Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační zdroje doktorského studia Agronomické fakulty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační zdroje doktorského studia Agronomické fakulty"— Transkript prezentace:

1 Informační zdroje doktorského studia Agronomické fakulty
Ing. Věra Svobodová Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Termín a místo konání: 8. listopadu 2012, od hod, v čítárně časopisů (budova A, suterén). Akce je realizována v rámci klíčové aktivity 02 „Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje projektu EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ EVROPSKOU VĚDECKO - VÝZKUMNOU KARIÉRU CZ.1.07/2.3.00/ Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

2 Nejčastěji kladené otázky:
Existují vůbec české zdroje? Co a jak v nich najdu? Které jsou pro mne nejvhodnější? Kde je najdu? Internet versus databáze Kde najdu seznam časopisů, ke kterým mám přístup? E-knihy, jsou pro mě užitečné? Dostanu se ke zdrojům z domova? Jak napsat odborný článek?

3 Terminologie: ISBN ISBN (international standard book number, mezinárodní standardní číslo knihy) jednotná identifikace knih, číslo, které mezinárodně identifikuje každou monografii (knihu, brožuru) určitého vydavatele. vznik koncem 60. let 20. století ve Velké Británii jako národní systém, nyní ve zhruba 150 státech, v České republice je zaveden od do konce roku 2006 se používalo desetimístné číslo ISBN, od přešel celý systém ISBN na 13-místné číslo - prefix 978, který identifikuje knihu jako produkt v čárovém kódu - 80- identifikátor skupiny (tj. národní, geografická, jazyková…) identifikátor vydavatele nebo výrobce (MENDELU) identifikátor titulu - 1 - vypočítaná kontrolní číslice

4 Terminologie: ISSN ISSN – International standard serial number, mezinárodní standardní číslo seriálových publikací, jednoznačně identifikuje časopis Systém ISSN celosvětově registruje pokračující zdroje - noviny, časopisy, shromažďuje informace nezbytné pro jejich identifikaci a bibliografickou kontrolu, zpřístupňuje tyto soubory a poskytuje další služby. České národní středisko ISSN (ČNS ISSN) je výkonným orgánem tohoto systému v ČR, přiděluje čísla ISSN a zpracovává záznamy o pokračujících zdrojích (seriálových publikacích) vycházejících na území ČR. Jeden časopis může mít dvě ISSN – pro tištěnou a elektronickou verzi Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis. ISSN

5 Terminologie: DOI, Digital Object Identifier
Je to jedinečný a stálý identifikátor přidělený digitálnímu objektu; strojem čitelný, umožňuje komunikaci mezi různými systémy DOI se přiděluje časopiseckým článkům v jejich elektronických verzích, ale mohou být využity pro jakékoliv objekty umístěné na síti, jsou základem pro propojování citací článků s plnými texty vydavatelé využívají DOI ve formě hypertextového odkazu, který linkuje na příslušný dokument Crossref - neziskové sdružením řady prestižních vydavatelů odborné literatury, systém je založen na propojování citací použitých v článku s jejich plnými texty pomocí DOI

6 Terminologie: Impact factor
četnost citace průměrného časopisu v daném roce tj. v roce 2010 je IF =5, můj publikovaný článek by měl mít 5 citací stal se určitým měřítkem kvality vědeckých časopisů; je definován jako poměr počtu citací registrovaných v posledním ukončeném roce na všechny články publikované v daném časopisu za předchozí dva roky k celkovému počtu všech těchto článků; k výpočtu potřebujete údaje za 3 roky impact factor = počet citací v roce 2009 na počet článků vydaných v létech 2007 a 2008 / celkový počet publikovaných článků v letech 2007 a 2008; Kde jej najdete: Journal Citation Reports na platformě Web of Knowledge – základní informační zdroj pro hodnocení časopisů; využívá citační údaje z více než 8 400 vědeckých a technických časopisů v celosvětovém měřítku;

7 Terminologie: Hirschův index (1)
Udává, kolik článků daného autora má vyšší počet citací než je pořadové číslo článku podle počtu citací H-index je roven pořadovému číslu publikace (publikace jsou seřazeny sestupně podle počtu obdržených citací), která má počet citací rovný nebo větší než její pořadové číslo. Je obsažen ve Scopusu a Web of Science, může být pro každou databázi jiný, neboť báze skenují jiné tituly časopisů. H-index lépe charakterizuje dopad práce daného vědce, je objektivnější než celkový počet publikací nebo celkový počet citací. Badatelé s vysokým H-indexem produkují práce, které jsou hodně citovány, mají dopad na vědeckou komunitu... ….Je proto třeba pamatovat, že H-index je vhodný spíše pro odrostlejší badatele (asi nad 50 let) a že nelze automaticky srovnávat H-indexy lidí působících v citačně příliš odlišných oborech. (http://www.vesmir.cz/files/file/fid/5405/aid/6889)

8 H=index je 4 tj. nejmíň 4 články mají nejméně 4 citace

9 Terminologie: Hirschův index (2)
Hirsch uvádí, že : H-index roven 12 by měl být dostatečný pro získání pozice na univerzitě H-index nad 20 (po 20leté vědecké kariéře) je známkou úspěchu H-index 15–20 pro získání členství v Americké fyzikální společnosti 40 a více pak indikují skutečně vynikající badatele 45 či vyšší pro členství v Národní akademii věd USA (NAS) (výjimky samozřejmě existují) nositelé Nobelovy ceny za fyziku za posledních 20 let měli medián svých H-indexů roven 35 a nejvíc z nich mělo H-index mezi 35 a 39 v přírodních vědách (life sciencies) jsou vzhledem k obecně vyšší průměrné citovanosti indexy zhruba 2krát vyšší než u fyziků medián H-indexů u nově přijatých členů NAS v roce 2005 v biologických a medicínských oborech byl 57, maximální H-index byl 135 »» Motivace pro Vaši budoucnost! ««

10 Česky? Začněte v katalogu knihovny!

11 Souborný katalog MENDELU vyhledání signatury krok 1

12 Souborný katalog MENDELU vyhledání signatury krok 2

13 Souborný katalog MENDELU vyhledání signatury krok 3

14 Existují vůbec české zdroje?

15 Národní úložiště šedé literatury
Archivace a zpřístupnění šedé literatury Šedá literatura – dokumenty, které neprochází klasickým vydavatelským procesem – např. bakalářské a diplomové práce

16 Národní úložiště šedé literatury www.nusl.cz

17 Jednotná informační brána
„Umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd). Portál zahrnuje všeobecné i oborové zdroje.“

18 Jednotná informační brána www.jib.cz

19 Jednotná informační brána
České a zahraniční knihy České a zahraniční články ANL+ databáze poskytující informace o článcích v českých novinách a časopisech.

20 VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU
Je třeba si uvědomit, že… …neexistuje jeden konkrétní subjekt odpovědný za provoz internetu, jde o konsenzus zainteresovaných stran …neexistuje jeden jediný a „ten pravý“ způsob vyhledávání … vždy se musíme ptát, zda informace je důvěryhodná? Spolehlivá? Kvalitní? Použitelná? Přesná? …většina vyhledávačů prohledává pouze tzv. povrchový web …existuje tzv. deep web, invisible web (až 550x více informací než na webu povrchovém, vyšší kvalita informací), který však umějí prohledávat pouze některé vyhledávače (www.scirus.com)

21 VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU Vyhledávací nástroje
Google – Google Scholar – (texty z vědeckého a akademického prostředí, prohledává odborné články, výzkumné zprávy, studie, analýzy, recenze) Google Book Search – Altavista – (možnost překladů textů, celých www stránek Babel fish translation) Metavyhledávače – synchronní vyhledávání ve více vyhledávačích a katalozích najednou

22 VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU Vyzkoušejte v Googlu
„léčivé rostliny” – najde přesnou frázi *ze Žerotína – hvězdička nahradí libovolné slovo filetype:pdf zahrada – omezení jen na určitý formát dokumentu PDF, XLS, DOC…) intitle:CPU Athlon – najde „CPU“ v názvu stránky a „Athlon“ kdekoli allintitle:idnes galerie – najde „idnes“ a „galerie“ v názvu stránky (současně) link:www.lupa.cz – najde stránky obsahující odkaz uvedený zdroj related:http://www.zaskolou.cz – najde tématicky podobné stránky k uvedené adrese inurl:zahrada – najde uvedené slovo v URL adrese define:manuscript – najde definici pojmu info:www.mendelu.cz – vypíše informace o stránce (cache, odkazy na uvedenou stránku)

23 EIZ na MENDELU Přístup na adrese:
(www stránky MENDELU – Služby pro studenty a zaměstnance – Informační centrum a Ústřední knihovna (ICUK) – Elektronické informační zdroje)

24 EIZ na MENDELU Multioborové
WEB of SCIENCE SCOPUS ACADEMIC SEARCH COMPLETE Přístupné na počítačích v informačním centru ASPI (Automatizovaný systém právních informací) ČSN Online (normy) Media Search (monitoruje tisk, TV, rozhlas, internet) OVEL (Obchodní věstník) Firemní Monitor

25 EIZ na MENDELU 2. Plnotextové databáze WILEY ONLINE LIBRARY
SCIENCE DIRECT SPRINGER LINK JSTOR OXFORD REFERENCE ONLINE Economics & Business Politics & Social Sciences VERSITA (volně dostupný zdroj) DOAJ (Directory of Open Access Journals)

26 Elektronická knihovna časopisů - EZB
EZB nabízí komfortní a snadný přístup z jednoho místa ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má daná knihovna dostupné v rámci různých předplatných nebo které jsou k dispozici volně na internetu. (http://ezb.nkp.cz)

27 Elektronická knihovna časopisů - EZB
pole pro vyhledávání

28 EZB – Elektronická knihovna časopisů

29 EZB – Elektronická knihovna časopisů

30 Databáze na MENDELU Licencované Volně dostupné Bibliografické
Plnotextové Oborové Pro hodnocení vědy a výkumu Časopisecké E-books Dostupné pouze v čítárně časopisů Ze všech PC MENDELU Povolující vzdálený přístup – přes proxy server přes federaci identit (shibboleth)

31 Databáze přístupné v Informačním centru
ASPI - automatizovný systém právních informací ČSN online - české technické normy v elektronické podobě (přístup z jednoho PC v čítárně časopisů a jednoho PC v lednické knihovně) MediaSearch - databáze monitorující mediální trh (dostupná ze všech počítačů v čítárně časopisů a v knihovně v Lednici. Je nutné si u obsluhy vyžádat přístupové heslo.) OVEL - obchodní věstník

32 Volně dostupné databáze

33 Licencované databáze dostupné na MENDELU - 1

34 Licencované databáze dostupné na MENDELU - 2

35 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU
1. stanovit klíčová slova 2. sestavit vyhledávací profil pomocí booleovských operátorů (AND, OR, NOT), wildcards (*, $, ...) 3. málo (hodně) vyhledaných záznamů zpřesnit dotaz

36 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY
AND A C B

37 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY

38 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY
NOT A B C

39 360 Search http://eg7rb6pb2l.cs.serialssolutions.com/ metavyhledávač
na jedné platformě můžeme najednou prohledávat až 50 zdrojů vyrušení duplicitních záznamů při tvorbě dotazu použití Booleovských operátorů (AND, OR, NOT) při hledání přesné fráze ze dvou slov použijeme uvozovky. Je třeba dělat mezery mezi uvozovkami a závorkami např. " heavy metals " and " czech republic " vyhledané a následně vybrané záznamy lze uložit nebo si poslat na mail u některých záznamů přímý link do plného textu

40 360 Search

41 360 Search

42 360 Search

43 ELEKTRONICKÉ KNIHY - výhody
přístup 24/7 jsou vždy „na svém místě“ možnost přímého kopírování textu fulltextové vyhledávání najdu je v katalogu knihovny (jednoduché vyhledávání, fond, elektronické knihy) nebo mezi elektronickými informačními zdroji

44 ELEKTRONICKÉ KNIHY na MENDELU
Gale eBooks JSTOR - kolekce Mathematics & Statistics Knovel Oxford Reference Online ProQuest Illustrata: Natural Sciences Safari Business Books Online Springer eBooks Wiley eBooks

45 ELEKTRONICKÉ KNIHY - Knovel
přírodní vědy, technika, zdraví a hygiena, farmacie, potravinářství a další inženýrství cca odborných monografií a faktografických příruček ve formátu pdf

46 Oxford Reference Online
souborná kolekce všech elektronických slovníků a encyklopedií vydaných nakladatelstvím Oxford University Press (anglické a vícejazyčné slovníky, výkladové slovníky, citáty, mapy, ilustrace, encyklopedie světa) Obsahuje např.: A Dictionary of Architecture and Landscape Architecture The Oxford Companion to the Garden A Dictionary of Plant Sciences

47 Jak vyhledat a získat informace?
důkladné zamyšlení nad tématem, určit, co chci najít, v jakém časovém rozpětí kde budu hledat - výběr sekundárních informačních zdrojů (databází) podle oborového zaměření, dávají stav poznání v určitém oboru v daném čase = co již bylo napsáno a co se píše formulace dotazu – výběr klíčových slov, spojení operátory vyhledání a získání primárních inform. pramenů – plných textů článků, knih, monografií… zhodnocení relevance získaných dokumentů jejich využití ve vlastní práci citace v textu podle příslušné normy (využijte generátor citací soupis použité literatury (reference)

48 Platforma OvidSP http://ovidsp.ovid.com/autologin.html
Zahrnuje 3 abstraktové databáze: Biological Abstracts: sleduje cca periodik z oblasti zemědělství, biochemie, biotechnologie, botaniky, ekologie, životního prostředí, mikrobiologie, farmakologie a dalších příbuzných oborů CAB Abstracts: sleduje přes odborných časopisů, knihy, konference, zprávy. Pokrývá obory jako živočišná a rostlinná výroba, chovatelství a pěstitelství, ochrana rostlin, genetika, lesní inženýrství, ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa, rozvoj venkova, turistika atd. FSTA (Food Science and Technology Abstracts): sleduje časopisů, pokrývá potravinářskou vědu a technologii; jsou zahrnuty oblasti jako mikrobiologie, toxikologie a hygiena, ekonomika a statistika, strojírenství, balení, dietní potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, ovoce, zelenina, mléko a mléčné výrobky, maso, ryby atd.

49 SCOPUS – http://www.scopus.com

50

51 My List, ukládám vybrané záznamy pomocí Export, výstup: Abstract format, Export format: RIS

52 Jak zjistit H-index v databázi Scopus
Zvolte pole Author Search Do pole Author vložte hledané jméno V poli Affiliation upřesníme názvem univerzity nebo města (Mendel Brno) Proveďte hledání (Search) Označte články daného autora Zvolte View citation overview Je vhodné odstranit autocitace H-index je vpravo

53

54 Platforma EBSCOhost http://search.ebscohost.com
platforma hostující několik databází vyhledávací rozhraní i v češtině! Academic Search Complete: multioborová databáze (mj. biologie, chemie, krajinářství), obsahuje více než plnotextových periodik (od r. 1887), > periodik s abstrakty, > monografií, zpráv a sborníků z konferencí s abstrakty Environment Complete: plné texty téměř 700 časopisů a 120 monografií z oblasti zemědělství, ekologie ekosystémů, obnovitelných zdrojů energie, přírodních zdrojů, environmentální technologie, urbanismu atd. (retrospektiva cca 1940) GreenFILE: převážně abstraktová databáze, ale i plné texty volně přístupných časopisů; mapuje všechny aspekty působení člověka na životní prostředí (globální oteplování, zelená výstavba, znečištění, obnovitelné zdroje energie, recyklace atd.)

55 Kliknutím na odkaz EBSCOhost Web na úvodní stránce platformy se dostaneme k seznamu všech dostupných databází. Zatrhnutím políčka vybereme tu/ty, ve které/kterých chceme vyhledávat. U každé databáze je stručný popis, link na podrobnější informace.

56 Hledáme články o životním cyklu plísně révové: zadáme dotaz plasmopara vitocola AND life cycle.
Dotaz omezíme pouze na plné texty s datem publikování např. od roku 1990 do současnosti. Všimněte si i dalších možností, jak můžete své vyhledávání specifikovat: vyhledávání pouze v recenzovaných periodikách, v konkrétní publikaci, v rámci typu dokumentu, v určitém jazyce a mnoho dalších.

57 Nalezených záznamů je příliš mnoho
Nalezených záznamů je příliš mnoho. Systém umožňuje dotaz dále zúžit podle různých kritérií (typy zdrojů, téma: termín tezauru, typ publikace, zeměpis, publikace atd.).

58 WEB OF KNOWLEDGE Univerzita má předplaceno:
Univerzita má předplaceno: Web of Science (citovanost autorů, článků, citační analýzy) Journal Citation Reports (impakt faktory časopisů) Scientific WebPlus (vyhledává odborné volně dostupné zdroje na internetu) ISI HighlyCited.com (nejcitovanější autoři a vědci) BiologyBrowser (volně dostupné informace z důvěryhodných zdrojů) Index to Organism Names (rozsáhlá databáze názvů organismů) ResercherID.com (databáze vědců a autorů, jejich zaměření a afiliace) Science Watch (profily vědců, rozhovory, přednášky…)

59 Web of Science platforma pro 7 databází:
Science Citation Index Expanded (oblast přírodních a technických věd, cca periodik, od r. 1945) Social Sciences Citation Index (společenské vědy, cca periodik, od r. 1977) Arts & Humanities Citation Index (humanitní a společenské vědy, cca periodik, od r. 1977) Conference Proceedings Citation Index- Science (od r. 1990) Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (od r. 1990) Index Chemicus (organická chemie, 100 periodik, od r. 1993) Current Chemical Reactions (chemické reakce, 100 periodik, od r. 1986)

60 Hledáme články o symbióze mykorhizních hub a zeleniny
Hledáme články o symbióze mykorhizních hub a zeleniny. Do pole Topic zadáme jednotlivá klíčová slova a spojíme je operátory AND. V případě potřeby můžeme dotaz dále omezit na určité roky či vybrat jenom některé citační rejstříky.

61 Systém nalezl 5 záznamů, 3 časopisecké články a 2 příspěvky ve sborníku. U každého článku je odkaz Times Cited, ze kterého zjistíme, kolikrát a jakými autory byl článek citován. Výsledky můžeme dále analyzovat (Analyze Results) nebo vytvářet citační analýzu (Create Citation Report) = kolikrát a kým byl ten který článek citovaný. Obojí je výbornou pomůckou především při velkém množství vyhledaných záznamů.

62 Jak zjistit h-index v databázi Web od Science?
Otevřeme databázi Jméno autora in pole Author Upřesníme organizace (Mendel) in pole Address Search Klikneme na Create Citation Reports Máme výsledek

63

64 Journal Citation Reports
= žebříček významnosti odborných časopisů má 2 části: JCR Science Edition (od r. 1998) JCR Social Sciences Edition (od r. 1998) sleduje impact factor časopisů (IF = jak často jsou články z toho kterého časopisu citovány jinde) způsob výpočtu IF: počet citací zveřejněných v roce články vydané v daném časopise v letech 2007 a 2008 ______________________________ počet všech článků vydaných v letech 2007 a 2008 IF časopisu za r =

65 Časopisy můžeme prohlížet (View a group of journals by) podle předmětových kategorií (Subject Category), vydavatele (Publisher) nebo země vydání (Country/Territory). Můžeme hledat IF konkrétního časopisu (Search for a specific journal) či listovat všemi časopisy (View all journals), kterých je v současné době

66 JCR sleduje 23 impaktovaných časopisů z oblasti zahradnictví
JCR sleduje 23 impaktovaných časopisů z oblasti zahradnictví. Pokud má časopis IF např. 2, znamená to, že každý jeho článek byl v období minulých dvou let citován průměrně 2x.

67 Zjišťujeme impact factor konkrétního časopisu, v tomto případě Nature.

68

69 VZDÁLENÝ PŘÍSTUP K DATABÁZÍM
Vzdálený přístup k placeným elektronickým informačním zdrojům je možný prostřednictvím Proxy serveru nebo VPN severu.   [návod na připojení k proxy] institucionálního přihlašování (institution login) známému také jako Schibboleth - v databázi je třeba kliknout na institution login (Schibboleth), dále vybrat region a příslušnou instituci - Mendelovu univerzitu a následně se přihlásit svým přihlašovacím jménem a heslem stejným jako do Univerzitního informačního systému - tuto službu nabízejí: EBSCO host, Web of Knowledge, Scopus, CAB Abstracts, Biological Abstracts, FSTA, Science Direct a Nature

70 IE: Nástroje – Možnosti Internetu – Připojení – Nastavení místní sítě Firefox: Nástroje – Možnosti… – Síť – Nastavení připojení Nastavení proxy je platné 24 hodin. Poté je třeba postup opakovat.

71 Vzdálený přístup přes federaci identit (Shibboleth login)
Použijete heslo do UIS Kliknete na Shibboleth Login

72 Vzdálený přístup přes federaci identit (Shibboleth login)
Ovid SP, Ebsco, Web of Knowledge

73 Pravidla psaní odborného článku http://is.muni.cz/elportal/?id=950242
Kratochvíl, Jiří Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN X. 2011 shrnuje základní doporučení a pravidla pro psaní odborného článku, která by měli potenciální autoři dodržovat, aby minimalizovali riziko nepřijetí článku. V materiálu jsou po formální i obsahové stránce komentovány jednotlivé části odborného článku. Součástí publikace je i popis publikačního procesu od výběru časopisu, v němž autor chce publikovat, až po obdržení výsledku recenzního řízení. Publikace je především určena čtenářům z lékařských a přírodovědných oborů a byla vytvořena do výuky předmětů DSVIz01 Získávání vědeckých informací, VSIV021 Informační výchova, BAIV031 a BPIV031 Kurz informačního vzdělávání (vše LF) a bp804 Informační výchova (FSpS). Datum vydání: 16. září 2011

74 Ať se daří ve studiu! Ing. Věra Svobodová svobodov@mendelu.cz
Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelova univerzita v Brně


Stáhnout ppt "Informační zdroje doktorského studia Agronomické fakulty"

Podobné prezentace


Reklamy Google