Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká republika: Český ráj Hospodářský zeměpis

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká republika: Český ráj Hospodářský zeměpis"— Transkript prezentace:

1 Česká republika: Český ráj Hospodářský zeměpis
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Český ráj

3 Chráněná krajinná oblast (CHKO), je rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a  trvalých travních porostů s hojným zastoupením dřevin, případně s  dochovanými památkami historického osídlení. Hospodářské využívání těchto území se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány, popřípadě znovu vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační využití CHKO je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných území.CHKO se vyhlašují vládním nařízením.

4 Na území České republiky je vyhlášeno 25 CHKO o celkové rozloze 1 041 612 ha. Mezi nejznámější a také nejnavštěvovanější CHKO v ČR patří např. CHKO Šumava, CHKO Český ráj nebo Český kras. V roce 1960 u nás byly 2 CHKO, o 10 let později 7, v roce 1991 jich bylo evidováno 24. Nejstarší u nás byla CHKO Český ráj zřízená v roce 1955 v okresech Semily, Mladá Boleslav a Jičín.

5 Původ Oblast je tvořena především kvádrovými pískovci, které zde byly uloženy v druhohorách na okrajích tehdejšího moře. Současná podoba skalních útvarů je výsledkem dlouhotrvajícího působení sil z nitra Země a trvalé erozní činnosti. Skalní města a vrchy třetihorního vulkanického původu jsou základem jedinečnosti území. K zajímavým prvkům skalních měst patří jeskyně, pseudozávrty, skalní brány a okna. Symbolem kraje jsou tvarově unikátní Trosky se zříceninou hradu. Rostlinná a živočišná říše je zastoupena převážně druhy skalních měst a mokřadů a to i přes velkou rozmanitost přírodních stanovišť. Druhovou pestrost organismů obohacují horské i teplomilné druhy.

6 Hora Kozákov Turnov (Okres Semily)
Vrcholy, hřebeny, sedla Hora Kozákov Turnov (Okres Semily) Nejvyšší hora Českého ráje a zároveň i Podkrkonoší. Je to melafyrová hora, která byla ve třetihorách činnou sopkou. V dutinách melafyru krystalizovala ložiska olivínu a dalších polodrahokamů. Kameny z Kozákova zdobí stěny kaple sv. Kříže a sv.Kateřiny na Karlštejně stejně jako svatováclavskou kapli v chrámu sv. Víta v Praze. Na vrcholu Kozákova je Riegrova chata z roku 1928 a rozhledna, ze které je za jasného počasí možné přehlédnout značnou část Čech

7 Hruboskalské skalní město, Hrubá Skála (Okres Semily)
V oblasti od zámku Hrubá Skála kolem hradu Valdštejn až ke skalní rozhledně Hlavatice se nachází Hruboskalské skalní město (tzv. Hruboskalsko), které je tvořeno asi čtyřmi sty skalními věžemi. Ty dosahují výšky až šedesáti metrů! Místo je hojně navštěvováno jak turisty, tak i horolezci. Je zde totiž velmi významný horolezecký terén známý jako Skalák.

8 Tábor, Lomnice nad Popelkou (Okres Semily)
Zalesněný melafyrový vrch (678 m.n.m.) nad Lomnicí nad Popelkou. Barokní kostel. Na severním svahu křížová cesta. Turistická chata s rozhlednou.

9 FAUNA A FLORA Lesy Českého ráje
V dávné minulosti, po ústupu posledního zalednění a před vznikem stálého osídlení, byl Český ráj územím pralesů. S osídlováním člověk postupně les kácel a krajinu změnil na mozaiku lesů, rybníků, luk a polí. Do poloviny 18. století se lesy obnovovaly samy - přirozeným zmlazením. Vyšší potřeba dřeva vedla k intenzivním těžbám a nutnosti umělého zalesňování. Od té doby se les stal továrnou na dřevo, kde byly vysazovány vedle rychle rostoucích dřevin, jako je smrk ztepilý a borovice lesní, i druhy nepůvodní: vejmutovka, douglaska, jedle obrovská, dub červený a modřín opadavý. To vše vedlo k vymizení původních lesních společenstev. Používání cizích druhů, stejně jako výsadby smrkových a borových monokultur, znamená narušení lesního ekosystému způsobující výrazné omezení druhové rozmanitosti rostlin a živočichů. Následkem toho takový les není schopen odolat vlivům, které na něj působí - snadno podlehne kůrovci, mnišce a větru a nemůže zadržet tolik vody jako les se svou přirozenou skladbou.

10 Louky Českého ráje Historicky se louky rozkládaly na mnohem rozsáhlejších plochách, většina jich ale byla rozorána, odvodněna a nenávratně zničena. Kvetoucí druhově bohaté louky byly nahrazeny nadměrně hnojenými lány uměle vyšlechtěných druhů trav. V posledních deseti letech se podařilo tento trend omezit a na významných a chráněných lokalitách zastavit. Nicméně v souvislosti s navracením půdy majitelům a útlumem zemědělské velkovýroby je mnoho luk a pastvin ponecháno ladem a nebezpečně zarůstá plevely a náletem dřevin. Luční společenstva se díky péči člověka v krajině Českého ráje vyvíjela po staletí. Louky jsou nejen stanovištěm vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů, ale také zdrojem léčivých bylin, potravy pro zvířata a chrání půdu před erozí. Naší povinností je louky chránit a vytvářet podmínky pro jejich obnovu a péči.

11 Vegetace Českého ráje Různorodost pedoklimatických a reliéfových poměrů Českého ráje a vzájemné migrační vazby se sousedními regiony se odrážejí na poměrně bohatém spektru rostlinných druhů. Celkově bylo na území Českého ráje zatím zjištěno 1000 druhů vyšších rostlin. V závislosti na pestrosti biotopů - reliktní bory skalních měst, smrkové monokulturní a kulturní smíšené lesy, listnaté háje, zbytky lužních lesů a další lesní biotopy, louky a pastviny na suchých stanovištích, svěží louky, vlhké a podmáčené louky, mokřady a rašeliniště, prameniště, břehové porosty, vodní toky a vodní plochy, lesní lemy, meze, pole - nacházíme v planárním a kolinním stupni rostlinná společenstva v malé míře původní, přirozené a polopřirozené, většinou však zcela pozměněné civilizačním vývojem. Flóru Českého ráje můžeme zhruba rozdělit podle geologického podloží na dvě odlišné skupiny, a to na druhy a společenstva acidofilní, vyskytující se na kyselých kvádrových pískovcích a na druhy a společenstva bazofilní, vyskytující se na vápnitých pískovcích a slínovcích a na vyvřelinách.

12 Hrady a zámky Drábské světničky Hrad Kost Hrad Kozlov Hrad Michalovice
Hrad Mladá Boleslav Hrad Trosky Hrad Valdštejn Hrad Valečov Hrad Vranov (Malá Skála) Rotštejn Státní zámek Sychrov Valdštejnský zámek Zámek Dětenice Zámek Hrubá Skála Zámek Hrubý Rohozec Zámek Humprecht Zámek Kamenice Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Staré Hrady Zbirohy Zřícenina hradu Bradlec Zřícenina hradu Frýdštejn Zřícenina hradu Kumburk Zřícenina hradu Pařez Zřícenina hradu Zvířetice

13 Osobnosti a rodáci Fráňa Šrámek, Sobotka (Okres Jičín) - básník, spisovatel, dramatik GELLNER František, Mladá Boleslav (Okres Mladá Boleslav) - český básník Manďák Lubomír, Jičín (Okres Jičín) -oběť fašismu

14 Lázně Železnice Lázně byly založeny roku Léčí se zde revma a nervová onemocnění u dětí a dorostu.Jako léčebné postupy jsou využívány léčebný tělocvik, balneoterapie, hipoterapie a příznivé klimatické podmínky.

15 Církevní památky Bývalý klášter kapucínů Chrám Narození Panny Marie Chrám sv. Mikuláše Dřevěný kostel sv. Václava Hřbitovní kostel P. Marie Kaple Nejsvětější Trojice Kaple Panny Marie Kaple sv. Anny Kaple sv. Marka Kaple sv. Vavřince Kaplička pod hřbitovem Kartuziánský klášter Kostel Nalezení sv. Kříže ve Zlivi Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Narození Panny Marie Kostel Nejsvětější Trojice Kostel Povýšení sv. Kříže Kostel Proměnění Páně Kostel sv. Barbory Kostel sv. Bonaventury Kostel sv. Ducha Kostel sv. Františka Kostel sv. Františka z Assisi Kostel sv. Ignáce Kostel sv. Jakuba Kostel sv. Jakuba Většího Kostel sv. Jana Křtitele Kostel sv. Jiljí Kostel sv. Kateřiny Kostel sv. Kříže Kostel sv. Matěje na Hruštici Kostel sv. Máří Magdalény Kostel sv. Mikuláše Kostel sv. Petra a Pavla Kostel sv. Tří Králů Kostelík sv. Jana Nepomuckého na Poušti

16 Zlatá stezka Českého ráje
V druhé polovině 19.století se Český ráj stává kolébkou turistiky Historická trasa Zlaté stezky Českého ráje představovala téměř 100 km dlouhou trasu. (Mladá Boleslav - Mnichovo Hradiště - Valečov - Drábské světničky - Příhrazy - Kost - Nebákov - Dolní Mlýn - Trosky - Hrubá Skála - Valdštejn - Turnov - Frýdštejn - Malá Skála - Besedice - Kozákov - Tábor - Železnice - Jičín) Český ráj je díky svému přírodnímu a kulturnímu bohatství nejen  nejstarší chráněnou krajinnou oblastí (CHKO) v České republice (od roku 1955), ale v poslední době také územím, které bylo přijato do prestižní sítě evropských a světových geoparků UNESCO.

17 Valdštejnova zahrada

18 Nová Paka Brána do geoparku Český ráj - UNESCO

19 Mariánská zahrada

20

21

22

23

24

25


Stáhnout ppt "Česká republika: Český ráj Hospodářský zeměpis"

Podobné prezentace


Reklamy Google