Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská dimenze OV a její odraz v činnosti NÚOV

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská dimenze OV a její odraz v činnosti NÚOV"— Transkript prezentace:

1 Evropská dimenze OV a její odraz v činnosti NÚOV
Miroslav Procházka Konference projektu UNIV 2 KRAJE Praha Miroslav Procházka, NÚOV

2 Cíl a struktura prezentace
Cíl: propojit informace o evropské dimenzi OV se zamyšlením nad rolí projektů v aktivitách NÚOV Struktura: Evropská dimenze OV: Kodaňský proces Projekty OP VK řešené NÚOV

3 Kodaňský proces Kodaňská deklarace (2002) o posílení evropské spolupráce v odborném vzdělávání: Stanovení priorit, rozvoj společných evropských nástrojů Každé 2 roky posouzení dosaženého pokroku a reformulace priorit (Maastricht 2004, Helsinky 2006, Bordeaux 2008) nyní: Příprava 2010 VET Policy Report (CEDEFOP) červenec 2010: Sdělení Komise k odbornému vzdělávání prosinec 2010: Brugy

4 Kodaňský proces - výhled
Pojetí: Kontinuita a konsolidace dosaženého Udržení a posílení vysoké úrovně spolupráce členských států a EK Reflexe potřeb trhu práce Hlavní oblasti: Výsledky učení Transparentnost Mobilita Kvalita Partnerství

5 Společné nástroje EUROPASS EQF: Evropský rámec kvalifikací
ECVET: Evropský systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání EQARF: Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání

6 EUROPASS – současný stav
Cíl: zvýšit transparentnost kvalifikací, kompetencí a pracovních zkušeností Co je: první evropský jednotný soubor dokumentů, dobrovolný, vydání bezplatné (není cestovním dokladem ani novým certifikátem): Europass - životopis (vyplňuje držitel): webové stránky k dispozici ve všech jazycích EU Europass - jazykový pas (vyplňuje držitel): Europass - mobilita (vyplňuje vysílající a hostitelská organizace): vydáno dokumentů v různých jazycích Europass - dodatek k osvědčení (vydává NÚOV): vydáno dokumentů v ČJ, AJ, NJ, FJ, celkem vytvořeno druhů dodatků Europass- dodatek k diplomu absolventa VOŠ (vydávají VOŠ): zapojeno 106 VOŠ, vydáno dokumentů Europass - dodatek k diplomu (vydávají VŠ): vydáno 194 886 dokumentů

7 EQF – současný stav Cíl: zvýšit transparentnost a vzájemnou důvěru v oblasti kvalifikací Meta-rámec pro srovnávání kvalifikací založený na výsledcích učení (znalosti, dovednosti, kompetence), osm úrovní Doporučení schváleno Evropským parlamentem a Radou Úkoly pro Evropskou komisi a evropské státy: Zřídit poradní skupinu pro EQF, tzv. EQF AG – zřízena EK 2008 Určit národní koordinační středisko – v ČR funguje od ledna 2009 Do 2010 uvést národní systémy kvalifikací do vztahu s EQF (Národní soustava kvalifikací) a do 2012 zajistit, aby všechny nově vydávané dokumenty Europassu obsahovaly jasný odkaz na úroveň EQF a při popisování kvalifikací využívat přístup založený na výsledcích učení – v ČR plánováno do začátku roku 2011

8 Princip ECVET Miroslav Procházka, NÚOV

9 Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu
ECVET – současný stav Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu Hlavní cíle: podpora mobility v rámci Evropy, rozvoj vzájemné důvěry a spolupráce (systémy, poskytovatelé) Hlavní principy: dobrovolnost, jednoduchost a funkčnost, vzájemná důvěra, flexibilita, výsledky učení, shromažďování a přenos jednotek Doporučení schváleno Evropským parlamentem a Radou Co se odehrává: Spolupráce na vytvoření finální verze oficiálních dokumentů přijatých v době českého předsednictví EU Analýza možností a vytváření podmínek postupné implementace ECVET v České republice Vstup NÚOV do projektů zaměřených na testování ECVET CREDCHEM (Německo+4) – ověřování ECVET v oblasti technické chemie RECOMFOR (Francie+10) – ověřování ECVET v oblasti zahraničního obchodu

10 Struktura Společného rámce
Metodika Plánování (účel a plán) Realizace Evaluace a hodnocení Posouzení - Review (zpětná vazba a postup změn)

11 EQARF – současný stav Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání Cíl: pomáhat podporovat a monitorovat stálé zlepšování systémů odborného vzdělávání a přípravy na základě společných evropských referencí, základní dokument schválen EP a Radou v květnu 2009, viz (v češtině) Dílčí nástroje: Evropská síť (ENQA-VET): Platforma pro výměnu zkušeností, diskusi a formulování návrhů na evropské úrovni (od 2010 koordinovaná EK) Společná kritéria kvality a orientační deskriptory pro plánování, provádění, evaluaci a přezkoumávání odborného vzdělávání + Referenční soubor vybraných indikátorů kvality pro hodnocení kvality odborného vzdělávání Národní referenční místo pro zajišťování kvality (Národní síť - součást OS) 2011: navrhnout vlastní způsob implementace EQARF

12 Odborné vzdělávání v ČR - výhled
Hlavní trendy: Role kvalifikací (NSK) jako můstku mezi trhem práce a odborným vzděláváním Posilování partnerství (vzdělávání – trh práce) na systémové úrovni i na úrovni škol (poskytovatelů) Uznávání výsledků předchozího učení Důraz na kvalitu Kreditní systém Posilování role škol v DV Poslání NÚOV: Všestranně napomáhat rozvoji odborného vzdělávání

13 Projekty z OP VK Hlavní trendy v ČR:
Role kvalifikací (NSK) jako můstku mezi trhem práce a odborným vzděláváním Posilování partnerství (vzdělávání – trh práce) na systémové úrovni i na úrovni škol Uznávání výsledků předchozího učení Důraz na kvalitu Kreditní systém Posilování role škol v DV Projekty: KONCEPT NSK 2 Kurikulum S NZZ 2 CKK UNIV 2 Metodika 2 VIP Kariéra 2 UINIV 3 Hlavní oblasti Kodaňského procesu: Reflexe potřeb trhu práce Výsledky učení Transparentnost Mobilita Kvalita Partnerství

14 červenec 2009 – červen 2012 , náklady 70 mil.
Koncept červenec 2009 – červen 2012 , náklady 70 mil. Hlavní cíl: navrhnout systémové prostředí pro DV na základě doporučení Strategie L3 a pilotně ověřit některé jeho aspekty Řešené oblasti: identifikace a předvídání kvalifikačních potřeb podpora kvality DV podpora nabídky DV vč. systematického monitorování základních ukazatelů rozvoje DV ve vazbě na indikátory EU podpora vzdělávání zaměstnanců specificky v malých a středních podnicích uznávání výsledků DV stimulace poptávky jednotlivců i podniků po DV informační a poradenská podpora pro zainteresované subjekty DV

15 Národní soustava kvalifikací 2
květen 2009 – červen 2015, náklady 650 mil. Hlavní cíle: Všechna odvětví plně pokrýt dílčími kvalifikacemi minimálně do úrovně maturity Nastavit procesy zajišťování kvality ověřování Vytvořit informační a komunikační systémy Docílit akceptovanosti NSK zaměstnavateli i veřejností Předpokládané výsledky: Kvalifikační a hodnoticí standardy pro všechny vymezené dílčí kvalifikace Nastavené vztahy mezi dílčími a úplnými kvalifikacemi a Národní soustavou povolání Veřejný informační systém NSK a systém pro podporu procesů autorizace a zkoušek Metodika naplňování a revize NSK a zajišťování kvality ověřování po skončení projektu

16 Podpora plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání
Realizace: duben 2009 – březen 2012; ,- Kč Cíle: Metodická pomoc všem SOŠ při tvorbě a realizaci ŠVP (RKC – 11 regionálních konzultačních center) Sledování výuky podle pilotních ŠVP (27 škol z Pilot S) Podpora sociálního partnerství škol při zavádění ŠVP Další dílčí aktivity: Analýza rozvoje spolupráce škol a sociálních partnerů (studie, konference 1. pol. 2011) Návrh standardizace profilové části MZ (ověření na vybraných oborech PŠ) Podpora výměny pedagogických zkušeností Informace: web projektu

17 Nová závěrečná zkouška
duben 2009 – březen 2012, náklady 74 mil. Kč Hlavní cíl Standardizace závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a její implementace do systému odborného vzdělávání Předpokládané výstupy Jednotná zadání závěrečných zkoušek pro šk. roky 2008/09, 2009/10, 2010/11 a 2011/12 Internetový informační systém portálové formy pro tvorbu jednotných zadání a celoplošné využití ve všech školách v ČR Koncepční a metodické materiály pro tvorbu a realizaci jednotných zadání Vzdělávání tvůrců jednotných zadání a vyučujících odborných škol

18 A: Výzkum a analýzy (NÚOV) B: Vývoj a ověřování (NÚOV)
Cesta ke kvalitě květen 2009 – duben 2012, náklady 77 mil. Kč (61 NUOV, 15 NIDV, 1 MŠMT) Hlavní cíle projektu: Podpořit vlastní sebereflexi škol jako efektivního prostředku řízení v decentralizovaném systému. Vhodně provázat autoevaluaci a externí evaluaci a sice v diskusi se školami, zřizovateli a ČŠI. Cílové skupiny projektu: MŠ speciální, ZŠ, SŠ, ZUŠ, konzervatoře, jazykové školy s právem SJZ 4 aktivity projektu: A: Výzkum a analýzy (NÚOV) B: Vývoj a ověřování (NÚOV) C: Podpůrné systémy pro školy a další partnery (NÚOV) D: Vzdělávání a diseminace (NIDV)

19 Projekty z OP VK Hlavní trendy v ČR: Role kvalifikací (NSK) jako můstku mezi trhem práce a odborným vzděláváním Posilování partnerství (vzdělávání – trh práce) na systémové úrovni i na úrovni škol Uznávání výsledků předchozího učení Důraz na kvalitu Kreditní systém Posilování role škol v DV Projekty: KONCEPT NSK 2 Kurikulum S NZZ 2 CKK UNIV 2 Metodika 2 VIP Kariéra 2 UINIV 3 Hlavní oblasti Kodaňského procesu: Reflexe potřeb trhu práce Výsledky učení Transparentnost Mobilita Kvalita Partnerství

20 Díky za pozornost Evropská dimenze OV a její odraz v činnosti NÚOV
Miroslav Procházka Díky za pozornost Konference projektu UNIV 2 KRAJE Praha Miroslav Procházka, NÚOV


Stáhnout ppt "Evropská dimenze OV a její odraz v činnosti NÚOV"

Podobné prezentace


Reklamy Google