Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Nabídka témat referátu – modul Řízení povodní  1. Bleskové povodně  2. Protržení hráze a jeho důsledky  3. Odhad škod způsobených povodněmi na celém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Nabídka témat referátu – modul Řízení povodní  1. Bleskové povodně  2. Protržení hráze a jeho důsledky  3. Odhad škod způsobených povodněmi na celém."— Transkript prezentace:

1 1 Nabídka témat referátu – modul Řízení povodní  1. Bleskové povodně  2. Protržení hráze a jeho důsledky  3. Odhad škod způsobených povodněmi na celém světě  4. Využití technik dálkového průzkumu v řízení povodní  5. Odlesnění a jeho dopad na povodně  6. Význam územní plánování pro řízení povodní  7. Ztráty na lidských životech při povodních  8. Požadavky na zásahy v záplavovém území pro zlepšení řízení povodní  9. Význam a smysl varovného protipovodňového systému  10. Výstavba protipovodňové infrastruktury  11. Provoz protipovodňové infrastruktury  12. Výchova veřejnosti jako nedílná součást při řízení povodní  13. Řízení povodňových rizik  14. Příprava krizových plánů v procesu řízení povodní  15. Život s povodněmi  16. Změny ve strategiích přístupu k řízení povodní v proměnách času  17. Zdravotní rizika plynoucí z výskytu povodní

2 2 Nabídka témat k referátu – modul Řízení povodní  18. Význam předpovědí v podpůrném systému rozhodování při řízení povodní  19. Měření extrémních povodňových jevů  20. Mezinárodní střety v otázkách řízení povodní a ochrany proti nim  21. Vliv kulturní odlišnosti, rozdílných geografických podmínek v protipovodňové problematice  22. Protipovodňová ochrana z pohledu politických rozhodnutí  23.Úloha nestátních organizací v řízení povodní  24. Možnosti předpovídání odtokových podmínek z hydro-meteorologických pozorování http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Predmety/RIN/ke_stazeni/referatRIN_temata.doc http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Predmety/RIN/ke_stazeni/referatRIN_temata.doc Podkladové materiály: www stránky, příspěvky konferencí, novinové články, vlastní zamyšlení O vybraném tématu prosím informujte na adrese sklenar@fsv.cvut.cz. V případě, že již nebylo obsazeno, Vám bude rezervováno. sklenar@fsv.cvut.cz

3 3 Říční inženýrství ? Zajímají nás 4 oblasti  Užitky  Kvalita a kvantita vody  Ekologické aspekty  Aspekty rizik Jednotlivé oblasti spolu úzce souvisí

4 4 O čem to bude ? Říční hydraulika Morfodynamika Povodně a jejich řízení Technická opatření a úpravy toku

5 5 Říční inženýrství v kontaktu s veřejností – ukázka Nizozemí http://www.ruimtevoorderivier.nl/files/Files/brochures/EMAB%20PBK%20Engels.pdf

6 6 Historie říčního inženýrství Na našem území souvisí především s úpravami vodních toků se snahami o aktivní ochranu před velkými vodami a jejich hospodářské a dopravní využití. XV.-XVI. stol. silný rozvoj rybničního hospodaření v Čechách (v té době bylo jen v Čechách přibližně 25 000 rybníků) – výstavba náhonů na přivádění a odvod vody z rybničních soustav, využití vodní síly (mlýny), plavení dřeva, zásobování vodou, převody vod mezi povodími XV.-XVI. stol. silný rozvoj rybničního hospodaření v Čechách (v té době bylo jen v Čechách přibližně 25 000 rybníků) – výstavba náhonů na přivádění a odvod vody z rybničních soustav, využití vodní síly (mlýny), plavení dřeva, zásobování vodou, převody vod mezi povodími Oblast horního Labe – pardubická a chlumecko-cidlinská rybniční soustava (Vilém z Pernštena) Oblast horního Labe – pardubická a chlumecko-cidlinská rybniční soustava (Vilém z Pernštena) Oblast Třeboňska – jihočeská rybniční soustava (Štěpánek Netolický, Jakub Krčín) s díly Zlatá Stoka ( napájení soustavy) a Nová Řeka (odlehčovací kanál z Lužnice do Nežárky) Oblast Třeboňska – jihočeská rybniční soustava (Štěpánek Netolický, Jakub Krčín) s díly Zlatá Stoka ( napájení soustavy) a Nová Řeka (odlehčovací kanál z Lužnice do Nežárky) Podpora přirozené splavnosti řek, začátkem XVIII. stol. stát se podílí na udržbě splavnosti Vltavy, přelom XVIII./XIX. stol. Schwarzenberský kanál vodní kanál pro splavování dřeva ze šumavských lesů do Vltavy a k Dunaji Podpora přirozené splavnosti řek, začátkem XVIII. stol. stát se podílí na udržbě splavnosti Vltavy, přelom XVIII./XIX. stol. Schwarzenberský kanál vodní kanál pro splavování dřeva ze šumavských lesů do Vltavy a k Dunaji 1883 usnesení zemského sněmu o soustavných úpravách toků 1883 usnesení zemského sněmu o soustavných úpravách toků 1901-1907 vodocestné zákony 1901-1907 vodocestné zákony

7 7 Současnost říčního inženýrství Vodní zákon 138/1973 Sb., přepracován v důsledku společenských změn a povodně r. 1997 na 254/2001 Sb., novelizován č.20/2004 Sb.) Vodní zákon 138/1973 Sb., přepracován v důsledku společenských změn a povodně r. 1997 na 254/2001 Sb., novelizován č.20/2004 Sb.)254/2001 Sb.254/2001 Sb. Koncepce státní správy vodohospodářsky významných vodních toků pomocí odborných organizací podniky Povodí, s.p., drobné vodní toky Zemědělská vodohospodářská správa (ZVS) Koncepce státní správy vodohospodářsky významných vodních toků pomocí odborných organizací podniky Povodí, s.p., drobné vodní toky Zemědělská vodohospodářská správa (ZVS)PovodíZVSPovodíZVS SVP – směrný vodohospodářský plán, směrnice pro systematické plánování v oblasti vod s více jak 50. letou historii, poměrně unikátní koncepce plánování v celosvětovém měřítku SVP – směrný vodohospodářský plán, směrnice pro systematické plánování v oblasti vod s více jak 50. letou historii, poměrně unikátní koncepce plánování v celosvětovém měřítku SVP nyní musí vyhovět všem požadavkům Rámcové Směrnice pro politiku Evropského společenství v oblasti vody 2000/60/EC (WFD) SVP nyní musí vyhovět všem požadavkům Rámcové Směrnice pro politiku Evropského společenství v oblasti vody 2000/60/EC (WFD)2000/60/EC

8 8 Význam předmětu Poznatky pro návrh realizace a posouzení účinků významných vodních staveb a činností na toku ovlivňujících  hydrologický a morfologický charakter toku (přeložky toků -důlní činnost, odlehčovací kanály- součást protipovodňové ochrany území, úpravy toku)  riziko pro obyvatelstvo v blízkosti toku (změna transportní a průtočné kapacity koryt vodních toků)  efektivní návrh staveb v blízkosti toků  ochrana přirozeného režimu toku

9 9 Současnost říčního inženýrství  Vodní zákon 138/1973 Sb., přepracován v důsledku společenských změn a povodně r. 1997 na 254/2001 Sb., novelizován č.20/2004 Sb.) 254/2001 Sb.254/2001 Sb.  Koncepce státní správy vodohospodářsky významných vodních toků pomocí odborných organizací podniky Povodí, s.p., drobné vodní toky Zemědělská vodohospodářská správa (ZVS) PovodíZVSPovodíZVS  SVP – směrný vodohospodářský plán, směrnice pro systematické plánování v oblasti vod s více jak 50. letou historii, poměrně unikátní koncepce plánování v celosvětovém měřítku  SVP nyní musí vyhovět všem požadavkům Rámcové Směrnice pro politiku Evropského společenství v oblasti vody 2000/60/EC (WFD) 2000/60/EC

10 10 Přirozené morfologické procesy na vodních tocích

11 11 Tok - definice  Vodní tok (VT) §43 254/2001 Sb. – povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku, a to včetně vod v nich uměle vzdutých ( i vody ve slepých ramenech, úseky přechodně tekoucí v přirozených podzemních dutinách nebo úseky zakryté). Rozhoduje vodoprávní úřad.  Koryto VT §44 – pozemek evidovaný v katastru jako vodní plocha, přes který teče vodní tok; část pozemku zahrnující dno a břehy koryta až po břehovou čáru určenou hladinou vody, která se nevylévá do přilehlého území.

12 12 Přirozený x ovlivněný vývoj  Přirozený VT ( v dnešní krajině ?)  Toky ovlivněné dominantními přirozenými procesy (např. koryta řek v Bangladeši)

13 13 Faktory přirozeného vývoje říční sítě  Endogenní síly (vývoj zemské kůry – hlubinné pochody, přesuny ker, seismicita, okamžité projevy)  Geologické složení zemského povrchu (pokryvných útvarů)  Morfologie povrchu  Exogenní projevy (eroze vodní, větrná, biologická nebo chemická koroze, dlouhodobé projevy)  Vsakovací schopnosti zemského povrchu (infiltrace, povrchový odtok, podpovrchový odtok)  Množství atmosférických srážek  Mechanický účinek vegetace

14 14 Hydrologie  Hydrologický cyklus P - R - G - E - T = ΔS P srážky, [L] nebo [L 3 / T] R odtok, [L] nebo [L3 / T] R = R out - R in R out = odtok z povodí jako složka povrchového odtoku z vodního útvaru / hydrologické oblasti R in = odtok z povodí jako složka povrchového přítoku do vodního útvaru / hydrologické oblasti G podzemní odtok, [L] nebo [L3 / T] G = G out - G in G out = podzemní odtok jako složka odtoku z vodního útvaru / hydrologické oblasti G in = podzemní odtok jako složka přítoku z vodního útvaru / hydrologické oblasti E evaporace, [L] nebo [L3 / T] T transpiration, [L] nebo [L3 / T] ΔS změna zásob, [L] nebo [L3 / T]

15 15 Hydrologie – typy pohybu vody a jejich vliv na formování odtoku

16 16 Hydrologie - povodí

17 17 Hydrologie – hydrogram odtoku

18 18 Vliv tvaru povodí na odtokový hydrogram


Stáhnout ppt "1 Nabídka témat referátu – modul Řízení povodní  1. Bleskové povodně  2. Protržení hráze a jeho důsledky  3. Odhad škod způsobených povodněmi na celém."

Podobné prezentace


Reklamy Google