Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2013 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2013 1."— Transkript prezentace:

1 CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2013 1. PŘEDNÁŠKA

2 Leden 2010 ☺ ….. ROZHODOVÁNÍ A TEORIE ☺ ZAČÍNÁME ……

3 Leden 2012 Jako obvykle … tj. co lidstvo lidstvem je. HISTORIE začíná již v pravěku, takže poučení o rozhodovacích procesech začíná v okamžiku, kdy „pračlověk Janeček pobral rozum“ – přesněji, kdy se naučil nebo biologickým vývojem začal použí- vat šedou kůru mozkovou k přemýšlení – pocho- pitelně na praprapra….počátku to bylo přemýšlení a rozmýšlení o všem možném – a v duchu jeho doby i nemožném ….. TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

4 Leden 2012 Od svého vzniku muselo „rozum beroucí“ lidstvo řešit problémy spojené s rozhodováním, zásobo- váním, skladováním, dopravní problémy, atd., tj. problémy ze všech životních oblastí. A že to ve své době nemělo tak jednoduché, je nám z historie i z vykopávek dost dobře známo ….. Poučení však lze čerpat i z těch „řídkých“ informací a znalostí o té době, které (my – lidstvo) máme …. TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

5 Leden 2012 komplexní systémovouvědní disci- plinou Nicméně hlavní „rozvojové období „ této znalostní oblasti lze datovat do doby mezi dvěma světovými válkami a hlavně do období po té „druhé“. Takže komplexní systémovou vědní disci- plinou s příslušnými podpůrnými, odkazujícími a dokazujícími teoriemi, včetně nezbytného matema- tického aparátu se stala až … TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

6 Leden 2013 …... „až“ od dvacátých či třicátých let 20. století, a zejména pak let 50. téhož minu- lého století – vše jako „přímý“ následek a důsledek války a válečného úsilí (byť byly obdařeny přídavným slůvkem studený). …... „až“ od dvacátých či třicátých let 20. století, a zejména pak let 50. téhož minu- lého století – vše jako „přímý“ následek a důsledek války a válečného úsilí (byť byly obdařeny přídavným slůvkem studený). TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

7 Leden 2011 A opět musíme konstatovat, že vývoj běžel (a běží dosud) jak obvykle – v dobách dávných a pradáv- ných to bylo podstatně zřetelnější než dnes – i když šíření informací a znalostí nebylo na takové úrovni, na které je dnes – takže nositelem pokroku a “novinek“ byla i v rozhodovacích procesech armáda a válečnictví jako takové. TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

8 Leden 2012 Takže jisté zlomové vývojové období disciplíny dnes nazývané rozhodovací procesy, její teore- tický vývoj a urychlující vlivy plánování a řízení potřeb zřejmě spadá do oblasti řízení potřeb vá- lečných operací první světové války. Spolurozhodující vliv je dán rozvojem průmyslové výroby. TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

9 Leden 2011 Průmyslový rozvoj, dělba práce + továrny s vyšší organizací práce. Tehdy začínala průmyslová psy- chologie, normování pracovního času, pohybové studie (časové obrazy i mechanika a kinematika pohybu) při pracovních operacích, formování toku předcházejících a navazujících operací, první mon- tážní a výrobní linky, první komplexní časové analý- zy výrobních (ale i souvisejících nevýrobních) činností, …………. TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

10 Leden 2011 Z tehdy nejznámějších osobností: J. Watt, Ch. Babbage, G. Westinghouse, F. W. Pylor, H. Gantt, F. W. Harri, H. Ford, ale i Tomáš Baťa, Emil Škoda, …a dlouhá řada dalších …… TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

11 Leden 2012 modelu T H. Ford – zavedení přísné dělby práce, pásové vý- roby, časově i množstevně přesný přísun dílů a ma- teriálů, časový a prostorový rozbor jednotlivých pra- covních činností (manipulačních i montážních) a sle- du výrobních operací ⇒ během ¾ roku byla zkráce- na výroba modelu T (pověstné Lízinky) z 12,5 hod. na pouhých 93 minut – tj. na pouhých 12,4 % původní doby, vyrábělo se více než 8x rychleji a tady i 8x více výrobků (aut)…….. pokud jste si zvolili tu správnou barvu..… černou..… TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE ☺

12 Leden 2012 Aby informace byla úplná, je nutno podotknout, že spolu s důsledným (a velmi dobře promyšleným) zavedením “úplné pásové sériové výroby“ se zvedla i produktivita práce (více než 8x) a tedy v po- čátku byl trh „trochu přesycen“ novými vozy – ná- sledkem byla určitá neprodejnost části takto zvýšené produkce (výroba na sklad nebyla efektivní ani v tehdejší době) → situace vedle k ryze kapitalistickým řešením …….. TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE ☺

13 Leden 2012 → ryze kapitalistickým řešením bylo, že H. Ford zvýšil hodinovou mzdu „svým“ dělníkům – pochopitelně, že ne 8x, ale jen asi 4 - 5x – s důsledným rozdělením platových úrovní vzhle- dem k pozici ve výrobě (vzata v nejširším slovy smy- slu), nesnadnou nahraditelností jinou osobou, spe- ciálními dovednostmi, zkušenostmi a znalostmi – vůči „mechanicky“ pracujícím na pásu (kteří znají a ovládají pouze jednu či několik manipulačních pra- covních operací) TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE ☺

14 Leden 2012 → – i to bylo dosti vysoké přidání s následným nárůstem koupěschopnosti a mj. umožnilo nákup nového auta nemalému množství „pracujících“ – pochopitelně, žýe to nebyl jev izolovaný a že k podobnému nárůstu produktivity i mezd docházelo „všude“ v průmyslu i ostatních částech hospodářství → - takže takto vznikly motorizované Spojené státy americké i základy vědecká disciplíny později nazvané „logistikou“…. TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE ☺

15 Leden 2012 A takto je nutno chápat historické přínosy praktic- ké logistiky a praktických rozhodovacích procesů, bez nichž by to byl H.F. nezvládl (i když je neznal a prakticky skoro ještě neexistovaly – zcela určitě se jim v té době asi více říkalo „zdravý selský rozum“). TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE ☺

16 Leden 2011 V čele rozvoje stáli vědci, výzkumníci a průmyslníci zejména z Velké Británie a Spojených států. Rozvoj metod motivace pracovníků, statistická přejímka a prvopočátky systémů řízení jakosti, podrobná a přesná analýza pracovních činností pro prvotní systémy plánování a řízení výrobních operací, atd. To byly „počátky“ kladoucí základ vědní disciplíně. TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

17 Leden 2011 Asi největší rozvoj popisovaných odborných oblasti nastal postupně v období let 1920 až 1938 – spojen se jmény (nejznámější i nejvý- znamnější): TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE E. Mayo, H. F. Dodge, H. G. Roaming, L. H. C. Tippett, L. V. Kantorovič.

18 Leden 2012 Rozsah, složitost a komplikovanost přímých vojen- ských operací, zásobování vojsk na obrovské vzdálenosti, nároky na přepravu (včasnou, kom- plexní a s minimem ztrát) velikých množství mate- riálu všeho druhu, stavby a provoz zásobovacích přístavů a letišť (téměř vždy dočasných), místa soustředění a přesuny vojsk, dočasných výrobních objektů pro aktuální armádní zakázky, atd. … zde rozhodování intuitivní a na základě „pouhých“ zkušeností NESTAČILO !!! TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

19 Leden 2011 S rozvojem vědecké oblasti rozhodovacích procesů velmi úzce souvisí - multidisciplinární přístupy, - matematické metody plánování a řízení procesů i činností. A všichni předchůdci metod vyhledávání kritických stavů a bodů postupu procesu, počátky teorie her, a další oblasti ……. TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

20 Leden 2009 Další jména: TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE W. A. Shewhart, W. Leontieff, John von Neumann (počítačový „pravěk“), O. Morgenstern (axiom „racionálního přístupu“), L. Wals (již roku 1883) – prapočátky matematic- kého aparátu vztaženého v první řadě k ekono- mickým problémům své doby.

21 Leden 2011 Pokračování v dalších letech – rozmach průmyslu před druhou světovou válkou a sama tato válka s jejími velkými vojenskými operacemi – bleskovou válkou (známý Blitzkrieg) počínaje, přes organizaci konvojů přes Atlantik a německou ponorkovou válku proti nim s následnými protiakcemi na ochranu, přes atak Japonska v pacifické oblasti, přípravu a vylodě- ní v Normandii (a nejen tam), vítězné tažení spojen- ců napříč západní Evropou, včetně průběhu a ukon- čení války v Pacifiku až k vývoji atomové bomby. TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

22 Leden 2011 Období po 2. sv. válce – rozvoj díky naprosto jasnému vliv na úspěšnost válečných operací plánovaných a konaných podle zásad, zkušeností a nově formulovaných teorií této vědní disciplíny. Byly zúročeny získané poznatky a znalosti. Byly položeny základy nové vědní disciplíny. TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

23 Leden 2009 Objevují se: simplexová metoda lineárního programování, metody vázané na kritickou cestu (CPM a PERT), teorie front, lineární, nelineární a dynamické programování, rozvoj teorie her, optimalizační metody, nastupuje využívání počítačů, rozvíjí se metody a prostředky numerické matema- tiky a s tím i první počítačové simulace. TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

24 Leden 2013 Pokračování v dalších letech – rozmach pokračo- val dál, protože vědecký i praktický vývoj se nezas- tavil – ba naopak ……. ……. zastavení vývoje a rozvoje není zatím ani v dohledu a zřejmě hned tak nebude….. ……. a to je opravdu, ale opravdu, moc dobře! TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

25 Leden 2011 Kybernetika formulující moderní terorii řízení Přichází Wienerova Kybernetika formulující moderní terorii řízení (nejdůležitější období formulování vědního oboru Kybernetika proběhlo v letech 1943 až 1948, kdy úvodní fáze končí vydáním základního spisu). TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

26 Leden 2011 logistika jako vědní disciplína …….… Přichází logistika jako vědní disciplína …….… TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE Roky 1945 až 1970 – jména: D. G. Kendall, R. Bellman, G. Gordon, G. B. Dantzing, R. E. Gomory, R. Frisch.

27 Leden 2011 Léta 1970 až 1980 – prudký nástup a rozvoj výpočetní techniky a výpočetních i simulačních programů. V dalším desetiletí …. metody JIT, TQC, CIM, CAD, CAM, Kanban, reengineering atd., vč. rozvoje příslušného matematického aparátu. Přichází další počítačové osobnosti a průmyslníci. TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

28 Leden 2011 Posledních 20-25 let - aplikace teorií systé- mových věd a operačního výzkumu do pří- pravy a projektování …., ALE I DO REALI- ZAČNÍCH PROCESŮ. TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE – ALE UŽ JSME V SOUČASNOSTI ….

29 Leden 2009 Za zastřešující celosvětovou organizaci je považována „Mezinárodní federace spole- čenství operačního výzkumu“ (což je neo- ficiální překlad originálu „The International Federation of Operational Research Societes - IFORS“). V EU působí „Association of European Operational Research Societies - EURO”. UŽ JSME V SOUČASNOSTI ….

30 Leden 2011 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ zahrnuje oblasti potřebné pro řešení úloh rozhodo- vacích procesů: - operační výzkum a analýza - systémová analýza - řízení jako součást kybernetické vědy (poznání principů regulace a řízení) - logistika (věda „o včasnosti a současnosti“ pro- cesů a o hmotných a informačních tocích) - a další … …. PROTO …. CO DÁL ….… ☺ ☺ ☺ ☺

31 Leden 2011 Teorie rozhodovacích procesů Teorie rozhodovacích procesů - studium základů systémového vědního oboru. Rozhodovací procesy nejsou izolovanou zá- ležitostí analýzy – mají široké souvislosti a závisí na celé řadě stavů, okolností, znalostí i na jiných vědních oborech. TROCHA INFORMOVANOSTI – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE ☺

32 Leden 2011 Z mnohostranného přístupu vyplývá i jistá ne- urovnanost v pojmech – nejsou jednoznačně sjednoceny a podléhají obsahové podobnosti i shodě dílčích oborů a oblastí. Základním cílem předmětu – studium základů systémového vědního oboru a teorií pro řeše- ní úloh rozhodovacích procesů. TROCHA INFORMOVANOSTI – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

33 Leden 2011 Operační výzkum – proces zkoumání reálných operací (míněny hlavně pracovní) za účelem jejich lepšího poznání a následného zlepšení (snížení nutné práce, materiálové, časové, energe- tické nebo finanční úspory, atd.). TROCHA INFORMOVANOSTI – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

34 Leden 2011 Rozhodování a jeho procesy nejsou feno- ménem současnosti – už bylo řečeno, že jsou staré jak lidstvo samo. Rozhodováním se obvykle rozumí určitý (co nejobecnější) postup výběru jednoho z mož- ných řešení. Postup, který zajistit nejlepší možný výsledek je řešením rozhodovacích situací. TROCHA INFORMOVANOSTI – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

35 Leden 2011 Mnoho typů problémů a rozhodovacích situací – nezbytná klasifikace – podle např. charakter přija- telných řešení, cíl řešení, podmínek ovlivňujících výsledek rozhodnutí, způsob posuzování tohoto výsledku, atd. Přijatelná řešení lze vymezit různými způsoby – od prostého vyjmenování či verbálního popisu až po (např.) množinou exaktně definovaných pod- mínek (řešení musí vyhovovat). TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

36 Leden 2011 Řešení mohou sledovat nejrůznější cíle – od sub- jektivního pocitu uspokojení až po optimalizaci de- finovanou jednou či více matematickými funkcemi. Do této oblasti je nutno přiřadit i fakt, že kvalita řídícího pracovníka se projevuje ve stupni jeho schopností správně zařadit "svůj" rozhodovací problém a použít adekvátní postup řešení. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

37 Leden 2011 Na celou oblast rozhodování a rozhodovacích pro- cesů má vliv sama jejich podstata, podmínky a vlivy v globalizovaném konkurenčním prostředí, struktu- rované a nestrukturované rozhodování, fáze rozho- dovacího procesu, systémový přístup. Exaktní podpora vyžaduje pochopení principů roz- hodovacího procesu, jeho prvků a jednotlivých kroků. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

38 Leden 2011 Patří sem i vztahy mezi: znalostním managementem a rozhodovacími procesy, informacemi a znalostmi. Využití interních a externích datových zdrojů. Důležité jsou informační systémy, databáze i sítě typu Internet (propojení sítí). TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

39 Leden 2011 Fungující koncepce „učící se“ organizace. Nelze opomenout „znalostní management“ – sou- část a faktor konkurenceschopnosti. Jak je zřejmé,je toho víc než dost. A proto ….. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

40 Leden 2011 Výčet doplňují např.: - náhodné jevy i nejistota versus jistota, - složená, objektivní a subjektivní pravděpodobnost - význam informací pro řízení a zvládání situace za jistoty, rizika a nejistoty, - teorie her určující chování subjektů a objektů zúčastněných při rozhodování ( i tzv. hry inteligent- ních hráčů), ….. atd. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

41 Leden 2011 Výčet se zcela pravděpodobně jeví jako ne- souvislý – přesto je poměrně přesným obra- zem širokého spektra z lidských činností a znalostí, které zahrnují a obsahují rozhodo- vání a rozhodovací procesy – snad by bylo lépe říci – atakují a využívají je. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

42 Leden 2011 Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících vý- sledky zvolených rozhodnutí, je situace a prostředí, v němž je rozhodnutí realizováno. Rozhodovací proces a proces realizace rozhodnutí má většinou dlouhodobý charakter. Je nezbytné si zajistit co nejvíce informací o budou- cnosti – a to včetně nezbytných o konkurenčním prostředí. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

43 Leden 2011 Rozhodování za nejistoty a rizika i hry proti přírodě, rozhodovací kritéria a možnosti volby rozhodnutí, rozhodovací stromy a tabulky, využití pro komplikované rozhodovací situace – to vše ovlivňuje výsledek rozhodnutí. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

44 Leden 2011 S tím souvisí potřeba kvalitního znalostního systému a znalostního managementu, systémů pro podporu rozhodování, expertních systémů, exaktních postupů a simulačních modelů k podpoře rozhodovacích procesů. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

45 Leden 2011 Podstatné jsou rozhodovací procesy v hospo- dářské činnosti firmy. Souhrn disciplín zabý- vajících se řešením rozhodovacích situací, je obvykle nazýván „Vědou o řízení (Manage- ment Science)“. S výše uvedeným souvisí i fakt, že kvalita řídícího pracovníka se projevuje schopností správně zařadit každý rozhodovací problém a použít adekvátní postup řešení. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

46 Leden 2011 Pokud jsou při tom využity i matematické po- stupy pro rozhodování jde o operační výz- kum a teorii řízení (Operations Research and Management Science – OR/MS). Je výhodné použít předem připravených (a proto dobře zpracovaných) jednotlivých mo- delů pro exaktní podporu rozhodování, je nutné dodržovat určité aplikační principy. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

47 Leden 2011 Rozhodováním se rozumí obecný postup vý- běru (ten, kdo rozhoduje) jednoho z možných řešení (co rozhoduje), které při realizaci urči- tých podmínek zajistí nejlepší možný výsle- dek (jak rozhoduje). Takový postup se nazývá řešením rozhodo- vacích situací. Důležitou vlastností rozhodovací situace je její případná vícekriteriálnost. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

48 Leden 2011 Dalším z důležitých rysů rozhodování je rovněž to, zda se ten, kdo rozhoduje, se při svém rozhodování dostává či nedostává do konfliktů s jiným rozhodovatelem (a jeho roz- hodnutími). Skupiny rozhodovatelů mohou též kooperovat a jejich vzájemné vztahy pak mohou být ne- antagonistické. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

49 Leden 2011 Předmětem zájmu jsou „systémy“ – toto slovo je odvozeno z řeckého slova „syn“ = dohromady a slova „histemi“ = sestavovat, čili vyjadřuje „něco“ co je dáváno dohromady. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

50 Leden 2011 Jako hlavní význam slova (spíše „odborného pojmu“) systém se (i když v přeneseném slova smyslu) rozumí „soubory“. V širším slova smyslu je systém chápán jako podvědomě cítěný výraz znamenající určitou (velkou) složitost, účelově uspořádaných a fungujících celků či dílů. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

51 Leden 2011 Proto se u systému také hovoří o jeho vlast- nostech – je dobrý, špatný, nefunkční, ana- lyzovatelný atp. V užším slova smyslu se s tímto pojmem pracuje ve vědě a jejích disciplínách. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

52 Leden 2011 Systémové vědní disciplíny – znaky: - předmět zájmu - podobná strategie (algoritmus) postupu - použití obdobného metodologického aparátu - značný stupeň nasazení výpočetní techniky - zaručená interdisciplinarita (vyžaduje: široké znalosti, informace o hraničních disciplínách a rozměrech řešení, zachování objektivity, … ). TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

53 Leden 2011 Společně vytváří metody pro: - identifikaci problémů - identifikaci systémových objektů - definování systémů na objektech - identifikaci okolí systémů - identifikaci a zjišťování vlastností - zobrazování (modelování) - ……… TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

54 Leden 2011 - analýzu a vyhodnocení variant (úprav struktury vstupních dat, systému omezení i vlastního algoritmu) - návrhy a vyhodnocení další variant včetně těch málo pravděpodobných nebo i neprav- děpodobných - implementaci a realizaci výsledků do reálu. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

55 Leden 2011 Charakteristickými rysy systémových vědních disciplín jsou: - systémový přístup, - týmová spolupráce, - technika modelů. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

56 Leden 2011 Systémový přístup – mimo jinde uvedené, je ponejvíce uvažován za způsob myšlení a ře- šení problému, při kterém jsou jevy chápány komplexně a ve všech svých vnitřních i vněj- ších souvislostech – význačným rysem je dialektické myšlení s obecnou filozofií učení. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

57 Leden 2012 Systémová věda obsahuje východiskové teoretické vědecké disciplíny (jasně, že nejsou vyjmenovány všechny …..): - operační výzkum (analýza) - kybernetika - teorii řízení systémů - systémové inženýrství - systémová analýza a syntéza. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

58 Leden 2011 Systémová věda SYSTÉMOVÁ VĚDA SYSTÉMOVÉ TEORIESYSTÉMOVÉ APLIKACE OBECNÁ TEORIE SYSTÉMŮ KYBERNETIKA LOGISTIKA OPERAČNÍ ANALÝZA OPERAČNÍ VÝZKUM TEORIE A APLIKACE MODELŮ A MODELOVÁNÍ SYSTÉMOVÁ ANALÝZA A SYNTÉZA SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ SYSTÉMOVÝ VÝZKUM

59 Leden 2011 Dále zahrnuje: - matematické programování - stochastika a kombinatorika - teorie grafů - teorie rozhodovacích procesů - reengeneering - časové hospodářství. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

60 Leden 2011 Při jakékoliv lidské činnosti nastává okamžik, kdy je nutné prozkoumat či analyzovat situaci a učinit ně- jaké rozhodnutí ovlivňující další naše osobní či pra- covní konání nebo třeba ekonomiku dané situace. Mnohá taková rozhodnutí jsou prováděna intuitivně a bez analýzy situace a jejího zhodnocení. Obvykle pak výsledky tomu odpovídají – ve špat- ném, ale dokonce i dobrém smyslu. TROCHA SOUVISLOSTÍ …..

61 únor 2013 …..… cw05 – p.1 POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ ……. A informace pokračují ……

62 Leden 2013 …….


Stáhnout ppt "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2013 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google