Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společnost pro regionální ekonomické poradenství OBEC VERSUS MIKROREGION OD MYŠLENKY K PROJEKTŮM Seminář pro mikroregiony – Havlíčkův Brod – 3. listopadu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společnost pro regionální ekonomické poradenství OBEC VERSUS MIKROREGION OD MYŠLENKY K PROJEKTŮM Seminář pro mikroregiony – Havlíčkův Brod – 3. listopadu."— Transkript prezentace:

1 Společnost pro regionální ekonomické poradenství OBEC VERSUS MIKROREGION OD MYŠLENKY K PROJEKTŮM Seminář pro mikroregiony – Havlíčkův Brod – 3. listopadu 2010

2 Společnost pro regionální ekonomické poradenství GaREP, spol. s r.o., společnost pro regionální ekonomické poradenství  16 let působení v oblasti regionálního rozvoje – klíčovými faktory rozvoje jsou lidé, spolupráce, komunikace – Dlouhodobé soustředění na tvorbu strategií rozvoje mikroregionů a související odborné poradenství.  Motto: „Poznejte s námi šance rozvoje vašeho území.“ 2  Spolupráce s experty s vysokých škol a s odborníky z praxe.  Od roku 2004 zapojení do aplikovaného výzkumu (MMR, MV, Mze, MŠMT).

3 Společnost pro regionální ekonomické poradenství VÝCHODISKA  Mikroregion, tj. svazek obcí (územní samosprávný celek) – nejčastější forma spolupráce obcí.  Může vykonávat pouze činnosti v samostatné působnosti obcí – široké spektrum možností (viz § 50 odst. 1 zákona o obcích).  Rozvojový potenciál svazků obcí zůstává často nevyužit; nedořešeny základní procesní, organizační a ekonomické otázky – nedochází k synergickým efektům.  Základní otázka: jak podpořit společné aktivity (projekty)? 3 Od myšlenky…K projektu Potřeby obce Potřeby svazku obcí Sladění potřeb, volba cesty (koncepce) Volba způsobu realizace

4 Společnost pro regionální ekonomické poradenství FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ REALIZACI SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ  Účel a motivace „spolupráce“  Náplň činnosti „spolupráce“  Řešená oblast  Typ projektu  Počet zapojených obcí  Způsob rozhodování a komunikace  Způsob financování projektu, resp. činnosti obecně  Rozložení nákladů a výnosů projektu (činnosti) mezi obcemi a v průběhu času 4

5 Společnost pro regionální ekonomické poradenství ÚČEL A NÁPLŇ ČINNOSTI SVAZKŮ OBCÍ  Formulace a prosazování zájmů přirozených regionů  Společné řešení problémů s nadobecním přesahem  Výměna informací a zkušeností.  Společný postup při vyjednávání.  Koordinace rozvojových činností.  Zajištění veřejných služeb (úspora nákladů).  Realizace rozvojových projektů (sdružování prostředků). Spolupráce musí být „hrou s kladným součtem“ pro všechny 5

6 Společnost pro regionální ekonomické poradenství ÚSKALÍ SPOLEČNÝCH AKTIVIT  Konfliktní vztah obecního / nadobecního zájmu  Mikroregion pouze rámec pro individuální rozvojové aktivity obce  Nedůvěra jednotlivých členů v rámci svazku (převažující pocity konkurence namísto partnerství a spolupráce)  Vstup do svazku pouze za vidinou zisku finančních prostředků (dotací)  Bariéry ve vztahu k podnikatelům (obava z porušení zákona o veřejných zakázkách, vzájemná nedůvěra…) 6

7 Společnost pro regionální ekonomické poradenství ZAKOTVENÍ ROZVOJOVÝCH PŘEDSTAV (MYŠLENEK) V KONCEPČNÍCH DOKUMENTECH. 7 Jednotlivé obce nemají své rozvojové koncepce Jednotlivé obce mají své rozvojové koncepce Svazek obcí nemá svou rozvojovou koncepci Neefektivní rozvoj Ad hoc rozhodování Nutné neustálé průměty obecních koncepcí na úrovni svazku Svazek obcí má svou rozvojovou koncepci Koncepce svazku částečně supluje koncepce obcí, omezení témat a pestrosti rozvoje Ideální stav, koncepce svazku jako průmět a nadstavba obecních koncepcí

8 Společnost pro regionální ekonomické poradenství STRATEGIE ROZVOJE OBCE JAKO VÝCHODISKO  Základní nástroj řízení obce – na základě poznání situace v obci a představ občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších formuluje rozvojové cíle obce a aktivity vedoucí k jejich naplnění. Hlavní přínosy strategie rozvoje obce:  Sladění představ o rozvoji obce.  Identifikace problémů a možných řešení.  Formulace rozvojových záměrů a projektů.  Rozvržení realizace aktivit a subjektů se na nich podílejících.  Alokace vlastních finančních prostředků a určení potřeby prostředků vnějších.  Východisko pro územní průmět aktivit v územním plánu. 8

9 Společnost pro regionální ekonomické poradenství STRATEGIE SVAZKU OBCÍ JAKO PROJEKTOVÝ RÁMEC  Základní rozvojový dokument (nástroj) pro koordinaci rozvojových aktivit na území více obcí – navazuje na strategii obce.  Prolínajícím se procesem je budování partnerství  Vyjasnění vize území a definování priorit svazku  Důležitý dokument sdružování vlastních finančních prostředků a pro efektivní získávání vnějších zdrojů (dotací)  Podklad pro navázání spolupráce s aktéry (zejména soukromá sféra) i mimo mikroregion  Rozvojový svorník a rámec pro uplatnění dalších rozvojových nástrojů 9

10 Společnost pro regionální ekonomické poradenství OD MYŠLENKY K REALIZACI – PŘÍSTUP I 10 Možnost získání dotace Rozhodnutí o zapojení jednotlivých obcí, o řízení projektu a jeho financování Zpracování projektu Představy, nápady, potřeby obcí Diskuze o pojetí projektu, o přínosech Získání dotačních prostředků – začátek realizace… Volba způsobu zpracování ČASČAS

11 Společnost pro regionální ekonomické poradenství OD MYŠLENKY K REALIZACI – PŘÍSTUP II 11 Rozvojová koncepce Zpracování projektu Možnost získat dotační prostředky Plán společných aktivit (projektů) Získání dotačních prostředků – začátek realizace… Vhodně nastavené procesy fungování svazků obcí Finanční rozvaha Potřeba vnějších zdrojů Rozvojový fond Manažer svazku ČASČAS

12 Společnost pro regionální ekonomické poradenství ZPŮSOBY REALIZACE („SPOLEČNÝCH“) PROJEKTŮ  Projekt pod hlavičkou svazku obcí  Se zapojením všech obcí  Se zapojením vybraných obcí  Projekt pod hlavičkou vybrané obce (nejčastěji z důvodů administrativních) s participací ostatních obcí  Individuální projekty jednotlivých obcí zabývající se obdobnými tématy a vzájemně sladěné a případně se doplňující. Převládají individuální projekty obcí. 12

13 Společnost pro regionální ekonomické poradenství TYPICKÉ PROJEKTY SVAZKŮ OBCÍ  Cestovní ruch −Stezky různého druhu a jejich vybavení −Informační prvky −Propagace  Lidské zdroje −Kultura, sport, tradice −Péče o památky  Životní prostředí (krajinotvorné aktivity, odpadové hospodářství)  Kanalizace a ČOV (typické pro „technické“ svazky obcí, které sdružují obvykle pouze několik obcí s omezeným spektrem činností, tj. nejde o mikroregiony) 13

14 Společnost pro regionální ekonomické poradenství ZÁKLADNÍ PŘÍSTUPY KE SDRUŽOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ „Jak zajistit finanční prostředky na realizaci společných aktivit“, tj. „kolik kdo musí přispět a co z toho kdo bude mít“.  Příspěvek na obyvatele – široká variabilita, pouze malý podíl rozpočtu svazku, obvykle financování provozu svazku  Financování společných projektů dle míry zapojení, resp. dle efektů – obvykle projekty vybrané skupiny obcí (např. ČOV, kanalizace – dle skutečných nákladů, cyklostezky dle km na území obce apod.)  Financování celosvazkových projektů  Rovný příspěvek obcí – projekty s rovným dopadem (značení, informační tabule, propagace)  Příspěvek dle velikosti obce 14

15 Společnost pro regionální ekonomické poradenství SPRÁVA MAJETKU OBCÍ JAKO SPOLEČNÝ PROJEKT  Ve výčtu hlavních oblastí činnosti svazků uvedena i „správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi“.  Společné hospodaření s vybranými skupinami majetku (v praxi zejména správa lesů) vede  k provozním úsporám jednotlivých obcí,  k vyšší kvalitě péče o majetek a případně i k vyššímu zisku (lze zřídit kvalifikovaný aparát).  Společná správa obecního majetku je dobře viditelným příkladem pozitivních efektů spolupráce. 15

16 Společnost pro regionální ekonomické poradenství ZÁVĚR Jak podpořit společné projekty obcí? Svazek obcí musí fungovat jako svébytný rozvojový subjekt.  Vhodně nastavit procesy uvnitř i vně svazku.  Najít schopného manažera svazku.  Plánovat na obecní úrovni i na úrovni svazku.  Delegovat na svazek vhodné úkoly (na základě principu subsidiarity).  Zřídit rozvojový fond (minimálně na zajištění přípravy projektů). 16

17 Společnost pro regionální ekonomické poradenství Děkuji za pozornost. Ing. Jan Binek, Ph.D. GaREP, spol. s r.o. společnost pro regionální ekonomické poradenství nám. 28. října 3 602 00 Brno www.garep.cz garep@garep.cz Tel. : 545 242 846 17


Stáhnout ppt "Společnost pro regionální ekonomické poradenství OBEC VERSUS MIKROREGION OD MYŠLENKY K PROJEKTŮM Seminář pro mikroregiony – Havlíčkův Brod – 3. listopadu."

Podobné prezentace


Reklamy Google