Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská dimenze OV a její odraz v činnosti NÚOV Miroslav Procházka Miroslav Procházka Praha 8.12.2009 Konference projektu UNIV 2 KRAJE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská dimenze OV a její odraz v činnosti NÚOV Miroslav Procházka Miroslav Procházka Praha 8.12.2009 Konference projektu UNIV 2 KRAJE."— Transkript prezentace:

1 Evropská dimenze OV a její odraz v činnosti NÚOV Miroslav Procházka Miroslav Procházka prochazka@nuov.cz Praha 8.12.2009 Konference projektu UNIV 2 KRAJE

2 Cíl a struktura prezentace  Cíl: propojit informace o evropské dimenzi OV se zamyšlením nad rolí projektů v aktivitách NÚOV  Struktura:  Evropská dimenze OV: Kodaňský proces  Projekty OP VK řešené NÚOV

3 Kodaňský proces Kodaňská deklarace (2002) o posílení evropské spolupráce v odborném vzdělávání:  Stanovení priorit, rozvoj společných evropských nástrojů  Každé 2 roky posouzení dosaženého pokroku a reformulace priorit (Maastricht 2004, Helsinky 2006, Bordeaux 2008)  nyní: Příprava 2010 VET Policy Report (CEDEFOP)  červenec 2010: Sdělení Komise k odbornému vzdělávání  prosinec 2010: Brugy

4 Kodaňský proces - výhled  Pojetí:  Kontinuita a konsolidace dosaženého  Udržení a posílení vysoké úrovně spolupráce členských států a EK  Reflexe potřeb trhu práce  Hlavní oblasti:  Výsledky učení  Transparentnost  Mobilita  Kvalita  Partnerství

5 Společné nástroje  EUROPASS  EQF: Evropský rámec kvalifikací  ECVET: Evropský systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání  EQARF: Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání

6 EUROPASS – současný stav  Cíl: zvýšit transparentnost kvalifikací, kompetencí a pracovních zkušeností  Co je: první evropský jednotný soubor dokumentů, dobrovolný, vydání bezplatné (není cestovním dokladem ani novým certifikátem):  Europass - životopis (vyplňuje držitel): webové stránky k dispozici ve všech jazycích EU  Europass - jazykový pas (vyplňuje držitel):  Europass - mobilita (vyplňuje vysílající a hostitelská organizace): vydáno 8 795 dokumentů v různých jazycích  Europass - dodatek k osvědčení (vydává NÚOV): vydáno 141 773 dokumentů v ČJ, AJ, NJ, FJ, celkem vytvořeno 1 388 druhů dodatků  Europass- dodatek k diplomu absolventa VOŠ (vydávají VOŠ): zapojeno 106 VOŠ, vydáno 4 391 dokumentů  Europass - dodatek k diplomu (vydávají VŠ): vydáno 194 886 dokumentů

7 EQF – současný stav  Cíl: zvýšit transparentnost a vzájemnou důvěru v oblasti kvalifikací  Meta-rámec pro srovnávání kvalifikací založený na výsledcích učení (znalosti, dovednosti, kompetence), osm úrovní  Doporučení schváleno Evropským parlamentem a Radou  Úkoly pro Evropskou komisi a evropské státy:  Zřídit poradní skupinu pro EQF, tzv. EQF AG – zřízena EK 2008  Určit národní koordinační středisko – v ČR funguje od ledna 2009  Do 2010 uvést národní systémy kvalifikací do vztahu s EQF (Národní soustava kvalifikací) a do 2012 zajistit, aby všechny nově vydávané dokumenty Europassu obsahovaly jasný odkaz na úroveň EQF a při popisování kvalifikací využívat přístup založený na výsledcích učení – v ČR plánováno do začátku roku 2011

8 Princip ECVET

9 ECVET – současný stav Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu  Hlavní cíle: podpora mobility v rámci Evropy, rozvoj vzájemné důvěry a spolupráce (systémy, poskytovatelé)  Hlavní principy: dobrovolnost, jednoduchost a funkčnost, vzájemná důvěra, flexibilita, výsledky učení, shromažďování a přenos jednotek  Doporučení schváleno Evropským parlamentem a Radou  Co se odehrává:  Spolupráce na vytvoření finální verze oficiálních dokumentů přijatých v době českého předsednictví EU  Analýza možností a vytváření podmínek postupné implementace ECVET v České republice  Vstup NÚOV do projektů zaměřených na testování ECVET  CREDCHEM (Německo+4) – ověřování ECVET v oblasti technické chemie  RECOMFOR (Francie+10) – ověřování ECVET v oblasti zahraničního obchodu

10 Struktura Společného rámce Metodika Plánování (účel a plán) Realizace Evaluace a hodnocení Posouzení - Review (zpětná vazba a postup změn)

11 EQARF – současný stav Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání  Cíl: pomáhat podporovat a monitorovat stálé zlepšování systémů odborného vzdělávání a přípravy na základě společných evropských referencí, základní dokument schválen EP a Radou v květnu 2009, viz www.nuov.cz (v češtině) www.nuov.cz  Dílčí nástroje:  Evropská síť (ENQA-VET): Platforma pro výměnu zkušeností, diskusi a formulování návrhů na evropské úrovni (od 2010 koordinovaná EK)  Společná kritéria kvality a orientační deskriptory pro plánování, provádění, evaluaci a přezkoumávání odborného vzdělávání + Referenční soubor vybraných indikátorů kvality pro hodnocení kvality odborného vzdělávání  Národní referenční místo pro zajišťování kvality (Národní síť - součást OS)  2011: navrhnout vlastní způsob implementace EQARF

12 Odborné vzdělávání v ČR - výhled  Hlavní trendy:  Role kvalifikací (NSK) jako můstku mezi trhem práce a odborným vzděláváním  Posilování partnerství (vzdělávání – trh práce) na systémové úrovni i na úrovni škol (poskytovatelů)  Uznávání výsledků předchozího učení  Důraz na kvalitu  Kreditní systém  Posilování role škol v DV  Poslání NÚOV:  Všestranně napomáhat rozvoji odborného vzdělávání

13 Projekty z OP VK  Hlavní trendy v ČR:  Role kvalifikací (NSK) jako můstku mezi trhem práce a odborným vzděláváním  Posilování partnerství (vzdělávání – trh práce) na systémové úrovni i na úrovni škol  Uznávání výsledků předchozího učení  Důraz na kvalitu  Kreditní systém  Posilování role škol v DV  Hlavní oblasti Kodaňského procesu:  Reflexe potřeb trhu práce  Výsledky učení  Transparentnost  Mobilita  Kvalita  Partnerství  Projekty:  KONCEPT  NSK 2  Kurikulum S  NZZ 2  CKK  UNIV 2  Metodika 2  VIP Kariéra 2  UINIV 3

14 Koncept  červenec 2009 – červen 2012, náklady 70 mil.  Hlavní cíl: navrhnout systémové prostředí pro DV na základě doporučení Strategie L3 a pilotně ověřit některé jeho aspekty  Řešené oblasti:  identifikace a předvídání kvalifikačních potřeb  podpora kvality DV  podpora nabídky DV vč. systematického monitorování základních ukazatelů rozvoje DV ve vazbě na indikátory EU  podpora vzdělávání zaměstnanců specificky v malých a středních podnicích  uznávání výsledků DV  stimulace poptávky jednotlivců i podniků po DV  informační a poradenská podpora pro zainteresované subjekty DV

15 Národnísoustava kvalifikací 2 Národní soustava kvalifikací 2  květen 2009 – červen 2015, náklady 650 mil.  Hlavní cíle:  Všechna odvětví plně pokrýt dílčími kvalifikacemi minimálně do úrovně maturity  Nastavit procesy zajišťování kvality ověřování  Vytvořit informační a komunikační systémy  Docílit akceptovanosti NSK zaměstnavateli i veřejností  Předpokládané výsledky:  Kvalifikační a hodnoticí standardy pro všechny vymezené dílčí kvalifikace  Nastavené vztahy mezi dílčími a úplnými kvalifikacemi a Národní soustavou povolání  Veřejný informační systém NSK a systém pro podporu procesů autorizace a zkoušek  Metodika naplňování a revize NSK a zajišťování kvality ověřování po skončení projektu

16 Podpora plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání  Realizace: duben 2009 – březen 2012; 57 700,- Kč  Cíle:  Metodická pomoc všem SOŠ při tvorbě a realizaci ŠVP (RKC – 11 regionálních konzultačních center)  Sledování výuky podle pilotních ŠVP (27 škol z Pilot S)  Podpora sociálního partnerství škol při zavádění ŠVP  Další dílčí aktivity:  Analýza rozvoje spolupráce škol a sociálních partnerů (studie, konference 1. pol. 2011)  Návrh standardizace profilové části MZ (ověření na vybraných oborech PŠ)  Podpora výměny pedagogických zkušeností  Informace: web projektu

17 Nová závěrečná zkouška  duben 2009 – březen 2012, náklady 74 mil. Kč  Hlavní cíl  Standardizace závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a její implementace do systému odborného vzdělávání  Předpokládané výstupy  Jednotná zadání závěrečných zkoušek pro šk. roky 2008/09, 2009/10, 2010/11 a 2011/12  Internetový informační systém portálové formy pro tvorbu jednotných zadání a celoplošné využití ve všech školách v ČR  Koncepční a metodické materiály pro tvorbu a realizaci jednotných zadání  Vzdělávání tvůrců jednotných zadání a vyučujících odborných škol

18 Cesta ke kvalitě  květen 2009 – duben 2012, náklady 77 mil. Kč (61 NUOV, 15 NIDV, 1 MŠMT)  Hlavní cíle projektu:  Podpořit vlastní sebereflexi škol jako efektivního prostředku řízení v decentralizovaném systému.  Vhodně provázat autoevaluaci a externí evaluaci a sice v diskusi se školami, zřizovateli a ČŠI.  Cílové skupiny projektu: MŠ speciální, ZŠ, SŠ, ZUŠ, konzervatoře, jazykové školy s právem SJZ  4 aktivity projektu:  A: Výzkum a analýzy (NÚOV)  B: Vývoj a ověřování (NÚOV)  C: Podpůrné systémy pro školy a další partnery (NÚOV)  D: Vzdělávání a diseminace (NIDV)

19 Projekty z OP VK  Hlavní trendy v ČR:  Role kvalifikací (NSK) jako můstku mezi trhem práce a odborným vzděláváním  Posilování partnerství (vzdělávání – trh práce) na systémové úrovni i na úrovni škol  Uznávání výsledků předchozího učení  Důraz na kvalitu  Kreditní systém  Posilování role škol v DV  Hlavní oblasti Kodaňského procesu:  Reflexe potřeb trhu práce  Výsledky učení  Transparentnost  Mobilita  Kvalita  Partnerství  Projekty:  KONCEPT  NSK 2  Kurikulum S  NZZ 2  CKK  UNIV 2  Metodika 2  VIP Kariéra 2  UINIV 3

20 Evropská dimenze OV a její odraz v činnosti NÚOV Miroslav Procházka Miroslav Procházka prochazka@nuov.cz Praha 8.12.2009 Konference projektu UNIV 2 KRAJE Díky za pozornost


Stáhnout ppt "Evropská dimenze OV a její odraz v činnosti NÚOV Miroslav Procházka Miroslav Procházka Praha 8.12.2009 Konference projektu UNIV 2 KRAJE."

Podobné prezentace


Reklamy Google