Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Libri enchiridi – Vývoj římského státního zřízení a jeho tradice v justiniánské kompilaci Mgr. Jiří Bartůněk Podzimní škola římského práva Libri enchiridi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Libri enchiridi – Vývoj římského státního zřízení a jeho tradice v justiniánské kompilaci Mgr. Jiří Bartůněk Podzimní škola římského práva Libri enchiridi."— Transkript prezentace:

1 Libri enchiridi – Vývoj římského státního zřízení a jeho tradice v justiniánské kompilaci Mgr. Jiří Bartůněk Podzimní škola římského práva Libri enchiridi – Vývoj římského státního zřízení a jeho tradice v justiniánské kompilaci -Sextus Pomponius a Enchiridion -Vývoj práva v Římě -Římské magistratury

2 Sextus Pomponius a Enchiridion Sextus Pomponius:- cca 80. léta 1. st. n. l. – 60./70. léta 2. st. n. l. - činný hlavně za císaře Hadriána (117-131 n. l.) - zabývá se mj. právní historií Enchiridion - Libri enchiridi, z řeč. enkheiridion, zn. příručka, manuál, vznik asi za vlády cís. Hardiána nebo o něco později - V D. (D 1, 1, 2; 1, 2, 2; 50, 16, 239; 38, 10, 8; 26, 1, 13; 46, 3, 107). - původně snad dvě samostatné práce - chronologicky řazený pramen, mj. k ius respondendi - dodatečné úpravy

3 Původ a vývoj římského práva Archaické období:- žádné psané právo, král má absolutní moc. - dle tradice Romulus (2. pol. 8. stol. př. n. l.) rozděluje lid na 30 částí, kurií, jmenuje také prvních 100 senátorů, jejich potomci se nazývají patriciové. - král. zákony: rogate (navržené) X date (dané) - Lex curiata de imperio – udílení impéria kurijním shromážděním.

4 Ius civile Papirianorum -První sepsání a shrnutí královských zákonů, známé také jako De ritu sacrorum. -Sepsal Sextus Papirius, Pontifex Maximus. -Žil v době Tarquinia Superba (vládl 539-510/509 př. n. l.) -Dle Dionýsa z Halikarnassu (AR III, 36, 4) zákony sepsány již za krále Numy Pompilia (vládl 715-673 př. n. l.), po vyhnání králů zákony zničeny a až za republiky opětovně sepsány P.M. jménem Papirius. -Zpráva v Digestech, Liviovi, Dionýsiovi a u Servia, část dnešních historiků považuje toto dílo až za pozdně republikánské falzum.

5 Po vyhnání králů – Republika od 509 př. n. l. - Pomponius tvrdí, že veškeré král. zákony jsou zrušeny zákonem tribunským, tribunskou mocí (tribunicia potestas). Ta ale ještě neexistovala, až od 494 př. n.l. - Římský lid žije dle neurčitého práva a obyčeje, cca 20 let než vzniká Zákon XII desek (ten ale až 450/449 př. n. l).

6 Zákon(y) XII desek - Lex (zákoník) X leges (sbírka). -Nejdéle platný psaný zákon (449 př. n. l. – 533 n. l. = 982/983 let). -Decemviri legibus scribundis, zvoleni prvně 451 př. n. l. -Zastávají všechny fce, není odvolání. -Inspirace z řeckých obcí (pevninské Řecko X Velké Řecko). -V Pomponiově textu zjednodušená verze vzniku. -Dle Pomponia sepsány na slonovou kost(?), pravděpodobně ale desky z bronzu či jiného kovu. -V Římě do roku 390/387 př. n. l., pak už neobnoveny, jen ústní tradice.

7 Výklad práva -Po přijetí Z12D nutnost právo odborně vykládat před soudem => sbor pontifiků, tzv. pontifikální interpretace => soubor právních, zpočátku nepsaných norem, jež spolu s Z12D a zákony přijatými lidovým shromážděním dostal název ius civile (Ius Quiritium, právo Římanů, Quirité=Římané, od quiris=kopí), proti tomu ius honorarium (honorární právo) – tvořili římští magistráti mající ius edicendi (právo vydávat edikty) -Vznikají též tzv. actiones – žaloby. Jsou vázány na pevné a slavnostní formy, nepsané, monopol drží sbor pontifiků.

8 Ius civile Flavianum: sepsaná sbírka nepsaného práva, autor konsul Appis Claudius Caecus (340 – 273 př. n. l., „Via Appia“), ukradl je jeho písař Gnaeus Flavius dal knihu lidu. Ukončuje období pontifikální interpretace práva => právní vědu začínají zkoumat laikové => vznik specializovaných právníků. Ius Aelianum (či Tripertita): Sextus Aelius Paetus Catus – přelom 3./2. stol. př. n. l., skládá se ze tří částí, Z12D, jejich výklad a žalovací formule

9 Druhy právních ustanovení Plebiscita: Usnesení concilium plebis („shromáždění plebejů“), závazné jen pro plebeje. Pomponius: po Z12D (450/449 př. n. l.) secese lidu (secedo, odcházet) – Svatá hora (Livius) či Aventin (Piso). Když byl lid zavolán zpátky zákonem diktátora Quinta Hortensia (Lex Hortensia, 287 př. n.l.)=> plebiscita závazná pro všechny (Senát jen potvrzuje).

10 Senatus Consultum: Pomponius tvrdí, že cokoli Senát ustanovil, bylo uznáno. Nebylo to ale závazné automaticky, nemělo sílu zákona, až po schválení lidovým shromážděním. Senatus consultum ultimum (de re publica defendenda): nahrazuje provolání diktátorem, propůjčuje zvláštní pravomoci úředníkům, od 2. stol. př. n. l., velmi sporné

11 Císařské konstituce (principalis constitutio) Mandata: instrukce pro magistráty Decreta: rozsudky císařského soudu Rescripta: odpovědi císaře na dotazy Edikty: vyhlášení císaře s platností zákona

12 V Říme tak platí:- staré právo: ZXIID - Ius civile: pramení z výkladů znalců práva - Legisakce/actiones – způsob jednání na soudu a žaloby - Plebiscita – usnesení concilia plebis - Senatus consultum - Edikty magistrátů – honorární právo - Císařské konstituce – mandata, decreta, rescripta, edikty

13 Římské magistratury -Jména úředníků dle funkcí. -Zákonodárná, výkonná či soudní moc? -Cursus honorum (průběh úřadů): různé zákonné úpravy. -Vyšší X nižší magistráti. -Řádné X mimořádné magistratury.

14 Doba královská (753 – 510/509 př. n. l.) Rex (král):- Absolutní moc ve státě. V úřadu ho potvrzuje lidový sněm. - Dává lidu zákony. - Jmenuje senátory (senex, stařec). Tribunus celerum: - velitel jízdy a královi osobní stráže (celeres, tj. rychlí). - zastupuje krále v nepřítomnosti - například Iunius Brutus, původce vyhnání králů, existuje i za republiky - ekvivalent pretoriánského prefekta (prefectus praetorio)

15 Řádné Cenzoři Konsulové Praetoři Republikánské magistratury Mimořádné Diktátor Tribunové lidu Plebejští aedilové Plebejské Magister aequitum / tribuni celerum Kvestoři Kurulští aedilové

16 Doba republiky (510/509 – 27. př. n. l.) Konzul: - lat. consul (z consulere, radit), původně praetor (prae- itor), 12 liktorů, fasces (svazky prutů, odznak moci) - voleni setninovým shr., impérium od st. kurijního shr. - nejdříve min. 37 let, později 41 (patr.), 42 (pleb.) - vždy dva konzulové – ordinarius X suffectus - nemohou nechat usmrtit římského občana - z počátku jen patriciové (plebejové až od Lex Licinia Sextia, 367. př. n. l.)

17 Consular Tribunes: Tribunové consularis, tribuni militum consulari potestate - od 444 př. n. l.- 367 př. n. l.(Lex Licinia Sextia) - z plebejů i patricijů - různý počet, někdy 20, někdy 3, 4 nebo 6. - přechodné řešení

18 Praetor: prae-itor (jdoucí vpřed) - zavádí r. 367 př. n. l. Lex Licinia Sextia, jako menšího kolegu konzulům (collega minor) - praetor urbanus, zabývá se procesní stránkou práva- od 34 let, 2 liktoři, praetor peregrinus – 242 př. n. l. - vydávají edikty – vyhlášky, vždy jen na své funkční období, rychlá reakce na sociální změny, upravuje a koriguje právo=> právní dualismus, prétorská equitas= prétorův smysl pro spravedlnost - propraetor – správa provincií - později kolegium praetorů (právo intercesse), za vlády Hadriána 18 praetorů

19 Cenzor: - lat. censor, od census (sčítání lidí a majetku) - původně zastával král, později pravomoc konsulů, od r. 443 př. n. l. zcela nový úřad, vrchol kariéry - dva kolegové, 1 x za 5 let na 18 měsíců - odhad majetku, sestavení centurií, vyřazení/zařazení do jed. stavů, seznam senátorů, pronájem státního majetku, dohled nad mravy - na konci prováděli lustrum – očistná oběť, suovetaurilia - očistná oběť – vepř (lat. sus), ovce (ovis) a býk (taurus)

20 Diktátor: - lat. dictator, mimoř. magistratura, volen během krize - max. 6 měsíců, 24 liktorů - nebylo odvolání, moc nad životem občanů - měl k dispozici tribuni celerum - nejčastější důvody -rei gerendae causa(vedení války), naposledy 202 př. n. l., obnovuje Sulla v letech 82-79 př. n. l. (dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae), poslední využívá Caesar jako dictator perpetuus

21 Tribunus plebis : - tribun lidu, od 1. secese r. 494 př. n. l. -z počátku 2, později 10 -právo veta vůči jiným magistrátům i vůči jiným tribunům lidu -voleni shromážděním plebejů (consilia plebis) -neměli impérium, ale byli osobně nedotknutelní (sacrosancti) -moc jen na území města Říma, jako jediní úřadovali i v noci

22 Plebejští aedilové : - aediles plebeii, od aedes, chrám, voleni 2 úředníci -zřízeni také 494 př. n. l., aby dozorovali nad plebejskými chrámy, ukládání rozhodnutí plebejského shromáždění Kurulští aedilové: -jen patriciové, od 366 př. n. l., 2 nový úředníci, min. 30 let -odznak vyšších úředníků, sella curulis, kurulské křeslo -Správa patricijských chrámů, pořádali patricijské svátky, předsedali tributnímu shromáždění, dohlíželi na auspicie (věštby), soudnictví v méně závažných sporech + obchodní právo

23 Kvestoři : quaestor, od quaero, hledat, vyšetřovat -min. 27 let a 10-letá vojenská služba, zač. úřed. kariéry -Od 447 př. n. l., dohled nad státní pokladnou (aerarium, Saturnův chrám), výběr daní -původně 2, později 4, spravovali vojenskou pokladnu, později se počet ještě zvyšuje -quaestores parridici – stíhali hrdelní zločiny (Z12D) -možnost existence již v době královské, pak zrušeno a opět obnoveno

24 Děkuji za pozornost a za rok snad na viděnou


Stáhnout ppt "Libri enchiridi – Vývoj římského státního zřízení a jeho tradice v justiniánské kompilaci Mgr. Jiří Bartůněk Podzimní škola římského práva Libri enchiridi."

Podobné prezentace


Reklamy Google