Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obnova venkova LEADER, PRV, POV a SPOV. Stručná historie POV 1985 Dolní Rakousy -DORFERNEUERUNG, též Bavorsko (Holger Magel) 1988 první kontakty s JmKNV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obnova venkova LEADER, PRV, POV a SPOV. Stručná historie POV 1985 Dolní Rakousy -DORFERNEUERUNG, též Bavorsko (Holger Magel) 1988 první kontakty s JmKNV."— Transkript prezentace:

1 Obnova venkova LEADER, PRV, POV a SPOV

2 Stručná historie POV 1985 Dolní Rakousy -DORFERNEUERUNG, též Bavorsko (Holger Magel) 1988 první kontakty s JmKNV od 1990 boom v ČR 1991 Program obnovy vesnice (vládní dotace) 1998 Program obnovy venkova (MMR plus Meziresortní řídicí komise POV) 2002 platný POV a jeho „Zásady“ od 2004 – hlavně kraje

3 Po obnově rozvoj? SAPARD (Plán rozvoje zemědělství a venkova České republiky na období 2000 – 2006) –(2001-) duben 2002-30.4.2004 (-2006) Operační program “Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství” na období 2004 – 2006 Horizontální plán rozvoje venkova ČR pro období 2004 - 2006 Program rozvoje venkova 2007-2013 (důležitá formální změna: součást CAP, „2. pilíř“)

4 Peníze z EU 1)CAP a) přímé platby (ČR – SAPS) b) EAFRD (z toho osy I a II cca 78% a III a IV 22%, tj. cca 14% CAP) 2) Strukturální fondy (ERDF a ESF) 3) Fond soudržnosti 2) + 3) – Evropská politika soudržnosti (regionální politika) 2000- 2006 existoval EAGGF a měl orientační (RD) a záruční (CAP) sekci

5 RD Policy 2007-2013: Foundations Rural Development 2007-2013 « LEADER » Axis Axis 1 Competi- tiveness Axis 2 Environment + Land Management Axis 3 Economic Divers. + Quality of Life Single set of programming, financing, monitoring, auditing rules Single Rural Development Fund

6 The Community strategic guidelines for axis 4 The EU priorities: Use the Leader approach for introducing innovation in axis 1, 2 and 3 –better governance at the local level –endogenous development (local resources for growth and jobs) Key actions: local capacity building, public-private partnerships, networking and cooperation, mutually supportive actions between agriculture, the environment and the wider rural economy and population, sustainability

7 Roles of the Leader axis for the rural development strategy = governance tool = innovation tool = territorial tool = integration tool = endogenous development tool

8 Zkratka, principy a eurohistorie LEADER = Links bEtween Actions for the DEvelopment of the Rural economy Principy: 1.MAS 2.Strategie 3.Víceoborovost, souvislosti 4.Integrální balík peněz 5.Spolupráce mezi regiony Původně tzv. iniciativa ES, pak součást Politiky soudržnosti (EAGGF – orientační sekce), nyní součást Společné zemědělské politiky

9 Prohlášení z Corku (1996) „Živý venkov“ Point 1 - Rural Preference Point 2 - Integrated Approach Point 3 - Diversification Point 4 - Sustainability Point 5 - Subsidiarity Point 6 - Simplification Point 7 – Programming Point 8 - Finance Point 9 - Management Point 10 - Evaluation and Research

10 praxe Spolupráce, mobilizace, partnerství (hlavně pro MAS) Posílení absorbční kapacity (hlavně region jako celek) Sebevědomí, svépomoc, soběstačnost (MAS i celý region) (v golfu a v LEADER jsme na špici)

11 „dějiny“ ES: iniciativy L I, L II a L +, teď osa EAFRD ČR: programy L ČR a L + a teď osa PRV (pilíř nebo překlad?) Problémy s MZe a SZIF, MMR snad lepší, ale v defenzívě

12 K čemu je LEADER Pro koho: ani tak NE pro ty, co chtějí peníze získat, ale pro ty, kteří je chtějí rozdělovat Pro co: ani tak NE pro peníze (to je spíše komplikace, vždyť lze žádat i „přímo“!), ale ANO pro:  Spolupráci, partnerství, dohadování, hledání kompromisu…  Mobilizaci (povzbuzení) a posílení tzv. absorbční kapacity  Sebevědomí, „svépomoc“, částečnou soběstačnost

13 K čemu a jak? Obecně SF a CF 2007 – 2013: abychom se bez nich potom obešli Specificky LEADER: vznešené cíle z prohlášení z Corku + mírná korekce a komplement os I-III PRV Problémy s implementací a „zkušenostmi“, problematický „LEADER ČR“.

14 LEADER ČR (2007) Pro osvojování „rozdělovacích“ dovedností resp. přístupu LEADER Mimo PRV, vyhlášen v červnu, krátká lhůta (asi 4 týdny), malý počet vybraných MAS x velký zájem; podpořeno 24 z 57, dostaly po 2,5 mil. Kč na 2-5 projektů (traktorů?) V prvním kole „velkého“ LEADER (z PRV) je podmínkou účast v předchozích L ČR a L+ (a v L ČR 07 naopak překážkou) a ve druhém (2008 nebo 2009) se bude počítat i L ČR 07 (= vstupenka do LEADER PRV)

15 PRV ČR 2007 - 2013 Už na jaře schválen Komisí a EP Celkem 3, 6 M €, tj. cca 100 mld. Kč Osa I (přímo prvovýroba) – 22, 5 Osa II (pro krajinu a přírodu) – 54, 5 Osa III (rozvoj venkova) – 17, 5 Osa IV (LEADER) – 5 (osa V, technická pomoc) – 0, 5

16 Přehled os, priorit a opatření OSA I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví OSA II – Zlepšování životního prostředí a krajiny OSA III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova OSA IV – Leader OSA I I. 1. Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací –I. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků –I. 1. 2. Investice do lesů –I. 1. 3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům I. 1. 3. 1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům I. 1. 3. 2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství –I. 1. 4. Pozemkové úpravy I. 2. Opatření přechodná pro Českou republiku a ostatní nové členské státy EU –I. 2. 1. Seskupení producentů I. 3. Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu –I. 3. 1. Další odborné vzdělávání a informační činnost –I. 3. 2. Zahájení činnosti mladých zemědělců –I. 3. 3. Předčasný odchod do důchodu –I. 3. 4. Využívání poradenských služeb

17 OSA II – Zlepšování životního prostředí a krajiny II. 1. Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy –II. 1. 1. Platby za přírodní znevýhodnění v horských a v jiných znevýhodněných oblastech –II. 1. 2. Platby v rámci Natury 2000 a Rámcové směrnice pro vodu (WFD) II. 1. 2. 1. Platby v rámci Natury 2000 na zemědělské půdě II. 1. 2. 2. Rámcové směrnice pro vodní politiku ES –II. 1. 3. Agroenvironmentální opatření II. 1. 3. 1. Agroenvironmentální opatření - Postupy šetrné k životnímu prostředí (vč.ekologického zemědělství a integrované produkce) II. 1. 3. 2. Agroenvironmentální opatření - Ošetřování travních porostů II. 1. 3. 3. Agroenvironmentální opatření - Péče o krajinu II. 2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy –II. 2. 1. Zalesňování zemědělské půdy II. 2. 1. 1. První zalesnění zemědělské půdy II. 2. 1. 2. Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití –II. 2. 2. Platby v rámci Natury 2000 v lesích II. 2. 2. 1. Zachování hospodářského souboru z předchozího produkčního cyklu –II 2. 3. Lesnicko-environmentální platby II. 2. 3. 1. Zlepšování druhové skladby lesních porostů –II. 2. 4. Obnova lesnického potenciálu a podpora společenských funkcí lesů II. 2. 4. 1. Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventivních opatření II. 2. 4. 2. Neproduktivní investice v lesích

18 OSA III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova III. 1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova –III. 1. 1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy –III. 1. 2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje –III. 1. 3. Podpora cestovního ruchu III. 2. Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech –III. 2. 1. Obnova a rozvoj vesnic –III. 2. 2. Ochrana a rozvoj dědictví venkova III. 3. Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů, působících v oblastech, na něž se vztahuje osa III –III. 3. 1. Vzdělávání a informace III. 4. Opatření týkající se získávání dovedností a propagace za účelem přípravy a provádění strategie místního rozvoje –III. 4. 1. Získávání dovedností, animace, provádění

19 OSA IV – Leader IV. 1. Implementace místní rozvojové strategie –IV. 1. 1. Konkurenceschopnost –IV. 1. 2. Životní prostředí / obhospodařování území –IV. 1. 3. Kvalita života / diverzifikace IV. 2. Realizace projektů spolupráce –IV. 2. 1. Spolupráce IV. 3. Provoz místních akčních skupin –IV. 3. 1. Provoz, získávání dovedností, animace

20 Erwin Pröll 1990 1.Obnovou vesnice vzniká nová forma demokracie a nové chápání demokracie. V ní každý občan má mít nejenom pocit sounáležitosti, ale i svůj určitý úkol. 2.Obnova vesnice je cestou k podpoře sebevědomí venkova, kdy každá vesnice je rovnoprávnou, schopnou a trvanlivou jednotkou. 3.Obnova vesnice je politikou, tvořenou podle lidských měřítek a hodnot. Lidské meze nelze přeskočit. 4.Každý občan má mít povědomí, že pracujeme společně, kdy pouhé “JÁ” je nahrazeno vědomím “MY”, tedy pocitem společenství. 5.Při obnově vesnice má srdce přednost – nechť znovu lidé emocionálně prožívají svůj život, svou práci, své vztahy! 6.Obnova vesnice posiluje pocit přirozené identifikace, kdy každý cítí: tady jsem doma, tady mám své kořeny, tady jsme společně vytvářeli domov, kde stojí zato žít.

21 Lustráček Jan Florian, Ivan Dejmal, Jan Kruml, Bohuslav Blažek Eduard Kavala, Miroslav Baše, Josef Zoser Václava Domšová

22 O Spolku pro obnovu venkova Posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova. Motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce, napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení. Překonávat úzce resortní přístupy k řešení problémů obnovy vesnice a rozvoje venkova a podporovat a realizovat Program obnovy venkova. Byl založen v r.1993. Původně měl asi 200, nyní necelých 1000 členů především z řad obecních samospráv, zemědělců, projektantů, podnikatelů, učitelů, pracovníků vysokých škol, výzkumných ústavů a státní správy. Spolupracuje s Evropskou pracovní společností pro rozvoj venkova a obnovu vesnice (jejími členy jsou spolkové země Rakouska a SRN, dále italské Jižní Tyrolsko, Lucembursko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, samospráva německy mluvící části Belgie a Opolské vojvodství v Polsku). Zástupce Spolku je členem meziresortní komise POV a také Monitorovacího výboru PRV.

23 Činnost SPOV Organizuje každý měsíc pravidelná setkání (spojená se semináři) členů a hostů střídavě v Praze a regionech. Vydává vlastní Zpravodaj, který vychází měsíčně (kromě prázdninových měsíců). Od roku 2004 jako příloha časopisu Veřejná správa. Nejvýraznější akcí Spolku je soutěž Vesnice roku, vyhlašovaná od roku 1995 společně se Svazem měst a obcí ČR, ministerstvy pro místní rozvoj, zemědělství, životního prostředí a kultury. Ke spolupráci na soutěži se postupně připojily také Kancelář prezidenta republiky, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Asociace krajů ČR a Folklorní sdružení ČR.

24 Otevřený dopis SPOV ministru financí ze 14.12. 2005 Rozpočtové určení daní - znepokojení nad současným vývojem Rozevírající se nůžky mezi příjmy velkých a malých obcí způsobené nešťastným nastavením daňových příjmů (14 stupňů s nepřiměřenými finančními skoky). Ekonomický tlak na slučování těch nejmenších a jejich koeficienty jsou nastaveny doslova likvidačně. Navíc je zde nový fenomén, pomyslný hřebíček do rakve na poli slušné zastupitelské demokracie: uplácení sociálně slabých (bezdomovců a lidí na okraji) městy jako Kolín, Jihlava nebo Kladno. Takovýto – finančně motivovaný „formální posun“ obyvatelstva za úplatu je hrubou degradací kategorie „trvalý pobyt“ nebo chcete-li domovského práva. Znepokojeni tímto vývojem, vyzýváme Vás k zahájení vážné diskuze, která by měla vyústit ve změnu dosavadního systému.

25 Obnova ano, rozvoj ne Bohuslav Blažek, sociální ekolog


Stáhnout ppt "Obnova venkova LEADER, PRV, POV a SPOV. Stručná historie POV 1985 Dolní Rakousy -DORFERNEUERUNG, též Bavorsko (Holger Magel) 1988 první kontakty s JmKNV."

Podobné prezentace


Reklamy Google