Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reporting - „Systém signálů včasného varování“ Přednáška 9 Vysoká škola finanční a správní Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reporting - „Systém signálů včasného varování“ Přednáška 9 Vysoká škola finanční a správní Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví."— Transkript prezentace:

1 Reporting - „Systém signálů včasného varování“ Přednáška 9 Vysoká škola finanční a správní Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947 borivoj.prazak@mymail.cz Ekonomika a řízení poskytovatelů bankovních a investičních služeb zimní semestr 2010

2 2 Příklad Produkty banky je nutné permanentně sledovat a vyhodnocovat jednak z vnějšího pohledu vůči klientům a konkurenci, jednak z hlediska ziskovosti pro banku Řízení produktů – Hodnocení portfolia produktů klíčové procesy společnosti Portfolio produktů banky Benchmarking „nejlepší postupy“ ziskovost rozdílová analýza vyhodnocení produkty beze změny vnější pohled vnitřní pohled produkty ke zefektivnění produkty ke zatraktivnění produkty ke stažení z trhu

3 3 Při řízení distribuce pomocí více distribučních kanálů je nutné řídit nabídku produktů v jednotlivých kanálech, aby jejich kapacita mohla být optimalizována Řízení distribučních kanálů – Optimalizace multikanálové distribuce Produkt Multi-kanálové řešení Klient Produkt Distrib. kanály Jeden distribuční kanál Klient GSM Banking Pobočka Internet PC Call Centrum ATM Integrované řešení

4 4 Obecně se předpokládá, že obsluha novými distribučními kanály je levnější než stávající pobočkovou sítí - tento předpoklad je nutno potvrdit a vyčíslit InternetGSMCall centrumIVRPobočky = = = = ? ■Významného přínosu se dosáhne, přesune-li se podstatná část obsluhy klientů z nákladné pobočkové sítě do levnějších kanálů, čímž se velmi odlehčí pobočkové síti ■Kapacita pobočkové sítě se buď využije k vytváření nových hodnot nebo ji musí banka uvolnit ■Implementace a využívání EDC by mělo být řešeno na integrované platformě podporující současně účinný CRM Řízení distribučních kanálů – Optimalizace multikanálové distribuce

5 5 „Systém signálů včasného varování“ – SSVV - („Early Warning Signals System)“ zabezpečuje pravidelné monitorování faktorů, které jsou významné pro řízení činnosti banky a jejích rizik Systém signálů včasného varování nepřetržitě hlídá banku a poskytuje výstupy ve volitelných časových periodách poskytuje důležité informace o stavu banky v koncentrované a přehledné formě vychází z osvědčené praxe, ale umožňuje libovolné přizpůsobení aktuální situaci a stylu řízení banky vyžaduje nastavení limitů a mezních hodnot v monitorovaných oblastech čerpá z objektivních zdrojů dat a nezávisí tak na hlášení pracovníků odpovědných za rizikové oblasti je možno rychle zavést a následně provozovat s minimálními nároky na zdroje je doplňkem existujících systémů manažerského výkaznictví umožňuje volit formu prezentace podle osobních preferencí vrcholového managementu je otevřeným systémem umožňujícím pružně reagovat na měnící se požadavky SSVV – Charakteristika

6 6 Účelem hlášení SSVV je pravidelně informovat vedení banky o důležitých aspektech řízení A/L, rizik banky, finančního řízení a o dalších významných skutečnostech Struktura SSVV (1) základní pojetí –vytvořit systém, který nezávisle na příslušných odpovědných pracovnících generuje hlášení zachycující stav banky otevřenost systému –systém musí být schopen rozšiřování o údaje z jiných aplikací nebo zdrojů dat příjemci hlášení –vrcholový management - představenstvo a vybraní ředitelé periodicita –základní - týdně, měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně –podle situace lze volit i další termíny (ad hoc, denně, dekádně, pololetně apod.) charakteristika hlášení –extrakt z podrobných výkazů, analýz a dat –rozsah a podrobnost se zvyšuje s hodnoceným obdobím SSVV – Struktura (1)

7 7 Účelem hlášení SSVV je pravidelně informovat vedení banky o důležitých aspektech řízení A/L, rizik banky, finančního řízení a o dalších významných skutečnostech Struktura SSVV (2) vstupy –GL, aplikace, externí informace –parametry, výpočty, limity banky, plán / rozpočet vybraných ukazatelů výstupy –grafy, přehledné tabulky, symboly vazby –systém umožňuje přechod na podrobnější členění informací SSVV – Struktura (2)

8 8 Popis SSVV (1) 1.shrnutí –slovní komentář celkového stavu banky založený na definovaném „slovníku“ pojmů 2.likvidita –PMR –vybrané ukazatele likvidity banky v určitých časových obdobích 3.výsledovka banky –stav a vývoj vybraných položek –poměrové ukazatele –srovnání s rozpočtem 4.bilance banky –stav a vývoj vybraných položek (úvěry, vklady, SPP, CP apod.) –srovnání s plánem SSVV – Popis (1) Obecná struktura SSVV se skládá pro jednotlivé periody diferencovaně z typů záznamů, které zachycují všechny podstatné aspekty činnosti banky

9 9 Popis SSVV (2) 5.kursové riziko –devizové pozice - celkem, vybrané měny 6.úvěrové riziko –stav plnění úvěrových limitů –významné změny s dopadem na klasifikaci úvěrů –vývoj opravných položek a rezerv 7.úrokové riziko –závislost banky na změně úrokových sazeb –gapová analýza, VAR, durace, elasticita 8.kapitálové trhy –vývoj kursu akcií banky, burzovnch indexů –riziko portfolia banky SSVV – Popis (2)

10 10 Popis SSVV (3) 9.podrozvaha – významné podrozvahové položky 10.obchodní výsledky, produkty a služby –informace a statistika o produktech a službách (depozita, plat. styk, karty, účty…) –dtto o klientech –dtto o distribučních kanálech 11. situace na trzích –peněžní trhy, akciové trhy, … –kursy měn - ČNB, trh, banka, (konkurence?) –úrokové sazby, likvidita trhů, indexy –charakteristika přístupu banky na trhy 12. interní stav –významné skutečnosti s potenciálním dopadem na pozici banky (vnitřní problémy, operační riziko, personální otázky, negativní publicita apod.) SSVV – Popis (3) Obecná struktura SSVV se skládá pro jednotlivé periody diferencovaně z typů záznamů, které zachycují všechny podstatné aspekty činnosti banky

11 11 Schéma tvorby reportů SSVV – Tvorba reportů Pro zpracování SSVV se využívají interní i externí informační zdroje zaznamenané v databázi, jejichž řízení je zajištěno pomocí parametrů a limitů DW Plán/ rozpočet GL SSVV-WSSVV-MSSVV-QSSVV-Y Externí data Aplikace 1 Aplikace n limityparametry

12 12 Přístup k SSVV jednotlivé typy záznamů a jejich obsah jsou definovány a nastaveny obecně podle základního Modelu SSVV základní model lze měnit podle požadavků managementu banky základní nastavení musí vycházet převážně z metodiky ČNB obsah Modelu SSVV je založen na údajích obsažených v DW pro reporting ČNB složitější metodika pro hodnocení rizik (např.: VAR) může být do Modelu SSVV zahrnuta jako externí vstup většina záznamů je zobrazována a hodnocena ve vztahu k dodržování stanovených limitů (ČNB nebo interních) SSVV je zpravidla k dispozici jako aplikace přístupná vybraným uživatelům reporty jsou zpracovány v agregované podobě s možností rozkladu na nižší úroveň detailu jednotlivé části reportu jsou připravovány podle preferencí uživatelů v číselné nebo grafické podobě SSVV – Přístup k tvorbě reportů SSVV je vyvinut tak, aby vybraným uživatelům z řad vrcholového vedení poskytoval v přehledné formě potřebné informace

13 13 Popis záznamů (1) 1. Shrnutí a) grafické znázornění - jednoduché symboly charakterizující stav jednotlivých záznamů, ukazatele nebo míru dodržení stanovaného limitu b) slovní komentář popisující jednak záznamy, které jsou obtížně popsatelné v grafické části, jednak hodnocení celkové situace banky (využívání slovníku pojmů) 2. Likvidita –PMR –ukazatel A - viz příklad 1 –ukazatel B - viz příklad 2 3.Výsledovka –náklady – vybrané položky, srovnání s plánem –výnosy – vybrané položky, srovnání s plánem –tvorba rezerv a OP - změna v % SSVV – Popis záznamů (1) Jednotlivé záznamy SSVV zachycují stav a vývoj za určité definované období a případně porovnání s předcházejícím obdobím

14 14 Popis záznamů (2) 4.Bilance - vybrané položky aktiv a pasiv –aktiva - úvěry celkem CZK, CM - změna v % –klasifikované úvěry CZK - změna v % –hotovost - CZK, CM, - změna v % –pasiva - vklady celkem CZK, CM - změna v % –běžné účty - CZK - změna v % –termínované vklady - CZK, CM - změna v % 5.Kursové riziko –celková devizová pozice - stav, změna v % –aktuální kursy pro EUR, USD - KL- banka, ČNB, trh - stav, změna v % –dodržení limitů 6. Úvěrové riziko –ukazatel A - pohledávky celkem podle klasifikace –ukazatel B - úvěry klientům podle klasifikace a segmentů –ukazatel C - úvěry po splatnosti –dodržení limitů SSVV – Popis záznamů (2) Jednotlivé záznamy SSVV zachycují stav a vývoj za určité definované období a případně porovnání s předcházejícím obdobím

15 15 Popis záznamů (3) 7.Úrokové riziko –kumulovaný gap jak % z aktiv - CZK, EUR, celkem - změna v % –dodržení limitů úrokového rizika –tržní sazby na MBT - změna v % –sazby ČNB - změna v % 8.Kapitálové trhy –vývoj burzovních indexů (PX-50) –vývoj kursu akcií banky - změna v % –dodržení limitů akciového rizika 9.Podrozvaha –vydané záruky CZK, CM - změna v % –otevřené a potvrzené akreditivy - změna v % 10. Obchod, produkty, služby –počet klientů, vybraných produktů, operací, apod. SSVV – Popis záznamů (3) Jednotlivé záznamy SSVV zachycují stav a vývoj za určité definované období a případně porovnání s předcházejícím obdobím

16 16 Popis záznamů (4) 11.Situace na trzích –popis situace na MBT, na BCPP, ev.dalších trzích podle obchodů banky 12. Interní stav banky –výskyt interních událostí, které mohou ovlivnit pozici banky 13. Konkurence a okolí –aktivity konkurence, které mohou ovlivnit pozici banky –vnější události, které mohou ovlivnit pozici banky 14. Odpočet úkolů –stav v plnění zadaných úkolů splatných v hodnoceném období 15. Navrhované akce –návrhy na přijetí opatření SSVV – Popis záznamů (4) Jednotlivé záznamy SSVV zachycují stav a vývoj za určité definované období a případně porovnání s předcházejícím obdobím

17 17 V modelu SSVV se stanoví, s jakou periodicitou budou jednotlivé záznamy uváděny v reportech WMQHY ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. shrnutíppppp 2. likvidita ppppp 3. výsledovkappppp 4. bilance ppppp 5. kursové rizikovpppp 6. úvěrové rizikovpppp 7. úrokové rizikovpppp 8. kapitálové trhyvpppp 9. podrozvahavpppp 10. obchod, produktyvpppp 11. situace na trzíchvvppp 12. interní stavvvppp 13. konkurencevvppp 14. odpočet úkolůvvvvv 15. návrhy vvvvv ---------------------------------------- p - povinný údaj, v - volitelný údaj SSVV – Periodicita vykazování záznamů

18 18 Likvidita podle Opatření ČNB –okamžitá likvidita = likvidní aktiva / nestálá pasiva –krátkodobá likvidita = aktiva / pasiva pro splatnost 7D-1R –běžná likvidita = likvidní aktiva / aktiva celkem –dlouhodobá likvidita = aktiva / pasiva pro splatnost nad 1R –gapová analýza - gap, kumulovaný gap - aktiva/ pasiva - 8 košů podle zbytkové splatnosti další používané ukazatele –saldo rychle likvidních aktiv a pasiv –nestálá pasiva / pasiva celkem –nestálá pasiva / aktiva celkem –kumulované saldo splatností rychle likvidních aktiv –časový nesoulad splatností - salda nebo podíly aktiv a pasiv v různých časových koších –gapové analýzy - prostý nebo kumulovaný gap SSVV – Likvidita Pro hodnocení likvidity je možno použít řadu ukazatelů a to v závislosti na typu banky, na její situaci a tradici

19 19 Hlášení o likviditě ukazatel „běžná likvidita“ - náplň dle ČNB –měna CZK, EUR, USD, celkem –časové období – po dnech poslední týden, po týdnech poslední měsíc, po měsících poslední kvartál, po čtvrtletích poslední rok, poslední 2 roky – zobrazení - čárový graf pro měny ukazatel „nesoulad splatností aktiv a pasiv“ - kumulovaný podíl aktiv a pasiv splatných v časovém koši - náplň dle ČNB –měna CZK, EUR, USD –limity 72% pro CZK, 75% pro CM, –časové koše – 1 týden, 1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců, 1 rok, 2 roky, 4 roky –časové období – k dnešnímu dni, k ultimu minulého měsíce, k ultimu minulého kvartálu, k ultimu minulého měsíce minus 1 rok –zobrazení - čárový graf pro jednotlivá období s vyznačením limitu SSVV – Likvidita - příklad Pro hodnocení likvidity je možno použít řadu ukazatelů, jejichž použití záleží na typu banky, na její situaci a na tradici. Příklad

20 20 Úvěrové riziko úvěry bankovním i nebankovním subjektům –klasifikace úvěrů - podle ČNB x interní metodika - rating, scoring - interní metoda založená na statistických metodách –splatnosti, zajištění, rezervy, opravné položky charakteristické údaje: –objem, klasifikace, zajištění, opravné položky + rezervy, doba po splatnosti ukazatele: –struktura klasifikovaných úvěrů (% z celkového objemu) –podle –subjektů - banky, klienti, ostatní –klasifikace - dle ČNB standardní, sledované, nestandardní, pochybné, ztrátové –měn a teritoria - dle kategorizace zemí –celková a upravená hodnota - riziko, zajištění, opr.položky –nekryté riziko zobrazení – změny v průběhu časového období, porovnání se zadanou povolenou odchylkou SSVV – Úvěrové riziko Pro hodnocení úvěrového rizika se hodnotí struktura pohledávek podle metod používaných k jejich klasifikaci

21 21 Úrokové riziko způsoby měření –gapová analýza, VAR, durace, elasticita –pro jednoduchost a dostupnost vstupů použijeme gapovou analýzu - rozdíl aktiv a pasiv citlivých na přecenění ukazatele gapové analýzy –gap = RSA-RSL (aktiva citlivá na změnu sazeb - pasiva citlivá na změnu sazeb) –kumulovaný gap - součet gapu za běžné a předchozí období časového koše (n+(n-1)) –další ukazatele - kum.gap jako procento z aktiv, z úroč.aktiv, z kapitálu apod. stanovení časových košů –podle typu banky a struktury bilance 5 - 12 košů zařazení položek A/L do analýzy zařazování položek A/L do košů SSVV – Úrokové riziko Úrokové riziko je možno měřit více způsoby nebo pomocí kombinací těchto způsobů podle toho, jak je celý systém řízení úrokového rizika nastaven

22 22 Hlášení o úrokovém riziku ukazatel = kumulovaný gap –zařazené položky –úročená aktiva, úročená pasiva podle zbytkové splatnosti nebo přeceňování měna –CZK, USD, EURO, CM celkem časové koše –intervaly s mezemi: 1 týden, 1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců, 9 měsíců, 1 rok, 2 roky, 4 roky, >4 časové období –k dnešnímu dni –k ultimu minulého měsíce –k ultimu minulého kvartálu –k ultimu minulého měsíce minus 1 rok Zobrazení – čárový graf pro jednotlivá období s vyznačením 100 % Úrokové riziko je možno měřit více způsoby nebo pomocí kombinací těchto způsobů podle toho, jak je celý systém řízení úrokového rizika nastaven SSVV – Úrokové riziko – příklad Příklad

23 23 Příklad V bance jsou pro sledování rizik obvykle nastavena soustava limitů pokrývající hlavní úvěrová a tržní rizika Limity Úvěrové limity Obchodní rizika Kursové riziko Úrokové riziko Akciové riziko objem stop-loss během dne přes noc objem stop-loss během dne přes noc objem stop-loss během dne přes noc Segmenty trhu segment A segment B segment C představenstvo centrála pobočka Depozita a obd.produkty CP- pev. a poh.sazba objem stop-loss během dne přes noc SSVV – Limity

24 24 Pro zapamatování doporučuji níže uvedené pojmy EWS Nekryté riziko Časový koš Zbytková splatnost Běžná likvidita Okamžitá likvidita MBT BCCP Gapová analýza Gap, kumulovaný gap RSA RSL Vybrané pojmy

25 25 Pro účely signální informace o stavu banky se využívá SSVV – Systém signálů včasného varování Struktura výkazů SSVV je individuální podle konkrétní banky a její situace Periodicita SSVV je nastavena podle konkrétních potřeb banky SSVV preferuje poskytování informací v přehledné grafické podobě Vybraná rizika jsou sledována a řízena podle nastavených limitů SSVV nenahrazuje běžný MIS, ale doplňuje jej poskytováním reportů pro nejvyšší řídící úroveň Shrnutí „Systém signálů včasného varování“ – SSVV - („Early Warning Signals System)“ zabezpečuje pravidelné monitorování faktorů, které jsou významné pro řízení činnosti banky a jejích rizik


Stáhnout ppt "Reporting - „Systém signálů včasného varování“ Přednáška 9 Vysoká škola finanční a správní Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google