Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nabídka témat referátu – modul Řízení povodní

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nabídka témat referátu – modul Řízení povodní"— Transkript prezentace:

1 Nabídka témat referátu – modul Řízení povodní
1. Bleskové povodně 2. Protržení hráze a jeho důsledky 3. Odhad škod způsobených povodněmi na celém světě 4. Využití technik dálkového průzkumu v řízení povodní 5. Odlesnění a jeho dopad na povodně 6. Význam územní plánování pro řízení povodní 7. Ztráty na lidských životech při povodních 8. Požadavky na zásahy v záplavovém území pro zlepšení řízení povodní 9. Význam a smysl varovného protipovodňového systému 10. Výstavba protipovodňové infrastruktury 11. Provoz protipovodňové infrastruktury 12. Výchova veřejnosti jako nedílná součást při řízení povodní 13. Řízení povodňových rizik 14. Příprava krizových plánů v procesu řízení povodní 15. Život s povodněmi 16. Změny ve strategiích přístupu k řízení povodní v proměnách času 17. Zdravotní rizika plynoucí z výskytu povodní

2 Nabídka témat k referátu – modul Řízení povodní
18. Význam předpovědí v podpůrném systému rozhodování při řízení povodní 19. Měření extrémních povodňových jevů 20. Mezinárodní střety v otázkách řízení povodní a ochrany proti nim 21. Vliv kulturní odlišnosti, rozdílných geografických podmínek v protipovodňové problematice 22. Protipovodňová ochrana z pohledu politických rozhodnutí 23.Úloha nestátních organizací v řízení povodní 24. Možnosti předpovídání odtokových podmínek z hydro-meteorologických pozorování Podkladové materiály: www stránky, příspěvky konferencí, novinové články, vlastní zamyšlení O vybraném tématu prosím informujte na adrese V případě, že již nebylo obsazeno, Vám bude rezervováno.

3 Říční inženýrství ? Zajímají nás 4 oblasti Užitky
Kvalita a kvantita vody Ekologické aspekty Aspekty rizik Jednotlivé oblasti spolu úzce souvisí

4 O čem to bude ? Říční hydraulika Morfodynamika Povodně a jejich řízení
Technická opatření a úpravy toku

5 Říční inženýrství v kontaktu s veřejností – ukázka Nizozemí

6 Historie říčního inženýrství
Na našem území souvisí především s úpravami vodních toků se snahami o aktivní ochranu před velkými vodami a jejich hospodářské a dopravní využití. XV.-XVI. stol. silný rozvoj rybničního hospodaření v Čechách (v té době bylo jen v Čechách přibližně rybníků) – výstavba náhonů na přivádění a odvod vody z rybničních soustav, využití vodní síly (mlýny), plavení dřeva, zásobování vodou, převody vod mezi povodími Oblast horního Labe – pardubická a chlumecko-cidlinská rybniční soustava (Vilém z Pernštena) Oblast Třeboňska – jihočeská rybniční soustava (Štěpánek Netolický, Jakub Krčín) s díly Zlatá Stoka ( napájení soustavy) a Nová Řeka (odlehčovací kanál z Lužnice do Nežárky) Podpora přirozené splavnosti řek, začátkem XVIII. stol. stát se podílí na udržbě splavnosti Vltavy, přelom XVIII./XIX. stol. Schwarzenberský kanál vodní kanál pro splavování dřeva ze šumavských lesů do Vltavy a k Dunaji 1883 usnesení zemského sněmu o soustavných úpravách toků vodocestné zákony

7 Současnost říčního inženýrství
Vodní zákon 138/1973 Sb., přepracován v důsledku společenských změn a povodně r na 254/2001 Sb., novelizován č.20/2004 Sb.) Koncepce státní správy vodohospodářsky významných vodních toků pomocí odborných organizací podniky Povodí, s.p., drobné vodní toky Zemědělská vodohospodářská správa (ZVS) SVP – směrný vodohospodářský plán, směrnice pro systematické plánování v oblasti vod s více jak 50. letou historii, poměrně unikátní koncepce plánování v celosvětovém měřítku SVP nyní musí vyhovět všem požadavkům Rámcové Směrnice pro politiku Evropského společenství v oblasti vody 2000/60/EC (WFD)

8 Význam předmětu Poznatky pro návrh realizace a posouzení účinků významných vodních staveb a činností na toku ovlivňujících hydrologický a morfologický charakter toku (přeložky toků -důlní činnost, odlehčovací kanály- součást protipovodňové ochrany území, úpravy toku) riziko pro obyvatelstvo v blízkosti toku (změna transportní a průtočné kapacity koryt vodních toků) efektivní návrh staveb v blízkosti toků ochrana přirozeného režimu toku

9 Současnost říčního inženýrství
Vodní zákon 138/1973 Sb., přepracován v důsledku společenských změn a povodně r na 254/2001 Sb., novelizován č.20/2004 Sb.) Koncepce státní správy vodohospodářsky významných vodních toků pomocí odborných organizací podniky Povodí, s.p., drobné vodní toky Zemědělská vodohospodářská správa (ZVS) SVP – směrný vodohospodářský plán, směrnice pro systematické plánování v oblasti vod s více jak 50. letou historii, poměrně unikátní koncepce plánování v celosvětovém měřítku SVP nyní musí vyhovět všem požadavkům Rámcové Směrnice pro politiku Evropského společenství v oblasti vody 2000/60/EC (WFD)

10 Přirozené morfologické procesy na vodních tocích

11 Tok - definice Vodní tok (VT) §43 254/2001 Sb. – povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku, a to včetně vod v nich uměle vzdutých ( i vody ve slepých ramenech, úseky přechodně tekoucí v přirozených podzemních dutinách nebo úseky zakryté). Rozhoduje vodoprávní úřad. Koryto VT §44 – pozemek evidovaný v katastru jako vodní plocha, přes který teče vodní tok; část pozemku zahrnující dno a břehy koryta až po břehovou čáru určenou hladinou vody, která se nevylévá do přilehlého území.

12 Přirozený x ovlivněný vývoj
Přirozený VT ( v dnešní krajině ?) Toky ovlivněné dominantními přirozenými procesy (např. koryta řek v Bangladeši)

13 Faktory přirozeného vývoje říční sítě
Endogenní síly (vývoj zemské kůry – hlubinné pochody, přesuny ker, seismicita, okamžité projevy) Geologické složení zemského povrchu (pokryvných útvarů) Morfologie povrchu Exogenní projevy (eroze vodní, větrná , biologická nebo chemická koroze, dlouhodobé projevy) Vsakovací schopnosti zemského povrchu (infiltrace, povrchový odtok, podpovrchový odtok) Množství atmosférických srážek Mechanický účinek vegetace

14 Hydrologie Hydrologický cyklus P - R - G - E - T = ΔS
P srážky, [L] nebo [L3 / T] R odtok, [L] nebo [L3 / T] R = Rout - Rin Rout = odtok z povodí jako složka povrchového odtoku z vodního útvaru / hydrologické oblasti Rin = odtok z povodí jako složka povrchového přítoku do vodního útvaru / hydrologické oblasti G podzemní odtok, [L] nebo [L3 / T] G = Gout - Gin Gout = podzemní odtok jako složka odtoku z vodního útvaru / hydrologické oblasti Gin = podzemní odtok jako složka přítoku z vodního útvaru / hydrologické oblasti E evaporace, [L] nebo [L3 / T] T transpiration, [L] nebo [L3 / T] ΔS změna zásob, [L] nebo [L3 / T]

15 Hydrologie – typy pohybu vody a jejich vliv na formování odtoku

16 Hydrologie - povodí

17 Hydrologie – hydrogram odtoku

18 Vliv tvaru povodí na odtokový hydrogram


Stáhnout ppt "Nabídka témat referátu – modul Řízení povodní"

Podobné prezentace


Reklamy Google