový výzkum"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní marketingový výzkum
Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum

2 Mezinárodní výzkum trhu
Motto „Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme.“ Marketingový výzkum systematické určování, sběr, analýza, vyhodnocování informací Mezinárodní výzkum trhu sběr, zpracování, analýza a interpretace informací interního a externího původu s cílem zprůhlednit dění v zahraničí, které je důležité pro marketing,

3 Oblasti využití výsledků výzkumu trhu v mezinárodním marketingu
Marketingové řízení podniku Plánování – realizace - kontrola volba strategie podnikání Investiční strategie Konkurenční strategie volba marketingového mixu přizpůsobeného mezinárodním aktivitám podniku Nástroje marketingového mixu

4 Cíle mezinárodního marketingového výzkumu
Definice nadějných trhů Zvýšení zisků pomocí přesného určení příležitostí a hrozeb Analýza vývoje trhu a tržních trendů Monitorování změn zákaznických potřeb Analýza konkurence Vstup nových produktů na zahraniční trh Informace pro strategické a taktické plánování

5 Analýza mezinárodních kupujících
B2C, Spotřebitelé při nabídce spotřebního zboží. B2B, Výrobní a obchodní firmy a podniky při nabídce zboží a materiálů určených pro další výrobu či obchodování. B2G, B2A, Vlády zemí, státní správa, které rovněž mohou vystupovat na mezinárodních trzích jako kupující a jejich chování vyžaduje samostatné zkoumání.

6 Trh spotřebitelů Nákupní chování spotřebitelů je ovlivněno:
• Schopností lidí nakupovat • Potřebami • Nákupním rozhodovacím procesem • Strukturou spotřeby v jednotlivých zemích

7 Trh organizací Nákupní chování je racionální a předvídatelné
Je ovlivňováno: Poptávkou na spotřebních trzích Ekonomickými podmínkami země Stádiem ekonomického rozvoje Rozlišujeme tři základní typy nákupů: Rutinní nakupování Prvotní nákup neboli nový nákup Modifikovaný nákup

8 Vládní trhy Byrokracií Velkým objemem zakázek (finanční)
Proces nakupování na vládních trzích se vyznačuje následujícími charakteristikami: Byrokracií Velkým objemem zakázek (finanční) Dobrou zárukou Státními preferencemi Vícenásobnou kontrolou

9 Rozdíly mezi výzkumem na domácím a zahraničním trhu
Proces získávání informací na zahraničním trhu je mnohem složitější. Výzkum na zahraničních trzích je komplexnější. Mezinárodní marketingový výzkum se mnohdy vyznačuje neúplností sekundárních dat. Mezinárodní marketingový výzkum se vyznačuje nákladností sběru primárních dat. Často nastávají problémy srovnatelnosti a ekvivalentnosti dat u výzkumů v různých zemích. Na mezinárodních trzích působí širší konkurence. Každé rozhodnutí managementu, na základě mezinárodního marketingového výzkumu mívá pro podnik dalekosáhlé a dlouhodobé důsledky. Výzkum zahraničních trhů je pro podnik spíše investicí, než běžným výdajem.

10 Základní úrovně mezinárodního marketingového výzkumu trhu
• Teritoriální průzkum • Zbožový (komoditní) průzkum • Průzkum distribučních metod • Cenový průzkum • Komunikační průzkum • Průzkum konkurence

11 Postup mezinárodního výzkumu trhu
1. Definování problému 2. Vytvoření hypotézy 3. Sběr dat 4. Analýza a vyhodnocení získaných informací 5. Prezentace výsledků

12 Postup mezinárodního výzkumu trhu
Definování problému Vypracovat seznam otázek, který může obsahovat všechny možné problémové oblasti. Výchozím nástrojem : Situační analýza SWOT analýza konfrontační matice

13 Postup mezinárodního výzkumu trhu
2. Vytvoření hypotézy Přijetím určité hypotézy se rozhoduje o způsobu nalezení kritických proměnných daného trhu a tím i o složení budoucího efektivního marketingového mixu. - STATISTICKÉ - NESTATISTICKÉ

14 3. Sběr dat Sekundární výzkum: • Zdroje sekundárních údajů
• Problémy sekundárních informací • Metody odvození informací Analýza poptávky pomocí makroekonomických údajů Analýza poptávky pomocí multi-faktorového indexu Analýza poptávky pomocí časových řad

15 3. Sběr dat Explorační výzkum - nestačí–li firmě sekundární data využívají se názory odborníků, ekonomů či ostatních expertů. -Bývá používán za situace, kdy o problému, který má být zkoumán, není dostatek předběžných znalostí -Jeho cílem je určit, zda informace, které vedly k poznání problému správně zobrazují situaci.

16 3. Sběr dat Primární výzkum: Metodika provedení primárního výzkumu
Specifika primárního výzkumu: Problémy při provádění primárního marketingového výzkumu: Celková chyba primárního marketingového výzkumu Typy průzkumů Techniky primárního marketingového výzkumu Metody výzkumu

17 4. Analýza a vyhodnocení získaných informací
Výstupem budou zpracovaná data do podoby tabulek a grafů, které jsou interpretována do souhrnného vyhodnocení výzkumu. 5. Prezentace výsledků Výsledky shromážděných informací musí být zpracovány v podobě ucelených, verbálně formulovatelných závěrů a doporučení.

18 Možnosti sběru primárních dat
Hledat odpověď na 3 otázky: Uděláme výzkum vlastními silami či najmeme agenturu? Jestliže najmeme agenturu Jaký typ agentury vybereme? Kterou konkrétní agenturu vybereme?

19 Proces rozhodování vstupu po marketingovém výzkumu
Vypustit tuto zemi Byl sběr dat úspěšný? ? ANO NE ? Dávají nalezené výsledky předpoklad úspěchu? ANO NE ? Je daný trh stabilní? ANO NE ? Je politicko-právní prostředí vhodné? ANO NE ? Je vhodné finanční prostředí? ANO NE ? Je trh dostatečně rozvinutý? ANO NE Hodnocení součet Zvážit tuto zemi

20 Možnosti provedení marketingového výzkumu
Výzkum od stolu – např. Dialog, Datastar, TradStat, Profound, ProQuest, KnowEurope NewsRoom NewsEdge Terénní výzkum – např. VNU N.V. – Nizozemí, IMS Healtg – USA, Tailor Nelson Sofres Plc. – GB, Gfk Group – SRN Výzkumné agentury ČR – např. Opinion Window; INCOMA Research; AISA; Factum invenio; CONFESS; GfK; NMS; Ipsos; MillwardBrown

21 Podíl výzkumných metod ve vybraných zemích v %
Francie Nizozemí Švédsko Švýcarsko Velká Británie Písemné dotazování 4 33 23 8 9 Telefonní rozhovory 15 18 44 21 16 Osobní rozhovory na ulici 52 37 - Osobní rozhovory doma 54 Skupinové rozhovory 13 5 6 11 Hloubkové rozhovory 12 2 Sekundární data

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Mezinárodní marketingový výzkum"

Podobné prezentace


Reklamy Google