Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Zdeněk Hřib Kabinet veřejného zdravotnictví 3.LF UK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Zdeněk Hřib Kabinet veřejného zdravotnictví 3.LF UK"— Transkript prezentace:

1 MUDr. Zdeněk Hřib Kabinet veřejného zdravotnictví 3.LF UK
Seminář k Národnímu systému hlášení nežádoucích událostí dopolední blok MUDr. Zdeněk Hřib Kabinet veřejného zdravotnictví 3.LF UK

2 Agenda Zahájení Aktuální stav legislativy v oblasti nežádoucích událostí Informace o plánované změně provozovatele systému z 3.LF UK na ÚZIS Možnost automatického předávání dat do pádové studie ČAS eLearningový kurz pro potřeby vstupního školení o nežádoucích událostech v rámci nemocnic a léčeben Využití systému pro sběr dat o indikátorech

3 Historie "Může se zdát divným prohlašovat, že prvotní nutností v nemocnici je, aby nemocní úhony nedošli." - Florence Nightingale [1863] "Léčebné úkony budu provádět ve prospěch nemocných podle svých schopností a svého úsudku. Vyvaruji se působení škody a nesprávnosti." - Hippokratova přísaha [5. století př.n.l]

4 Legislativní zakotvení sledování NU
§ 47 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách – požadavek na interní hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb postupem uveřejněným ve věstníku MZ Věstník MZ 5/2012 – Minimální požadavky pro zavedení systému interního hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb Standard 1.4. pro lůžková ZZ (Sledování a vyhodnocování nežádoucích událostí) obsahuje požadavek na sledování NU dle Metodiky sledování nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Věstník MZ 8/2012 – Metodika sledování nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Předávání dat do Národního systému hlášení nežádoucích událostí zůstává nadále dobrovolným

5 Co je to nežádoucí událost?
Nežádoucí událostí jsou ty události nebo okolnosti, které mohly vyústit nebo vyústily v tělesné poškození pacienta, kterému bylo možné se vyhnout. Dále jsou za nežádoucí událost považovány případy, kdy poškození pacienta je pouze psychické či socioekonomické a také případy, kdy poškozeným je zdravotnické zařízení nebo jeho pracovník. Rozdíl Definice vs. Klasifikace

6

7 Aktuální stav systému Provozovatelem systému KVZ 3.LF UK s plánovaným přechodem pod ÚZIS Financováno MZ ČR 5tý rok pilotního provozu Zapojeno přes 70 ZZ (povinně všechny PŘO MZ), pokryta cca polovina lůžkového fondu ČR Měsíčně předáváno cca 2000 hlášení

8 Změna provozovatele systému
Stabilní zakotvení systému pro rutinní provoz Technicky, funkčně i vizuálně beze změny s převodem dat pro zajištění plné kontinuity (včetně dočasného zachování adresy Nutná změna ve smlouvách se zapojenými ZZ Převod dat k novému provozovateli je pouze formálním krokem

9 Rozdělení kompetencí v roce 2013
Provozovatelem/administrátorem/správcem systému ÚZIS (kontaktní místo pro ZZ) Změny v registračních listech Získávání denominátorů Vydávání benchmarkingu Věcná analýza zajišťovaná MZ ve spolupráci s expertní skupinou Vydávání doporučení pro bezpečnou praxi Technický hosting pro ÚZIS dočasně ve stávajícím datovém centru 3.LF UK Údržba hardware

10 Kontaktní místa Do konce roku 2012 Rok 2013 a dále
ÚZIS – pouze ve věcech uzavření smlouvy s ÚZIS (způsobem dle průvodního dopisu k této smlouvě) 3.LF UK – vše ostatní, tak jako doposud Rok 2013 a dále TBD ÚZIS – vše s čím jste dosud kontaktovali 3.LF UK (kontaktní údaje budou ZZ včas předány)

11 Průběh změny provozovatele
Rozeslání informačního dopisu a návrhu standardních smluv s ÚZIS k hromadnému připomínkování ze strany ZZ Vypořádání připomínek -> standardní smlouva s ÚZIS pro všechny ZZ stejná Uzavření smluv mezi ZZ a ÚZIS Ukončení smluv mezi ZZ a 3.LF UK dohodou s převodem dat k ÚZIS

12 Zapojení dalších ZZ do systému
Bude možné od Smlouvy budou uzavírány již přímo s ÚZIS Zájemci o informace k zapojení do systému mohou do konce roku 2012 kontaktovat KVZ 3.LF UK na adrese

13

14 Propojení s pádovou studií ČAS
Pouze pro ZZ, které používají elektronický nástroj pro interní evidenci NU od 3.LF UK a účastní se i pádové studie ČAS Automatické předávání dat na základě smluvního ujednání mezi ZZ a provozovatelem systému (ÚZIS)

15 Průběh propojení Nové smlouvy mezi ZZ a ÚZIS budou obsahovat odpovídající volitelné ustanovení Do zapojených ZZ dorazí ještě informativní dopis od 3.LF / ČAS / Linet (sponzor pádové studie) s informací o možnosti tohoto propojení

16

17 eLearningový kurz Seznámení obecně s principy pochybení ve zdravotnictví a hlášením nežádoucích událostí Určen pro všechny zdravotníky Délka cca 45 minut z toho 15 minut je filmová inscenace příkladu nežádoucí události (dle WHO) Průběžné testové otázky Možnost použít jako součást vstupních školení pracovníka Základní kurz je pro použití v daném ZZ vždy doplněn o informace specifické pro dané ZZ

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Indikátory kvality Neplánované reoperace, rehospitalizace, komplikace TEP, pooperační trombózy a embolie, poranění hráze, … Pilotní ověření v 5ti nemocnicích do října 2012 V roce 2013 by měl sběr dat probíhat prostřednictvím Národního systému hlášení nežádoucích událostí (ÚZIS) Dle definice WHO jde o nežádoucí události a zapojená zdravotnická zařízení je již dříve měla systematicky sledovat Sledování těchto NU je povinné i dle požadavků pro zavedení interního systému hodnocení v lůžkových ZZ (Věstník MZ 5/2012 a § 47 zákona č. 372/2011 Sb.)

30

31 MUDr. Zdeněk Hřib Kabinet veřejného zdravotnictví 3.LF UK
Seminář k Národnímu systému hlášení nežádoucích událostí odpolední blok MUDr. Zdeněk Hřib Kabinet veřejného zdravotnictví 3.LF UK

32 Agenda Možnosti přizpůsobení aplikace pro potřebu konkrétního zdravotnického zařízení Funkce nové verze aplikace Používání webové aplikace v rámci zdravotnického zařízení Analýza dat z hlášení nežádoucích událostí v rámci zdravotnického zařízení Interpretace benchmarkingu zdravotnických zařízení Informace o kvalitě předávaných dat Zpětná vazbu z používání aplikace jejími uživateli Diskuze k odpolednímu bloku

33 Možnosti přizpůsobení aplikace pro potřebu konkrétního ZZ
Možnost využít specifického vlastního seznamu typů NU pro své ZZ Možnost určení osob správu všech NU specifického typu v celém ZZ (krádeže, nosokomiální infekce, dekubity, transfuzní, …) Možnost učinit vybraná pole povinná či naopak neviditelná Možnost zvolit si způsob identifikace pacienta (RČ vs číslo chorobopisu) Možnost nastavit si vlastní úrovně závažnosti NU

34 Nové funkce Při přihlašování je kurzor umístěn ihned v poli pro uživatele a v polích pro zadání textového vyhledávání (události, diagnózy, infekční agens, ...) funguje stisk klávesy Enter pro zahájení vyhledávání. Doplněna sekce pro evidenci nosokomiálních infekcí o další pole (rizikové faktory a izolace pacienta) Doplněn seznam léčiv (citlivost) a druhů agens pro hlášení nosokomiálních infekcí V aplikaci byla aktualizována klasifikace NU odvozená od klasifikace WHO. Při samostatném zadávání místa kde se událost stala (například u dekubitů zjištěných při příjmu) byla přidána možnost "zařízení sociální péče". Při filtrování dle WHO kategorie v rámci pokročilého filtrování, je nyní možné filtrovat i dle podkategorií hlavní kategorie.

35 Při výběru WHO kategorie "nosokomiální infekce" v rámci pokročilého filtrování, je nyní možné vybrat i infekční agens a léčivo, ke kterému je rezistentní pro výběr například pouze MRSA hlášení.

36 V případě vyplnění ostatních hospitalizací pacienta v nové sekci formuláře, je možné použít export "Časová mapa nosokomiálních infekcí", který dokáže vizualizovat šíření infekce v rámci zdravotnického zařízení včetně výpisu výsledků mikrobiologických vyšetření.

37 Na úvodní stránce pro hlášení je nyní seznam odkazů na nejčastěji hlášené události a počet kliků na otevření formuláře se tak zmenšil ve většině případů z 3-5 kliknutí při výběru z výklopky na pouhé jedno kliknutí.

38 Při hlášení incidentu bez přihlášení uživatele se automaticky předvyplní oddělení a stanice/ambulance zjištění incidentu naposledy použitou hodnotou na daném PC, což by mělo dále zrychlit zadávání hlášení NU.

39 Do sekce údajů o pacientech bylo přidáno jako viditelná ve výchozím nastavení pole "Diagnóza při přijetí" a "Hospitalizace pacienta" a u událostí s trvalými následky nebo vedoucí ke smrti pacienta je možné zadat ještě další informace – nutné pro automatické předávání dat do pádové studie ČAS

40 Bylo zrušeno zobrazení pole "Zmírnění následků" (pomocí okamžitě přijatých opatření) a pole Pomůcky a Trvalá medikace byly v rámci formuláře přesunuty ze sekce Pacienti do sekce Pád.

41 Přidána nová sekce formuláře pro hlášení transfuzních pochybení ve formátu kompatibilním pro předávání dat na Společnost transfuzního lékařství ČLS JEP a SÚKL.

42 Sekce pro transfuzní problémy obsahuje i "checklist" s instrukcemi pro hlásícího jak postupovat po nahlášení události.

43 Zdravotnické zařízení si nyní může nadefinovat vlastní úrovně závažnosti NU, které bude automaticky vypočítáváno z úrovně fyzického poškození pacienta (tedy například A-B = Riziko, C - E = Střední, G - I = Těžká). Pole pro určování závažné události jako ANO/NE je pak možné skrýt.

44 Přidána možnost provádění hromadných změn pro uživatele oprávněné k mazání záznamů. Hromadné změny lze použít například pro hromadné označení případů odložených jako komplikace k hromadnému vyhodnocování, nebo také v případě potřeby hromadné změny uživatele, kterému jsou události přiděleny k doplnění.

45 Byla doplněna hlubší kontrola správnosti zadávaných ových adres a bylo doplněno varování při ukládání formuláře, pokud došlo k překlepu v názvu domény ové adresy (například: namísto

46 Bylo upraveno zobrazování některých vybraných polí a položek v seznamu informovaných, které neměly smysl u určitých specifických typů nežádoucích událostí. Níže je uveden pouze výběr. Podrobně jsou tyto omezení uvedeny v dokumentu „Omezení zobrazovaných datových položek u specifických typů NU“. Položka HCAI Pády Dekubity Maska kódu klasifikace dle WHO 04.* 13.* 30 Pacient - Soběstačnost Nezobrazuje se Zobrazuje se Pacient - Spolupráce Pacient - Psychický stav Pacient - Pod vlivem Pacient - Předchozí postižení Opakování Informováni (instituce) Základní Předem zjištěné riziko - skóre Předem zjištěné riziko - NU v anamnéze Předchozí preventivní opatření Přispívající faktory Prvotní příčina události Možnost a způsob prevence

47

48 Kontrola kvality dat Kontinuální proces kontroly dat zaměřený na:
Neuvádění osobních údajů v textech hlášení Správnou klasifikaci typu NU Správnou klasifikaci poškození pacienta pro pověřenou osobu v ZZ s doporučením správné klasifikace (u uživatelů naší webové aplikace i s odkazem)

49 Nadužívání kategorie Jiné
Co se stalo: Pád na zem při přesedání z mechanického vozíku. Pacient nedosedl na lůžko a padl na bok a narazil hlavou na zem. Udával bolest hlavy. Okamžité řešení: Pacient uložen do lůžka, změřen TK a TF. Podána tbl. od bolesti hlavy a udělán zápis do dokumentace. Klasifikace: Jiné Správně: Pád (konkrétně Pád z lůžka)

50 Záměny lab. vzorků nepatří do „Kl. administrativa“, ale spíše do „Kl
Záměny lab.vzorků nepatří do „Kl. administrativa“, ale spíše do „Kl.výkon“ Co se stalo: identifikace vzorků k vyšetření rodným číslem jiného pacienta, vzorky zpracovány a přiřazeny výsledky nesprávnému pacientovi ( dle uvedeného r.č.) Okamžité řešení: po zjištění záměny sestrou UP nahlášeny výsledky telefonicky, druhý den přeřazeny v NIS ke správnému r.č., v LIS výsledky smazány u nesprávného r.č. a ručně zadány ke správnému r.č. s poznámkou - výsledky ze dne hod. Klasifikace: Klinická administrativa – Identifikace pacienta – Neznámý Vhodnější: Klinický výkon – Odběry,výsledky – Záměna pacienta

51 Zaměňování „Technický problém“ a „Problém s medicínskými přístroji“
Co se stalo: Během výkonu- LERV- došlo k samovolnému a nekontrolovatelnému pohybu stolu přístroje směrem vzhůru, stůl s pacientkou se zastavil 3cm před RTG hlavicí. Mohlo dojít k závažnému poškození pacientky. Vzhledem k zajištění bezpečnostním rámem u hlavice přístroje k poškození nedošlo. Po restartování přístroje byl výkon úspěšně dokončen. Klasifikace: Technické problémy – Vadné, poškozené Správně: Medicínské přístroje – Funkční chybně

52 Uvádění poškození jako „Neznámé“, i když nějaké je už určitě známé
Co se stalo: pac.se při sprchování smekl ve sprše a podvrkl si kotník, odeslán na RTG a chir.vyšetření Poškození pacienta: Fyzické – Neznámá úroveň Správně: Fyzické – Nutný výkon

53 Uvádění „Nepoškozující“ i když dle textu je zjevné poškození pacienta
Co se stalo: Pacientka po cestě k umyvadlu upadla, oš.personál zavolán bezprostředně po pádu spolupacientkou. Pacient bez zjevných poškození a bez subjektivních obtíží. Udává pouze mírné ťuknutí do hlavy. Okamžité řešení: Pacientka okamžitě uložena na lůžko, informován lékař, sledovány fyziologické funkce - v normě, proveden RTG lebky - bez nálezu. Poškození pacienta: Nepoškozující Správně: Nutný výkon

54


Stáhnout ppt "MUDr. Zdeněk Hřib Kabinet veřejného zdravotnictví 3.LF UK"

Podobné prezentace


Reklamy Google